Perhepäivähoitajat

Perhepäivähoito on alle kouluikäisten lasten päivähoitoa pienessä ryhmässä. Perhepäivähoidossa perushoito, kodinomaisuus ja leikki ovat tärkeässä roolissa.

Perhepäivähoitaja lukee sohvalla satukirjaa neljälle pienelle lapselleKatso uutinen 22.12.2022

Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset vuodelle 2023

Katso uutinen 8.6.2022:

Kysymyksiä ja vastauksia KVTES-liitteen 12 työaikamääräyksistä

Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat ja työaikamääräykset. Vastauksia lukiessa on hyvä ottaa huomioon mahdolliset paikalliset sopimukset ja käytännöt kuhunkin asiaan liittyen.

 1. Mikä on työajaksi luettavaa aikaa?
 2. KVTES liitteen 12 työajaksi luettavan ajan määritelmä muuttui 1.4.2020. Työnantaja noudattaa paikallista sopimusta, jossa on määräyksiä työaikoihin liittyen. Miten tämän sopimuksen osalta menetellään?
 3. Miten ja millä perusteella työvuoroluetteloa voidaan muuttaa?
 4. Miten ja milloin perhepäivähoitajalle on ilmoitettava työnantajan tekemästä työvuoroluettelon muutoksesta?
 5. Miten tulisi menetellä, jos yksikään lapsi ei saavu hoitoon?
 6. Mitä tarkoitetaan liitteen 12 termeillä tasoittumisjakso ja työaikajakso?
 7. Miten tulee menetellä, jos työvuoroluetteloa ei voida laatia koko työajan
  tasoittumisjaksoksi?
 8. Mikä on tasoittumissuunnitelma ja miten sitä voidaan muuttaa?
 9. Työnantajalla on tarve pitää perhepäivähoitajaa varalla aamulla ennen työvuoron
  alkamista siltä varalta, että ensimmäinen lapsi saapuu mahdollisesti jo ennen suunnitellun työvuoron alkamista. Voiko työnantaja teettää aamuvarallaoloa?
 10. Mikä on perhepäivähoitajan ylitöiden enimmäismäärä? / Mitä tarkoittaa
  perhepäivähoitajan työajan enimmäismäärän tarkastelu?
 11. Perhepäivähoitajalle on suunniteltu työvuoroluetteloon työajan tasoittumisvapaa.
  Perhepäivähoitaja sairastuu tasausvapaapäivän aikana. Muuttuuko työajan
  tasoittumisvapaa sairauslomaksi? Entä jos perhepäivähoitaja sairastuu ennen
  tasausvapaata?
 12. Mitä tapahtuu työvuoroluetteloon suunnitellulle ylityöstä annettavalle vapaaaikakorvaukselle, jos perhepäivähoitaja sairastuu?
 13. Minkä arvoinen tasausvapaapäivä on työvuoroluetteloa laadittaessa?
 14. Perhepäivähoitaja sairastuu. Muodostaako sairastuminen keskeytyksen työaikajaksoon?
 15. Mikä tuntiarvo merkitään työvuoroluetteloon vuosiloma-, sairaus-, tms. hyväksyttäville poissaolopäiville?

Kysymykset ja vastaukset myös pdf-tiedostona

Työaikalain vaikutukset työvuoroluettelon laatimiseen

Työajan käsite ei ole muuttunut uuden työaikalain myötä, mutta lain määritelmä on pakottavaa oikeutta, josta ei voi sopia virka- ja työehtosopimuksella tai paikallisella sopimuksella toisin. Tämä tarkoittaa sitä, että

työnantajan on selkeästi ilmoitettava, milloin työntekijän on aloitettava työt tai oltava työnantajan käytettävissä työntekopaikalla.

Katso alla olevasta diasarjasta JHL:n selostus ja ohjeistus työvuoroluettelosta.

PPH - työaikalain vaikutukset työvuoroluettelon laatimiseen (pdf, 380 kt)

Takaisin alkuun

Uuden työaikalain vaikutukset liitteessä 12

Uusi työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020.  KT julkaisi syyskuussa 2019 yleiskirjeen, jossa kerrottiin uuden työaikalain voimaantulosta ja sen vaikutuksista sopimuksiin.

JAU on yhdessä KT:n kanssa keskustellut siitä, miten uusi työaikalaki vaikuttaa perhepäivähoitajien liitteeseen 12, ja laatinut yhteisen ohjeistuksen.

