Työehtosopimukset

Ammattiliitto JHL:n tärkein tehtävä on toimia jäsentensä etujen valvojana työpaikoilla ja neuvotella heille työehdot.

Työehtosopimus eli tes on sopimus kyseisen alan työehdoista. Julkisilla aloilla solmitaan myös virkaehtosopimuksia. Nämä sopimukset takaavat JHL:n jäsenille lakia paremmat työehdot. Työ- ja virkaehtosopimuksissa päätetään esimerkiksi palkka, työaika, oikeus vuosilomaan ja sairausajan palkkaan sekä sovitaan erilaisista työelämän pelisäännöistä ja työntekijöiden oikeuksista, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaan.

Ammattiliitto JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Julkisten alojen virka- ja työehtosopimukset koskevat henkilöitä, jotka ovat töissä kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla tai kirkon alalla. 

JHL:n solmimat yksityisten alojen työehtosopimukset määrittävät työehdot kunnallisissa ja valtion yhtiöissä sekä liikelaitoksissa, yhdistyksissä ja säätiöissä sekä muun muassa useissa sosiaalipalvelualan yrityksissä. Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö, kuten henkilökohtaisen avustajan työnantaja.

Työehtosopimukset aakkosjärjestyksessä

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Lue uutinen ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten palkkaratkaisusta.

Tes on voimassa 9.8.2022–31.3.2024.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten vuoden 2023 palkkaratkaisun allekirjoituspöytäkirja ja palkkataulukot:


Airpron työehtosopimus

Katso uutinen Airpron ja Finavian uudet työehtosopimukset hyväksytty

Sopimuskausi päättyy 31.3.2025

Edellinen Airpron työehtosopimus


Avaintes

Avaintes 1.5.2022–30.4.2025. ( sopimusmateriaalit Avaintyönantajat Avainta ry:n sivuilla)

Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjä koskeva työehtosopimus tunnetaan lyhenteellä Avaintes. Työehtosopimusta sovelletaan Avaintan jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin, jos työehtosopimuksessa ei määrätä toisin. Tässä yhteydessä toisin määrääminen tarkoittaa ala- ja talokohtaisia työehtosopimuksia.

Lue Avaintan palkkaratkaisusta 2023 laadittu allekirjoituspöytäkirja kokonaisuudessaan.

Katso Avaintan palkkaratkaisusta 2023 laaditut esittelydiat.

Avaintesiä noudatetaan

 • kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa olevissa osakeyhtiöissä
 • kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa olevissa säätiöissä
 • muissa kuntien tai kuntayhtymien yhteisöissä tai säätiöissä
 • yksityisillä palvelujentuottajilla.

Alan tyypillisimpiä työnantajia ovat ravitsemis-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja tarjoavat, kuntaomisteiset yhtiöt.

Aloja, joilla sopimusta noudatetaan

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • opetus- ja sivistysala
 • ravitsemis- ja puhtausala
 • työvoiman vuokrausala
 • satamat
 • IT-yritykset
 • toimistot.

Kuukausipalkkaisen henkilökunnan peruspalkan määrityksessä sovelletaan sopimusalan palkkaryhmittelyä. Palkkaryhmä saattaa sisältää useita eri nimikkeitä ja tehtäviä. Kaikkia tehtäviä tai nimikkeitä ei ryhmittelyssä ole.

Tehtävää varten löytyy oikea palkkaryhmä yleensä vertaamalla työntekijän nimikettä ja/tai tehtävää palkkaryhmässä annettuihin kriteereihin, jotka määrittelevät palkkaryhmää. Sama nimike voi esiintyä useammassa kuin yhdessä palkkaryhmässä. Silloin on valittava ryhmä, jonka tasoa työntekijän tehtävät vastaavat.

Palkkaryhmät

 • johto-, esimies-, ja asiantuntijatehtävät
 • toimisto- ja asiakaspalveluhenkilökunta
 • hoitohenkilöstö
 • sosiaali- ja terveysyksiköiden ja päivähoidon johtotehtävät
 • sosiaalityöntekijät
 • päivähoidon erityistyöntekijät
 • sosiaalipalvelujen ja päivähoidon vaativat ammattitehtävät
 • sosiaalipalvelujen muut ammattitehtävät
 • sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä päivähoidon peruspalvelutehtävät
 • ravitsemispalveluhenkilökunta
 • siivoustoimi
 • teknisen alan tehtävät
 • tekstiilihuolto.

