Nuorisotyö

Nuorisotyön ammattilaiset ovat koulutettuja kasvun ja nuoruuden asiantuntijoita, jotka työskentelevät kunnissa, seurakunnissa tai järjestöissä. Nuorisoalan ammattilaisista iso osa on JHL:n jäseniä. Liittomme erityisenä huolen aiheena on osaavien ammattilaisten jaksaminen vaativassa työssään ja riittävien resurssien takaaminen talouden heikentyessä.

Nuoriso-ohjaajan työ on ohjata, toteuttaa ja luoda edellytyksiä nuorten vapaaehtoiselle, heidän omista lähtökohdistaan syntyvälle vapaa-ajantoiminnalle ja harrastuksille. Työn tavoitteena on tukea nuoren yhteisöllisyyttä ja yksilöllistä kasvua auttamalla häntä omien voimavarojen tunnistamisessa, oman identiteetin vahvistamisessa sekä elämänhallinnan taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämisessä.

JHL pitää huolta ammattilaisten työehdoista.

Liity jäseneksi!

Liity nuorisotyön keskustelufoorumiin!

Howspace-työtila on tarkoitettu JHL:n nuorisotyön ammattilaisten yhteiseksi alustaksi. Työtilassa voit mm. vaihtaa kuulumisia ja verkostoitua oman alan ammattilaisten kanssa, jakaa tietoa ja kokemuksia, käydä keskustelua ajankohtaisista asioista ja osallistua halutessasi videotapaamisiin.

Ilmoittaudu nyt, saat sähköpostiisi muutaman päivän kuluessa kutsun Howspace-alustalle.

Oma opas ja esite

Kattava tietopaketti nuorisoalan koulutuksesta ja ammatillisista vaatimuksista, lainsäädännöstä ja vastuukysymyksistä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista sekä työehdoista on nyt koottu yksien kansien sisään.

JHL on tehnyt nuorisotyön ammattilaisten työn tueksi nuorisoalan oppaan, jossa on kattavasti työhön, työyhteisöihin ja ammattiin liittyvää tietoa. Opasta voi hyödyntää sisäisessä koulutuksessa ja perehdytyksessä, työyhteisön kehittämisessä tai apuna nuorisotyön tunnetuksi tekemisessä.

Nuorisoalan ammattilaisen opas löytyy JHL:n aineistopankista, ammattialaoppaista.

Osaajana nuoristotyössä -esite löytyy myös JHL:n aineistopankista, ammattialaesitteistä.

Nuorisotyön työehdot-kysely

Ammattiliittosi JHL halusi selvittää nuorisotyötä tekevän jäsenistönsä työehtoja, jaksamista ja hyvinvointia. 20.4.2022 valmistuneen kyselyn vastauksista on koottu perusraportti.

Kysely on tarkoitus tehdä vuosittain, jotta pystymme seuraamaan työn kehittymistä myös pitkällä aikavälillä. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, vastauksilla on suuri merkitys oman työsi kehittämisen kannalta.

Katso myös raportti Nuorisotyön työehdot -kyselystä (2022)

Työehtosopimukset

Ammattiliitto JHL:n tärkein tehtävä on neuvotella jäsenilleen työehdot. Työ- ja virkaehtosopimuksissa päätetään esimerkiksi palkka, työaika, oikeus vuosilomaan ja sairausajan palkkaan.

Työaikaan liittyviä tes-asioita

Nuorisotyöntekijöiden työaika määräytyy pääsääntöisesti kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n mukaan.

Yleistyöajassa säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia ja 15 minuutti viikossa, tai keskimäärin 38 tuntia ja 15 minuuttia enintään kuuden viikon ajanjaksossa.

Paikallisesti on mahdollista sopia myös pidemmästä työajan tasoittumisjaksosta. Työaikajakson pituudesta riippumatta työaika on etukäteen suunniteltava ja laadittava työvuoroluettelo.

Leirien ja retkien työaika on mahdollista toteuttaa yleistyöaikamääräysten mukaisesti sijoittamalla työaikoja lomittain ja porrastaen. Katso  KT:n ohje työaika leirit ja retket.

Paikallisella yhdistyksellä on myös mahdollisuus tehdä työnantajan kanssa paikallinen sopimus leirien ja retkien työajoista. Tällaisella sopimuksella voidaan työaikaa lisätä enintään 13 tuntiin vuorokaudessa. Tämä siksi, että työaikalaki edellyttää työvuorojen väliin sijoitettavan 11 tunnin vuorokausilevon.

Työntekijöiden on hyvä keskustella luottamusmiehen kanssa tällaisen paikallisen sopimuksen tekemisestä, mikäli sellaisesta ei ole jo sovittu.

Nuorisotyöhön liittyviä lakeja ja asetuksia

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet ilmaisevat asennetta, vastuuta ja suhtautumistapaa työhön. Niiden tehtävänä on kertoa työn tarkoituksesta ja toimintatavoista sekä antaa perustaa pohdinnalle oikeasta ja väärästä.

Ohjeet on tarkoitettu nuorisotyön ammattilaisille, joilla on alan koulutus ja jotka työskentelevät kuntien, seurakuntien, järjestöjen tai yksityisen sektorin palveluksessa.
Ohjeissa on käytetty nuorisotyöntekijä-nimikettä kuvaamaan alan ammattilaista. Eettiset ohjeet toimivat työvälineenä nuorisotyön arjessa ja kehittämisessä.

Miten sinä voit?

Työhyvinvointi on laaja käsite ja siihen vaikuttavia tekijöitä on lukuisia. Opetusministeriö rahoitti tutkimushankkeen, jossa yli 500 nuorisotyön ammattilaista kertoivat näkemyksiään työhyvinvoinnistaan ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen pohjalta julkaistiin suositukset työhyvinvoinnin edistämiseen.

JHL kouluttaa

Nuorisotyössä työskenteleville ja aktiivitehtävissä toimiville liiton koulutuksissa paneudutaan työehtosopimusasioiden lisäksi työn turvallisuuteen sekä vastuukysymyksiin. Ammatillisen työotteen vaaliminen ja jatkuva kehittäminen koko työyhteisössä on osa ammatillista edunvalvontaa. Tutustu JHL:n koulutuksiin!

Opiskele ammattitaitosi uudelle tasolle ammattiliitto JHL:n tuella! Paraskin ammattitaito kaipaa päivitystä. Opiskele uutta avoimessa ammattikorkeakoulussa (AMK), JHL kustantaa opinnoistasi valtaosan.

Linkkejä nuorisotyön tueksi