Perhepäivähoitajan työaika on määräytynyt 31.3.2020 saakka siten, että työaika on alkanut vasta siitä hetkestä, kun hoitolapsi on saapunut hänen luokseen ja päättynyt siihen, kun viimeinen hoitolapsi on haettu.

Uuden työaikalain mukainen ohjeistus työajasta

Uuden työaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty aika ja  aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä.

Lain muutos tarkoittaa, että

   • perhepäivähoitajan työvuoron alkamis- ja päättymisaika käyvät jatkossa ilmi hänen työvuoroluettelostaan
   • työvuoroluettelo laaditaan hoidossa olevien lasten todellisten hoitoaikojen mukaisesti.

Mikäli työvuoroluetteloa ei laadita edellä mainituin tavoin, työnantaja ei voi olettaa, että perhepäivähoitaja on työntekopaikallaan työnantajan käytettävissä muuna aikana.

Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa tiedoksisaannin jälkeen vain työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä.

Perustellun syyn olemassaolo on harkittava tapauskohtaisesti.  KVTES:n mukaan työtuntien muodostuminen ylityöksi tai vahvistetun työvuoroluettelon työtuntien alittuminen ei ole perusteltu syy. Oikeuskäytännössä on katsottu, että jos tiedetään ennen työvuoron alkua, ettei yksikään lapsi saavu hoitoon, on työnantajalla perusteltu syy yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa, ellei hänellä ole tarjota perhepäivähoitajalle muuta työtä. Työnantaja ei kuitenkaan voi yksipuolisesti muuttaa tai peruuttaa työvuoroa sen jälkeen, kun perhepäivähoitajan työvuoro on alkanut.

Paikallisten sopimusten osalta on huomioitava se, että

   • jos niissä on sovittu hoitajan työajan alkavan siitä, kun ensimmäinen lapsi saapuu hoitoon ja työajan loppuvan siihen, kun viimeinen lapsi lähtee hoidosta, ovat nämä sopimukset näiltä osin mitättömiä.

Katso myös:

Takaisin alkuun

Aineistoja perhepäivähoitajille

Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset 2022

Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset 2021

Perhepäivähoitajilla on JHL:n oma vakuutus
Muistathan että JHL:n vakuutus sisältää irtaimistovakuutuksen perhepäivähoitajille.

Takaisin alkuun

12 + 3 kysymystä ja vastausta KVTES-liitteen 12 työaikamääräyksistä

1. Mikä on työajaksi luettavaa aikaa?

Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka perhepäivähoitaja on
velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä.

Esimerkki 1.
Perhepäivähoitajan työvuoro alkaa työvuoroluettelon mukaan kello 7.
Ensimmäinen lapsi tulee hoitoon vasta 7.30. Milloin perhepäivähoitajan työaika alkaa?

Vastaus: Työaika alkaa työvuoroluettelon mukaisesti klo 7. Perhepäivähoitaja on tällöin
velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä kello 7 lähtien. Työnantaja voi ohjata perhepäivähoitajan tekemään muita tehtäviä ennen kuin lapsi saapuu. Työnantaja voi myös sopia perhepäivähoitajan kanssa työvuoroluettelon muuttamisesta tai edellytysten täyttyessä muuttaa yksipuolisella päätöksellä työvuoron alkamaan klo 7.30 (KVTES III luku 28 § edellytykset ja katso myös kysymys 3).

Esimerkki 2.
Perhepäivähoitajan työvuoro alkaa työvuoroluettelon mukaan kello 8.
Ensimmäinen lapsi tulee paikalle jo kello 7.30 ja hoitaja ottaa hänet vastaan. Milloin
perhepäivähoitajan työaika alkaa?

Vastaus: Perhepäivähoitaja ei ole velvoitettu aloittamaan työtä ennen työvuoroluettelon mukaista työvuoron alkamisaikaa. Jos perhepäivähoitaja haluaa aloittaa työt jo lapsen saapuessa kello 7.30, tulisi hänen olla välittömästi yhteydessä esimieheensä ja tiedustella miten tilanteessa voidaan menetellä, ellei toimintatapa näissä tilanteissa ole etukäteen tiedossa. Perhepäivähoitajan aloittaessa työt kello 7.30, joko esimiehen erillisen luvan myötä tai työnantajan valmiiden toimintatapojen mahdollistamana, alkaa työaika jo kello 7.30. Tällaisessa tapauksessa työvuoroon on tehty tosiasiallisesti muutos perhepäivähoitajan suostumuksella.

