Frågor och svar om övertidsförbud och förbud mot att byta skift

Får man ändra arbetsskiftsförteckningen? Kan jag utföra mertidsarbete under ett övertids- och skiftbytesförbud? Svaren på dessa frågor och flera andra frågor om övertids- och skiftbytesförbud hittar du här.

Se också Allmänna anvisningar om övertidsförbud och skiftbytesförbud.

Arbetsskiftsförteckningen ska delges arbetstagarna i skriftlig form senast en vecka före den tidsperiod som förteckningen avser börjar.

Efter det får arbetsskiften enligt kollektivavtalet ändras endast i samförstånd med arbetstagaren eller av en grundad anledning. En grundad anledning är inte t.ex. en sjukfrånvaro, en annan anledning som faller under arbetsgivarens skyldigheter eller en strejk. Arbetsgivaren ska vara förberedd på sådana situationer.

Arbetsgivaren får inte rikta påtryckningar eller påföljder mot individuella arbetstagare på grund av JHL:s organisatoriska beslut. Kontakta omedelbart din förtroenderepresentant eller regionkontoret om sådant sker.

Övertid och skiftbyte är inte tillåtet under ett övertids- och skiftbytesförbud. Vi rekommenderar att du och dina kollegor inte heller på eget initiativ byter skift.

Om arbetsgivaren försöker beordra dig att jobba övertid eller byta skift, meddela omedelbart förtroendemannen eller ditt regionkontor. Be att få ordern skriftligt.

Om arbetsgivaren vill att du ska utföra nödarbete, be hen visa att hen har gjort en anmälan om nödarbete till regionens tillsynsmyndighet. Om det enligt arbetsgivaren är fråga om nödarbete kan arbetsgivaren förlänga arbetstiden med ett ensidigt beslut.

Anmälan måste inkludera orsaken för nödarbetet, nödarbetets omfattning och nödarbetets sannolika varaktighet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att anmälan görs. Förtroendemannen ger för JHL-medlemmarnas del sitt utlåtande om huruvida arbetet uppfyller kriterierna för nödarbete. Den slutliga tolkningen av frågan görs av regionförvaltningsverket.

JHL följer med utförandet av nödarbete. Om arbetsgivaren inte ber om ett utlåtande av förtroendemannen, utan skickar anmälan utan utlåtande, ska detta anmälas till regionkontoret.  Även regionförvaltningsverket noterar den eventuella avsaknaden av ett utlåtande i sitt beslut.

En arbetstagare som har ett anställningsförhållande på deltid kan jobba över det antal timmar som nämns i arbetsavtalet ifall hen kommit överens om utförande av mertidsarbete i arbetsavtalet.

I övriga fall behöver antalet timmar i avtalet inte överskridas och arbetet omfattas av övertidsförbudet.

Arbete som överskrider den ordinarie arbetstiden ska i vilket fall som helst inte utföras då övertidsförbud råder.

Neuvotteluihin kannattaa mennä, mutta ensin on sovittava paikallisesti miten korvataan, jos pääluottamusmies, luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu joutuu osallistumaan työnantajan kokouksiin työajan ulkopuolella.

Lagliga stridsåtgärder ska inte kringgås genom anlitande av inhyrd arbetskraft.

I olika kollektivavtal kan finnas bestämmelser om i vilka situationer det är tillåtet att anlita inhyrd arbetskraft.

Ifall arbetsgivaren överväger anlitande av inhyrd arbetskraft ska man omedelbart meddela därom till förtroendemannen och förbundets regionkontor.

Inom personalservicebranschen råder internationell praxis att bemanningsföretag inte förmedlar arbetstagare till ett företag där lagliga stridsåtgärder råder, ifall inte arbetskonfliktens parter förhåller sig positiva till det.

Om du märker att inhyrd arbetskraft anlitas under en pågående arbetskonflikt, meddela förtroendemannen eller regionkontoret därom.

Beredskap som antecknats i arbetsskiftsförteckningen är regelmässig beredskap.