Palkkaryhmien vähimmäisperuspalkat löytyvät Avaintesin liitteestä 1, vähimmäisperuspalkat. Liitteessä kerrotaan tehtävät ja ammattinimikkeet.

Vähimmäisperuspalkka
Täysin työkykyisen, 17 vuotta täyttäneen, täyttä työaikaa tekevän työntekijän säännöllisen työajan vähimmäisperuspalkka kuukaudessa luontoisetuineen on 1.5.2022 alkaen 1691,22 euroa ja 1.6.2023 alkaen 1716,59 euroa.

Vähimmäisperuspalkkaa sovelletaan harjoittelijaan, harjoittelijaan verrattavassa asemassa olevaan ja kesätyöntekijään työsuhteen kestettyä kolme kuukautta. Alle kolmen kuukauden työsuhteessa palkasta sovitaan työsopimuksella.

Arviointi palkkauksen perusteena
Työntekijälle on maksettava vähintään asianomaisen palkkaryhmän vähimmäisperuspalkkaa.

Työntekijöiden henkilökohtaiset peruspalkat määräytyvät sen mukaan

 • kuinka vaativia tehtäviä he suorittavat
 • miten hyvä ammattitaito heillä on
 • minkälainen heidän työsuorituksensa on.

Keskeistä palkkausjärjestelmässä on se, että työntekijä voi itse vaikuttaa palkkaukseensa osaamisellaan ja työsuorituksellaan. Työtekijän on tunnettava etukäteen kriteerit, joilla hänen työtään arvioidaan.

Kussakin työyhteisössä on laadittava arviointijärjestelmä, jonka avulla työntekijän henkilökohtainen peruspalkka määritellään.

Työntekijän arviointi tapahtuu vähintään kerran vuodessa, esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä. Työntekijällä on oikeus saada jäljennös häntä koskevasta kirjallisesta arvioinnista.

Arvioinnista lisää Avaintan työehtosopimuksen palkkausoppaassa (pdf). Palkkausjärjestelmäopas on vuodelta 2011, jolloin Avainta tunnettiin vielä nimellä Palvelulaitosten työnantajayhdistys.

Jos työntekijä on vuosiloman tai säästövapaan alkaessa (tai sen aikana) työkyvytön sairauden, synnytyksen tai tapaturman vuoksi, voidaan vuosiloma tai säästövapaat siirtää myöhäisempään ajankohtaan. Siirto voidaan tehdä heti ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä alkaen. Mitään karenssiaikaa ei ole.

Siirtoa on pyydettävä työnantajalta niin pian kuin mahdollista. Jos työnantaja vaatii selvitystä työkyvyttömyydestä, työntekijän on sellainen esitettävä (lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys).

Siirretty vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana työehtosopimuksen mukaisesti, ja sen ajankohdasta on ilmoitettava kahta viikkoa ennen loman alkamista tai, jos tämä ei ole mahdollista, viimeistään viikkoa ennen.


Campustan työehtosopimus

Lue uutinen Campustan työehtosopimus hyväksytty.

Työehtosopimus on voimassa 4.5.2023 – 31.3.2025.

Tampereen yliopiston palveluntuottajan Campustan työehtosopimus on voimassa 1.4.2023-31.3.2025.

 • Toukokuun 2023 palkanmaksun yhteydessä 400 euron kertaerän täysaikaisille työntekijöille ja osa-aikaisille työaikaan suhteutettuna.
 • 3,5 prosentin yleiskorotus 1.7.2023.
 • 2,0 prosentin yleiskorotus ja 0,5 prosentin yrityskohtainen erä 1.6.2024.

Aikaisemman tesin sopimuskausi 8.4.2022–29.2.2024.


Cleanosolin työehtosopimus

Sopimuskausi päättyy 28.2.2025.


