Usein kysytyt kysymykset ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Saanko työvuoroluetteloa muuttaa? Voinko tehdä lisätyötä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana? Näihin ja moniin muihin ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyviin kysymyksiin saat vastauksen tältä sivulta.

Katso yleisohjeet: Miten toimin ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluettelon ajanjakson alkamista.

Tämän jälkeen työvuoroja saa muuttaa työehtosopimuksen mukaan työntekijän kanssa sopien tai vain perustellusta syystä. Perusteltu syy ei ole esim. sairauspoissaolo tai muu työnantajan velvoitteesta johtuva peruste tai lakko. Työnantajan tulee tällaisiin tilanteisiin varautua etukäteen.

Työantaja ei saa kohdistaa mitään painostus- tai seuraamustoimia yksittäisiä työntekijöitä kohtaan JHL:n järjestöllisestä päätöksestä. Tämänkaltaisista toimista ota yhteyttä heti luottamushenkilöön tai aluetoimistoon.

Ylityö- ja vuoronvaihto ei ole sallittua järjestön asettaman kiellon aikana. Suosittelemme, ettei myöskään ns. työntekijälähtöistä vuoronvaihtoa tehdä.

Mikäli työnantaja koettaa määrätä Sinut ylityöhön/ vuoronvaihtoon, ilmoita siitä välittömästi luottamusmiehelle tai omaan aluetoimistoosi. Pyydä aiottu määräys kirjallisena.

Mikäli työnantaja pyrkii teettämään hätätyötä, pyydä työnantajaa näyttämään aluevalvontaviranomaiselle tehty ilmoitus hätätyöstä. Jos kysymys on työnantajan mukaan hätätyöstä, voi työnantaja pidentää työaikaa yksipuolisella määräyksellä.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi hätätyön syy, laajuus ja todennäköinen kestoaika. Ilmoituksen tekemisestä vastaa työnantaja. Luottamusmies antaa JHL:n jäsenten osalta lausuntonsa siitä, täyttääkö teetetty työ hätätyön kriteerit. Lopullisen tulkinnan asiasta antaa Aluehallintovirasto.

Liitto seuraa hätätyön käyttöä. Mikäli työnantaja ei pyydä luottamusmiehen lausuntoa, vaan lähettää ilmoituksen ilman sitä, tästä on ilmoitettava aluetoimistoon.  Myös Aluehallintovirasto huomioi päätöksessään lausunnon mahdollisen puuttumisen.

Osa-aikaisella sopimuksella työskentelevä voi tehdä työtunteja yli sopimuksensa tuntimäärän,  mikäli hän on työsopimuksessa sopinut lisätyön tekemisestä.

Muussa tapauksessa sopimuksen tuntimäärää ei tarvitse ylittää ja työ on ylityökiellon piirissä.

Säännöllisen työajan ylittävää työtä ei kuitenkaan tehdä ylityökiellon aikana.

Neuvotteluihin kannattaa mennä, mutta ensin on sovittava paikallisesti miten korvataan, jos pääluottamusmies, luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu joutuu osallistumaan työnantajan kokouksiin työajan ulkopuolella.

Laillisia työtaistelutoimenpiteitä ei tule kiertää vuokratyövoimaa käyttämällä.

Eri työehtosopimuksissa voi olla kirjauksia siitä, missä tilanteissa vuokratyön käyttö on sallittua.

Mikäli työnantaja harkitsee vuokratyövoiman käyttöä, asiasta on ilmoitettava välittömästi luottamusmiehelle ja liiton aluetoimistolle.

Henkilöstöpalvelualan kansainvälinen käytäntö on, että henkilöstöpalveluyritykset eivät välitä laillisen työtaistelun kohteena olevaan yritykseen työntekijöitä, elleivät riidan osapuolet suhtaudu siihen myönteisesti.

Mikäli havaitset vuokratyövoiman käyttöä työtaisteluiden aikana, ilmoita asiasta luottamusmiehelle tai aluetoimistoon.

