Kollektivavtal

Fackförbundet JHL:s viktigaste uppgift är att fungera som sina medlemmars intressebevakare på arbetsplatserna och förhandla om deras anställningsvillkor.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett avtal om branschens anställningsvillkor. Inom de offentliga branscherna ingås även tjänstekollektivavtal. Dessa avtal garanterar att JHL:s medlemmar har bättre anställningsvillkor än vad som står i lagen. Arbets- och tjänstekollektivavtalen fastställer till exempel löner, arbetstid och rätt till semester samt lön under sjukdomstiden. I avtalen kommer man också överens om olika spelregler för arbetslivet och om arbetstagarnas rättigheter, så de påverkar hela samhället.

Som medlem i fackförbundet JHL får du stöd, trygghet och råd i arbetslivet.

De offentliga branschernas tjänste- och arbetskollektivavtal gäller personer som arbetar inom kommunerna, välfärdsomsådena, vid staten och inom kyrkosektorn. 

De privata branschernas kollektivavtal fastställer anställningsvillkoren i kommunala och statliga bolag, affärsverk, föreningar och stiftelser samt bland annat i flera företag inom socialservicebranschen. Arbetsgivaren kan också vara en privatperson (t.ex. arbetsgivarna för personliga assistenter).

Kollektivavtalen i alfabetisk ordning

Allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA)

AKTA har en egen sida här.


Allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA)

VÄLKA har en egen sida här.


Arbetshälsoinstitutets kollektivavtal

Avtalsperioden för arbetshälsoinstitutets kollektivavtal löper ut den 31 mars 2025. Nytt för avtalslösningen 2023 är avtalsperioden och löneförhöjningarna. I övrigt förblev avtalet oförändrat. Avtalet är på finska.

Läs om löneförhöjningarna för 2023 och 2024 i vår nyhet.

Nedan kan du ladda ner hela avtalet på finska.


Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal (SH-avtalet)

SH-avtalet har en egen sida här.


Avainta-avtalet

Avainta-avtalet (länken leder till Avainta-arbetsgivarnas webbplats) tillämpas för arbetstagare vars arbetsgivare är medlemmar i Avainta-arbetsgivarna, om inte annat fastställs i ett bransch- eller arbetsplatsspecifikt kollektivavtal. Avainta-arbetsgivarnas verksamhet kommer att upphöra under 2024, och Avainta har rekommenderat sina offentligt ägda medlemsföretag att övergå till KT:s företagssektion.

Avainta-avtalets löneförhöjningar 2024

 • 1.2.2024 löneutvecklingspott 0,30 %.
 • 1.5.2024 allmän höjning 3,1 %
 • 1.10.2024 lokal justeringspott 0,3 %

Läs mer om lönelösningen i vår nyhet.

Avainta-avtalet tillämpas

 • inom aktiebolag som underlyder kommuner och samkommuner
 • inom stiftelser som underlyder kommuner eller samkommuner
 • i kommunernas och samkommunernas övriga bolag och stiftelser
 • hos privata serviceproducenter.

Branschens mest typiska arbetsgivare är kommunägda bolag som erbjuder tjänster inom kosthåll, rengöring och fastighetsskötsel.

Branscher inom vilka avtalet iakttas:

 • social- och hälsovård
 • undervisning och bildning
 • kosthåll och rengöring
 • branschen för hyrd arbetskraft
 • hamnar
 • IT-företag
 • kontor.

Energibranschens kollektivavtal

Kollektivavtalet för energibranschens arbetstagare 1.4.2023–31.3.2025

 • 1.6.2024 eller från ingången av följande lönebetalningsperiod betalas en allmän höjning på 2,0 % och en företagsspecifik lönepott på 0,5 % .

  Löner enligt svårighetsgrad
 • Separata tillägg och lokalt avtalade tillägg höjs från och med 1.6.2024 eller från ingången av närmast påföljande lönebetalningsperiod med beloppet för den allmänna förhöjningen, om man inte lokalt avtalar om annat.

Avtalsparterna har inte låtit översätta kollektivavtalet till svenska, men nämnden för fastställande av kollektivavtalens allmänt bindande verkan har publicerat en översättning på Finlex. Nedan kan du även se en videopresentation av avtalslösningen 30.3.2023. Videon har svenska undertexter.

Läs avtalslösningen i sin helhet eller ladda ner hela kollektivavtalet nedan (på finska).

Kollektivavtalet för energiindustrins tjänstemän 1.3.2023–28.2.2025

Kollektivavtalet möjliggör lokala förhandlingar om löneförhöjningarna för 2024. Om inget lokalt avtal nås höjs lönerna enligt exportbranschernas höjningsnivå och lönestruktur.