Energia-alan työehtosopimukset

Energia-alan työntekijöiden tes 1.4.2023–31.3.2025

 • 1.8.2023 yleiskorotus 3,5 %, ellei paikallisesti toisin sovita luottamusmiehen kanssa 15.7.2023 mennessä. Paikallisesti ei kuitenkaan voida sopia, ettei palkkoja koroteta lainkaan.
 • 415 euron kertaerä maksetaan 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen olevan palkanmaksun yhteydessä.
 • 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 % suuruisella yleiskorotuksella ja 0,5 % suuruisella yrityskohtaisella erällä.

  Vaativuuden mukaiset palkat
 • Erillisiä lisiä samoin kuin paikallisesti sovittuja lisiä korotetaan 1.8.2023 ja 1.6.2024 tai lähinnä niiden jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksen määrällä, ellei paikallisesti toisin sovita.

Lue 30.3.2023 syntynyt tes-neuvottelutulos kokonaisuudessaan.

Katso energia-alan työehtosopimus 2023-2025 myös videomuodossa. JHL:n sopimusasiantuntija Kari Lehtinen esittelee uutta sopimusta.

Energia-alan toimihenkilöiden tes 1.3.2023–28.2.2025

Työehtosopimus mahdollistaa paikallisen sopimisen sekä vuoden 2023 että 2024 palkankorotuksista. Jos paikallista sopimusta palkankorotuksista ei synny, korotetaan palkkoja vientialoilla muodostuneen korotustason ja palkkarakenteen mukaisesti vuosina 2023 ja 2024.

Kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 477 euron kertaerä. Lisäksi 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 3,5 prosentin yleiskorotuksella, ellei paikallisesti ole toisin sovittu.

Ellei paikallisesti toisin sovita, korotetaan toimihenkilöiden kuukausipalkkoja 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 prosentin yleiskorotuksella. Samana ajankohtana korotetaan palkkoja myös 0,5 prosentin yrityskohtaisella erällä, joka jaetaan työnantajan päättämällä tavalla.

Työehtosopimuksen tekstisisällöt eivät ole muuttuneet.


Finnveran työehtosopimus

Sopimuskausi päättyy 28.2.2025.

Palkankorotukset vuonna 2023
Kesäkuun 2023 normaalin palkanmaksun yhteydessä kertaluonteinen korvaus 634 euroa. Kertakorvaus maksetaan seuraavin edellytyksin:

 • Kertakorvaus maksetaan niille työehtosopimuksen piirissä oleville toimihenkilöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 3.4.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä.
 • Osa-aikaiselle toimihenkilölle kertakorvauksen määrä lasketaan edellisen kuuden kuukauden aikana tehdyn keskimääräisen työajan ja täyden työajan suhteessa.
 • Kertakorvaus maksetaan myös, jos toimihenkilö on perhevapaalla tai sairaana.
 • Kertakorvausta ei makseta muulla palkattomalla vapaalla olevalle.

1.7.2023 yleiskorotus 3,0 %.
Palkkamediaaneja korotetaan 1.7.2023 lukien 3,0 prosentilla

1.7.2023 yrityskohtainen erä 0,5 %. Jos erän jaosta ei päästä paikallisesti sopimukseen, erästä 0,4 % jaetaan työnantajan päättämällä tavalla ja 0,1 % yleiskorotuksena.

Palkankorotukset vuonna 2024
1.5.2024 yleiskorotus 2,0 %.

1.5.2024 palkkamediaanien korotus 2,0%.

1.5.2024 yrityskohtainen erä 0,5%. Erän jaosta sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Jos erän jaosta ei päästä paikallisesti sopimukseen, erästä 0,4 % jaetaan työnantajan päättämällä tavalla ja 0,1 % yleiskorotuksena.


Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut HY247 työehtosopimus

Tes on voimassa 6.4.2023 – 31.3.2025.


Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimussivulle pääset tästä.


Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES)

HYVTESin sivulle pääset tästä


Kansallisgallerian työehtosopimus

Tes on voimassa 21.4.–31.3.2024.