Esimerkki 3.
Perhepäivähoitaja osallistuu illalla järjestettävään työpalaveriin. Onko
työpalaveri työajaksi luettavaa aikaa?

Vastaus: Kyllä on, jos perhepäivähoitaja on velvoitettu olemaan työpalaverissa.

Esimerkki 4.
Perhepäivähoitajan työvuoro loppuu työvuoroluettelon mukaan kello 16.
Viimeinen hoidossa oleva lapsi lähtee pois jo kello 15. Milloin perhepäivähoitajan työaika
loppuu?

Vastaus: Työaika loppuu työvuoroluettelon mukaisesti kello 16. Perhepäivähoitaja on tällöin velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä ja tekemään muita työtehtäviä kello 16 saakka. Työnantaja voi myös siirtää perhepäivähoitajan työskentelemään tilapäisesti kodin ulkopuolelle esim. päiväkotiin työvuoron loppuun saakka. Siirron tarkoituksenmukaisuus on työnantajan harkinnassa. Työvuoroluettelon muuttamisesta voidaan sopia perhepäivähoitajan kanssa tai edellytysten täyttyessä muuttaa työvuoro työnantajan yksipuolisella päätöksellä loppumaan klo 15 (KVTES III luku 28 § edellytykset ja katso myös kysymys 3).

Esimerkki 5.
Perhepäivähoitajan työvuoro loppuu työvuoroluettelon mukaan klo 16.
Viimeinen lapsi haetaan vasta klo 16.30. Milloin perhepäivähoitajan työaika loppuu?

Vastaus: Työaika loppuu klo 16.30. Tässä tapauksessa perhepäivähoitajan tulee ilmoittaa
työvuoron muutoksesta mahdollisimman pian esimiehelleen.

Takaisin alkuun

2. KVTES liitteen 12 työajaksi luettavan ajan määritelmä muuttui 1.4.2020. Työnantaja noudattaa paikallista sopimusta, jossa on määräyksiä työaikoihin liittyen. Miten tämän sopimuksen osalta menetellään?

Mikäli paikallisilla sopimuksilla on sovittu uuden työajaksi luettavan ajan
määritelmästä toisin, ovat nämä sopimukset niiltä osin mitättömiä. Työnantajan on syytä
tarkistaa, onko paikallista sopimusta tarvetta muuttaa uusien työaikaa koskevien määräysten vuoksi.

Takaisin alkuun

3. Miten ja millä perusteella työvuoroluetteloa voidaan muuttaa?

Työvuoroluettelon muutokset tehdään KVTES:n III luvun 28 §:n määräysten
mukaisesti.

Työvuoron muuttamisesta on aina mahdollista sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Muutos sopimalla voidaan tehdä joko ennen työvuoron alkua tai sen aikana.

Työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroa ennen sen alkamista KVTES III luvun 28 §:ssä mainitulla perustellulla syyllä. Työtuntien muodostuminen ylityöksi tai vahvistetun työvuoroluettelon työtuntien alittuminen ei ole yksinään perusteltu syy muuttaa työvuoroa. Perustellun syyn olemassaolo harkitaan kussakin tapauksessa erikseen. Perusteltuna syynä voidaan pitää mm. toiminnallisia syitä, esim. lasten ennalta arvaamattomia poissaoloja.

Työvuoron alkamisen jälkeen työnantaja ei voi enää yksipuolisesti muuttaa kyseistä työvuoroa.

Katso myös työtuomioistuimen tuomiot:
TT 2014:26 (Työaika – Työehtosopimuksen rikkominen – Työehtosopimuksen tulkinta – Työvuorolista – Valvontavelvollisuus)
TT 2007:47 (Työaika – Työehtosopimuksen tulkinta – Työvuorolista).

Perusteltu syy muuttaa työvuoroluetteloa voi käytännössä johtaa useampaan kuin yhteen
muutokseen. Työnantajalla on oikeus perustellusta syystä muuttaa työvuoroluetteloa siten, että samanaikaisesti työtunteja lisätään toisaalle ja vähennetään toisaalta säännöllisen työajan puitteissa.

Katso myös työtuomioistuimen tuomio:
TT 2019:42 (Työaika – Työvuoroluettelo – Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta).

