Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajan ja -avustajan työ on perusopetuslain mukaista kasvatuksen tukemista. Työ on oppimisen ohjaamista, lapsen tai nuoren toimintakyvyn tukemista ja toiminnan suunnittelua työparityöskentelynä opettajien kanssa. Sivun ohjeistukset koskevat erilaisia tilanteita koulumaailmassa.

Iltapäiväohjaajien webinaari 25.8.2022

Tallenne Emppu Suhosen pitämästä erityisopetuswebinaarista 12.1.2023 löytyy täältä. 

Tallenne iltapäiväohjaajien 25.8.2022 pidetystä webinaarista löytyy täältä. 

Oma opas ja esite

JHL on tehnyt koulunkäynninohjaajille sekä oman oppaan että esitteen. Tutustu!

Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen opas (pdf, 358 kt)

Ammattiliitto JHL:n tärkein tehtävä on neuvotella jäsenilleen työehdot. Työ- ja virkaehtosopimuksissa päätetään esimerkiksi palkka, työaika, oikeus vuosilomaan ja sairausajan palkkaan. Työehtosopimukset

Perusopetuslaki (628/1998)
Laissa säädetään mm. esiopetuksesta, perusopetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Ammatillista koulutusta koskevat lait ja säädökset

Kysely  koulunkäynnin-, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille

Ammattiliittosi JHL halusi selvittää jäsenistönsä työehtoja, jaksamista ja hyvinvointia koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan työssä.

20.4.2022 valmistuneen kyselyn vastauksista on koottu perusraportti.

Kysely on tarkoitus tehdä vuosittain, jotta pystymme seuraamaan työn kehittymistä myös pitkällä aikavälillä.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, vastauksilla on suuri merkitys oman työsi kehittämisen kannalta.

Koulunkäynnin-, aamu- ja itapäivätoiminnan ohjaajille tehdyn kyselyn raportti

Koulunkäynninohjaajat somessa

JHL:n sometunnus.

Seuraa JHL:läisten aktiivien perustamaa Koulunkäynninohjaaja-ryhmää Facebookissa. Ryhmässä käydään keskustelua alan ajankohtaisista kysymyksistä alan ammattilaisten kesken. Ryhmään kuuluu tuhansia koulunkäynninohjaajia useista eri liitoista.

Katso raportti koulunkäynninohjaajien työehdot -kyselystä.

Koulunkäynninohjaajan ja koulunkäyntiavustajan työn vaativuuden arvioinnista

Katso JHL:n muistilista, mitä sinun on syytä ottaa huomioon kun työsi vaativuutta arvioidaan. Muistilista auttaa sinua kuvaamaan työsi vaativuutta. tarvittaessa voit kysyä neuvoa luottamusmieheltä.

Koulunkäynninohjaajan/koulunkäyntiavustajan työn vaativuuden arviointi - muistilista (pdf, 181 kt)

Ohjeita  ja suosituksia koulunkäynninohjaajille ja -avustajille

Koulunkäynninohjaajan toimiminen opettajan sijaisena

Opettaja on kunnallinen viranhaltija ja myös opettajan sijaisuus on määräaikainen virkasuhde, joka perustuu virkamääräykseen.

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (3-5 §) edellyttää viranhaltijan suostumusta tehtävään.

 • Koulunkäynninohjaajan esimies ei voi ilman työsuhteessa työskentelevän koulunkäynninohjaajan suostumusta määrätä häntä työskentelemään opettajan viransijaisena.
 • Suostumuksensa perusteella koulunkäynninohjaaja voi työskennellä epäpätevänä opettajana, jolloin palkkaus määräytyy OVTES:in perusteella.

Sijaistamistapauksissa on molemmille osapuolille oltava aina selkeää, milloin kyseessä on
opettajan sijaisuus.

Opettajaa sijaistettaessa tulee ohjaaja vapauttaa omista tehtävistään, ja tehdä aina etukäteen työmääräys sijaistamisesta. Tällöin sijaisuutta tekevälle henkilölle kuuluvat kaikki opettajalle muutenkin kuuluvat vastuut, oikeudet ja tehtävät (tuntien valmistelu, välituntivalvonnat yms.).

Jos koululla hoidetaan opettajan sijaistaminen OTO:na (Oman toimen ohella), niin silloin
koulunkäynninohjaajalle kuuluvat hänen normaalit työtehtävänsä ja OTO:a tekevä opettaja huolehtii tunnin opetuksesta. OTO-määräys tulee myöskin tehdä etukäteen niin, että kaikki osapuolet tietävät siitä.

Häiriötilanteet koulupäivän aikana

Koulunkäynninohjaajien ja -avustajien työhön liittyy usein oppilaiden käytöksestä aiheutuvia poikkeustilanteita.