Kansallisgallerian palkankorotukset vuonna 2023

 • 1.6.2023 yleiskorotus 2,4 prosenttia. Myös euromääräisiä palkkoja korotetaan 2,4 prosenttia.  
 • 15.3.2023 kertaerä 400 euroa
 • 15.10.2023 kertaerä 240 euroa.

Kansallisgallerian tes 21.4.2022–31.3.2024 (sivista.fi-sivuilla)

Kansallisgallerian palkkataulukot 1.6.2022 alkaen (sivista.fi-sivuilla)


Kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTES

Sopimuskausi päättyy 28.2.2025.

Palkankorotukset vuosina 2023 ja 2024

 • 1.4.2023 yleiskorotus 5,0 prosenttia kohdistuu peruspalkkaan. Ylimmän johdon palkankorotus on 4,5 prosenttia. Tuntipalkkajärjestelmän yleiskorotus on 4,5 prosenttia.
 • 1.2.2024 yleiskorotus 2,5 prosenttia kohdistuu peruspalkkaan kaikissa palkkausjärjestelmissä.

KirVESTES allekirjoituspöytäkirja 2023-2025

Kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTES 2023–2025 (linkki evli.fi-sivulle)


KT:n yritysjaoston jäsenyritysten työehtosopimus

Pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat sopineet työehtosopimuksesta, joka määrittelee ensi vaiheessa sen, mitä muualla solmittuja työehtosopimuksia KT:n yritysjaoston jäsenyrityksissä noudatetaan.

Sopimuskausi 1.3.2023−30.4.2025.

Mitkä yritykset voivat olla yritysjaoston jäseniä?
Kuntien tai hyvinvointialueiden omistamat yhtiöt voivat hakeutua yritysjaoston jäseniksi.

​Mitä työehtosopimusta yhtiössä noudatetaan?
Päätoimiala ratkaisee mitä yritysjaoston sopimusta yrityksessä noudatetaan.​

Kun jaoston jäsenyrityksen päätoimiala on sosiaali- ja terveydenhuolto:
Yrityksessä noudatetaan hyvinvointialueille sovittuja työehtosopimuksia niiden soveltamisalojen mukaan. Noudatettavat työehtosopimukset ovat:

Kun jaoston jäsenyrityksen päätoimiala on opetustoiminta:
Yrityksessä noudatetaan

Kun jaoston jäsenyrityksen päätoimiala on muu kuin edellä mainittu:
Yrityksessä noudatetaan

Jos yritysjaoston jäseneksi liittyvässä yrityksessä on noudatettu muita työehtosopimuksia, yrityksen henkilöstöön sovelletaan kyseisiä työehtosopimuksia sopimuskauden loppuun asti työehtosopimuslain mukaisesti. Tämä koskee myös Avaintasta KT:n jäseniksi siirtyviä yrityksiä. Valtakunnalliset sopimusosapuolet voivat antaa luvan sopia asiasta myös toisin aikaistussopimuksella, mikäli yrityksessä toimivat neuvotteluosapuolet pyytävät siihen lupaa.

Kun nykyinen sopimuskausi päättyy:

 • solmitaan niiden pohjalta KT:n yritysjaoston jäsenyrityksien omat, vastaavan sisältöiset toimialakohtaiset työehtosopimukset. Sote-alan osalta tämä tapahtuu keväällä 2025 ja opetusalan ja muiden alojen sopimusten osalta joko keväällä 2024 tai  2025.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

KVTESin sivuille pääset tästä.


Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 1.5.2022–30.4.2025 (linkki KT:n sivuille)

Sopimuksen muutoksia 2024

TS:n palkankorotukset sopimuskaudella 1.5.2022–30.4.2025 (verrokkialojen lisäykset huomioitu) 

Korotus Ajankohta Prosenttimäärä/euroa 
Yleiskorotus 1.6.2023  2,2 % 
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 0,7 % Jos verrokkialojen lisäyksen (0,3 %) jakamisesta ei yksimielisyyttä, puolet jaetaan yleiskorotuksena (0,15 %) ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja. 
Kertapalkkio 30.6.2023 467 euroa (Osa-aikaiselle palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa) 
Yleiskorotus 1.6.2024 2,27 % 
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,73 % Verrokkialojen lisäys on 0,73 prosentista 0,33 prosenttia ja se lisätään paikallisesti neuvoteltavaan erään erillisenä, koska puolet jaetaan viimekädessä yleiskorotuksena ja toisesta puolesta päättää työnantaja. 

