Henkilökohtaisten avustajien Heta-tes

Ammattiliitto JHL:n neuvottelemalla työehtosopimuksella (tes) määrätään henkilökohtaisten avustajien työsuhteissa noudatettavat vähimmäisehdot, kun työnantajana on vammainen henkilö itse.

JHL on neuvotellut valtakunnallisen henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen (ns. Heta-tes), jotta yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa. 

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus Heta-tes

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksesta Heta-tesistä on päästy sopuun. Katso uutisesta uuden Heta-tesin pääkohdat.

Sopimuskausi 1.10.2023-30.4.2025

Katso video, jossa sopimusasiantuntijat Laura Tuominen ja Hanna Katajamäki kertovat uuden työehtosopimuksen sisällöstä.

 • Henkilökohtaisia avustajia koskevaa työehtosopimusta noudatetaan niissä työsuhteissa, joissa työnantaja – vammainen henkilö itse tai hänen edustajansa – on Henkilökohtaisten avustajien työnantajliiton Heta-liiton jäsen.  
 • Työnantaja on joku muu henkilö kuin vammainen itse, ja vammaiselle on myönnetty korvaus avustajan palkkaamisesta muun, kuin vammaispalvelulain perusteella. 
 • Työnantaja, joka on vammainen tai joku muu henkilö, vastaa itse avustajan palkkauksesta aiheutuvista kustannuksista. 
 • Jos henkilökohtaisen avustajan työantajana toimii hyvinvointialue, noudatetaan SOTE-sopimusta.
 • Jos henkilökohtainen avustaja on työsuhteessa yritykseen tai järjestöön, noudatetaan vähintään yleissitovaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta

Jos työnantajana toimiva yksityishenkilö ei ole järjestäytynyt Heta-liittoon, ei työsuhteeseen lähtökohtaisesti noudateta mitään työehtosopimusta. Työntekijään sovelletaan ainoastaan työlainsäädäntöä ja työntekijän työsuhteen ehdot ovat selvästi heikommat. Keskeiset työsuhteen ehdot määräytyvät silloin työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain mukaan. Esimerkiksi lomarahaa tai lauantailisää ei välttämättä makseta lainkaan.

Kun teet työsopimuksen, selvitä tarkkaan, mitä työehtosopimusta tai mitä työsuhteen ehtoja sinuun noudatetaan. Jos vammainen henkilö tai hänen edustajansa on työnantajasi, varmista, että hän on järjestäytynyt Heta-liittoon.

On sinun etusi, että saat kaikki työehtosopimuksen kautta tulevat edut, muutoin sinuun sovelletaan vain työlainsäädäntöä ja työehdot ovat selvästi heikommat.

Jos olet epävarma siitä, miten sinun pitää menetellä, ota yhteyttä lähimpään JHL:n aluetoimistoon.

Henkilökohtaisen avustajan tesin mukainen palkka

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen mukaan avustajille maksetaan tuntipalkkaa. Palkka määräytyy palkkaryhmän (A tai B), kokemuslisän ja työpaikan sijainnin (pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen tai muu Suomi) perusteella.  

Palkkaryhmät

Palkkaryhmiä on kaksi, A- ja B-ryhmä. Palkkaryhmän A mukaista tuntipalkkaa maksetaan silloin, kun avustajan työtehtävät eivät oikeuta palkkaryhmän B mukaiseen tuntipalkkaan. B-ryhmän työtehtävät on listattu henkilökohtaisten avustajien Heta-tesin liitteessä 1. Liite löytyy tesin sivulta 41

Vähimmäistuntipalkka palkkaryhmässä A 

 • pääkaupunkiseutu (pks): 11,47 € 
 • muu Suomi: 11,31 € 

Vähimmäistuntipalkka palkkaryhmässä B 

 • pääkaupunkiseutu (pks): 12,71 € 
 • muu Suomi: 12,55 € 

Kokemuslisät

Kokemuslisät nostavat vähimmäistuntipalkkaa. Tuntipalkka nousee 1,25 prosenttia seuraavien kokemuslisään oikeuttavien työskentelykuukausien jälkeen: 12 kk (1 vuosi), 36 kk (3 vuotta), 60 kk (5 vuotta), 96 kk (8 vuotta) ja 132 kk (11 vuotta).  Kokemuslisäkorotukset tehdään myös silloin, kun työntekijän tuntipalkka on vähimmäistuntipalkkaa suurempi. 

