För arbetarskyddsfullmäktiga

Här hittar du verktyg och material om arbetarskydds- och arbetshälsofrågor för arbetarskyddsfullmäktiga och andra arbetarskyddsaktörer.

Arbetarskyddet på arbetsplatserna ska förbättra arbetsförhållandena – förebygga och rätta till brister samt lösa problem som har att göra med arbetet. Arbetarskyddet är en del av ledarskapet. En god arbetslivskvalitet och ett välmående arbetskollektiv har en positiv effekt på arbetsresultatet.

Arbetarskyddets intressebevakningskedja

JHL:s arbetarskyddskaffe

Cirka 7–8 per år ordnar JHL finskspråkiga arbetarskyddskaffen där förbundets arbetarskyddsexperter berättar om aktuella arbetarskyddsfrågor. På kaffena kan man också själv ställa frågor och diskutera arbetarskydd. Kaffena ordnas virtuellt via Teams.

Hur deltar jag i kaffena?

Du får ett elektroniskt arbetarskyddsbrev från JHL med länkar till evenemangen. För att få brevet måste dina kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer) och uppgifterna om ditt arbetarskyddsuppdrag vara uppdaterade i medlemsregistret. Kontrollera också att uppgifterna om din arbetsgivare och arbetsplats samt ditt yrke är korrekta. Kontakta din förening om uppgifterna om ditt uppdrag inte är uppdaterade eller du inte får arbetarskyddsbreven.

Arbetarskyddsvalet och den arbetarskyddsfullmäktigas uppgifter

Den arbetarskyddsfullmäktiga representerar alla arbetstagare på arbetsplatsen. Mandatperioden är 2–4 år. Mer information om arbetarskyddsvalet och den arbetarskyddsfullmäktigas uppgifter hittar du på sidan Delta – Arbetarskyddsfullmäktiga. På samma sida finns information om hur JHL stöder medlemmar med arbetarskyddsuppdrag.

Hur fungerar arbetarskyddsorganisationen?

Arbetarskyddsorganisationen fungerar som sakkunnig och som hjälp för arbetsgivaren i frågor som gäller arbetshälsa och arbetarskyddssamarbete.

En arbetarskyddskommission väljs på arbetsplatser med minst 20 arbetstagare. Mandatperioden är två eller fyra år. Kommissionen har fyra, åtta eller 12 medlemmar enligt följande:

 • ¾ representerar arbetstagarna.
 • ¼ representerar arbetsgivaren.
 • Ordinarie arbetarskyddsfullmäktiga är alltid medlemmar.
 • Andra personalrepresentanter väljs i samband med valet.
 • Arbetarskyddschefen deltar i kommissionens möten även om hen inte är medlem.

Arbetarskyddssamarbetet kan även ordnas på flera nivåer eller ämbetsverks-, instituts- eller sektorvis.

Det är tillåtet att slå samman arbetarskyddskommissionen och samarbetsorganet. Då behandlar samma organ både de ärenden som fastställs i lagen om tillsyn över arbetarskyddet samt arbetarskyddsavtalen och de ärenden som fastställs i samarbetslagarna.

I samarbetet måste man minst behandla

 • omständigheter som omedelbart påverkar en anställds säkerhet och hälsa eller förändringar i dem
 • principer för samt resultat och slutsatser av riskbedömningen
 • företagshälsovårdens verksamhet
  • arbetsplatsutredningar
  • åtgärdsförslag och åtgärder på basis av dessa
  • verksamhetsplanen
  • verksamhetsrapportering
 • utvecklingsmål och utvecklingsprogram som sammanhänger med verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan och med annat som inverkar på de anställdas säkerhet och hälsa, till exempel
  • verksamhetsplanen för arbetarskyddet
  • arbetarskyddskommissionens årliga verksamhetsplan
  • utvecklingsplanen för arbetshälsa
  • spelregler för gott beteende i arbetet
  • anvisningar om att behärska hot om våld
  • konsekvenser av att personalen åldras
  • metoder för tidigt stöd och hänvisning till rehabilitering
  • ärenden som sammanhänger med organiseringen och dimensioneringen av arbetet och med väsentliga förändringar i dessa, om dessa ärenden inverkar på de anställdas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga
  • behov och organisering av utbildning, handledning och introduktion för de anställda
 • statistik- och uppföljningsdata som sammanhänger med arbetet, arbetsmiljön och tillståndet i arbetskollektivet eller som beskriver hur säkert och hälsosamt arbetet är, till exempel
  • uppgifter som ingår i personalbokslut eller motsvarande
  • uppföljningsdata som gäller sjukfrånvaro och olycksfall i arbetet
 • metoder för förebyggande av rusmedelsproblem och missbruk av rusmedel samt hänvisning till vård, till exempel arbetsplatsens rusmedelsprogram
 • behov och organisering av information om arbetarskyddet
 • arbetarskyddsutbildning som personalen inom arbetarskyddssamarbetet behöver
 • genomförande av ovan nämnda ärenden och uppföljning av konsekvenserna
 • arbetarskyddsfrågor gällande arbete som genomförs i arbetstagarens eller någon annans hem (kommunsektorns arbetarskyddsavtal).