SH-avtalet

Närvårade och sjukskötare, JHL är fackförbundet för dig! Vi förhandlar om SH-avtalet, i vilket din lön, semester och andra anställningsvillkor fastställs.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal SH-avtalet 2022–2025

Läs nyheten 8.6.2022

Avtalet gäller dig som jobbar med arbetsuppgifter i social- och hälsovård i en kommun eller samkommun. Arbetstagarna och tjänsteinnehavarna överfördes 1.9.2021 från AKTA till det nya avtalet. De nuvarande anställningsvillkoren fortgår men två tillägg har gjorts i bestämmelserna om periodarbetstid. Det ena tillägget gäller dygnsvila, det andra placeringen av lediga dagar.

Om du i september överfördes till SH-avtalet, kom ihåg att uppdatera informationen om ditt avtalsområde i mittJHL.

JHL är med om att utveckla SH-avtalet på alla punkter. Förbundet bevakar sina medlemmars intressen oberoende av yrkesbeteckning.

Social- och hälsovårdsproffs, anslut dig till JHL här!

Med SH-avtalet utvecklas anställningsvillkoren i social- och hälsovårdsbranschen i kommunerna och samkommunerna. Målet är att SH-avtalet bättre än det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA beaktar de särdrag och utvecklingsbehov som finns inom branschen.

Personer som omfattas av AVAINTA-avtalet eller privata socialservicebranschens kollektivavtal överförs inte till SH-avtalet även om de arbetar med uppgifter inom social- och hälsovård.

Nedan en presentationsvideo över SH-avtalet. Presentationen är finskspråkig men har svensk text. Du måste klicka igång textningen separat. Det gör du genom att klicka på den lilla textikonen i nedre högra hörnet, den andra ikonen från vänster. Denna ikon:

Vem överfördes till SH-avtalet?

1.9.2021 överfördes följande från AKTA till SH-avtalet

 • Personalen i AKTA:s bilaga 3 (huvudsakligen vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården samt de proffs inom hälsovården som jobbar med chefsuppgifter för de tidigare nämnda)
 • Personalen i AKTA:s bilaga 4 (personalen inom socialvården, personal med grundläggande serviceuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården och personal inom läkemedelsförsörjningen)
 • grupper utanför lönesättningen inom de nämnda bilagorna 3 och 4, till exempel psykologer, tal- och näringsterapeuter, sjukhusens forskarpersonal, undervisande vårdare och personal inom social- och hälsovården med yrkesbeteckningar som börjar på ”service”, t.ex. servicehandledare
 • chefer inom social- och hälsovården som står utanför lönesättningen, till exempel avdelningschefer och socialvårdens planerare
 • sjukhusens sjukhus- och anstaltsvårdare som omfattas av AKTA:s bilaga 4 eller 8.
 • vårdbiträden som omfattas av AKTA.

Vilka andra överfördes till SH-avtalet?

Personer som omfattas av övriga bilagor till AKTA överfördes till SH-avtalet ifall över hälften av deras arbetsuppgifter är uppgifter inom social- och hälsovård.

Exempel: En person som jobbar både inom prehospital akutsjukvård och räddningsväsendet
Personen omfattas av två arbets- och tjänstekollektivavtal (AKTA och TS). Uppgiften hör till SH-avtalet om mer än 50 % av uppgifternas innehåll hänför sig till social- och hälsovårdens område.

Exempel: En person jobbar med kombinerade arbetsuppgifter inom sjukhusets kosthåll både som kosthållsarbetstagare och som anstaltsvårdare
Hen jobbar som kosthållsarbetare från måndag till torsdag kl. 8–11 och som anstaltsvårdare måndagar till torsdagar kl. 11.30–16.30 samt hela arbetsdagen på fredagar. Personen jobbar över 50 % av sin arbetstid som anstaltsvårdare och övergår till SH-avtalet.

Vem överfördes inte till SH-avtalet

Arbete med kansli- eller administrativa uppgifter inom social- och hälsovården gör inte att arbetet hör till SH-avtalet. Dessa arbetsuppgifter hör antingen till AKTA-avtalet eller tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

Övergången till SH-avtalet gäller endast personer som arbetar med uppgifter inom social- och hälsovård.

