Medlemskap

Hur mycket kostar det att vara medlem? Hur ska jag sköta frågor som gäller mitt medlemskap? Hur påverkar livsförändringar mitt medlemskap? På den här sidan hittar du nyttig information om basfakta gällande medlemskap i fackförbundet JHL.

JHL (dvs. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena) är det mångsidigaste och förmånligaste välfärdsfacket i Finland. Som fackförbund tar vi hand om dina anställningsvillkor och stöder dig på din arbetsplats. Våra medlemmar jobbar inom sex olika yrkesbranscher och inom ett tusental olika yrken. Vi kallar alla JHL-medlemmar för stjärnproffs, för det är vad ni är.

Fackförbundet JHL är det bästa och förmånligaste välfärdsfacket

JHL:s medlemsavgift

Vår medlemsavgift är den förmånligaste inom välfärdsområdena, endast 1 procent av de skattepliktiga bruttoinkomsterna. Läs mer om JHL:s medlemsavgift och kontrollera hur förmånligt ett JHL-medlemskap skulle bli för dig.

För det priset får du stöd i arbetslivets problemsituationer, mycket mångsidiga medlemsförmåner och medlemskap i arbetslöshetskassan.

Medlemstjänsten mittJHL

MittJHL är en elektronisk medlemstjänst där du enkelt kan sköta ärenden som gäller ditt medlemskap. Bekanta dig med mittJHL här!

För att arbetsgivaren ska kunna ta ut medlemsavgiften direkt från lönen krävs att du fyller i ett uppbördsavtal. Du kan beställa ett förhandsifyllt uppbördsavtal från vår medlemsservice. Medlemsservicen fyller i dina uppgifter och skickar uppbördsavtalet till dig per post. Fyll i de resterande uppgifterna, underteckna blanketten och skicka den till lönekontoret hos din arbetsgivare. 

Du kan också skriva ut avtalet för uppbörd av medlemsavgiften. Avtalet fungerar som fullmakt för lönekontoret att uppbära medlemsavgiften direkt från din lön. Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten till lönekontoret hos din arbetsgivare. Löneräknaren skickar en kopia av blanketten till förbundet.

Anvisningar för löneräknaren (på finska).

Du kan betala dina medlemsavgifter i mittJHL  via din nätbank. Alternativt kan du beställa betalningsreferenser av medlemsservicen  för att betala medlemsavgiften själv. Följande års betalningsreferenser sänds till dem som betalar medlemsavgiften själv senast i januari.  

Medlemsavgiften i fackförbundet JHL för yrkesutövande medlemmar är 20 euro per månad.

Du betalar minimimedlemsavgift om du inte har någon löneinkomst eller därmed jämförbara inkomster, men inte heller har rätt till befrielse från medlemsavgift. Minimimedlemsavgiften är 8 euro per månad, dvs. 96 euro per år. 

Du betalar minimimedlemsavgift då du saknar löneinkomster och 

 • är under 70 år och pensionerad
 • är 70 år eller äldre*
 • får permanent invalidpension
 • flyttar utomlands
 • är arbetsledig
 • är tjänstledig
 • arbetar som au pair
 • avtjänar frihetsstraff
 • har ett ”sabbatsår”
 • arbetar som närståendevårdare.

* Medlemsavgiften för dem som fyllt 70 år är 5 euro per månad, dvs. 60 euro per år. 

Pensionärsmedlemmar betalar sin medlemsavgift kvartalårsvis. Förfallodag för den första raten är den 15 april. Också övriga medlemmar som betalar minimimedlemsavgift betalar medlemsavgiften en gång per kvartal. 

Beställ betalningsreferenserna för betalning av minimimedlemsavgiften genom att kontakta medlemsservicen. Betalningsreferenser skickas automatiskt till alla som betalar minimimedlemsavgift i januari.

Vi har tagit i bruk ett medlemsavgiftstak från och med ingången av år 2022. Avgiftstaket är 600 € i året. Medlemsavgiften ska betalas som normalt även om den totala summan överskrider medlemsavgiftstaket. Vi återbetalar den summa som överstiger medlemsavgiftstaket till medlemmen under följande års tid. 

