Allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn VÄLKA

Personalen inom välfärdsområdena fick den 1 mars 2023 ett eget tjänste- och arbetskollektivavtal, VÄLKA (på finska HYVTES). I praktiken gäller samma avtalsbestämmelser som i det nuvarande AKTA-avtalet. Ändringarna är närmast av teknisk natur. Nu tillämpar välfärdsområdena inte längre bestämmelserna i Allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn AKTA och Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal TS.

JHL har förhandlat om ditt tjänste- och arbetskollektivavtal inom välfärdssektorn, om du så jobbar som räddningsman, med kansliuppgifter, inom förvaltning eller kosthåll. Genom att höra till facket får du intressebevakning, stöd och trygghet.

Det här är VÄLKA

VÄLKA:s avtalsperiod, dvs. tiden då avtalet är i kraft, är 1.3.2023–30.4.2025.

I VÄLKA fastställs anställnings- och tjänstevillkoren för dem som arbetar inom välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. Kollektivavtalet tillämpas för personer som jobbar med uppgifter inom kanslifunktioner, förvaltning, ICT, rengöring, kosthåll, tekniska arbeten och räddningsväsendet.

I VÄLKA fastställs också de allmänna anställningsvillkoren som gäller hela personalen på välfärdsområdena, såsom semester, tjänste- och arbetsledigheter och bestämmelser om förtroendemän. VÄLKA omfattar också de arbetstagare och tjänsteinnehavare som hör till SH-avtalet och som övergått till välfärdsområdena.

Bilagor till VÄLKA

  • Bilaga 1: Personal inom vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen, kansliuppgifter och ICT-uppgifter samt personal inom intern serviceproduktion
  • Bilaga 2: Kosthållspersonal
  • Bilaga 3: Servicepersonal inom andra branscher 
  • Bilaga 4: Förhandlingsparternas rekommendation för att främja lönestatistiken i VÄLKA
  • Bilaga 5: Specialbestämmelser som gäller sysselsättning av personer med funktionsnedsättning
  • Bilaga 6: Ersättningar för resekostnader
  • Bilaga 7: Bestämmelser som gäller den tekniska branschen

Löneförhöjningar åren 2023 och 2024

Lönen för personalen som omfattas av VÄLKA höjs åren 2023 och 2024 på samma sätt som lönen för personalen som omfattas av AKTA. Läs närmare information på sidan om AKTA.

Löneförhöjningar i VÄLKA avtalsperioden 1.5.2022–30.4.2025 (inklusive referensbranschernas tillägg)

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Allmän höjning1.6.20232,2 %
Lokal justeringspott1.6.20230,7 % Om ingen enighet nås om fördelningen av referensbranschernas tillägg (0,3 %), fördelas hälften som en allmän höjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar om den andra halvan (0,15 %).
Engångsarvode30.6.2023467 € (För deltidsanställda betalas en summa i förhållande till arbetstiden)
Allmän höjning1.6.20242,27 %
Lokal justeringspott1.6.20240,73 % Referensbranschernas tillägg är 0,33 procent av procentantalet och läggs till den lokala potten separat, eftersom hälften fördelas som en allmän höjning och arbetsgivaren beslutar om den andra halvan.

Förhandlingarna om löneförhöjningarna för 2025 förs våren 2025.

VÄLKA och utvecklingsprogrammet gällande kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Lokal justeringspott1.6.20231,2 %
Central justeringspott1.2.20240,4 %
Lokal justeringspott1.6.20240,6 %
Lokal justeringspott1.6.20250,8 %
Programmet fortsätter ännu 2026–2027.

Utveckling av VÄLKAs lönesystem och sammanjämkning av lönerna

HöjningTidpunktSumma
Lokal justeringspott1.6.20231,0 % utveckling av lönesystemet, enligt kollektivavtalet om utveckling av lönesättningen och harmonisering av lönerna.
Lokal justeringspott1.10.20242,0 % för att finansiera löneharmonisering, utveckling av lönesättningen och/eller ibruktagning av lönesystem.
Lokal justeringspott1.6.20251,0 % för att finansiera löneharmonisering, utveckling av lönesättningen och/eller ibruktagning av lönesystem.
Om den ovannämnda finansieringen inte räcker för att harmonisera lönerna måste arbetsgivaren finansiera den resterande delen på något annat sätt.