Henkilökohtaisten avustajien kokemuslisät

taulukko henkilökohtaisten avustajien kokemuslisistä

Talukko Henkilökohtaisten avustajien kokemuslisistä

Kokemuslisään oikeuttavaksi työskentelyksi katsotaan ne henkilökohtaisena avustajana tai samankaltaisissa tehtävissä tehdyt työskentelykuukaudet, joina työntekijä on työskennellyt yhteensä vähintään 35 tuntia tai 14 työpäivää yhdessä tai useammassa työsuhteessa. Voit tutustua asiaan tarkemmin henkilökohtaisten avustajien tesin sivulta 27

Henkilökohtaisen avustajan työterveyshuolto

Työterveyshuolto on järjestettävä, onpa työnantajanasi hyvinvointialue, yksityinen yritys, järjestö tai yksityinen henkilö. Siitä on määrätty laissa.  Olet oikeutettu työterveyshuoltoon riippumatta siitä, onko työsuhteesi kokoaikainen tai osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Lakisääteinen työterveyshuolto on lähinnä ennaltaehkäisevää neuvontaa ja seurantaa. Siihen kuuluu muun muassa

 • työperäisten terveysvaarojen ja -haittojen ja työntekijöiden terveydentilan ja työkyvyn selvittämistä, arviointia ja seurantaa.
 • toimenpide-ehdotusten tekemistä työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi
 • neuvontaa ja ohjausta koskien työn terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työpaikan vaaratilanteiden kartoittamista, työjärjestelyjen vaikutusta ja tapaturma- ja väkivaltavaaraa.

Sairauden hoito ei kuulu lakisääteiseen työterveyshuoltoon, mutta työnantajasi voi sisällyttää sen työterveyshuollon sopimukseen.

Jos työnantajasi on yksityinen henkilö, vaadi työterveyshuollon järjestämisestä kirjallinen sopimus, josta käy ilmi työterveyshuollon palvelujen sisältö ja laajuus.

Jos sinulla on epäilyjä työturvallisuuteen tai työolosuhteisiin liittyen, pyydä työantajaltasi työterveyshuollon yhteystiedot, ja ota yhteys työterveyshuoltoon. Pulmallisissa tilanteissa voit kysyä neuvoa ammattiliittosi JHL:n aluetoimistosta.

Henkilökohtaisen avustajan työturvallisuus

Tiesitkö, että työturvallisuuslaki koskee myös toisen kotona tehtävää työtä. Lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen on työnantajasi vastuulla. 

Jotta voit tehdä työtäsi turvallisesti, siihen tarvitaan sinun ja työnantajasi välistä yhteispeliä. Teillä molemmilla on työturvallisuuden suhteen velvollisuuksia, tästä on sovittu Heta-tesissä (pykälä 20, sivu 36) (linkki tesiin)

Työnantajasi pitää

 • Arvioida työssäsi ilmenevät haitta- ja vaaratekijät. Niiden arvioinnissa hänen on tarvittaessa käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita, esimerkiksi työterveyshuoltoa.
 • Teettää työpaikkaselvitys. Selvityksen tekee työterveyshuolto. Sen pitää olla saatavilla, jos haluat nähdä sen. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto selvittää ja arvioi työn ja työpaikkasi olosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden sekä arvioi, millainen merkitys niillä on terveyteesi ja työkykyysi.
 • Hankkia käyttöösi esimerkiksi suojakäsineet ja tarvittavat välineet esimerkiksi siirtoihin silloin, kun työturvallisuuslaki tätä edellyttää. Työnantajasi velvollisuus on perehdyttää sinut näiden laitteiden käyttöön.

Sinun pitää

 • Noudattaa työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita.
 • Muutenkin noudattaa työsi ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.
 • Työaikana käyttää vaatetusta, joka ei estä työtehtävien hyvää suorittamista. Sinun on otettava huomioon työnantajasi ilmoitukset erityisistä työtehtävistä, jotka voivat vaikuttaa pukeutumiseesi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi ulkoilussa tai liikunnassa avustaminen.

Opas toisen kotona tehtävän työn turvallisuuteen

Työturvallisuuskeskus (TTK) on julkaissut oppaan “Toisen kotona tehtävän työn turvallisuus ja työhyvinvointi”. oppaan tavoitteena on auttaa työntekijöitä, esihenkilöitä, työsuojeluhenkilöstöä ja työnantajaa turvallisen ja terveellisen työn toteuttamisessa. Työturvallisuus ja työhyvinvointi toteutuvat parhaiten, kun työnantaja ja työntekijät tuntevat omat velvoitteensa ja sitoutuvat edistämään asioita yhteistoimin. Yksi oppaan kirjoittajista on JHL:n työelämäasiantuntija Tuula Haavasoja.

JHL:n oppaista apua työn suunnitteluun ja tekemiseen

Henkilökohtaisten avustajien työaikaopas

Ammattiliittosi JHL on tehnyt yhdessä Heta-liiton kanssa henkilökohtaisten avustajien työaikaoppaan. Siinä kerrotaan työajan järjestämisestä ja siihen vaikuttavista asioista, työaikasuunnittelusta sekä työvuoroluettelon tekemisen periaatteista ja vaihtoehdoista.

Tutustu oppaaseen, lataa se itsellesi ja hyödynnä työssäsi

Henkilökohtaisten avustajien opas

Oppaassa käsitellään yleisellä tasolla henkilökohtaisen avustajan ammattia työntekijän näkökulmasta. Suurin osa teksteistä koskee henkilökohtaista apua yleisesti henkilökohtaisen avun järjestämistavasta riippumatta, mutta oppaassa käsitellään myös järjestämistapojen ominaispiirteitä. Oppaassa käydään myös läpi työnantajamallin erityispiirteitä ja käsitellään yleisesti työsuhteen ehtoja.

Voit myös tilata oppaan painettuna, nettisivultamme JHL:n aineistopankki.