Du behöver inte betala medlemsavgift om du saknar löneinkomster och inte heller har rätt till arbetslöshetskassans förmåner och du: 

 • är graviditets- eller föräldraledig
 • är vårdledig
 • är sjukledig utan lön
 • erhåller rehabiliteringsstöd eller rehabiliteringspenning
 • är arbetslös (arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning)
 • studerar
 • fullgör värnplikt.

Meddela om avgiftsbefrielse i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen

Se också: Medlemskap i JHL och förändringar i livet

MittJHL

MittJHL är en elektronisk medlemstjänst där du enkelt kan sköta ärenden som gäller ditt medlemskap. Bekanta dig med mittJHL här!

Medlemskort

Av medlemskortet framkommer att du är vår medlem. Visa kortet då du behöver bevisa ditt medlemskap (till exempel då du utnyttjar medlemsförmåner).

Det nuvarande medlemskort är i kraft åren 2022– 2024. För personer under 70 år fungerar medlemskortet också som försäkringskort för olycksfalls- och resenärsförsäkringen. JHL:s medlemmar är försäkrade hos Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva. För att medlemskortet ska gälla krävs att du har betalat medlemsavgiften och också i allmänhet håller medlemskapet i skick.

Medlemskortet för under 70-åringar.
Medlemskortet för 70 år fyllda.

Som ny medlem får du medlemskortet per post när dina uppgifter har införts i medlemsregistret. Med kortet skickas också en broschyr över medlemsförmånerna och information om medlemskapet.

Beställ ett nytt medlemskort via mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen. Leverantören skickar kortet som du beställt inom cirka två veckor.  Du får inte ett nytt kort fastän du byter förening eller namn.

Vill du istället/utöver för det fysiska medlemskortet av plast ha ett mobilt medlemskort med vars hjälp du alltid har medlemsförmånerna med dig? Du kan beställa det mobila medlemskortet via mittJHL. Du får ett textmeddelande till din telefon som innehåller en länk som du kan ladda kortet med. Därefter ska du göra så här:

 1. Klicka på aktiveringslänken i meddelandet som du fått. Länken laddar upp applikationen MagMa Lompakko- som tillhandahåller JHL:s mobila medlemskort. MagMa Lompakko är en PWA-mobilapp, en nätsida som kan användas som en applikation. Den kan inte laddas från en appbutik utan via länken som kommer i textmeddelandet.
 2. Första gången du går in på MagMa Lompakko ska du registrera dig som användare av tjänsten. Skapa ett användarnamn och lösenord.
 3. Du kan radera appen MagMa Lompakko ur din telefon när du inte längre behöver den.
JHL:n mobiilijäsenkortti MagMa Lompakossa.

Medlemskortet laddas automatiskt då du registrerat dig i MagMa Lompakko -appen. Också Försäkringsbolaget Turvas resenärsförsäkringskort visas i appen. Du får fram försäkringsbolagets kort när du klickar på bilden av medlemskortet.

Frågor och svar om MagMa Lompakko finns på kortleverantörens CardPlus Oy:s webbplats (på finska).

JHL-förening, medlemmarnas hemort

Varje medlem i fackförbundet JHL hör automatiskt till en medlemsförening i JHL som fastställs utgående ifrån boningsort, egen yrkesbransch och arbetsplats. Föreningen är medlemmens ”hembo”. Föreningen verkar för att förbättra sina medlemmars anställningsförhållanden och erbjuder också rekreation.

Om du inte vet till vilken förening du hör, hittar du informationen i mittJHL.

Du är hjärtligt välkommen med i din egen förenings verksamhet!

Bekanta dig mer med föreningsverksamheten och bli en av de aktiva!

Livsförändringar

Många livsförändringar påverkar medlemskapet, betalningen av medlemsavgiften och dess storlek. Kontrollera att dina medlemsuppgifter är i skick. Du kan meddela förändringar till medlemsservicen.