Työvuoroluetteloon merkitty varallaolovuoro on säännönmukaista varallaoloa.

Varallaolossa syntyvä työaika on ylityötä, jos vuorokauden tai työviikon työaika on täynnä. Tästä syntyvä ylityö on ylityökiellon piirissä.

Jos varallaolosta on sovittu jo aikaisemmin, työntekijän ja/tai luottamusmiehen tulee olla varallaolosta yhteydessä työnantajaan ja ilmoittaa, että liiton päätöksen mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voi suorittaa ylityönä.

Varallaolo ei ole ylityökiellon piirissä

  • Jos varallaolosta syntyvä työaika on normaalia työaikaa tai lisätyötä.
  • Jos varallaoloon liittyvä työ on hätätyötä, työstä ei voi kieltäytyä.

Varallaolosta ja sen järjestämisestä on hyvä olla etukäteen yhteydessä työnantajan edustajaan ja sopia, miten tilanteissa toimitaan ja tilanteita tulkitaan.

Tee ylityö- ja/tai vuoronvaihtokiellon aikana vain jakson vahvistetun työvuoroluettelon mukaiset tunnit.

Voit, jos vuoronvaihto tehdään työntekijän toivomuksesta henkilökohtaisesta syystä ja työpaikalla on vakiintunut käytäntö, että työntekijät voivat keskenään sopia vuoronvaihdosta.

Et voi, jos työvuoron vaihtoon on syynä työntekijän sairastuminen tai tarve tilapäiseen hoitovapaaseen.

Voi, jos työtehtävät toisessa yksikössä ovat työsopimuksesi mukaisia ja työvuoron alkamis- ja päättymisajat pysyvät samoina.

Et voi, ylityökiellon aikana tehdään vain säännöllistä työaikaa.

Varmista asia luottamusmieheltä tai aluetoimistosta. Liitto ilmoittaa erikseen, onko lisätyökin työtaistelun piirissä.

Et voi kerryttää. Kiellon aikana ei saa ylittää säännöllistä työaikaa. Sen sijaan kertynyttä plussaa on mahdollista pitää vapaana.

Ei tarvitse osallistua. Noudata vahvistettua työvuoroluetteloa.

JHL:n lähetti viestin ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikille niille jäsenille, joilla on rekisteriin merkitty sopimusalaksi se, jolle JHL on päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kielto koskee JHL:n työssä olevia jäseniä. Viesti ei edellytä sinulta toimenpiteitä.

Voit, jos sijaistettava työ ei ole työtaistelun piirissä. Muista kuitenkin, että sijaisuuttakin koskee ylityö- ja/tai vuoronvaihtokielto.

Koskee, jos olet työssä sopimusalalla, jolla on ylityö- ja/tai vuoronvaihtokielto.

JHL lähettää jäsenilleen viestin työtaisteluista. Jos et ole saanut liitosta viestiä, tarkista omaJHL:stä ovatko yhteystietosi ajan tasalla.

Virkamies/viranhaltija voi laillisesti osallistua liiton tai yhdistyksen päätöksen perusteella toimeenpantuun työtaisteluun. Virkamiesten/viranhaltijoiden lakko-oikeutta on kuitenkin rajoitettu. He eivät saa osallistua myötätunto- ja mielenosoituslakkoihin eivätkä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Virkamies/viranhaltija on velvollinen tekemään suojelutyötä työtaistelutoimenpiteidenkin aikana. Suojelutyö on työtä, jonka tekeminen on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantamisen ehkäisemiseksi tai sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka työtaistelun vuoksi erityisesti vaarantuu.

Virkariitalautakunta arvioi, onko ilmoitettu työtaistelu yhteiskunnalle vaarallinen. Tällöin sen on päätöksessään kehotettava luopumaan työtaistelusta kokonaan tai rajoittamaan sitä päätöksessä ilmenevin tavoin.

Muiden liittojen työtaisteluiden aikana virkamies/viranhaltija on velvollinen täyttämään vain tavanomaiset virkavelvollisuutensa.