Arbetstid till påföljd av beredskap är övertidsarbete om det överskrider arbetstiden för dagen eller för veckan. Sådant övertidsarbete omfattas av övertidsförbudet.

Om beredskapen är överenskommen sedan tidigare ska arbetstagaren och/eller förtroendemannen kontakta arbetsgivaren beträffande beredskapen och meddela att inga uppgifter relaterade till beredskap enligt förbundets beslut kan utföras som övertidsarbete.

Beredskap är inte övertidsarbete

  • Arbetstid till påföljd av beredskap omfattas inte av övertidsförbudet om det är fråga om normal arbetstid eller mertidsarbete.
  • Om det är fråga om nödarbete kan arbetstagaren inte vägra att utföra arbetet.

Det är en god idé att redan på förhand kontakta arbetsgivarens företrädare och komma överens om hur man handlar i dessa situationer och hur de ska tolkas.

Under övertids- och skiftbytesförbudet ska du endast utföra arbetstid enligt den fastställda arbetsskiftsförteckningen.

Ja, det kan du om skiftbytet görs på arbetstagarens önskemål av personliga skäl och det råder etablerad praxis på arbetsplatsen att arbetstagarna sinsemellan kan komma överens om att byta skift med varann.

Nej, det kan du inte om orsaken till bytet är att arbetstagaren blivit sjuk eller behöver vara tillfälligt vårdledig.

Ja, om arbetsuppgifter vid en annan enhet är förenliga med ditt arbetsavtal arbetsskiftet börjar och slutar vid samma tidpunkt.

Nej, när det råder övertidsförbud kan du utföra endast ordinarie arbetstid.

Försäkra dig om saken genom att fråga din förtroendeman eller regionkontoret. I strejkvarslet meddelas om också mertidsarbete omfattas av arbetskonflikten.

Nej, det kan du inte. Under ett övertids- och skiftbytesförbund får du inte överskrida din ordinarie arbetstid. Däremot är det möjligt att ta ut influtna ”plustimmar” som ledig tid.

Nej, du behöver inte delta. Iaktta den fastställda arbetsskiftsförteckningen.

JHL skickade ett meddelande om övertids- och skiftbytesförbudet till alla de medlemmar som i medlemsregistret antecknats som tillhörande den avtalsbransch, för vilken JHL har utlyst övertids- och skiftbytesförbud. Förbudet gäller alla JHL:s medlemmar som jobbar. Du behöver inte reagera på meddelandet.

Ja, det kan du, om vikariatet inte omfattas av arbetskonflikten. Kom ändå ihåg att också vikariat berörs av övertids- och/eller skiftbytesförbud.

Ja, eftersom du arbetar inom en avtalsbransch som omfattas av övertids- och/eller skiftbytesförbud.

JHL skickar ett meddelande om strejken till sina medlemmar. Om du inte fått något meddelande av förbundet, kontrollera i mittJHL att dina kontaktuppgifter är korrekta.

Tjänsteinnehavarnas strejk är laglig om den grundar sig på förbundets eller föreningens beslut. Tjänstemän och tjänsteinnehavara har ändå begränsad strejkrätt De får inte delta i sympati- och demonstrationsstrejker och inte heller i övertids- och skriftbytesförbud.

Tjänsteinnehavare är skyldiga att utföra skyddsarbete också vid tiden för arbetskonfliktsåtgärder. Med skyddsarbete avses arbete som är nödvändigt för att fara för medborgares liv eller hälsa ska kunna förhindras eller för att sådan egendom som speciellt utsätts för fara till följd av arbetskonflikten ska kunna skyddas.

Tjänstetvistnämnden avgör om den varslade arbetskonflikten är farlig för samhället. Då måste nämnden i sitt beslut uppmana till att helt avstå från deltagande i arbetskonflikten eller begränsa deltagandet på ett sätt som framgår ur beslutet.

Under andra fackförbunds arbetskonflikter är tjänsteinnehavaren endast skyldig att uppfylla sin tjänsteplikt.