Posten skickar automatiskt uppgifter om namn- och adressförändringar för de JHL-medlemmars del som inte förbjudit överlåtelse av adressuppgifter. Automatisk uppdatering av uppgifter genom flyttanmälan till Posten gäller dock inte Åland! Om du har förbjudit Posten från att ge ut dina adressuppgifter, ska du själv meddela den nya adressen till JHL:s medlemsservice.

Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen. JHL skickar inte ett nytt medlemskort om du byter namn.

Ska du sätta dig på skolbänken? Grattis till studieplatsen! Som studerande i huvudsyssla är du befriad från förbundets medlemsavgift om du inte har förvärvsinkomster eller rätt till förmåner från arbetslöshetskassan. Meddela om har rätt till avgiftsbefrielse i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen.

Om du jobbar vid sidan av studierna ska du betala medlemsavgift på dina löneinkomster till JHL och a-kassan.

Om du har anslutit dig till JHL som studerandemedlem, är du automatiskt befriad från fackförbundets medlemsavgift så länge dina studier pågår. Ditt medlemskap i fackförbundet fortsätter automatiskt efter din utexaminering. Kom ihåg att ansluta dig också till a-kassan om du börjar jobba vid sidan av studierna eller efter att du blivit klar med dem.

Se också: Unga och studerande

Du har rätt till avgiftsbefrielse från fackförbundets medlemsavgift när du fullgör värnplikt eller civiltjänst. Meddela om avgiftsbefrielse i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen

Du har rätt till avgiftsbefrielse under en oavlönad sjukledighet. Meddela om avgiftsbefrielse i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen.

Kontrollera om du ska betala minimimedlemsavgift eller om du har rätt till avgiftsbefrielse. Om du under din oavlönade ledighet jobbar för en annan arbetsgivare, ska du betala medlemsavgift.

Du har rätt till avgiftsbefrielse under en oavlönad familjeledighet. Meddela om avgiftsbefrielse i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen.

När du börjar på ett nytt jobb ska du se till att medlemsavgifterna hålls tidsenliga. Du kan betala medlemsavgiften antingen genom att be arbetsgivaren uppbära den direkt ur lönen eller genom att betala den själv.

Meddela medlemsservicen om att du har bytt arbetsplats. Samtidigt kan du beställa ett förhandsifyllt uppbördsavtal så att arbetsgivaren kan betala din medlemsavgift direkt ur lönen. Du kan också skriva ut uppbördsavtalet själv.

Eventuellt föreningsbyte kan också skötas med detsamma. Eftersom den lokala intressebevakningen sköts via din förening är det viktigt att du hör till rätt förening. Din medlemsförening bestäms utgående ifrån din arbetsgivare, det tjänste- eller kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats samt geografiskt läge.

Om du betalar din medlemsavgift själv kan du samtidigt uppdatera informationen om din anställning antingen i mittJHL eller genom kontakt med medlemsservicen samtidigt som du beställer referensnummer för betalning av medlemsavgiften

Du har rätt till avgiftsbefrielse om du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och lyfter arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning och du saknar förvärvsinkomster. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande i den lokala arbets- och näringsbyrån senast på den första dagen som du är arbetslös eller permitterad. Skicka en ifylld och undertecknad ansökan om inkomstrelaterad dagpenning med bilagor till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Det lättaste sättet att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning är elektroniskt via Ewertti eTjänst.

Meddela om avgiftsbefrielse i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen. Anmälan om avgiftsbefrielse ska göras retroaktivt med tre månaders mellanrum. Exempel: du blir arbetslös den första januari och arbetslösheten fortsätter fram till slutet av mars, ska du ansöka om avgiftsbefrielse för de tre månaderna genast i början av april.

Under alterneringsledigheten ska du betala medlemsavgift. Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena uppbär automatiskt din medlemsavgift av alterneringsersättningen som kassan betalar. Om FPA betalar din altereringsersättning, ska du betala minimimedlemsavgift. Beställ betalningsreferenser från medlemsservicen för att betala minimimedlemsavgiften. Mer information om alterneringsledighet finns på arbetslöshetskassans webbplats.

