Koulunkäynninohjaajien verkosto

Koulunkäynninohjaajien verkoston tavoitteena on muun muassa vaikuttaa lainsäädäntöön ja edistää nimikemuutosta kunnissa.

Päätavoitteet

 • Verkosto ylläpitää kokoonpanonsa sellaisena että mukana on myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien edustajia
 • Yhteisen TVA:n kysymyspatterin levittäminen koko maahan. Muokataan patteria tarvittaessa siten että se soveltuu myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille ja yhdistelmäammattia tekeville.
 • Alan väkivalta- ja kurinpitotilanteiden saattaminen kestävälle pohjalle lainsäädännössä.
 • Vaikutetaan koulunkäynninohjaajien kelpoisuusehtojen saamiseen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä koskevaan lainsäädäntöön.
 • Nimikeuudistusta kunnissa tuetaan edelleen. Levitetään verkoston laatimaa ohjeistusta nimikemuutoksen juoksutuksesta kunnissa.
 • Tuen tarjoaminen ja yhteistyön kehittäminen valtakunnallisen ja alueellisten verkostojen välillä.

Muita tavoitteita

 • Erilaisten kokonaistyöaikaratkaisujen seuranta.
 • Tuetaan alueilla koulukohtaista kehitystä siten, että koulunkäynninohjaajat ovat tärkeä osa koulun moniammatillista työyhteisöä. Verkoston jäsenet nostavat asiaa esille alueidensa ammattialaverkostoissa.
 • Asetetaan tavoitteeksi toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten ensisijaisuus alalla.
 • Työnohjaajakoulutukseen hakeutumisen ja ammattialakohtaisen työnohjauksen ilosanoman levittäminen.
 • Pyritään varmistamaan ammattialakohtaisten luottamusmies täydennyskurssien jatkuminen.

Toimintamuodot

 • Verkostolla on toimintavuoden aikana kaksi kokousta.
 • Alueellisten koulunkäynninohjauksen ammatillisten opintopäivien markkinointi.
 • Verkosto pyrkii edelleen tehostamaan Kompissa olevan verkkotyökalun käyttöä.
 • Verkosto hyödyntää tiedottamisessa ammattialaverkostojen sivuja JHL:n nettisivuilla.
 • Verkosto käy läpi koulunkäynninohjauksen ja ap-ip-toiminnan ohjauksen oppaat ja kerää muutosehdotukset.
 • Verkosto pyrkii käyttämään julkisuutta hyväkseen.
 • Verkoston jäsenet ohjaavat aktiivisesti ”Koulunkäynninohjaaja” Fb –ryhmässä käytävää keskustelua ja nostavat näkyviin JHL:n aktiivisen toiminnan alan asioissa.