Kollektivavtal

Fackförbundet JHL:s viktigaste uppgift är att fungera som sina medlemmars intressebevakare på arbetsplatserna och förhandla om deras anställningsvillkor.

Ett kollektivavtal är ett avtal om branschens anställningsvillkor. Inom de offentliga branscherna ingås även tjänstekollektivavtal. Dessa avtal garanterar att JHL:s medlemmar har bättre anställningsvillkor än vad som står i lagen. Arbets- och tjänstekollektivavtalen fastställer till exempel löner, arbetstid och rätt till semester samt lön under sjukdomstiden. I avtalen kommer man också överens om olika spelregler för arbetslivet och om arbetstagarnas rättigheter, så de påverkar hela samhället.

Som medlem i fackförbundet JHL får du stöd, trygghet och råd i arbetslivet.

De offentliga branschernas tjänste- och arbetskollektivavtal gäller personer som arbetar inom kommunerna, välfärdsomsådena, vid staten och inom kyrkosektorn. 

De privata branschernas kollektivavtal fastställer anställningsvillkoren i kommunala och statliga bolag, affärsverk, föreningar och stiftelser samt bland annat i flera företag inom socialservicebranschen. Arbetsgivaren kan också vara en privatperson (t.ex. arbetsgivarna för personliga assistenter).

Kollektivavtalen i alfabetisk ordning

Allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA)

AKTA har en egen sida här.


Allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA)

VÄLKA har en egen sida här.


Arbetshälsoinstitutets kollektivavtal

Avtalsperioden för arbetshälsoinstitutets kollektivavtal löper ut den 31 mars 2025. Nytt för avtalslösningen 2023 är avtalsperioden och löneförhöjningarna. I övrigt förblev avtalet oförändrat. Avtalet är på finska.

Läs om löneförhöjningarna för 2023 ja 2024 i vår nyhet.

Nedan kan du ladda ner hela avtalet på finska.


Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal (SH-avtalet)

SH-avtalet har en egen sida här.


Avainta-avtalet

Avainta-avtalet (länken leder till Avainta-arbetsgivarnas webbplats) tillämpas för arbetstagare vars arbetsgivare är medlemmar i Avainta-arbetsgivarna, om inte annat fastställs i ett bransch- eller arbetsplatsspecifikt kollektivavtal.

Avainta-avtalets löneförhöjningar 2023

 • 1.6.2023 allmän höjning 2,20 % och lokal justeringspott 0,40 %
 • Före utgången av februari engångspott på 500 euro
 • 1.12.2023 allmän höjning 0,70 %

Avainta-avtalets löneförhöjningar 2024

 • 1.2.2024 löneutvecklingspott 0,30 %. Förhandlingar om fördelningen förs på central nivå senast 31.12.2023.
 • Löneförhöjningarna för 2024 avtalas senast 15.3.2024.

Läs underteckningsprotokollet för lönelösningen i sin helhet (på finska).

Avainta-avtalet tillämpas

 • inom aktiebolag som underlyder kommuner och samkommuner
 • inom stiftelser som underlyder kommuner eller samkommuner
 • i kommunernas och samkommunernas övriga bolag och stiftelser
 • hos privata serviceproducenter.

Branschens mest typiska arbetsgivare är kommunägda bolag som erbjuder tjänster inom kosthåll, rengöring och fastighetsskötsel.

Branscher inom vilka avtalet iakttas:

 • social- och hälsovård
 • undervisning och bildning
 • kosthåll och rengöring
 • branschen för hyrd arbetskraft
 • hamnar
 • IT-företag
 • kontor.

Energibranschens kollektivavtal

Kollektivavtalet för energibranschens arbetstagare 1.4.2023–31.3.2025

 • 1.8.2023 betalas en allmän höjning på 3,5 %, om inte annat avtalas med förtroendemannen senast 15.7.2023 mennessä. Det går emellertid inte att lokalt komma överens om att lönerna inte höjs alls.
 • Ett engångsarvode på 415 euro betalas 1.7.2023 eller i samband med närmast påföljande lönebetalning.
 • 1.6.2024 eller från ingången av följande lönebetalningsperiod betalas en allmän höjning på 2,0 % och en företagsspecifik lönepott på 0,5 % .