Takaisin alkuun

4. Miten ja milloin perhepäivähoitajalle on ilmoitettava työnantajan tekemästä työvuoroluettelon muutoksesta?

Muutoksesta on ilmoitettava mahdollisimman pian perhepäivähoitajalle, jota muutos koskee. Perhepäivähoitajan tulee saada muutos tosiasiallisesti tietoonsa ennen muutettavan työvuoron alkua. Työvuoron alkamisen jälkeen työnantaja ei voi enää yksipuolisesti muuttaa kyseistä työvuoroa.

Takaisin alkuun

5. Miten tulisi menetellä, jos yksikään lapsi ei saavu hoitoon?

Työnantaja voi ohjata perhepäivähoitajan tekemään muita tehtäviä työvuoron ajaksi.
Työnantaja voi myös siirtää perhepäivähoitajan työskentelemään tilapäisesti kodin ulkopuolelle esim. päiväkotiin työvuoron ajaksi. Siirron tarkoituksenmukaisuus on työnantajan harkinnassa. Työnantajalla voi myös olla paikallisia sopimuksia tai käytäntöjä siitä, miten toimitaan tällaisissa tilanteissa, joissa yhtään lasta ei ole hoidossa.

Työnantaja ja perhepäivähoitaja voivat sopia työvuoron muuttamisesta. Työnantaja voi myös muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti perustellusta syystä (KVTES III luku 28 § edellytykset ja katso myös kysymys 2).

Takaisin alkuun

6. Mitä tarkoitetaan liitteen 12 termeillä tasoittumisjakso ja työaikajakso?

Tasoittumisjakso ja työaikajakso tarkoittavat samaa asiaa. Termejä on perinteisesti
käytetty kunta-alan sopimuksissa tarkoittamaan yhtä ja samaa asiaa. Työnantaja päättää
työnjohto-oikeutensa nojalla kunnassa sovellettavasta työaikajakson pituudesta, joka voi olla 2 viikkoa tai enintään 26 viikkoa. Paikallisesti on myös mahdollisuus sopia 26 viikkoa pidemmästä jaksosta, jonka pituus voi olla enintään vuosi. Työnantaja voi myös muuttaa työaikajakson pituutta (2 viikkoa – 26 viikkoa) kuulemalla ensin henkilöitä, joita ko.asia koskee. Kunnassa eri perhepäivähoitajille voi olla käytössä myös eri pituisia työaikajaksoja.

Työaikajakson aikana perhepäivähoitajan säännöllinen työaika tasoittuu keskimäärin 40 tuntiin viikossa. Työaikajakson sisällä ei ole sisäisiä ylityökynnyksiä, vaan ylityön lopullinen määrä selviää vasta työaikajakson päätyttyä. Jos esimerkiksi työaikajakso on 12 viikkoa, tiedetään vasta tämän 12 viikon päätyttyä ylityökorvauksen tai -vapaiden lopullinen määrä.

Takaisin alkuun

7. Miten tulee menetellä, jos työvuoroluetteloa ei voida laatia koko työajan
tasoittumisjaksoksi?

Jos työvuoroluetteloa ei voida laatia koko työajan tasoittumisjaksoksi, tulee työnantajan
laatia kuitenkin työajan tasoittumissuunnitelma (katso KVTES III luku 27 §).

Takaisin alkuun

8. Mikä on tasoittumissuunnitelma ja miten sitä voidaan muuttaa?

Tasoittumissuunnitelmasta pitää käydä ilmi tasoittumisjakso ja kunkin viikon
säännöllinen työaika ja mahdollisuuksien mukaan vapaapäivät. Valmistellessaan tai aikoessaan muuttaa työajan tasoittumissuunnitelmaa työnantajan on varattava luottamusmiehelle tilaisuus esittää mielipiteensä. Luonnokseen perehtymiseen on varattava riittävä aika. Työajan tasoittumissuunnitelman muutoksista on ilmoitettava viranhaltijalle/työntekijälle hyvissä ajoin. (ks. KVTES työaikaluku 27 §)

Takaisin alkuun

9. Työnantajalla on tarve pitää perhepäivähoitajaa varalla aamulla ennen työvuoron alkamista siltä varalta, että ensimmäinen lapsi saapuu mahdollisesti jo ennen suunnitellun työvuoron alkamista. Voiko työnantaja teettää aamuvarallaoloa?

1.4.2020 alkaen aiemmin voimassa ollut sopimusmääräys liitteen 12 mukaisesta
aamuvarallaolosta on poistettu eikä sitä ole enää mahdollista teettää.