Koulunkäynninohjaaja voi puuttua näihin tilanteisiin vain sanallisesti ohjeistamalla ja keskustelemalla, koska koulunkäynninohjaajalla ei ole perusopetuslaissa säädettyä oikeutta

 • päättää oppilaan ojentamistoimenpiteistä (kasvatuskeskustelu, jälki-istunto)
 • poistaa oppilasta opetustilanteesta tai koulun tilaisuudesta
 • ottaa oppilaalta haltuun esineitä tai tavaroita tai tarkastaa niitä
 • puuttua oppilaan fyysiseen koskemattomuuteen käyttämällä voimakeinoja.

Lue tarkemmin JHL:n suosituksista häiriötilanteisiin.

Miten voit puhua seksuaalisesta väkivallasta koulussa?

Opetushallitus julkaisi vuonna 2018 oppaan, jossa kouluja ja oppilaitoksia ohjeistetaan ennaltaehkäisemään ja puuttumaan seksuaaliseen häirintään. Lue lisää ja lataa opas itsellesi Opetushallituksen sivuilta.

Häiriötilanteet aamu- ja iltapäivätoiminnassa

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään perusopetuslain luvussa 8 a. Tästä syystä sitä koskee samat ohjeistukset kuin varsinaista koulupäivää. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja turvallista toimintaa lapsille ennen koulupäivää ja sen jälkeen. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalla lapsella on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön.

Työnantajalla on velvollisuus tehdä riskienarviointi. Jos käy ilmi, että työhön liittyy uhka häiriötilanteista, on työnantajan poistettava tuo uhka ja annettava riittävän selkeä ohjeistus, miten häiriötilanteissa tulee toimia.

Riittävä mitoitus on yksi tutkimusten osoittama keino ennaltaehkäistä häiriötilanteita.

Työvaäkivalta on työväkivaltaa, vaikka tekijä on lapsi, eli se ei vähennä työnantajan velvollisuuksia huolehtia työturvallisuudesta.

Työturvallisuusvelvoitteiden laiminlyöminen on rikoslaissa sanktioitu eli työnantajan edustajat voivat joutua siitä vastuuseen.

Mitä on hätävarjelu?

Oikeus hätävarjeluun turvautumiseen on rajattu tiukasti. Puolustautuminen on sallittua vasta, kun hyökkäys on välittömästi uhkaamassa tai jo alkanut.

Hätävarjeluoikeus päättyy välittömästi, kun hyökkäys on päättynyt ja suojeltavia uhkaava vaara on poistunut. Liian myöhään, eli oikeudettoman hyökkäyksen jo loputtua aloitettu puolustautuminen muuttuu itse hyökkäykseksi, jota vastaan toinen osapuoli voi mahdollisesti käyttää hätävarjelua.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen: Kiinnipitotilanteet koulussa

Leirikoulu ja muut poikkeusolojen työajat

Koulunkäynninohjaajat/avustajat ovat pääsääntöisesti työsuhteisia työntekijöitä. Tämä asia kannattaa tarkastaa, jos syntyy epäselvyyttä siitä voiko työnantaja yksipuolisesti määrätä koulunkäynninohjaajan osallistumaan leirikouluun.

Työsuhteisen työntekijän kanssa osallistumisesta on sovittava. Myös ehdoista, joita leirin aikana noudatetaan. Esimerkiksi työaikojen osalta (kertymä ja korvaus) on työntekijän kanssa sovittava.

Katso tarkemmin ohjeistus asioiden tarkistamisesta

Keskeytysaika

Koulujen loma-ajat ovat suurelle osalle koulunkäynninohjaajista hankalia johtuen siitä, että koulunkäynninohjaajille/avustajille ei useinkaan järjestetä muuta työtä koulujen loma-ajoille. Kuitenkin työsopimuslaki (luku 2, 5 §) velvoittaa työnantajan, joka tarvitsee lisää työntekijöitä, ensisijaisesti tarjoamaan osa-aikaisille työntekijöille heille sopivia tehtäviä. Jos tällaisen työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus.

Katso asiasta tarkemmin, sekä huomioita ja esimerkkejä siitä, miten koulutyön keskeytyksessä käytettävät erilaiset tavat vaikuttavat palvelussuhteen ehtoihin.

Miten laaja käsitys on työsopimuksessa mainittu ”muut esimiehen määräämät tehtävät”?

Työntekijä on velvollinen tekemään työsopimuksessaan määriteltyä työtä. Tehtävät voidaan määritellä sopimuksessa yksityiskohtaisesti tai yleisluontoisesti esimerkiksi siten, että niihin kuuluvat työnantajan kulloinkin osoittamat tehtävät. Siihen, mitä pidetään työsopimuksen mukaisina tehtävinä, vaikuttavat myös työntekijän käytännössä tekemät työt. Jos tehtävät ovat olleet vaihtelevia, eikä toimenkuvaa ole sopimuksella rajattu koskemaan vain tiettyjä tehtäviä, työnantajan työnjohto-oikeus on laaja.

