Allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn VÄLKA

Personalen inom välfärdsområdena fick den 1 mars 2023 ett eget tjänste- och arbetskollektivavtal, VÄLKA. I praktiken är avtalsbestämmelserna desamma som i AKTA, ändringarna är närmast av teknisk natur. Välfärdsområdena tillämpar inte längre bestämmelserna i AKTA eller i Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal TS.

JHL förhandlar om ditt tjänste- och arbetskollektivavtal inom välfärdssektorn, om du så jobbar inom räddningsväsendet, med kansliuppgifter, inom förvaltning eller kosthåll. Genom att höra till facket får du intressebevakning, stöd och trygghet.

Det här är VÄLKA

VÄLKA:s avtalsperiod, dvs. tiden då avtalet är i kraft, är 1.3.2023–30.4.2025.

I VÄLKA fastställs anställnings- och tjänstevillkoren för dem som arbetar inom välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. Kollektivavtalet tillämpas för personer som jobbar med uppgifter inom kanslifunktioner, förvaltning, ICT, rengöring, kosthåll, tekniska arbeten och räddningsväsendet.

I VÄLKA fastställs också allmänna anställningsvillkor som gäller hela personalen inom välfärdsområdena, såsom semester, tjänste- och arbetsledigheter och bestämmelser om förtroendemän. VÄLKA omfattar också de arbetstagare och tjänsteinnehavare som hör till SH-avtalet och som övergått till välfärdsområdena.

Allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (länk till KT:s webbplats, på finska). Avtalet har inte ännu publicerats på webben på svenska.

Bilagor till VÄLKA

  • Bilaga 1: Personal inom vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen, kansliuppgifter och ICT-uppgifter samt personal inom intern serviceproduktion
  • Bilaga 2: Kosthållspersonal
  • Bilaga 3: Servicepersonal inom andra branscher 
  • Bilaga 4: Förhandlingsparternas rekommendation för att främja lönestatistiken i VÄLKA
  • Bilaga 5: Specialbestämmelser som gäller sysselsättning av personer med funktionsnedsättning
  • Bilaga 6: Ersättningar för resekostnader
  • Bilaga 7: Bestämmelser som gäller den tekniska branschen

Löneförhöjningar 2024

Lönen för personalen som omfattas av VÄLKA höjs år 2024 på samma sätt som lönen för personalen som omfattas av AKTA. Läs närmare information på sidan om AKTA.

Löneförhöjningar 2024

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Allmän höjning1.6.20242,27 %
Justeringspotter1.6.20240,40 % och 0,33 %
Lokal utvecklingspott1.6.20241,00 %

KT:s cirkulär om löneförhöjningarna i VÄLKA 2024 (länk till KT:s webbplats)

VÄLKA och utvecklingsprogrammet gällande kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Lokal justeringspott1.6.20231,2 %
Lokal justeringspott1.6.20241,0 %
Lokal justeringspott1.6.20250,8 %
Programmet fortsätter ännu 2026–2027.

Utveckling av VÄLKAs lönesystem och sammanjämkning av lönerna

HöjningTidpunktSumma
Lokal justeringspott1.6.20231,0 % utveckling av lönesystemet, enligt kollektivavtalet om utveckling av lönesättningen och harmonisering av lönerna.
Lokal justeringspott1.10.20242,0 % för att finansiera löneharmonisering, utveckling av lönesättningen och/eller ibruktagning av lönesystem.
Lokal justeringspott1.6.20251,0 % för att finansiera löneharmonisering, utveckling av lönesättningen och/eller ibruktagning av lönesystem.
Om den ovannämnda finansieringen inte räcker för att harmonisera lönerna måste arbetsgivaren finansiera den resterande delen på något annat sätt.