Varallaolo on mahdollista järjestää KVTES:n III luvun 5 §:n mukaisesti. Tämän pykälän
mukaista varallaoloa on mahdollista teettää vain niissä tilanteissa, joissa työntekijän ei ole
oleskeltava työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

Takaisin alkuun

10. Mikä on perhepäivähoitajan ylitöiden enimmäismäärä? / Mitä tarkoittaa
perhepäivähoitajan työajan enimmäismäärän tarkastelu?

30.8.2020 saakka voimassaolleen KVTES liitteen 12 10 § 4 momentin määräyksen
mukaan ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujakso oli yksi vuosi ja ylityön enimmäismäärään laskettiin työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylitti 40 tuntia kerrottuna perhepäivähoitajaan sovellettavan työaikajakson viikkojen lukumäärällä.

31.8.2020 lähtien voimassaolleen KVTES liitteen 12 10 § 4 momentin määräyksen mukaan
tarkastellaan ylitöiden enimmäismäärän sijaan työajan enimmäismäärää. Työajan
enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään kahtatoista kuukautta. Työntekijän tai viranhaltijan työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa tarkastelujakson aikana.

Takaisin alkuun

11. Perhepäivähoitajalle on suunniteltu työvuoroluetteloon työajan tasoittumisvapaa. Perhepäivähoitaja sairastuu tasausvapaapäivän aikana. Muuttuuko työajan tasoittumisvapaa sairauslomaksi? Entä jos perhepäivähoitaja sairastuu ennen tasausvapaata?

Jos perhepäivähoitaja sairastuu kesken tasausvapaapäivän, kyse on
edelleen tasausvapaapäivästä, eikä sitä siten muuteta sairauslomapäiväksi. Jos perhepäivähoitaja sairastuu ennen tasausvapaapäivän alkua, kyse on sairauslomapäivästä, joka aiheuttaa keskeytyksen jaksoon. Tasausvapaapäivä ei tällaisessa tapauksessa kuitenkaan siirry annettavaksi myöhemmin.

Takaisin alkuun

12. Mitä tapahtuu työvuoroluetteloon suunnitellulle ylityöstä annettavalle vapaaaikakorvaukselle, jos perhepäivähoitaja sairastuu?

KVTES työaikaluvun 14 §:n 6 momentin mukaan, mikäli viranhaltijan tai työntekijän
vahvistettuun työvuoroluetteloon on merkitty ylityötä korvattavaksi vapaana ja viranhaltija tai työntekijä sairastuu ennen vapaa-aikakorvauksen alkamista, siirtyy sairausloman ajalle merkitty ylityön vapaa-aikakorvaus annettavaksi myöhemmin 23 §:n 5 momentin mukaisena ajankohtana tai siitä suoritetaan työnantajan harkinnan mukaan edellä tässä 6 momentissa tarkoitettu rahakorvaus.

KVTES työaikaluvun 14 §:n 6 momentin mukaan, mikäli työntekijä tai viranhaltija sairastuu
ylityökorvausvapaan aikana, vapaa-aikakorvaus siirtyy sairastumista seuraavan päivän alusta lukien annettavaksi myöhemmin tai korvattavaksi rahana kuten edellä 6 momentissa on määrätty.

Takaisin alkuun

13. Minkä arvoinen tasausvapaapäivä on työvuoroluetteloa laadittaessa?

Tasausvapaapäivä on 8 tunnin arvoinen.

Takaisin alkuun

14. Perhepäivähoitaja sairastuu. Muodostaako sairastuminen keskeytyksen työaikajaksoon?

Jos työntekijä sairastuu ennen työvuoron alkua, niin silloin kyseinen päivä on
keskeytyspäivä. Jos taas kyse on siitä, että työntekijä sairastuisi kesken työvuoron, olisi
keskeytysmääräysten kannalta kyseinen päivä ns. normaali työpäivä, joka ei aiheuta keskeytystä.

Jos sairauspoissaolo jatkuu, niin vasta seuraava sairauspäivä olisi keskeytyspäivä.

Takaisin alkuun

15. Mikä tuntiarvo merkitään työvuoroluetteloon vuosiloma-, sairaus-, tms. hyväksyttäville poissaolopäiville?

Koska kyseessä on hyväksyttävä syy poissaololle, tulee sovellettavaksi keskeytyneen
jakson määräykset. Näille päiville ei tule merkitä mitään tuntiarvoa, koska kyseiset päivät eivät ole työpäiviä, mutta ne alentavat säännöllistä työaikaa ja ylityörajaa. Kts. KVTES Liite 12 10 §.

Takaisin alkuun