Siirry sisältöön

Kunnalliset perhepäivähoitajat siirtyvät kuukausipalkkaan – tällainen on kolmevuotinen ratkaisu ja tuleva palkkaohjelma

Kunta-alan perhepäivähoitajat siirtyvät kuukausipalkkaan. Tämä jo vuosia ajettu tavoite saavutettiin, kun ammattiliitto JHL, Jyty, Juko ja Kunta- ja hyvinvointialueiden työnantaja KT pääsivät sopuun kaikista kunta-alan uusista virka- ja työehdoista. Perhepäivähoitajien liite 12 on osa KVTES:iä. Sen myötä sopimuskausi on kolmevuotinen ja se sisältää palkankorotuksia ja viisivuotisen palkkaohjelman.

JAU (JHL ja Jyty), Juko ja KT ovat hyväksyneet kaikki kunta-alan virka- ja työehdot. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kunnallinen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liite 12, eli perhepäivähoitajien liite on hyväksytty. Uudet työehdot perustuvat sovittelulautakunnan sovintoesitykseen joka raukesi, kun Tehyn ja Superin muodostama Sote ry hylkäsi esityksen. JHL, Jyty, Juko ja KT kuitenkin jatkoivat neuvotteluja sovintoesityksen pohjalta.

Tutustu omassa kodissa työskentelevien kunnallisten perhepäivähoitajien liitettä​ esittelevään diasarjaan 

Tässä ovat perhepäivähoitajien liitteen ja palkkaohjelman pääkohdat:

Sopimuskausi

Sopimuskausi on kolmevuotinen, 1.5.2022−30.4.2025.

Palkankorotukset

Vuonna 2022
Muissa kunta-alan sopimuksissa vuonna 2022 yleiskorotus on 2 prosenttia ja järjestelyerä 0,5 prosenttia. Perhepäivähoitajien palkkoihin ei vuonna 2022 tule yleiskorotusta eikä järjestelyerää, vaan raha siirretään lähes kokonaan (2,4 prosenttia) kuukausipalkan rahoittamiseen. Jäljelle jäänyt 0,1 prosenttia siirretään vuoden 2023 yleiskorotukseen. Myöskään hoitopaikkojen korvauksia ei koroteta tänä vuonna. Tämäkin johtuu kuukausipalkkaan siirtymisestä. Katso tarkemmin, mitä kuukausipalkkaan siirtyminen tarkoittaa.

Vuonna 2023
1.6.2023 perhepäivähoitajien palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on vähintään 1,6 prosenttia.

1.6.2023 maksetaan myös paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Perhepäivähoitajat ovat mukana tämän erän jakamisessa. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Vuonna 2024
1.6.2024 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on vähintään 1,5 prosenttia.

1.6.2024 maksetaan myös paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia. Perhepäivähoitajat ovat mukana tämän erän jaossa. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Palkankorotukset voivat olla sovittua suurempiakin

Vuosien 2023−2024 sopimuskorotuksen suuruus on kytketty teollisuus- ja vientialojen korotuksiin siten, että jos näillä aloilla palkankorotusten ja uusien sopimustekstien kustannusvaikutukset ovat suuremmat kuin KVTES:issä sovittu 1,9 prosenttia, erotus lisätään myös KVTES:n korotuspottiin.

Erotus jyvitetään näin:
Jos verrokkialojen korotukset ovat esimerkiksi 2,1 prosenttia, ylitystä syntyy 0,2 prosenttia. Ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikallisesti neuvoteltavaan järjestelyerään.

Jos järjestelyerästä ei päästä sopimukseen, puolet siitä lisätään yleiskorotuspottiin ja lopusta päättää työnantaja.

Selvää on kuitenkin, että korotukset tulevat olemaan vähintään 1,9 prosenttia.

Perhepäivähoitajat siirtyvät kuukausipalkkaan 1.10.2022

1.10.2022 omassa kodissa työskentelevät kunnalliset perhepäivähoitajat siirtyvät kuukausipalkan piiriin. Lokakuun alusta alkaen palkan suuruus ei enää ole riippuvainen hoitopaikkojen määrästä eikä ammatillisesta tutkinnosta. Syyskuun 30. päivään saakka palkkaa maksetaan vanhojen määräysten mukaan, eli varattujen hoitopaikkojen lukumäärän ja käytössä olevien hoitopaikkoista maksettavien korvausten mukaan​, ellei paikallisesti ole sovittu toisin.

Lokakuun 1. päivästä 2022 lähtien perhepäivähoitajan peruspalkka on aina vähintään 1868,56 euroa (hinnoittelukohta 12PPH100) riippumatta siitä

  • onko hoidossa 0–4 lasta ja
  • ovatko he kokoaikaisia vai osa-aikaisia.