Om man inte lokalt avtalar om annat, höjs tjänstemännens löner med en allmän höjning på 2,0 procent från och med 1.5.2024 eller ingången av närmast påföljande lönebetalningsperiod. Vid samma tidpunkt höjs lönerna också med en företagsspecifik lönepott på 0,5 procent. Arbetsgivaren beslutar om hur potten fördelas.

Avtalsbestämmelserna är desamma.

Avtalsparterna har inte låtit översätta kollektivavtalet till svenska, men nämnden för fastställande av kollektivavtalens allmänt bindande verkan har publicerat en översättning på Finlex. Nedan kan du ladda ner avtalet på finska.


Idrottsorganisationernas kollektivavtal

Avtalsperioden löper ut den 28 februari 2025.

Löneförhöjningar 2024

 • Om man inte kommer till en lokal lösning om förhöjningarna för år 2024, höjs lönerna med 2,3 procent från och med 1.5.2024. 1,8 procent av höjningen är en allmän höjning och arbetsgivaren beslutar om fördelningen av 0,5 procent.

Avtalsparterna har inte låtit översätta kollektivavtalet till svenska, men nämnden för fastställande av kollektivavtalens allmänt bindande verkan har publicerat en översättning på Finlex. Nedan kan du ladda ner avtalet i sin helhet på finska.


Järnvägsbranschens kollektivavtal – spårproffsen

Avtalsperioden löper ut den 31 maj 2025. Löneförhöjningarna för 2023 och 2024, en förlängning av avtalsperioden och vissa ändringar i avtalsbestämmelserna beslutades i ett medlingsbud mellan JHL och Palta i mars 2023.

Avtalsparterna har inte låtit översätta kollektivavtalen till svenska, men nämnden för fastställande av kollektivavtalens allmänt bindande verkan har publicerat översättningar på Finlex. Läs kollektivavtalet för järnvägsbranschen här och kollektivavtalet för spårbunden stadstrafik här. Nedan kan du ladda ner kollektivavtalen i sin helhet på finska.


Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen har en egen sida här.


Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn

Läs nyheten JHL:s styrelse godkände förhandlingsresultaten för den privata undervisningsbranschen och vuxenutbildningscentralerna (23.5.2024)

Kollektivavtalet gäller 23.5.2024–31.3.2026.

Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn (Bildningsarbetsgivarna)


Kollektivavtalet för Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut HY247

Avtalet löper ut 31.3.2025. Avtalet är på finska. Ladda ner avtalet nedan.


Kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen

Läs nyheten Förhandlingsresultatet för den privata hälsovårdsbranschen har nu godkänts, här är det nya avtalet.

Kollektivavtalet är i kraft 1.5.2024–30.4.2026.

Det nya kollektivavtalet finns inte ännu översatt till svenska, men vi länkar till avtalet när antingen avtalsparterna har låtit översätta avtalet till svenska eller när nämnden för fastställande av kollektivavtalens allmänt bindande verkan har publicerat en översättning på Finlex.


Kollektivavtalet för instituten för arbetartradition

Avtalsperioden löper ut 31.1.2025. Utöver löneförhöjningarna sker inga ändringar i kollektivavtalet.

Löneförhöjningar år 2024

 • 1.2.2024 allmän förhöjning på 2,5 procent. Tabellönerna höjs på motsvarande sätt.

Kollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal (TS)

Kollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal (TS) (länk till KT:s webbplats)

Löneförhöjningar 2024 (inklusive referensbranschernas tillägg)

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Allmän höjning1.6.20242,27 %
Lokal justeringspott1.6.20240,73 % Referensbranschernas tillägg är 0,33 procent av procentantalet och läggs till den lokala potten separat, eftersom hälften fördelas som en allmän höjning och arbetsgivaren beslutar om den andra halvan.

Förhandlingar om löneförhöjningarna 2025 förs våren 2025.

TS och utvecklingsprogrammet gällande kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Central justeringspott1.2.20240,4 %
Lokal justeringspott1.6.20240,6 %
Lokal justeringspott1.6.20250,8 %
Programmet fortsätter ännu 2026–2027.

Kollektivavtalet för kommunsektorns timavlönade (TIM-AKA)

Kollektivavtalet för kommunsektorns timavlönade (TIM-AKA) (Länk till KT:s webbplats)

Löneförhöjningar avtalsperioden 2024 (inklusive referensbranschernas tillägg)

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Allmän höjning1.6.20242,27 %
Lokal justeringspott1.6.20240,73 % Referensbranschernas tillägg är 0,33 procent av procentantalet och läggs till den lokala potten separat, eftersom hälften fördelas som en allmän höjning och arbetsgivaren beslutar om den andra halvan.

TIM-AKA och utvecklingsprogrammet gällande kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Lokal justeringspott1.6.20241,0 %
Lokal justeringspott1.6.20250,8 %
Programmet fortsätter ännu 2026–2027.

