Om JHL

Fackförbundet JHL har i uppgift att förbättra och försvara sina medlemmars anställningsvillkor, förändra arbetslivet till det bättre samt främja jämställdhet och likabehandling i arbetslivet.

Förkortningen JHL står för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Vi är Finlands största fackförbund inom den offentliga sektorn och våra medlemmar representerar cirka tusen yrkesbeteckningar. JHL försvarar oförtröttat hela sin breda yrkesskaras intressen och rättigheter i arbetslivet.

JHL i siffror

JHL:s strategi och servicelöfte

Fackförbundet JHL:s grunduppgift är koncis men krävande: Tillsammans förbättrar vi våra medlemmars ställning i arbetslivet och i samhället samt tar hand om våra medlemmar.

JHL:s verksamhet som fackförbund styrs av de här tre värderingarna:

  • Medlemmen är viktigast.
  • Vi främjar rättvisa.
  • Vi är pålitliga och ansvarsfulla. 

Vi driver våra medlemmars intressen med aktiv intressebevakning och är vaksamma vid förhandlingsbordet. Vi ser också till att det på arbetsplatserna finns förmåga och kunskap inom intressebevakning. 

JHL hjälper som fackförbund sina medlemsföreningar att fungera ännu bättre. Vi utbildar kunniga aktiva, som är en oersättlig del av intressebevakningen. 

Fem strategiska mål

  • Våra medlemmars utkomst, anställningsvillkor och ställning på arbetsmarknaden förbättras. 
  • Arbetsplatserna på våra avtalsområden är organiserade, föreningarna fungerar bra och har kunniga aktiva. 
  • Våra medlemsförmåner och medlemstjänster är konkurrenskraftiga. 
  • JHL-gemenskapen, delaktigheten och den kollektiva styrkan ökar. 
  • Vårt samhälleliga inflytande ökar.

JHL:s strategi 2022- 2027

Servicelöfte till medlemmarna

JHL vill ta hand om sina medlemmar och därför har vi avgivit ett servicelöfte.  Vi finns nära dig på din arbetsplats och tar hand om dina ärenden på ett smidigt sätt. Du får lätt kontakt med oss och vi bemöter dig lyhört. Tillsammans kommer vi överens om hur vi kan främja ditt ärende.

JHL:s organisation

Fackförbundet JHL består av föreningarna, representantskapet, förbundsstyrelsen samt förbunds- och regionkontoren. De organisationsanslutna medlemsförbunden är JHL:s förhandlingspartner. JHL:s arbetslöshetskassa och JHL-institutet utgör viktiga delar av JHL:s service.

JHL:s historia i korthet

JHL grundades 22.11.2005 Syftet med att bilda välfärdsfacket JHL var att fackförbund som producerar offentliga tjänster tillsammans åstadkommer en starkare förhandlingsposition i avtalsförhandlingarna, särskilt med tanke på att en växande del av välfärdstjänsterna hade börjat produceras i privat regi. Förbunden som grundade JHL ville också förbättra sina möjligheter att göra sig gällande i samhällsdebatten och i arbetet med att påverka beslutsfattandet. Till målsättningarna hörde vidare en tydligare organisationsstruktur. Ett gemensamt förbund gjorde det dessutom lättare att säkerställa en högklassig medlemsservice för medlemmarna.

Förbunden som gick samman för att bilda Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena var de FFC-anslutna förbunden inom den offentliga sektorn Kommunsektorns fackförbund KAT Fackförbundet för statsanställda och specialtjänster VAL och Statens samorganisation VTY.  Också de organisationsanslutna medlemsförbunden Sjöbevakningsförbundet (numera Gränssäkerhetsunionen), Tullförbundet och Fängelsetjänstemännens förbund var med från början.

KAT hade grundats år 1931 och var det största förbundet för offentligt anställda i Finland. Flertalet av de löntagare som producerar kommunala tjänster var organiserade i KAT.

Fackförbundet för statsanställda och specialtjänster VAL var ett fackförbund för statsanställda och personer som var anställda vid statliga inrättningar, aktiebolag och affärsverk samt privata inrättningar och bolag som erbjuder sociala tjänster och hälsovårdstjänster.

Underofficersförbundet anslöt sig som organisationsansluten medlem till JHL år 2008.

År 2010 fattade Järnvägsmannaförbundet beslut om att ansluta sig till JHL. Den nya organisationsformen för dess medlemmar blev Samorganisationen för yrkesarbetare inom spårtrafiken JHL Det gamla Järnvägsmannaförbundets medlemmar blev JHL-medlemmar vid ingången av 2012.

Offentliga tjänster

…omfattar all service som staten, kommunerna och välfärdsområdena producerar, t.ex. hälsovård, skolor, forskningsanstalter, polisen, underhåll av vägar, dagvård, äldreomsorg, ämbetsverk, bibliotek.

Privata välfärdstjänster

…omfattar all den service som privata serviceproducenter producerar med skattemedel t.ex. privata social- och hälsotjänster, missbrukarvård som ordnas av organisationer, privata yrkesläroanstalter, idrottsorganisationers verksamhet samt jordbrukstjänster och rådgivning inom jordbruk. Även universitet och högskolor är numera privata aktörer.

Kanal för anmälan om överträdelser

Om du i dina arbetsuppgifter uträttar ärenden hos JHL och du i det sammanhanget har märkt överträdelser som gäller tillämpningsområdet för lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser (det så kallade visselblåsarskyddet) eller brott mot lagen ifråga, kan du rapportera dina observationer till e-postadressen JHL-ilmoituskanava@jhl.fi

JHL:s chef för området för juridiska ärenden läser de anmälningar som skickas till e-postadressen och bedömer om det i dem är fråga om  ärenden som omfattas av lagens tillämpningsområde. Anmälningarna är inte anonyma. Om anmälan gäller lagens tillämpningsområde, skyddas personen som lämnar in anmälan av visselblåsarskyddet.

Den som anmäler får inom sju dagar ett svar om att anmälan har mottagits och inom tre månader information om vilka åtgärder som vidtagits.

Man kan inte anmäla andra ärenden till kanalen för visselblåsarskydd än sådana misstankar om överträdelser som avses i lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser.  De överträdelser som avses i lagen är sådana som äventyrar det allmänna intresset och förorsakar allvarlig skada (till exempel penningtvätt och finansiering av terrorism, trafiksäkerhet, miljöskydd). Läs mer om skyddet för personer som rapporterar om överträdelser: Skydd för rapporterande personer | Justitiekanslern i statsrådet