Työnantaja ei voi määrätä työntekijää kohtuuttomiin tai hyvän tavan vastaisiin tehtäviin.

Työntekijällä ei ole oikeutta kieltäytyä sopimuksensa mukaisista tehtävistä. Mikäli työntekijä ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy työsopimuksensa mukaisista tehtävistä, työnantajalla on yleensä oikeus tapauksen olosuhteista riippuen joko irtisanoa työsopimus tai purkaa työsopimus päättyväksi heti.

Ennen työsopimuksen päättämistä työnantajan tulee kuitenkin antaa työntekijälle varoitus ja selvittää kieltäytymisen seuraukset. Työsopimuksen päättäminen voi tapahtua heti varoituksen jälkeen, jos työntekijä ilmoittaa, että hän ei tule suorittamaan hänelle osoitettuja tehtäviä.

Työntekijän tehtävistä sovitaan työsopimuksella, mutta hän on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan.

Työntekijää ei voida siirtää ilman suostumustaan pysyvästi tai yli kahdeksan viikkoa kestävä tehtäviin, jotka olennaisesti poikkeavat hänen työsopimuksensa mukaisista tehtävistä, ellei työnantajalla ole samalla irtisanomisperustetta.

Lääkehoidon toteuttaminen kouluissa

Uusittu Turvallinen lääkehoito -opas ohjaa lääkitysturvallisuuteen kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä .

Oppaan mukaan: ”Koululaisen lääkehoidosta vastaavat vanhemmat ja lapsi itse oman kehitystasonsa mukaisesti. Koulun lääkehoitoon liittyvät toimintamallit kuvataan koulu- ja oppilaitoskohtaisessa oppilas- ja  opiskelijahuoltosuunnitelmassa.”

Vanhemmat huolehtivat siitä, että lääkehoidon toteuttamisesta sovitaan yhdessä terveys-ja opetustoimen henkilöstön kanssa, jos koululaisella ilmenee lääkehoitoa vaativa sairaus tai kouluun on tulossa säännöllistä lääkehoitoa tarvitseva lapsi.

Sovittaviin asioihin kuuluvat:

 • lääkityksen toteuttaja ( ja varahenkilö)
 • perehdytys
 • lääkityksen toteutus (kuten annosmäärät ja -ajat)
 • erityistilanteisiin varautuminen
 • ensiapukäytännöt
 • työnjakovastuut koulun toimijoiden, vanhempien ja lapsen kesken.

Yksittäisen lapsen lääkehoitoon liittyvistä asioista tehdään aina kirjallinen suunnitelma.

Lääkehoidon toteuttaminen perustuu työntekijän suostumukseen, perehdytykseen, lisäkoulutukseen sekä lääkärin antamaan lupaan.

JHL järjestää vuosittain nelipäiväisiä Lääkehoidon osaamisen kursseja JHL- opistolla. Katso lisätietoja lääkehoidon kursseista tarkemmin  JHL:n koulutuskalenterista.

Aluehallintoviraston lääkehoidon ohjaus ja neuvonta

Lastensuojeluilmoitus

Jos arvelet, että lapsi on lastensuojelun tarpeessa, sinun täytyy tehdä ilmoitus. Lastensuojeluilmoituksen tekemisessä pitää olla matala kynnys. Jos et ole varma, pitäisikö sinun tehdä lastensuojeluilmoitus, keskustele asiasta esimiehesi kanssa tai kysy asiaa kunnan sosiaalityöntekijältä kertomatta lapsen henkilöllisyyttä.

Opetustoimen taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Tarkempaa tietoa asiasta löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n sivulta Lastensuojeluilmoitus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas on jatkuvasti päivittyvä sivusto. Opas tarjoaa konkreettisia malleja kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.

JHL kouluttaa

Kasvatusalalla työskenteleville ja aktiivitehtävissä toimiville liiton koulutuksissa paneudutaan työehtosopimusasioiden lisäksi työn turvallisuuteen sekä vastuukysymyksiin. Ammatillisen työotteen vaaliminen ja jatkuva kehittäminen koko työyhteisössä on osa ammatillista edunvalvontaa. Tutustu JHL:n koulutuskalenteriin.

Opiskele ammattitaitosi uudelle tasolle ammattiliitto JHL:n tuella. Paraskin ammattitaito kaipaa päivitystä. Opiskele uutta avoimessa ammattikorkeakoulussa (AMK), JHL kustantaa opinnoistasi valtaosan.