Kollektivavtalet för medlemsföretag i KT:s företagssektion

Huvudavtalsorganisationerna Offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Social- och hälsovårdsfackens förhandlingsorganisation Sote och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har slutit ett kollektivavtal som i första hand fastställer vilka andra kollektivavtal som följs vid KT:s företagssektions medlemsföretag.

Avtalet är i kraft 1.3.2023−30.4.2025. Avtalet är på finska.

Vilka företag kan höra till företagssektionen?

Bolag som ägs av kommuner eller välfärdsområden kan bli medlemmar i företagssektionen.

​Vilket kollektivavtal följer företagen?

Företagets huvudsakliga verksamhetsområde avgör vilket kollektivavtal det följer.​

När medlemsföretagets huvudsakliga verksamhetsbransch är social- och hälsovård:

Företaget följer kollektivavtalen för välfärdsområdena enligt deras tillämpningsbranscher. Avtalen är följande:

När medlemsföretagets huvudsakliga verksamhetsbransch är undervisningsverksamhet:

Företaget följer följande kollektivavtal:

När medlemsföretagets huvudsakliga verksamhetsbransch är någon annan än de ovannämnda:

 • Företaget följer Avainta-avtalet.

Om andra kollektivavtal har följts vid ett företag som ansluter sig till företagssektionen, tillämpas kollektivavtalen i fråga fram till utgången av avtalsperioden i enlighet med lagen om kollektivavtal. Detta gäller enbart företag som övergår från Avainta-arbetsgivarna till KT. Riksomfattande avtalsparter kan tillåta en annorlunda överenskommelse om förhandlingsparterna inom företaget ber om det.

När den nuvarande avtalsperioden går ut:

Man avtalar om företagssektionens medlemsföretags egna, motsvarande branschspecifika kollektivavtal. För social- och hälsovårdssektorn sker detta våren 2025 och för undervisningssektorn och de andra branscherna våren 2024 eller 2025.


Kollektivavtalet för personliga assistenter

Kollektivavtalet för personliga assistenter har en egen sida här.


Kollektivavtalet för Senat-koncernen

Senat-koncernens tvååriga avtal påverkas av kollektivavtalet för Paltas specialbranscher 2022–2024. Kollektivavtalet är i kraft 9.3.2023–28.2.2025.​ Avtalet är på finska.


Kollektivavtalet för Servicearbetsgivarna Paltas specialbranscher

Läs om innehållet i kollektivavtalet i vår nyhet.

Avtalsperioden går ut 28.2.2025. Avtalet är på finska.

Ladda ner underteckningsprotokollet (på finska):

Kollektivavtal som är bundna till Paltas specialbranscher:

Arctia Meritaitos kollektivavtal

Läs nyheten om Arctia Meritaitos nya kollektivavtal.

Avtalsperioden gäller fram till 28.2.2025. Avtalen är på finska.

Underteckningsprotokoll:

Gamla kollektivavtal:


Finavia

Avtalet är på finska.

Läs också nyheten om Finavias och Airpros nya kollektivavtal.


Forststyrelsens kollektivavtal

Läs nyheten om forststyrelsens nya kollektivavtal.

Avtalsperioden pågår fram till 28.2.2025. Avtalet är på finska.


Lotsbranschen – Finnpilot Pilotage

Läs nyheten om lotsbranschens nya kollektivavtal.

Avtalet gäller 1.3.2022–28.2.2025. ​Avtalet är på finska.


Raskone

Läs nyheten om det nyaste avtalet. Avtalet är på finska, och gäller 1.1.2024–29.2.2028.

Ladda ner relevanta ändringar i avtalet 2024–2027:

Ladda ner det tidigare kollektivavtalet 25.3.2022–30.6.2024 och dess underteckningsprotokoll:


Kollektivavtalet för Seure

Kollektivavtalet gäller 1.12.2022–30.4.2025. Avtalet är på finska.

Avtalet tillämpas för de inhyrda arbetstagare vid Seure Henkilöstöpalvelut Oy vars anställningsförhållande gäller i högst 15 kalenderdagar. Om anställningsförhållandet gäller i 16 dagar eller längre följs bestämmelserna i Avainta-avtalet.

Ladda ner avtalet och underteckningsprotokollet nedan.


Kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter

Läs nyheten JHL:s styrelse godkände förhandlingsresultaten för den privata undervisningsbranschen och vuxenutbildningscentralerna Kollektivavtalet gäller 23.5.2024–31.3.2026.

Ladda ner det tidigare kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter (Bildningsarbetsgivarna)

Ladda ner lönetabellerna för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter (på finska):

Kyrkans kollektivavtal KyrkTAK

Tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft till 28.2.2025.