  Löner enligt svårighetsgrad
 • Separata tillägg och lokalt avtalade tillägg höjs från och med 1.8.2023 och 1.6.2024 eller från ingången av närmast påföljande lönebetalningsperiod med beloppet för den allmänna förhöjningen, om man inte lokalt avtalar om annat.

Nedan kan du se en videopresentation av avtalslösningen 30.3.2023. Videon har svenska undertexter.

Läs avtalslösningen från i sin helhet eller ladda ner hela kollektivavtalet nedan (på finska).

Kollektivavtalet för energibranschens tjänstemän 1.3.2023–28.2.2025

Kollektivavtalet möjliggör lokala förhandlingar om löneförhöjningarna för både 2023 och 2024. Om inget lokalt avtal nås höjs lönerna 2023 och 2024 enligt exportbranschernas höjningsnivå och lönestruktur.

I samband med lönebetalningen i juni 2023 betalas ett engångsarvode på 477 euro. Utöver det höjs tjänstemännens löner med en allmän höjning på 3,5 procent från och med 1.7.2023 eller ingången av närmast påföljande lönebetalningsperiod, om inte annat har avtalats lokalt.

Om man inte lokalt avtalar om annat, höjs tjänstemännens löner med en allmän höjning på 2,0 procent från och med 1.5.2024 eller ingången av närmast påföljande lönebetalningsperiod. Vid samma tidpunkt höjs lönerna också med en företagsspecifik lönepott på 0,5 procent. Arbetsgivaren beslutar om hur potten fördelas.

Avtalsbestämmelserna är desamma.

Nedan kan du ladda ner avtalet på finska.


Idrottsorganisationernas kollektivavtal

Avtalsperioden löper ut den 28 februari 2025.

Löneförhöjningar åren 2023 och 2024

 • År 2023 kan lokala förhandlingar föras och lokala avtal ingås om lönelösningen. Om ingen enighet nås före 31.5.2023 höjs lönerna med 3,5 procent från och med 1.7.2023. 3,0 procent av höjningen är en allmän höjning och arbetsgivaren beslutar om fördelningen av 0,5 procent.
 • Arbetstagarna får även en engångsersättning på 400 euro om inget lokalt avtal nås.
 • Om men inte kommer till en lokal lösning om förhöjningarna för år 2024, höjs lönerna med 2,3 procent från och med 1.5.2024. 1,8 procent av höjningen är en allmän höjning och arbetsgivaren beslutar om fördelningen av 0,5 procent.

Nedan kan du ladda ner avtalet i sin helhet (på finska).


Järnvägsbranschens kollektivavtal – spårproffsen

Avtalsperioden löper ut den 31 maj 2025. Avtalen är på finska.

Löneförhöjningarna för 2023 och 2024, förlängningen av avtalsperioden och ändringarna i avtalsbestämmelserna finns i det godkända medlingsbudet mellan JHL och Palta (på finska). Nedan kan du ladda ner kollektivavtalen i sin helhet.


Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen har en egen sida här.


Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn

Kollektivavtalet är i kraft 9.8.2022–31.3.2024.

Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn (Bildningsarbetsgivarna)

Nedan kan du ladda ner avtalets underteckningsprotokoll och lönetabeller (på finska).


Kollektivavtalet för Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut HY247

Avtalet löper ut 31.3.2025. Avtalet är på finska. Ladda ner avtalet nedan.


Kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen

Avtalet gäller 1.5.2022–30.4.2024. Avtalet är på finska. Ladda ner hela avtalet och dess underteckningsprotokoll nedan.


Kollektivavtalet för instituten för arbetartradition

Avtalsperioden löper ut 31.1.2025. Utöver löneförhöjningarna sker inga ändringar i kollektivavtalet.

Löneförhöjningar åren 2023 och 2024

 • 1.4.2023 allmän förhöjning på 3,5 procent. Tabellönerna höjs på motsvarande sätt.
 • 1.4.2023 engångsarvode på 400 euro.
 • 1.2.2024 allmän förhöjning på 2,5 procent. Tabellönerna höjs på motsvarande sätt.

Kollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal (TS)

Kollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal (TS) (Kommun- och välfärdsarbetsgivarna)

Löneförhöjningar avtalsperioden 1.5.2022–30.4.2025 (inklusive referensbranschernas tillägg)

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Allmän höjning1.6.20232,2 %
Lokal justeringspott1.6.20230,7 % Om ingen enighet nås om fördelningen av referensbranschernas tillägg (0,3 %), fördelas hälften som en allmän höjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar om den andra halvan (0,15 %).
Engångsarvode30.6.2023467 € (För deltidsanställda betalas en summa i förhållande till arbetstiden)
Allmän höjning1.6.20242,27 %
Lokal justeringspott1.6.20240,73 % Referensbranschernas tillägg är 0,33 procent av procentantalet och läggs till den lokala potten separat, eftersom hälften fördelas som en allmän höjning och arbetsgivaren beslutar om den andra halvan.

Förhandlingar om löneförhöjningarna 2025 förs våren 2025.

TS och utvecklingsprogrammet gällande kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Lokal justeringspott1.6.20231,2 %
Central justeringspott1.2.20240,4 %
Lokal justeringspott1.6.20240,6 %
Lokal justeringspott1.6.20250,8 %
Programmet fortsätter ännu 2026–2027.

Kollektivavtalet för kommunsektorns timavlönade (TIM-AKA)

Kollektivavtalet för kommunsektorns timavlönade (TIM-AKA) (Kommun- och välfärdsarbetsgivarna)

Löneförhöjningar avtalsperioden 1.5.2022–30.4.2025 (inklusive referensbranschernas tillägg)

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Allmän höjning1.6.20232,2 %
Lokal justeringspott1.6.20230,7 % Om ingen enighet nås om fördelningen av referensbranschernas tillägg (0,3 %), fördelas hälften som en allmän höjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar om den andra halvan (0,15 %).
Engångsarvode30.6.2023467 € (För deltidsanställda betalas en summa i förhållande till arbetstiden)
Allmän höjning1.6.20242,27 %
Lokal justeringspott1.6.20240,73 % Referensbranschernas tillägg är 0,33 procent av procentantalet och läggs till den lokala potten separat, eftersom hälften fördelas som en allmän höjning och arbetsgivaren beslutar om den andra halvan.

TIM-AKA och utvecklingsprogrammet gällande kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Lokal justeringspott1.6.20231,2 %
Central justeringspott1.2.20240,4 %
Lokal justeringspott1.6.20240,6 %
Lokal justeringspott1.6.20250,8 %
Programmet fortsätter ännu 2026–2027.

Kollektivavtalet för medlemsföretag i KT:s företagssektion

Huvudavtalsorganisationerna Offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Social- och hälsovårdsfackens förhandlingsorganisation Sote och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har slutit ett kollektivavtal som i första hand fastställer vilka andra kollektivavtal som följs vid KT:s företagssektions medlemsföretag.

Avtalsperiod 1.3.2023−30.4.2025. Avtalet är på finska.

Vilka företag kan höra till företagssektionen?

Bolag som ägs av kommuner eller välfärdsområden kan bli medlemmar i företagssektionen.

​Vilket kollektivavtal följer företagen?

Företagets huvudsakliga verksamhetsområde avgör vilket kollektivavtal det följer.​

När medlemsföretagets huvudsakliga verksamhetsbransch är social- och hälsovård:

Företaget följer kollektivavtalen för välfärdsområdena enligt deras tillämpningsbranscher. Avtalen är följande:

När medlemsföretagets huvudsakliga verksamhetsbransch är undervisningsverksamhet:

Företaget följer följande kollektivavtal:

När medlemsföretagets huvudsakliga verksamhetsbransch är någon annan än de ovannämnda:

 • Företaget följer Avainta-avtalet.

Om andra kollektivavtal har följts vid ett företag som ansluter sig till företagssektionen, tillämpas kollektivavtalen i fråga fram till utgången av avtalsperioden i enlighet med lagen om kollektivavtal. Detta gäller enbart företag som övergår från Avainta-arbetsgivarna till KT. Riksomfattande avtalsparter kan tillåta en annorlunda överenskommelse om förhandlingsparterna inom företaget ber om det.

