Työsuojeluvaltuutetuille

Täältä löydät työsuojeluvaltuutetuille ja muille työsuojelutoimijoille tarkoitettuja työkaluja ja materiaaleja, jotka ovat hyödyksi työsuojelu- ja työhyvinvointiasioissa.

Työpaikan työsuojelutoiminnan tarkoituksena on parantaa työoloja – ennaltaehkäistä ja korjata puutteita sekä auttaa työhön liittyvien pulmien ratkaisemisessa. Työsuojelu on osa johtamista. Hyvällä työelämän laadulla ja hyvinvoivalla työyhteisöllä on positiivinen vaikutus työn tuloksellisuuteen.

Työsuojelun edunvalvonnan ketju

Työsuojelukysymyksissä puhu ensin esihenkilön kanssa. Jos asia ei ratkea, käänny työsuojelutoimijan puoleen. Apua saat myös JHL:n aluetoimistosta.

Työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantioikeus

Työsuojeluvaltuutetulla on lakisääteinen oikeus saada nähtäväkseen sellaiset asiakirjat ja luettelot, joita työnantajan on pidettävä työsuojelumääräysten perusteella. Hänellä on myös oikeus tutustua työnantajan hallussa oleviin työympäristön ja työyhteisön tilaan liittyviin, turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asiakirjoihin, ja saada niistä kopioita tehtävänsä edellyttämässä laajuudessa.

Tule JHL:n työsuojelukahveille!

Ammattiliittosi JHL järjestää 7-8 kertaa vuodessa Työsuojelukahvit-tilaisuuksia, joissa liiton työsuojeluasiantuntijat kertovat ajankohtaisista työsuojeluasioista. Näissä tilaisuuksissa sinä myös voit kysyä ja keskustella työsuojeluasioista. Kahvittelu tapahtuu virtuaalisesti Teams-keskustelualustalla, jossa tapaat kollegoita muilta työpaikoilta.

Miten pääset kahvitteluun mukaan

Saat JHL:stä sähköisen työsuojelukirjeen, jossa on linkit kahvitilaisuuksiin. Kirjeen saaminen edellyttää kuitenkin, että yhteystietosi (sähköposti, matkapuhelin) ja tiedot työsuojelutehtävästäsi ovat jäsenrekisterissä ajan tasalla. Tarkista myös, että työnantaja- ja työpaikkatieto, ammatti ja työsuojelutehtävä on merkitty oikein. Ota yhteyttä omaan yhdistykseesi, jos tehtävätietosi eivät ole ajan tasalla tai et saa JHL:n työsuojelupostia.

Työturvallisuuslain muutokset

Työturvallisuuslain muutokset tulivat voimaan 1.6.2023. Erityisasiantuntija Jenny Rintala sosiaali- ja terveysministeriöstä esittelee muutokset webinaarissa. Katso webinaaritallenne

Työsuojelu tappiin työpaikalla -videosarja

Videoiden tarkoituksena on tarjota työpaikoille keinoja siihen, mitä työyhteisössä voidaan tehdä työhyvinvoinnin ja työsuojelun yhteistoiminnan edistämiseksi ja sitä kautta työn tuloksellisuuden parantamiseksi. Videot sopivat jokaiselle työpaikalle, työsuojelukoulutuksen materiaaliksi ja yhdistysten jakomateriaaliksi jäsenilleen. Sarja on tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa. 

Työsuojeluvaalit ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikalla kaikkia työntekijöitä. Toimintakausi on 2-4 vuotta. Enemmän tietoa työsuojeluvaaleista ja työsuojeluvaltuutetun tehtävistä sivullamma Osallistu – Työsuojeluvaltuutettu. Sivulla kerrotaan myös siitä, miten JHL tukee jäseniään, jotka toimivat työsuojelutehtävissä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä

Ammattiliitto JHL on aina oikeudenmukaisuuden puolella, eikä hyväksy minkäänlaista syrjintää tai kiusaamista työpaikoilla. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työelämässä ja työyhteisöissä on ehdottoman tärkeää. Työsuojeluvaltuutetun puoleen voidaan kääntyä, jos työyhteisössä tarvitaan apua esimerkiksi syrjintään tai häirintään puuttumisessa. Sivulta työsuojelu ja -hyvinvointi löydät lisää tietoa aiheesta.

Miten työsuojeluorganisaatio toimii?

Työsuojeluorganisaatio toimii asiantuntijana ja työnantajan apuna työhyvinvointiin ja työsuojelun yhteistoimintaan liittyvissä asioissa.

Työsuojelutoimikunta valitaan työpaikalle, jossa on vähintään 20 työntekijää. Toimikunnan toimikausi on kaksi tai neljä vuotta. Toimikunnassa on neljä (4), kahdeksan (8) tai 12 jäsentä, joista

 • työntekijöitä on ¾
 • työnantajan edustajia on ¼
 • varsinaiset työsuojeluvaltuutetut aina jäseniä
 • muut henkilöstön edustajat valitaan vaalien yhteydessä
 • työsuojelupäällikkö osallistuu kokouksiin vaikkei olisi jäsen.

Työsuojelun yhteistoiminta voidaan järjestää myös moniportaisesti tai virasto-, laitos- tai sektorikohtaisesti.

Työsuojelutoimikunta ja yhteistoimintaelin voidaan yhdistää. Tällöin sama elin käsittelee sekä työsuojelun valvontalain ja työsuojelusopimusten sekä yhteistoimintalakien mukaiset asiat.

Yhteistoiminnassa on käsiteltävä vähintään

 • Työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset.
 • Riskien arvioinnin periaatteet, tulokset ja johtopäätökset.
 • Työterveyshuollon toiminta
  • työpaikkaselvitykset
  • toimenpide-ehdotukset niiden perusteella tehtävät toimenpiteet
  • toimintasuunnitelma
  • toiminnan raportit.
 • Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät ja muut työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat kuten
  • työsuojelun toimintaohjelma
  • työsuojelutoimikunnan vuosittainen toimintasuunnitelma
  • työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma
  • hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt
  • ohjeet väkivallan uhan hallitsemiseksi
  • henkilöstön ikääntymisen vaikutukset
  • varhaisen välittämisen ja kuntoutukseen ohjaamisen menettelytavat
  • työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat, joilla on vaikutusta työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn
  • työtekijöille annettavan opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt.
 • Tilasto- ja seurantatiedot, jotka liittyvät työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan tai kuvaavat työn turvallisuutta ja terveellisyyttä kuten
  • henkilöstötilinpäätöksen tai vastaavan tiedot
  • sairauspoissaoloja ja työtapaturmia koskevat seurantatiedot.
 • Päihdeongelmien ennaltaehkäisyä ja päihteiden väärinkäyttöä koskevat menettelytavat ja hoitoonohjauksen mallit kuten työpaikan päihdeohjelma.
 • Työsuojelua koskeva tiedotuksen tarve ja järjestelyt.
 • Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön tarvitsema työsuojelukoulutus.
 • Edellä mainittujen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta.
 • Työntekijän omassa tai toisen kodissa tehtävään työhön liittyvät työsuojelukysymykset (kunta-alan työsuojelusopimus).