Vuoden 2025 palkankorotuksista sovitaan seuraavissa neuvotteluissa keväällä 2025 

TS ja kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2023–2027

KorotusAjankohta%-määrä/€
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 1,2 %  
Keskitetty järjestelyerä1.2.2024 0,4 % 
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,6 % 
Keskitetty järjestelyerä 1.6.2025 0,8 % 
Ohjelma jatkuu vielä 2026-2027 

Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 1.5.2022–30.4.2025 (linkki KT:n sivuille)

TTESin palkankorotukset sopimuskaudella 1.5.2022–30.4.2025 (verrokkialojen lisäykset huomioitu)

KorotusAjankohta%-määrä/
Yleiskorotus1.6.20232,2 %
Paikallinen järjestelyerä1.6.20230,7 % Jos verrokkialojen lisäyksen (0,3 %) jakamisesta ei yksimielisyyttä, puolet jaetaan yleiskorotuksena (0,15 %) ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja. 
Kertapalkkio30.6.2023467 € (Osa-aikaiselle palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa)
Yleiskorotus1.6.20242,27 %
Paikallinen järjestelyerä1.6.20240,73 % Verrokkialojen lisäys on 0,73 prosentista 0,33 prosenttia. Se lisätään paikallisesti neuvoteltavaan erään erillisenä, koska puolet jaetaan viime kädessä yleiskorotuksena ja toisesta puolesta päättää työnantaja. 
 
 
Vuoden 2025 palkankorotuksista sovitaan seuraavissa neuvotteluissa keväällä 2025

TTES ja kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2023–2027

KorotusAjankohta%-määrä/€
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 1,2 %  
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 1,0 % 
Keskitetty järjestelyerä 1.6.2025 0,8 % 
Ohjelma jatkuu vielä 20262027 

Lauttaliikenteen (lossit) työehtosopimus

Sopimuskausi päättyy 28.2.2025.


Merimiespalvelutoimiston työehtosopimus

Tes on voimassa 1.3.2023–28.2.2025

Merimiespalvelutoimiston tes allekirjoituspöytäkirja 2023–2025


Neuvonta-alan runkosopimus

Sopimuskausi päättyy 31.1.2025.

Vuoden 2023 palkankotoukset

 • Mikäli korotuksen maksamisesta ei päästä paikalliseen sopimukseen 30.4.2023 mennessä, maksetaan 3,5 prosentin suuruinen palkankorotus yleiskorotuksena 1.6.2023. 
 • Kertaerä 400 euroa maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä. Kertaerän saamisen edellytyksenä on, että toimihenkilön yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.4.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä. Osa-aikaiselle toimihenkilölle maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Paikallisesti voidaan sopia myös niin, että puolet kertakorvauksesta – 200 euroa − maksetaan myöhennetysti syyskuun palkanmaksun yhteydessä. Vastaavasti osa-aikaiselle toimihenkilölle maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. 
 • Taulukkopalkkoja ja henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.6.2023 lukien 3,5 prosenttia.​ 

Vuoden 2024 korotukset

 • Mikäli korotuksen maksamisesta ei päästä paikalliseen sopimukseen 29.2.2024 mennessä, palkkoja korotetaan 1.4.2024 yleiskorotuksella, joka on suuruudeltaan 2 prosenttia. Lisäksi jaettavana on 0,5 prosentin paikallinen erä. Työnantaja päättää paikallisen erän jakamisesta.​ 
 • 1.4.2024 taulukkopalkkoja korotetaan 2,0 prosenttia.​

Toisen vanhemman palkallinen vanhempainvapaa pitenee 32 arkipäivään, olipa kysymyksessä lapsen syntymä tai adoptio. Edellytyksenä on kuuden kuukauden mittainen työsuhde ennen lapsen syntymää tai adoptiolapsen hoitoon ottamista.​ 

Muutoin tesin tekstisisällöt säilyivät ennallaan.