Jos perhepäivähoitajalle on sijoitettu hoitoon neljän samanaikaisesti läsnä olevan lapsen lisäksi esikoululainen tai peruskoulun aloittanut lapsi, on hänen peruspalkkansa 1917,02 euroa (12PPH200). Kun esikoululaisen tai peruskoulun aloittaneen lapsen hoito on päättynyt, tätä palkkaa maksetaan kalenterikuukauden loppuun saakka.

Kenenkään palkka ei pienene. Jos aikaisemmin on palkasta sovittu paikallisesti paremmin, tämä sopimus pitää edelleen.

Kuukausipalkkaan siirtyminen ei ole peruste hoitopaikkojen irtisanomiseen.

Siirtyminen kuukausipalkkaan toteutetaan niin, ettei uudistuksesta aiheudu palkanmaksuun katkoja. Hinnoittelukohdan vaihtumiseen ei vaikuta se, jos hoidossa oleva lapsi on tilapäisesti poissa (esim. jos lapsi on poissa sairauden vuoksi). Kuukausipalkkaan siirtyminen ei poista tai muuta työnantajan velvollisuutta tehdä perhepäivähoitajille tehtävien vaativuuden arviointia.

Perhepäivähoitajien peruspalkat 1.10.2022−1.6.2024

Hinnoittelukohta Peruspalkka 1.10.2022 vähintään (€/kk) Peruspalkka 1.6.2023 vähintään (€/kk) Peruspalkka 1.6.2024 vähintään (€/kk)
12PPH100 1868,56 1898,46 1926,94
12PPH200 1917,02 1947,69 1976,91

Sopimusneuvotteluissa sovittiin, että liitteessä 12 työskentelevät perhepäivähoitajat siirtyvät palkkauksen osalta KVTES:n liitteeseen 5 seuraavan sopimuskauden alusta lähtien. Mikäli sopimusvarallisuus ei tuolloin riitä siirtoon, tehdään se heti kun siihen on mahdollisuus.  Kun perhepäivähoitajat siirtyvät liitteeseen 5, luovutaan kahdesta eri hinnoittelukohdasta. Liitteeseen 5 palkkaus rakennetaan liitteessä 2 olevan hinnoittelukohdan 12PPH200 pohjalta ja luovutaan jaottelusta 4 tai 4½ lasta.

KVTES:n liitteeseen 5 siirtymisen jälkeen muut työsuhteen ehdot määräytyvät edelleenkin liitteen 12 mukaisesti, esimerkiksi työajan osalta.

Kaksi työryhmää

  1. Työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää KVTES:n liitteen 12 erityiskysymyksiä.
  2. Työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien siirtyminen KVTES:n liitteeseen 5 seuraavalla sopimuskaudella. Liitteeseen 5 on määrä tulla oma hinnoittelukohta omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille. Liitteeseen 5 siirryttäessä jaottelusta 4 lasta / 4 ½ lasta luovutaan.

Palkkaohjelma

Viisivuotisen palkkaohjelman 2023−2027 tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Tarkoituksena on uudistaa palkkausjärjestelmiä siten, että työssä tarvittavan osaamisen ja vastuun sekä yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuvat nykyistä paremmin. Myös muu yksilö ja ryhmäkohtainen palkitseminen ja suoritepalkkausjärjestelmät ovat kehittämisen kohteina.

Vuonna 2023
1.6.2023 paikallisesti neuvoteltava 1,2 prosentin erä, joka palkkausjärjestelmien kehittämisen kautta kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin. Perusteena myös esimerkiksi työvoiman saatavuuteen liittyvät perusteet. Tarkempi ohjeistus laaditaan myöhemmin.

Vuonna 2024
1.2.2024 käytetään 0,4 prosentin suuruinen keskitetty erä tasopalkkajärjestelmän valtakunnan tason kustannuksiin. Mikäli erästä ei päästä yksimielisyyteen, käyttämätön osa siirtyy vuodelle 2025. Tieto erän toteuttamisesta annetaan 1.3.2024 mennessä.

1.6.2024 käytetään 0,6 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, jolla edistetään mm. työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

Vuonna 2025
1.6.2025 käytetään 0,8 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, jolla edistetään työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

Vuosina 2026−2027
Vuonna 2026 paikallisen erän suuruus on 0,8 prosenttia ja vuonna 2027 paikallisen erän suuruus on 1,2 prosenttia. Erien käyttötarkoitusta tarkennetaan myöhemmin.

Lisätietoja:
sopimusasiantuntija Marja Lehtonen, 046 9209 192
sopimusasiantuntija Riitta Rautiainen, 0400 602 736