Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajan ja -avustajan työ on perusopetuslain mukaista kasvatuksen tukemista. Työ on oppimisen ohjaamista, lapsen tai nuoren toimintakyvyn tukemista ja toiminnan suunnittelua työparityöskentelynä opettajien kanssa. Sivun ohjeistukset koskevat erilaisia tilanteita koulumaailmassa.

lapsia leikkämässä

Oma opas ja esite

JHL on tehnyt koulunkäynninohjaajille sekä oman oppaan että esitteen. Tutustu!

Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen opas (pdf, 358 kt)

Osaajana koulunkäynninohjaaja (pdf, 1 Mt)

Koulunkäynninohjaajat somessa

JHL:n sometunnus.

Seuraa JHL:läisten aktiivien perustamaa Koulunkäynninohjaaja-ryhmää Facebookissa. Ryhmässä käydään keskustelua alan ajankohtaisista kysymyksistä alan ammattilaisten kesken. Ryhmään kuuluu tuhansia koulunkäynninohjaajia useista eri liitoista.

Ohjeita  ja suosituksia koulunkäynninohjaajille ja -avustajille

Häiriötilanteet koulupäivän aikana

Koulunkäynninohjaajien ja -avustajien työhön liittyy usein oppilaiden käytöksestä aiheutuvia poikkeustilanteita.

Koulunkäynninohjaaja voi puuttua näihin tilanteisiin vain sanallisesti ohjeistamalla ja keskustelemalla, koska koulunkäynninohjaajalla ei ole perusopetuslaissa säädettyä oikeutta

  • päättää oppilaan ojentamistoimenpiteistä (kasvatuskeskustelu, jälki-istunto)
  • poistaa oppilasta opetustilanteesta tai koulun tilaisuudesta
  • ottaa oppilaalta haltuun esineitä tai tavaroita tai tarkastaa niitä
  • puuttua oppilaan fyysiseen koskemattomuuteen käyttämällä voimakeinoja.

Lue tarkemmin JHL:n suosituksista häiriötilanteisiin.

Miten voit puhua seksuaalisesta väkivallasta koulussa?

Opetushallitus julkaisi vuonna 2018 oppaan, jossa kouluja ja oppilaitoksia ohjeistetaan ennaltaehkäisemään ja puuttumaan seksuaaliseen häirintään. Lue lisää ja lataa opas itsellesi Opetushallituksen sivuilta.

Leirikoulu ja muut poikkeusolojen työajat

Koulunkäynninohjaajat/avustajat ovat pääsääntöisesti työsuhteisia työntekijöitä. Tämä asia kannattaa tarkastaa, jos syntyy epäselvyyttä siitä voiko työnantaja yksipuolisesti määrätä koulunkäynninohjaajan osallistumaan leirikouluun.

Työsuhteisen työntekijän kanssa osallistumisesta on sovittava. Myös ehdoista, joita leirin aikana noudatetaan. Esimerkiksi työaikojen osalta (kertymä ja korvaus) on työntekijän kanssa sovittava.

Katso tarkemmin ohjeistus asioiden tarkistamisesta

Keskeytysaika

Koulujen loma-ajat ovat suurelle osalle koulunkäynninohjaajista hankalia johtuen siitä, että koulunkäynninohjaajille/avustajille ei useinkaan järjestetä muuta työtä koulujen loma-ajoille. Kuitenkin työsopimuslaki (luku 2, 5 §) velvoittaa työnantajan, joka tarvitsee lisää työntekijöitä, ensisijaisesti tarjoamaan osa-aikaisille työntekijöille heille sopivia tehtäviä. Jos tällaisen työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus.

Katso asiasta tarkemmin, sekä huomioita ja esimerkkejä siitä, miten koulutyön keskeytyksessä käytettävät erilaiset tavat vaikuttavat palvelussuhteen ehtoihin.

Lääkehoidon toteuttaminen kouluissa

Turvallinen lääkehoito-opas (14/2015) antaa hyvät ohjeet lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa myös varhaiskasvatukseen ja koulujen käyttöön.

Oppaan mukaan: ”Koululaisen lääkehoidosta vastaavat vanhemmat ja lapsi itse oman kehitystasonsa mukaisesti. Koulun lääkehoitoon liittyvät toimintamallit kuvataan koulu- ja oppilaitoskohtaisessa oppilas- ja  opiskelijahuoltosuunnitelmassa.”

Säädökset löytyvät Opetushallituksen sivuilta.

Vanhemmat huolehtivat siitä, että lääkehoidon toteuttamisesta sovitaan yhdessä terveys-ja opetustoimen henkilöstön kanssa, jos koululaisella ilmenee lääkehoitoa vaativa sairaus tai kouluun on tulossa säännöllistä lääkehoitoa tarvitseva lapsi.

Sovittaviin asioihin kuuluvat:

  • lääkityksen toteuttaja ( ja varahenkilö)
  • perehdytys
  • erityistilanteisiin varautuminen
  • ensiapukäytännöt sekä työnjakovastuut koulun toimijoiden, vanhempien ja lapsen kesken.

Lääkehoidosta tehdään kirjallinen suunnitelma, joka liitetään oppilaan hyvinvointisuunnitelmaan (Kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004)

Vanhempien tulee toimittaa koululle selkeät, yksinkertaiset ohjeet lääkeannoksista ja muista tarvittavista toimenpiteistä (esim. ravitsemusohjeet) sekä niiden mahdollisesta vaikutuksesta hoitoon.

Lääkehoitoon kouluttamaton henkilö voi toteuttaa lääkärin oppilaalle määräämää, luonnollista tietä annettavaa tai ihon alle pistettävää lääkehoitoa.

Lääkehoidon toteuttaminen perustuu työntekijän suostumukseen, perehdytykseen, lisäkoulutukseen sekä lääkärin antamaan lupaan.

JHL järjestää vuosittain nelipäiväisiä Lääkehoidon osaamisen kursseja JHL- opistolla. Katso lisätietoja lääkehoidon kursseista tarkemmin  JHL:n koulutuskalenterista.