Löneförhöjningar åren 2023 och 2024

 • Den 1 april 2023 betalas en allmän höjning på 5,0 procent. Höjningen gäller grundlönerna. Höjningen för den högsta ledningen är 4,5 procent. Den allmänna höjningen för timlönesystemet är 4,5 procent.
 • Den 1 februari 2024 betalas en allmän höjning på 2,5 procent. Höjningen gäller grundlönerna i alla lönesystem.

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal KyrkTAK 2023–2025 (kyrkans arbetsmarknadsverk)

Ladda ner kollektivavtalets underteckningsprotokoll och kyrkans samarbetsavtal (på finska).


Nationalgalleriets kollektivavtal

Det tidigare kollektivavtalet gick ut 31.3.2024. En lösning om ett nytt kollektivavtal har nåtts, och behandlas för närvarande av avtalsparternas beslutande organ.

Nationalgalleriets tidigare kollektivavtal och lönetabeller (Bildningsarbetsgivarna, på finska)


Ramavtalet för rådgivningsbranschen

Kollektivavtalet gäller fram till 31.1.2025.

Löneförhöjningar 2024

 • Om inget lokalt avtal om förhöjningarna sluts före 29.2.2024, betalas en allmän höjning på 2 procent från och med 1.4.2024. Utöver det fördelas en lokal pott på 0,5 procent. Arbetsgivaren beslutar om fördelningen av den lokala lönepotten. 
 • 1.4.2024 höjs tabellönerna med 2,0 procent.

Den avlönade föräldraledigheten för den andra föräldern förlängs till 32 vardagar för både i fall av födsel och i fall av adoption. Förutsättningen är att arbetstagarens anställningsförhållande har varat i sex månader innan barnet föds eller adopteras. 

Utöver det förblir kollektivavtalet oförändrat.


Sjömansservicebyråns kollektivavtal

Kollektivavtalet gäller 1.3.2023–28.2.2025. Avtalet är på finska.

Ladda ner underteckningsprotokollet för avtalet (på finska) eller hela avtalet nedan.


Statens tjänste- och arbetskollektivavtal

Avtalsperioden för statens kollektivavtal löper ut den 28 februari 2025.

Löneförhöjningar 2024

 • 1.3.2024 allmän förhöjning på 2,00 procent och en ämbetsverkspott på 0,50 procent Man kan avtala annorlunda om förhållandet mellan den allmänna höjningen och ämbetsverkspotten lokalt. Ämbetsverkspotten kan vara högst 1,50 procent, så att den allmänna höjningen är en procent.

Nedan finns en videopresentation av förhandlingsresultatet. Videon har finskt tal och svenska undertexter. Du kan också ladda ner en diaserie som presenterar avtalslösningen.

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal och andra avtal hittar du på finansministeriets webbplats.

Cirka 4200 tjänstemän från AN-byråerna, NTM-centralerna och Uf-centren övergår från staten till kommunerna genom överlåtelse av rörelse från och med 1.1.2025. Man har kommit överens om tidigareläggningen av tillämpningen av allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn enligt de villkor som presenteras i detta dokument.


Universitetens kollektivavtal

Avtalet gäller 1.4.2023–31.3.2025.

Kollektivavtalet för universitet (Bildningsarbetsgivarna)

Lönetabeller för universiteten (Bildningsarbetsgivarna)


Företagsspecifika kollektivavtal:

Airpro

Kollektivavtalet gäller till 31.3.2025. Läs nyheten om den senaste avtalslösningen. Avtalet är på finska.

Campusta

Kollektivavtalet gäller 4.5.2023 – 31.3.2025. Avtalet är på finska.

Löneförhöjningar 2024

En allmän höjning på 2,0 procent och en företagsspecifik pott på 0,5 procent betalas 1.6.2024. 

Cleanosol

Avtalsperioden tar slut 28.2.2025. Avtalet är på finska.

Finnvera

Kollektivavtalet är i kraft 1.3.2022–29.2.2024. Avtalet är på finska.

Färjetrafikens kollektivavtal

Kollektivavtalet är i kraft tills 28.2.2025. Avtalsparterna har inte låtit översätta kollektivavtalet till svenska, men nämnden för fastställande av kollektivavtalens allmänt bindande verkan har publicerat en översättning på Finlex. Ladda ner kollektivavtalet på finska nedan.

Hamnbranschen

Avtalet är i kraft tills 31.3.2025. Det nyaste avtalet finns inte översatt till svenska, men nämnden för fastställande av kollektivavtalens allmänt bindande verkan har publicerat en översättning av det föregående avtalet på Finlex. Ladda ner det nyaste avtalet på finska nedan.

Aktuella nyheter om förhandlingsläget