Kollektivavtalet för personliga assistenter (Heta-avtalet)

Kollektivavtalet som JHL förhandlar om fastställer minimivillkoren för personliga assistenters anställningsförhållanden när arbetsgivaren är personen som de assisterar.

JHL förhandlar om det riksomfattande kollektivavtalet för personliga assistenter (Heta-avtalet) så att uppskattningen för deras viktiga arbete ska synas i plånboken och i arbetshälsan.  Genom att höra till facket får du intressebevakning, stöd och trygghet. 

Kollektivavtalet för personliga assistenter (Heta-avtalet)

Avtalet gäller fram till 30.4.2025. Ladda ner avtalet nedan.

 • När arbetsgivaren är personen med funktionsnedsättning själv eller hens representant, och hör till arbetsgivarförbundet för personliga assistenter Heta.  
 • När arbetsgivaren är någon annan än den assisterade personen själv, och personen har beviljats ersättning för att anställa en assistent på andra grunder än lagen om funktionshinderservice. 
 • När arbetsgivaren (som kan vara den assisterade personen eller någon annan person) själv ansvarar för de kostnader som anställandet av en assistent förorsakar. 
 • Om den personliga assistentens arbetsgivare är ett välfärdsområde, följs SH-avtalet.
 • Om den personliga assistenten står i ett anställningsförhållande till ett företag eller en organisation, definieras anställningsförhållandets minimivillkor i det allmänt bindande kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen

Om arbetsgivaren är en privatperson och inte har organiserat sig i ett Heta-förbundet, omfattas anställningsförhållandet i regel inte av något kollektivavtal. Då tillämpas endast arbetslagstiftningen och anställningsvillkoren är uppenbart sämre. De viktigaste villkoren finns då i arbetsavtalslagen, arbetstidslagen och semesterlagen. Till exempel semesterpenning eller lördagsersättning betalas nödvändigtvis inte alls.

När du undertecknar ditt arbetsavtal, ta noggrant reda på vilket kollektivavtal eller vilka villkor som tillämpas för ditt anställningsförhållande. Om din arbetsgivare är personen du assisterar eller hens representant, försäkra dig om att hen är organiserad i Heta.

Det är i ditt intresse att du får alla förmåner som ett kollektivavtal för med sig, annars tillämpas bara arbetslagstiftningen där anställningsvillkoren är betydligt sämre.

Om du är osäker på hur du ska göra, kontakta JHL:s närmaste regionkontor.

Lönesättning i kollektivavtalet för personliga assistenter

Enligt kollektivavtalet för personliga assistenter är personliga assistenter timavlönade. Lönen fastställs enligt lönegrupp (A eller B), arbetserfarenhetstillägg och var arbetsplatsen ligger (huvudstadsregionen: Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla eller annanstans i Finland).  

Lönegrupper

Det finns två lönegrupper: A och B. Timlön enligt lönegrupp A betalas om assistentens arbetsuppgifter inte berättigar hen till timlön enligt lönegrupp B. Arbetsuppgifterna som hör till lönegrupp B listas i bilaga 1 i kollektivavtalet för personliga assistenter (Heta-avtalet). Bilagan finns på sida 41 i avtalet. 

Minimitimlön i lönegrupp A 

 • Huvudstadsregionen: 11,47 € 
 • Övriga Finland: 11,31 € 

Minimitimlön i lönegrupp B 

 • Huvudstadsregionen: 12,71 € 
 • Övriga Finland: 12,55 € 

Arbetserfarenhetstillägg

Arbetserfarenhetstillägg höjer minimitimlönen. Timlönen höjs med 1,25 procent efter följande arbetsmånader som berättigar till erfarenhetstillägg: 12 mån (1 år), 35 mån (3 år), 60 mån (5 år), 96 mån (8 år) och 132 mån (11 år).  Höjningarna betalas även om arbetstagarens timlön är högre än minimitimlönen. 

