Perhepäivähoitajat

Perhepäivähoito on alle kouluikäisten lasten päivähoitoa pienessä ryhmässä. Perhepäivähoidossa perushoito, kodinomaisuus ja leikki ovat tärkeässä roolissa.

Työaikalain vaikutukset työvuoroluettelon laatimiseen

Työajan käsite ei ole muuttunut uuden työaikalain myötä, mutta lain määritelmä on pakottavaa oikeutta, josta ei voi sopia virka- ja työehtosopimuksella tai paikallisella sopimuksella toisin. Tämä tarkoittaa sitä, että

työnantajan on selkeästi ilmoitettava, milloin työntekijän on aloitettava työt tai oltava työnantajan käytettävissä työntekopaikalla.

Katso alla olevasta diasarjasta JHL:n selostus ja ohjeistus työvuoroluettelosta.

PPH - työaikalain vaikutukset työvuoroluettelon laatimiseen (pdf, 380 KB)

Uuden työaikalain vaikutukset liitteessä 12

Uusi työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020.  KT julkaisi syyskuussa 2019 yleiskirjeen, jossa kerrottiin uuden työaikalain voimaantulosta ja sen vaikutuksista sopimuksiin.

JAU on yhdessä KT:n kanssa keskustellut siitä, miten uusi työaikalaki vaikuttaa perhepäivähoitajien liitteeseen 12, ja laatinut yhteisen ohjeistuksen.

Perhepäivähoitajan työaika on määräytynyt 31.3.2020 saakka siten, että työaika on alkanut vasta siitä hetkestä, kun hoitolapsi on saapunut hänen luokseen ja päättynyt siihen, kun viimeinen hoitolapsi on haettu.

Uuden työaikalain mukainen ohjeistus työajasta

Uuden työaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty aika ja  aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä.

Lain muutos tarkoittaa, että

  • perhepäivähoitajan työvuoron alkamis- ja päättymisaika käyvät jatkossa ilmi hänen työvuoroluettelostaan
  • työvuoroluettelo laaditaan hoidossa olevien lasten todellisten hoitoaikojen mukaisesti.

Mikäli työvuoroluetteloa ei laadita edellä mainituin tavoin, työnantaja ei voi olettaa, että perhepäivähoitaja on työntekopaikallaan työnantajan käytettävissä muuna aikana.

Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa tiedoksisaannin jälkeen vain työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä.

Perustellun syyn olemassaolo on harkittava tapauskohtaisesti.  KVTES:n mukaan työtuntien muodostuminen ylityöksi tai vahvistetun työvuoroluettelon työtuntien alittuminen ei ole perusteltu syy. Oikeuskäytännössä on katsottu, että jos tiedetään ennen työvuoron alkua, ettei yksikään lapsi saavu hoitoon, on työnantajalla perusteltu syy yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa, ellei hänellä ole tarjota perhepäivähoitajalle muuta työtä. Työnantaja ei kuitenkaan voi yksipuolisesti muuttaa tai peruuttaa työvuoroa sen jälkeen, kun perhepäivähoitajan työvuoro on alkanut.

Paikallisten sopimusten osalta on huomioitava se, että

  • jos niissä on sovittu hoitajan työajan alkavan siitä, kun ensimmäinen lapsi saapuu hoitoon ja työajan loppuvan siihen, kun viimeinen lapsi lähtee hoidosta, ovat nämä sopimukset näiltä osin mitättömiä.

Katso myös:

Aineistoja perhepäivähoitajille

Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset 2020

Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset 2019

Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset 2018

Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset 2017

Aamuvarallaolosta (Perhepäivähoitajien liite 12)

Perhepäivähoitajilla on JHL:n oma vakuutus
Muistathan että JHL:n vakuutus sisältää irtaimistovakuutuksen perhepäivähoitajille.

JHL:n Työaikaopas perhepäivähoitajille on tulostettavissa Oppaat-sivulta