När den nuvarande avtalsperioden går ut:

Man avtalar om företagssektionens medlemsföretags egna, motsvarande branschspecifika kollektivavtal. För social- och hälsovårdssektorn sker detta våren 2025 och för undervisningssektorn och de andra branscherna våren 2024 eller 2025.


Kollektivavtalet för personliga assistenter

Kollektivavtalet för personliga assistenter har en egen sida här.


Kollektivavtalet för Senat-koncernen

Senat-koncernens tvååriga avtal påverkas av kollektivavtalet för Paltas specialbranscher 2022–2024. Kollektivavtalet är i kraft 9.3.2023–28.2.2025.​ Avtalet är på finska.


Kollektivavtalet för Servicearbetsgivarna Paltas specialbranscher

Läs om innehållet i kollektivavtalet i vår nyhet.

Avtalsperioden går ut 28.2.2025. Avtalet är på finska.

Ladda ner underteckningsprotokollet (på finska):

Ladda ner det tidigare kollektivavtalet:

Kollektivavtal som är bundna till Paltas specialbranscher:

Arctia Meritaitos kollektivavtal

Läs nyheten om Arctia Meritaitos nya kollektivavtal.

Avtalsperioden gäller fram till 28.2.2025. Avtalen är på finska.

Underteckningsprotokoll:

Gamla kollektivavtal:


Finavia

Kollektivavtalet gäller fram till 29.2.2024. Avtalet är på finska.

Läs också nyheten om Finavias och Airpros nya kollektivavtal.


Forststyrelsens kollektivavtal

Läs nyheten om forststyrelsens nya kollektivavtal.

Avtalsperioden pågår fram till 28.2.2025. Avtalet är på finska.


Lotsbranschen – Finnpilot Pilotage

Läs nyheten om lotsbranschens nya kollektivavtal.

Avtalet gäller 1.3.2022–29.2.2024. ​Avtalet är på finska.


Raskone

Avtalet är på finska.


Kollektivavtalet för Seure

Kollektivavtalet gäller 1.12.2022–30.4.2025. Avtalet är på finska.

Avtalet tillämpas för de inhyrda arbetstagare vid Seure Henkilöstöpalvelut Oy vars anställningsförhållande gäller i högst 15 kalenderdagar. Om anställningsförhållandet gäller i 16 dagar eller längre följs bestämmelserna i Avainta-avtalet.

Ladda ner avtalet och underteckningsprotokollet nedan.


Kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter

Kollektivavtalet är i kraft 9.8.2022–31.3.2024.

Kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter (Bildningsarbetsgivarna)

Ladda ner lönelösningens underteckningsprotokoll och lönetabellerna för 2023 (på finska):

Kyrkans kollektivavtal KyrkTAK

Tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft till 28.2.2025.

Löneförhöjningar åren 2023 och 2024

 • Den 1 april 2023 betalas en allmän höjning på 5,0 procent. Höjningen gäller grundlönerna. Höjningen för den högsta ledningen är 4,5 procent. Den allmänna höjningen för timlönesystemet är 4,5 procent.
 • Den 1 februari 2024 betalas en allmän höjning på 2,5 procent. Höjningen gäller grundlönerna i alla lönesystem.

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal KyrkTAK 2023–2025 (kyrkans arbetsmarknadsverk)

Ladda ner kollektivavtalets underteckningsprotokoll och kyrkans samarbetsavtal (på finska).


Nationalgalleriets kollektivavtal

Avtalet är i kraft 21.4.2022–31.3.2024.

Löneförhöjningar 2023

 • 1.6.2023 allmän förhöjning på 2,4 procent. Även löner i euro höjs med 2,4 procent.  
 • 15.3.2023 engångsarvode 400 euro
 • 15.10.2023 engångsarvode 240 euro

Nationalgalleriets kollektivavtal och lönetabeller (Bildningsarbetsgivarna, på finska)


Ramavtalet för rådgivningsbranschen

Kollektivavtalet gäller fram till 31.1.2025.