Arbetserfarenhetstillägg för personliga assistenter

Ladda ner tabellen

Som arbete som berättigar till arbetserfarenhetstillägg räknas sådana arbetsmånader när du har arbetat som personlig assistent eller med liknande uppgifter i sammanlagt 35 timmar eller 14 arbetsdagar. Det kan vara fråga om ett anställningsförhållande eller flera. Du kan läsa närmare information på sida 27 i kollektivavtalet för personliga assistenter. 

Företagshälsovård för personliga assistenter

Du har rätt till företagshälsovård oavsett om din arbetsgivare är ett välfärdsområde, ett privat företag, en organisation eller en privatperson. Det stadgas i lagen.  Du har också rätt till företagshälsovård oavsett om ditt anställningsförhållande är på heltid eller på deltid och en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning.

Lagstadgad företagshälsovård är främst förebyggande rådgivning och uppföljning. Till den hör bland annat följande:

 • Utredning, bedömning och uppföljning av arbetsrelaterade hälsorisker och arbetstagarnas hälsotillstånd och arbetsförmåga.
 • Förslag på åtgärder för att förbättra hälsa och säkerhet i arbetet.
 • Rådgivning och vägledning gällande hälsa och säkerhet i arbetet.
 • Utredning och bedömning av hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsförhållandena. Detta innebär till exempel att kartlägga faror på arbetsplatsen, arbetsarrangemangens effekt och risken för olyckor och våld.

Behandling av sjukdom hör inte till den lagstadgade företagshälsovården, men din arbetsgivare kan inkludera den i företagshälsovårdsavtalet.

Om din arbetsgivare är en privatperson, kräv att få ett skriftligt avtal där företagshälsovårdens innehåll och omfattning framkommer.

Om något i din arbetssäkerhet eller dina arbetsförhållanden verkar misstänkt, be din arbetsgivare om företagshälsovårdens kontaktuppgifter och ta kontakt med företagshälsovården. Om du stöter på problem kan du kontakta ditt fackförbund JHL:s regionkontor.

Arbetssäkerhet för personliga assistenter

Visste du att arbetarskyddslagen gäller även arbete som du utför hemma hos någon? Det är på din arbetsgivares ansvar att ordna lagstadgad företagshälsovård för dig. 

För att du ska vara trygg i ditt arbete krävs samspel mellan dig och din arbetsgivare. Ni har båda vissa skyldigheter gällande arbetssäkerhet. Dessa fastställs i kollektivavtalet för personliga assistenter (paragraf 20, sida 36).

Arbetsgivaren har följande skyldigheter:

 • Arbetsgivaren ska bedöma faktorer som kan orsaka skada eller fara i ditt arbete. För denna bedömning ska hen vid behov anlita utomstående experter, till exempel företagshälsovården.
 • Arbetsgivaren ska låta utföra en arbetsplatsutredning. Utredningen genomförs av företagshälsovården. Den måste vara tillgänglig om du vill se den. I arbetsplatsutredningen utreder företagshälsovården hur hälsosamma och trygga dina arbetsplatsförhållanden är och hur de påverkar din hälsa och arbetsförmåga.
 • Arbetsgivaren ska införskaffa till exempel skyddshandskar och nödvändig utrustning för flyttningar när arbetarskyddslagen förutsätter det. Det är din arbetsgivares skyldighet att introducera dig i att använda denna apparatur.

Du har följande skyldigheter:

 • Du ska följa de order och anvisningar som arbetsgivaren har befogenheter att ge dig.
 • Även i övrigt ska du iaktta ordning och reda och vara omsorgsfull och aktsam så att ditt arbete och dina arbetsförhållanden hålls trygga och hälsosamma.
 • Under arbetstid ska du ha kläder som inte hindrar dig från att utföra dina arbetsuppgifter väl. Du ska uppmärksamma din arbetsgivares meddelanden om särskilda arbetsuppgifter som kan påverka din klädsel. Sådana uppgifter kan till exempel vara assistans utomhus eller att assistera med motion.