Palvelutyönantajat Paltan EPA-työehtosopimus

EPA-tesiin sidoksissa olevat työehtosopimukset:

Finavian työehtosopimus

Katso myös uutinen Finavian ja Airpron uudet työehtosopimukset hyväksytty


Metsähallituksen työehtosopimus

Katso uutinen Metsähallituksen uusi tes hyväksytty.

Sopimuskausi päättyy 28.2.2025.


Arctia Meritaidon työehtosopimukset

Katso uutinen Meritaidon uusista työehtosopimuksista.

Sopimuskausi päättyy 28.2.2025.

Päättyneet työehtosopimukset


Luotsausalan työehtosopimus – Finnpilot Pilotage

Tes on voimassa 1.3.2022–29.2.2024. ​Työehtosopimusta sovelletaan yhtiön palveluksessa oleviin emäntäsiivoojiin.​​

Katso myös uutinen Luotsaustoimialan uusi tes hyväksytty.


Raskoneen työehtosopimus

Aiemmin sovittu sopimuskausi 25.3.2022 – 30.6.2024


Rautatiealan työehtosopimus – raidealan ammattilaiset

Sopimuskausi päättyy 31.3.2025

Hyväksytty rautatiealan sovintoesitys JHL ja Palta: palkankorotukset vuosille 2023 ja 2024, sopimuskauden pidennys sekä tes-tekstimuutokset.

Hyväksytty sovintoesitys videolla ja dioissa. Videolla sovintoesitystä esittelee JHL:n sopimusasiantuntija Reijo Tamminen.

VR–yhtyman-henkilostoa-koskeva-rautatiealan-tyoehtosopimusta-taydentava-tyoehtosopimus-1.3.2023-31.3.2025


Satama-alan työehtosopimus

Sopimuskausi päättyy 31.3.2025


Senaatti-konsernin työehtosopimus

Tesin sopimuskausi on 9.3.2023-28.2.2025.​ Senaattikonsernin kaksivuotiseen sopimukseen (sopimuskausi 1.12.2022– 30.4.2025) vaikuttaa Paltan erityisalojen työehtosopimus EPA-tes 2022-2024.


Seuren työehtosopimus

Sopimuskausi päättyy 30.4.2025.

Sopimusta sovelletaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluksessa oleviin vuokratyöntekijöihin, joiden työsuhde kestää enintään 15 kalenteripäivää. Vähintään 16 päivää kestävissä työsuhteissa noudatetaan Avaintes- määräyksiä.


Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus Sote

Sote-sopimuksen sivulle pääset tästä.


Terveyspalvelualan työehtosopimus

Lue uutinen Terveyspalvelualalla sovittu uudet palkankorotukset.

Tesin sopimuskausi 1.5.2022-30.4.2024


Työterveyslaitoksen työehtosopimus

Työterveyslaitoksen tesin sopimuskausi päättyy 31.3.2025. Sopimuksessa uusia asioita ovat sopimuskausi ja palkankorotukset. Muutoin tes pysyy ennallaan.

Katso palkankorotukset vuosina 2023 ja 2024


Työväenperinnelaitosten työehtosopimus

Sopimuskausi päättyy 31.1.2025​. Palkankorotuksia lukuun ottamatta työehtosopimus pysyy ennallaan.

Palkankorotukset vuosina 2023 ja 2024

 • 1.4.2023 yleiskorotus 3,5 prosenttia. Taulukkopalkkoja korotetaan saman verran.​
 • 1.4.2023 kertaerä 400 euroa.​
 • 1.2.2024 yleiskorotus 2,5 prosenttia. Taulukkopalkkoja korotetaan saman verran.​

Urheilujärjestöjen työehtosopimus

Sopimuskausi päättyy 28.2.2025

Palkankorotukset vuosina 2023 ja 2024

 • Vuonna 2023 palkkaratkaisusta voidaan neuvotella ja sopia paikallisesti. Jos sopua ei 31.5.2023 mennessä synny, palkkoja korotetaan 1.7.2023 alkaen 3,5 prosenttia. Korotuksesta 3,0 prosenttia on yleiskorotusta ja 0,5 prosentista päättää työnantaja.
 • Lisäksi työntekijä saa 400 euron kertakorvauksen mikäli paikallista sopua ei synny.
 • Vuonna 2024 jos korotuksesta ei sovita paikallisesti, niin palkkoja korotetaan 1.5.2024 alkaen 2,3 prosenttia. Korotuksesta 1,8 prosenttia on yleiskorotusta ja 0,5 prosentista päättää työnantaja.

