Allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn AKTA

Om du jobbar vid en kommun eller samkommun fastställs dina anställningsvillkor oftast enligt allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn, som förkortas AKTA. Avtalet omfattar månadsavlönade arbetstagare och tjänsteinnehavare. Om du jobbar som familjedagvårdare i ditt eget hem fastställs dina anställningsvillkor i familjedagvårdarnas bilaga.

JHL förhandlar om anställningsvillkoren inom kommunsektorn så att våra medlemmar ska ha en lön och ett arbetsliv som motsvarar värdet på deras samhälleligt viktiga arbete. Genom att höra till fackförbundet får du intressebevakning, stöd och trygghet.

AKTA-avtalet är i kraft fram till den 30 april 2025.

Lönehöjningar år 2024

  • 1 juni 2024 allmän förhöjning 2,27 procent
  • 1 juni 2024 justeringspotter 0,40 procent och 0,33 procent
  • 1 juni 2024 lokal utvecklingspott 0,60 procent

En noggrannare presentation över hur lönehöjningarna genomförs inom kommunsektorn.

Allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn AKTA 1.5.2022–30.5.2025 (på finska.) I avtalet ingår också ett femårigt löneprogram.

Anställningsvillkor för familjedagvårdare som jobbar i sitt eget hem (AKTA, bilaga 12, på finska)

AKTA och avlönad familjeledighet – stora förändringar

Familjeledighetsreformen har stor effekt på kommunsektorns arbets- och tjänstekollektivavtal. Reformen gäller familjer vilkas barn är födda efter den 4 september 2022 och adoptioner där barnet tagits om hand tidigast den 31 juli 2022.  Ditt fackförbund JHL har sammanställt de viktigaste punkterna i koncist A4-format. Ladda ner, skriv ut och delta ut flygbladet på arbetsplatsen och häng upp på arbetsplatsens anslagstavlor.

AKTA och avlönade familjeledigheter (pdf)

Välfärdsområdena inledde sin verksamhet vid ingången av januari 2023. Det medförde att kommunernas arbetarskyddsorganisationer fortsätter som förut och välfärdsområdena inrättar sina egna organisationer. De i november 2022 uppdaterade arbets- och tjänstekollektivavtalen om arbetarskyddssamarbete inom kommunerna och välfärdsområdena och om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig tillämpas både inom kommunerna och välfärdsområdena.

I kommunerna och samkommunerna granskar man arbetarskyddskommissionens sammansättning och antal arbetarskyddsfullmäktiga och deras tidsanvändning. De arbetarskyddsfullmäktiga och vice fullmäktiga som valdes i kommunerna i arbetarskyddsvalet hösten 2021 fortsätter i sitt uppdrag mandatperioden ut, till 31 december 2025. Vid behov ordnas kompletteringsval.

Kommun- och välfärdsarbetsgivarna Kt:s cirkulär innehåller aktuell information om avtalen och arbetsmarknadsärenden. Cirkulären översätts till svenska och utkommer med en viss fördröjning. Länk till KT:s cirkulär.