Om du ska gå i pension, ska du själv meddela fackförbundets medlemsservice om det, eftersom JHL inte får informationen på något annat sätt. Berätta samtidigt om du vill behålla ditt medlemskap i förbundet och i a-kassan. Om du har beviljats bestående full pension, kan du inte längre använda arbetslöshetskassans tjänster. Då rekommenderar vi att du utträder ur arbetslöshetskassan.

Medlemsavgiften för pensionärsmedlemmar under 70 år uppgår till 8 euro för en hel kalendermånad, dvs. 96 euro per år. Medlemsavgiften betalas 4 gånger per år i 24 euros rater. När du betalar medlemsavgiften för under 70-åringar, förblir alla dina medlemsförmåner i kraft trots att du gått i pension.

Medlemsavgiften för medlemmar som fyllt 70 år är 5,00 euro för en hel kalendermånad, på dvs. 60 euro per år. När du betalar medlemsavgiften för 70 år fyllda, förblir alla dina medlemsförmåner i kraft, förutom resenärsförsäkringen och olycksfallsförsäkringen för bestående skador under fritiden, trots att du gått i pension.

Du kan beställa medlemsavgiftsreferenser för betalning av medlemsavgiften från medlemsservicen.

Medlemsavgift tas inte ut av deltidspensionen. Du betalar medlemsavgift endast på förvärvsinkomsterna från ditt deltidsarbete. Kontakta medlemsservicen om du har gått i deltidspension utan att du har ett avlönat arbete.

Som närståendevårdare betalar du minimimedlemsavgift, 8 euro/månad. Medlemsavgiften betalas för ett kvartal åt gången, dvs. 24 euro per gång. Beställ betalningsreferenserna för betalning av minimimedlemsavgiften genom att kontakta medlemsservicen. Om du vårdar en närstående vid sidan av ditt förvärvsarbete, betalar du medlemsavgift endast på förvärvsinkomsterna.

Om du flyttar utomlands utan att ha en studie- eller arbetsplats där, ska du betala minimimedlemsavgift. Minimimedlemsavgiften är 8 €/månad. Kontakta a-kassan för att kontrollera om ditt arbetslöshetsskydd är i kraft förrän du reser. Kom ihåg att meddela medlemsservicen om du vistas en längre tid utomlands.

Om du startar eget företag ska du anmäla det till medlemsservicen. Yrkesutövare kan vara medlemmar i JHL, förutsatt att de arbetar inom fackförbundets organiseringsområde och utövar yrket som huvud- eller bisyssla ensam utan att sysselsätta någon annan. Medlemsavgiften för en yrkesutövande medlem är 20 euro i månaden.

Kontakta arbetslöshetskassan för att kontrollera om ditt arbetslöshetsskydd är i kraft. Egenföretagare är inte löntagare och får inte höra till en a-kassa för löntagare, förutom för en viss efterskyddsperiod. Företagarnas arbetslöshetskassa är Företagarkassan.

Meddela medlemsservicen om ditt utträde. Utträde ur förbundet och a-kassan kräver en skriftlig anmälan. Meddela om du vill utträda både ur fackförbundet och a-kassan eller endast från den ena av dessa. Dagen för utträdet är det datum som du anger i din anmälan eller det datum då du skickar den elektroniska anmälan om utträde. Man kan inte utträda i efterhand. Skicka blanketten för återkallande av uppbördsfullmakt till ditt lönekontor/din löneräknare, om du fortsätter att jobba hos samma arbetsgivare efter utträdet.

När du byter fackförbund ska du fråga det nya fackförbundet om du kan befullmäktiga dem att göra anmälan om utträde på dina vägnar eller om du måste göra anmälan själv. Medlemmen själv ansvarar för att medlemskapet är i skick fram till det datum som hen utträder ur förbundet.

Har du frågor om medlemskapet?

Tveka inte att ta kontakt med medlemsservicen om du har frågor beträffande medlemskapet. Vi finns här för dig!