Valtion virka- ja työehtosopimus

Sopimuskausi päättyy 28.2.2025.

Palkankorotukset vuosina 2023 ja 2024

 • Huhtikuussa 2023 kertaerä, joka on suuruudeltaan 12,60 prosenttia kuukausipalkasta, kuitenkin vähintään 500 euroa.
 • 1.5.2023 yleiskorotus 3,50 prosenttia
 • 1.3.2024 yleiskorotus 2,00 prosenttia ja virastoerä 0,50 prosenttia. Sopimusalakohtaisesti voidaan yleiskorotuksen ja virastoerän välisestä suhteesta sopia toisin. Virastoerän suuruudeksi voidaan sopia enintään 1,50 prosenttia, jolloin yleiskorotus olisi yksi prosentti.

Katso muut muutokset valtion sopimuksen esittelydioista.

Katso myös oheinen video, jossa JHL:n sopimusasiantuntijat Erika Mattsson ja Harri Turunen kertovat uudesta sopimuksesta.

Aikaistussopimus – TE-palvelut, ELY-keskukset ja KEHA-keskukset

TE-toimistoilta, ELY-keskuksista ja KEHA-keskuksista siirtyy noin 4200 virkamiestä liikkeenluovutuksella valtiolta kunnille 1.1.2025. Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen käyttöönoton aikaistuksesta on sovittu ehdoin, joihin pääset tutustumaan tarkemmin tässä esityksessä:


Valtion voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset ja muut sopimukset


Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Lue uutinen Yksityisen opetusalan palkkaratkaisu hyväksytty.

Yksityisen opetusalan tes sopimuskausi 9.8.2022–31.3.2024

Yksityisen opetusalan vuoden 2023 palkkaratkaisun allekirjoituspöytäkirja ja palkkataulukot:


Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan sivulle pääset tästä linkistä


Yliopistojen työehtosopimus

Yliopistojen yleinen tes 1.4.2023–31.3.2025

Yliopistojen palkkataulukot (sivista.fi)


JHL:n solmimien sopimusten päättymisajat

Päättymispäivä 31.3.2024

 • Ammatillisten aikuiskoulutuskeskuten tes
 • Yksityisen opetusalan tes Ammatillisten
 • Aikuiskoulutuskeskusten tes

Päättymispäivä 30.4.2024

 • Terveyspalvelualan tes

Päättymispäivä 31.1.2025

 • Neuvonta-alan runkosopimus
 • Työväenperinnelaitokset tes


Päättymispäivä 28.2.2025

 • Kirkon ves/tes
 • Energiateollisuuden toimihenkilöt tes
 • Paltan erityisalojen EPA-tes
 • Finavia Oy:n tes
 • Arctia Meritaito Oy:n tes, työntekijät ja toimihenkilöt
 • Metsähallituksen tes/ves
 • Losseja koskeva tes
 • Urheilujärjestöjen tes
 • Urheiluseuroja koskeva liityntäpöytäkirja
 • Cleanosol Oy:n tes
 • Senaatti-konsernin tes
 • Merimiespalvelutoimiston tes
 • Valtion yleinen ves/tes

Päättymispäivä 30.4.2025

 • Kunnallinen yleinen ves/tes (KVTES)
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön tes/ves (TS)
 • Kunnallinen tuntipalkkaisten henkilöstön tes (TTES)
 • Hyvinvointialueiden yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES)
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tes/ves (Sote-sopimus)
 • Avainta/KT-yritysjaosto
 • Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tes
 • Henkilökohtaisten avustajien tes (Heta-tes)

Päättymispäivä 31.12.2025

 • Yksityisen sosiaalipalvelualan tes

Päättymispäivä 15.2.2027

 • Raskone

Ajankohtaiset uutiset sopimusneuvotteluista