Löneförhöjningar 2023

 • Om inget lokalt avtal om förhöjningarna sluts före 30.4.2023, betalas en allmän höjning på 3,5 procent från och med 1.6.2023. 
 • En engångspott på 400 euro betalas i samband med lönebetalningen i maj. Förutsättningen för att få engångspotten är att arbetstagarens anställningsförhållande har pågått utan avbrott sedan senast 1.4.2023 och är i kraft dagen som engångspotten betalas. För deltidsanställda beräknas engångspottens summa i förhållande till arbetstiden. Man kan också lokalt avtala att hälften av engångspotten – 200 euro – betalas senare, i samband med septembers lönebetalning. För deltidsanställda beräknas engångspottens summa även då i förhållande till arbetstiden. 
 • Tabellönerna och personalrepresentanternas arvoden och ersättningar höjs med 3,5 procent fr.o.m. 1.6.2023. 

Löneförhöjningar 2024

 • Om inget lokalt avtal om förhöjningarna sluts före 29.2.2024, betalas en allmän höjning på 2 procent från och med 1.4.2024. Utöver det fördelas en lokal pott på 0,5 procent. Arbetsgivaren beslutar om fördelningen av den lokala lönepotten. 
 • 1.4.2024 höjs tabellönerna med 2,0 procent.

Den avlönade föräldraledigheten för den andra föräldern förlängs till 32 vardagar för både i fall av födsel och i fall av adoption. Förutsättningen är att arbetstagarens anställningsförhållande har varat i sex månader innan barnet föds eller adopteras. 

Utöver det förblir kollektivavtalet oförändrat.


Sjömansservicebyråns kollektivavtal

Kollektivavtalet gäller 1.3.2023–28.2.2025. Avtalet är på finska.

Ladda ner underteckningsprotokollet för avtalet (på finska) eller hela avtalet nedan.


Statens tjänste- och arbetskollektivavtal

Avtalsperioden för statens kollektivavtal löper ut den 28 februari 2025.

Löneförhöjningar åren 2023 och 2024

 • I april 2023 betalas ett engångsarvode som är 12,60 procent av månadslönen, dock minst 500 euro.
 • 1.5.2023 allmän förhöjning på 3,50 procent
 • 1.3.2024 allmän förhöjning på 2,00 procent och en ämbetsverkspott på 0,50 procent Man kan avtala annorlunda om förhållandet mellan den allmänna höjningen och ämbetsverkspotten lokalt. Ämbetsverkspotten kan vara högst 1,50 procent, så att den allmänna höjningen är en procent.

Nedan finns en videopresentation av förhandlingsresultatet. Videon har finskt tal och svenska undertexter. Du kan också ladda ner en diaserie som presenterar avtalslösningen.

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal och andra avtal hittar du på finansministeriets webbplats.

Cirka 4200 tjänstemän från AN-byråerna, NTM-centralerna och Uf-centren övergår från staten till kommunerna genom överlåtelse av rörelse från och med 1.1.2025. Man har kommit överens om tidigareläggningen av tillämpningen av allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn enligt de villkor som presenteras i detta dokument.


Universitetens kollektivavtal

Avtalet gäller 1.4.2023–31.3.2025. Avtalet är inte ännu översatt till svenska. Ladda ner avtalet på finska nedan.

Lönetabeller för universiteten (Bildningsarbetsgivarna)


Företagsspecifika kollektivavtal:

Airpro

Kollektivavtalet gäller 1.9.2021-31.3.2024. Avtalet är på finska.

Campusta

Kollektivavtalet gäller 4.5.2023 – 31.3.2025. Avtalet är på finska.

Ett engångsarvode på 400 euro betalas i samband med lönebetalningen i maj 2023, för deltidsanställda betalas arvodet i förhållande till arbetstiden.

En allmän höjning på 3,5 procent betalas 1.7.2023.

En allmän höjning på 2,0 procent och en företagsspecifik pott på 0,5 procent betalas 1.6.2024. 

Cleanosol

Avtalsperioden tar slut 28.2.2025. Avtalet är på finska.

Finnvera

Kollektivavtalet är i kraft 1.3.2022–29.2.2024. Avtalet är på finska.

Färjetrafikens kollektivavtal

Kollektivavtalet är i kraft 25.2.2021–31.1.2023. Avtalet är på finska.

Hamnbranschen

Avtalet är i kraft 19.4.2022–31.3.2024

Aktuella nyheter om förhandlingsläget