Föreningsverksamhet

Här i JHL är det medlemmarna som håller verksamheten igång. Det finns många typer av uppgifter för medlemmar i föreningarna – för dig också! Du är välkommen med precis som du är.

JHL har ungefär 450 föreningar runtom i Finland. De arbetar för ett rättvist arbetsliv och övervakar att arbetsplatserna följer kollektivavtalen och eventuella lokala avtal. Föreningarna har lokal, regional och riksomfattande verksamhet.

Kom med som du är och satsa precis så mycket på föreningsarbetet som det passar dig!

Du kan vara med och organisera evenemang och jippon eller bara delta i dem. Du kan ta del av vårt intressanta kursutbud, och om du känner dig inspirerad kan du förbinda dig till mer långvariga uppgifter inom föreningen. Du påverka hurdan verksamhet din förening ska ordna eller lämna in motioner för att till exempel förbättra kollektivavtalen eller utveckla hela JHL.

Föreningen är ditt hem i JHL, och du är medlem i fackförbundet via den. Kontrollera vilken förening du hör till i mittJHL. 

Föreningarna annonserar om sina evenemang och möten i JHL:s evenemangskalender, på sina egna webbplatser eller sociala mediekanaler, i tidningen Motiivi eller via medlemsbrev. 

Ta det första steget. Gå på nästa evenemang din förening ordnar och kom med i föreningens verksamhet.

Hurdana uppgifter finns det i föreningen?

Det finns flera typer av uppgifter i JHL:s föreningar. Föreningen har en styrelse och kan också utnämna andra funktionärer till stöd för sitt arbete. Styrelsemedlemmarnas och de övriga funktionärernas uppgifter uppdelas tydligt. Uppgiftsbeskrivningarna kan tillämpas och uppgifter föredelas enligt vad som känns mest lämpligt för föreningen. Bekanta dig närmare med uppgifterna i din förening.

På höstmötet väljer man föreningens styrelse för en mandatperiod på två kalenderår. Styrelsen består av ordföranden och minst fem (5) och högst femton (15) övriga ordinarie medlemmar samt högst ett motsvarande antal suppleanter. Styrelsens uppgifter är bland annat att

 • leda föreningen
 • ansvara för föreningens verksamhet
 • sköta föreningens egendom och ekonomi.

Styrelsen väljer funktionärer bland sina medlemmar eller bland föreningens övriga medlemmar för två kalenderår i taget och fattar beslut om deras uppgifter och ansvar.

Styrelsens uppgifter beskrivs närmare i föreningsstadgarna.

Ordföranden är föreningens viktigaste funktionär. Hens uppgift är att ansvara för helheten: se till att föreningen sköter sin grunduppgift.  Hen ska också bland annat

 • fungera som ordförande för styrelsens och föreningarnas möten
 • sammankalla föreningens styrelse till möten
 • teckna föreningens namn tillsammans med sekreteraren
 • representera föreningen.

Ordförandens uppgifter beskrivs närmare i föreningsstadgarna.

Vice ordföranden vikarierar för ordföranden om hen är förhindrad från att sköta sina uppgifter.

Sekreteraren fungerar som sekreterare för styrelse- och föreningsmötena.  Hen författar protokollen över dessa möten. Till sekreterarens uppgifter hör också bland annat

 • föreningens korrespondens
 • föreningens verksamhetsberättelse
 • att se till att möteskallelserna görs och skickas ut i tid.

Kassören överser föreningens pengakista. Hens uppgifter är bland annat

 • att betala och skicka fakturor
 • föreningens bokföring
 • att komma med bokslutsförslag
 • att bereda budgeten för föreningens styrelse.

Föreningens medlemsansvariga är en viktig kontaktperson mellan förbundets medlemsregister och föreningen. Hens uppgifter är också bland annat

 • att presentera medlemsfrågor på föreningens styrelsemöten
 • att vägleda föreningens övriga funktionärer i frågor som gäller medlemsservice
 • att leda medlemsrekryteringen.

Utöver de ovannämnda uppgifterna kan föreningen också besluta om andra uppgifter för att främja sin verksamhet. Föreningen kan till exempel ha

 • en ungdomsansvarig som fungerar som kontaktperson för yngre medlemmar
 • en medlemsrekryterare som ansvarar för koordineringen av föreningens medlemsrekrytering och för att medlemsrekryteringen syns i föreningens verksamhet
 • en kommunikationsansvarig som ansvarar för uppdatering av föreningens information och kommunikation (webbplats, annonser, image, anslagstavlor, brev osv.)
 • en solidaritetsambassadör som deltar och uppmuntrar sina kollegor att delta i webbkampanjer för att protestera kränkning av fackliga och mänskliga rättigheter.
 • Föreningen kan också utnämna kontaktpersoner för olika medlemsgrupper enligt yrkesbransch eller geografiskt område, eller till exempel för arbetstagare med invandrarbakgrund.