Till löneräknaren

År 2024 är den totala medlemsavgiften 1 procent av löntagarens totala förvärvsinkomst och därmed jämförbar inkomst som ligger till grund för förskottsinnehållningen. Medlemsavgift tas ut också på semesterpenningen, semesterpremien samt semesterersättning som betalas när arbetsförhållandet upphör. Av JHL:s frimedlemmar uppbärs endast 0,3 %, dvs. arbetslöshetskassans medlemsavgift.

Medlemsavgiftstak

JHL har tagit i bruk ett medlemsavgiftstak från och med ingången av år 2022. Avgiftstaket är 600 euro i året. Medlemsavgiften ska uppbäras och redovisas som normalt även om den sammanlagda summan överskrider medlemsavgiftstaket.  JHL returnerar den överskridande summan till medlemmen i mars-april under följande år.

Uppbördsavtal för medlemsavgift

Du kan skicka medlemsavgiftens uppbördsavtal elektroniskt till oss utan löneräknarens underskrift.

Det går att skicka blanketten med hjälp av Arbetsgivarens kontaktblankett som finns nedan på denna sida. Välj först ”Avtal för uppbörd av medlemsavgift” och fyll därefter i de fält som krävs. I fältet ”Mer information” skrivs datum då uppbörden inleds samt löneräknarens kontaktuppgifter.

Betalningstjänstens kontaktuppgifter

Förbundsnummer: 016
FO-nummer: 0116647-5

E-post: maksupalvelu@jhl.fi

Telefonservice 010 7703 531 måndag–torsdag kl. 9–12.

JHL rf
Betalningstjänsten
PB 101
00531 Helsingfors

Arbetsgivaruppbörd

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf:s medlemmar kan skicka ett uppbördsavtal till sin arbetsgivare, om de vill att medlemsavgiften tas direkt från lönen. Arbetsgivarens representant ska fylla i punkten ”Uppbördsgrund och giltighetstid” och skicka en kopia av blanketten till JHL.

Löneräknaren ska anmäla arbetsgivarens FO-nummer, lönekontorets kontaktuppgifter samt startdatum för när uppbörden av medlemsavgiften börjar. Med startdatum avses löneperiodens första dag, inte lönebetalningsdagen.

När uppbördsavtalet når fram till förbundet, skickar vi betalningsreferenser per post. Medlemsavgifterna kan tas direkt från lönen redan innan referensnumren når fram, så länge som de betalas med de korrekta referensnumren när de når fram.

Uppbördsavtalet gäller tills vidare. Avtalet upphör att gälla när anställningsförhållandet upphör eller på arbetsgivarens anmälan. Avtalet fortsätter emellertid att gälla om det nya anställningsförhållandet börjar inom en månad från att det föregående anställningsförhållandet upphör.

Om uppbörden av medlemsavgifter upphör, meddela om det med kontaktblanketten. Vi ber er också meddela om det inte längre finns anställda hos er som är medlemmar i JHL.

Av jobb som sker vid sidan av studierna tas 1 procent ut av den lön som ligger till grund för förskottsinnehållningen.

Mer information om studerandemedlemskap.

Betalningsreferenser

Arbetsgivaren ska beställa referenslistor med uppbördsavtalet. Arbetstagarnas personliga betalningsreferenser kan inte användas när arbetsgivaren bär upp och betalar medlemsavgiften.

Vi skickar betalningsreferenserna automatiskt då uppbördsavtalet har kommit till förbundet. Vid behov kan betalningsreferenserna också beställas på nytt med hjälp av kontaktblanketten.

Företaget använder de företagsspecifika referensnumren för att betala alla JHL-medlemmars medlemsavgifter i ett belopp.

Vid redovisningar av medlemsavgifter används alltid lönens intjäningsperiod som referens, oberoende av när lönen betalas till arbetstagaren. Om lön betalas till en arbetstagare flera gånger per månad ska samma referensnummer användas för alla redovisningar som gäller samma månad/löneperiod. Förfallodagen för redovisningarna är den 15 i följande månad.

Arbetsgivaren behöver inte längre nödvändigtvis spara medlemmens föreningsnummer i löneadministrationens system, eftersom JHL har denna uppgift i sitt eget system. Om löneadministrationens datasystem inte accepterar tomma fält, kan man skriva 000.

Separata utredningar ska inte sändas för medlemsavgifter som redovisas med medlemsspecifika referensnummer, eftersom de medlemsspecifika referensnumren innehåller arbetstagarens uppgifter och tidsperioden som medlemsavgiften gäller.

Bankförbindelser

 • Danske Bank FI29 8000 1101 7495 22 DABAFIHH
 • Nordea FI54 1521 3000 0059 85 NDEAFIHH
 • OP Helsingfors FI94 5541 2820 0075 33 OKOYFIHH

Redovisning av medlemsavgifter

De medlemsspecifika utredningarna över uppburna avgifter ska meddelas direkt till förbundet. Utredningsmaterialet angående avgiftsbetalningen ska inlämnas en gång per månad, senast den 15 i månaden som följer efter löneperioden, eller kvartalsvis, senast den 15 i månaden efter kvartalet:

 • januari–mars senast 15.4
 • april–juni senast 15.7
 • juli–september 15.10
 • oktober–december 15.1

De medlemsspecifika utredningarna ska innehålla:

 • företagets namn
 • företagets redovisarnummer eller FO-nummer
 • utredningsperioden
 • medlemmarnas namn och personbeteckningar
 • medlemsavgifternas summor

Alla avgiftsutredningar ska levereras tillsammans, oberoende av medlemsavgiftens procentsats.

Vi önskar erhålla uppgifterna i utredningen i första hand elektroniskt. Utredningarna kan också skickas till exempel via TYVI-tjänsten.

Utredningarna av fackavgifter kan också skickas med hjälp av Futunios e-tjänst Selvitys+, som är gratis. Utnyttjande av tjänsten förutsätter registrering med företagets FO-nummer och egen e-postadress, varefter utredningarna om medlemsavgifter till alla förbund kan anmälas över en skyddad förbindelse. E-tjänsten finns på adressen www.selvitysplus.fi (på finska).

Anvisningar och mer information om tjänsten fås av Futunio per e-post på adressen selvityspalvelu@futunio.fi eller per telefon på numret 09-777 19745.

Ni kan skicka utredningen som ni får ur ert lönesystem månatligen med uppgifterna ovan. Utredningsförteckningarna kan också skickas med hjälp av kontaktblanketten eller per e-post på adressen maksupalvelu@jhl.fi

Om ni levererar utredningsuppgifterna i pappersform, ska ni sända dem direkt till förbundets adress:
JHL rf, Betalningstjänsten, PB 101, 00531 Helsingfors

Vi ber er skicka utredningarna om medlemsavgifter i alfabetisk ordning enligt efternamn.

Uppgifter om medlemsavgifterna till skattemyndigheterna

Fackförbunden är skyldiga att leverera uppgifterna om förbundets medlemmars medlemsavgifter till skattemyndigheterna. Det är därför synnerligen viktigt att arbetsgivarna lämnar in sina medlemsspecifika utredningar som gäller föregående år senast den 15 januari.

Kontaktblankett