Personer som omfattas av AVAINTA-avtalet eller privata socialservicebranschens kollektivavtal överförs inte till SH-avtalet.

Arbetsgivaren byts inte för personer som överfördes till SH-avtalet i september!

SH-avtalet har ingen koppling till genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. SH-avtalet har inte heller någon koppling till avgränsningen av uppgiftsfältet.

Vad händer med anställningsvillkoren?

Anställningsvillkoren för personalen som överfördes till SH-avtalet förblev i övrigt oförändrade, men två tillägg gjordes i arbetstidsbestämmelserna beträffande periodarbetstid.

 • Beträffande lönerna iakttas lönetabellerna enligt AKTA:s nuvarande lönebilagor.
  SH-avtalet har två lönesättningsbilagor:
  – Bilaga 1: Lönebilaga för vårdpersonal inom hälso- och sjukvården (motsvarar AKTA:s bilaga 3)
  – Bilaga 2: Lönebilaga för personal inom socialvården, personal med grundläggande serviceuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården och personal inom läkemedelsförsörjningen (motsvarar AKTA:s bilaga 4)
 • Tilläggen i arbetstidsbestämmelserna gäller dygnsvila vid periodarbetstid och placeringen av lediga dagar. För övrigt är bestämmelserna oförändrade. Dygnsvilan kan förkortas till 9 timmar med ett lokalt avtal. Med avtalet kan man i större utsträckning göra undantag från beviljandet av dygnsvila. Arbetstagarens godkännande är ändå alltid nödvändigt för att bestämmelserna ska kunna tillämpas. För de lediga dagarnas del planeras arbetsskiften så att arbetstagaren ges minst två lediga dagar i följd per vecka. Om arbetstiden har planerats för att jämnas ut över en längre tid än en vecka, ska de lediga dagarna i följd ges inom tre veckor. Se frågorna om lediga dagar vid periodarbetstid under Vanliga frågor
 • Semestrarna förblir oförändrade.

Noggrannare presentation av SH-avtalet här

Uppdatering av medlemsuppgifter gällande personer som överförts till SH-avtalet

Avtalsområdet byttes för de personer som överfördes från AKTA- till SH-avtalet. De här betyder att de personer som bytte avtal ska uppdatera sina medlemsuppgifter i JHL:s medlemsregister. Det sker via mittJHL.

Det lönar sig att uppdatera sina egna medlemsuppgifter i mittJHL efter att arbetsgivaren har meddelat om ändringen av avtalsbransch.

I mittJHL finns kontaktuppgifter samt information om arbetsgivare och kollektivavtal under länken ”medlemsinformation”. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta och uppdatera om det behövs.

Avtalsbranschen ändras i mittJHL under Medlemsinformation > Anställningsförhållande. Samtidigt är det värt att kontrollera att också övriga uppgifter, till exempel din kontaktinformation under personinformation, är korrekt.

Korrekt och uppdaterad medlemsinformation är viktig så att vi också i fortsättningen kan sända viktig branschspecifik information till medlemmarna som bytt avtalsbransch.

Om du inte loggat in i mittJHL förut, läs först inloggningsanvisningarna.

Vad händer med lokala avtal efter 1.9.2021?

De lokala avtalen förblir i kraft trots att avtalets byts.

Vem är förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig efter 1.9.2021

Arbetstagarens förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige förblir desamma som förut.

SH-avtalets giltighetstid

Det första SH-avtalet gäller 1.9.2021- 28.2.2022.

Eventuella ändringar i anställningsförhållandena och lönerna förhandlar man om i samband med avtalsförhandlingarna om alla kommunala kollektivavtal våren 2022.

Vem förhandlar om innehållet i SH-avtalet

Förhandlingsparter när det gäller förhandlingarna om SH-avtalet är JAU (JHL och Jyty), FOSU och Sote ry (Tehy och Super) samt Kommunala arbetsmarknadsverket.

Utvecklingen av avtalet inleds i många arbetsgrupper genast i början av september 2021. Resultaten väntas tidigast under våren 2022 i samband med avtalsförhandlingarna.

Noggrannare information om SH-avtalet kommer in på denna sida då alla förhandlingsparters beslutande organ har godkänt avtalets detaljerade innehåll.