Siirry sisältöön

JHL: Rahaa oppimisen ohjaukseen, koulunkäynninohjaajien rooli kirjattava perusopetus- ja oppivelvollisuuslakiin

Oppivelvollisuuden pidentyminen merkitsee ohjauksen tarpeen ulottumista toisen asteen koulutukseen saakka. Siksi JHL:n mielestä ohjaustarpeeseen on varattava riittävästi resursseja. Liitto myös esittää, että koulunkäynninohjaajien rooli ja asema kirjattaisiin lakiin.

JHL:n mukaan uutta oppivelvollisuuslakia säädettäessä on otettava huomioon, että tuen tarve ei pääty peruskoulun päättymiseen, vaan jatkuu vielä toisellekin asteelle. Oppivelvollisten tarve ohjaukselle pidentyy ja lisääntyy.

Sivistysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa liitto toteaa, että ohjausresursseja varten on varattava riittävä rahoitus.

Liiton lausunnossa todetaan, että uusi oppivelvollisuuslaki olisi mainio tilaisuus yhtenäistää erityisen tuen eri vaiheet kokonaisuudeksi, joka kulkee oppilaan rinnalla koko opintopolun ajan.

Liitto esittää, että lakia uudistettaessa tarkistettaisiin myös oppimisen tukea koskevat säännökset, ohjeistukset ja mitoitukset kokonaisuudeksi, joka takaisi oppivelvollisille yhtenäisen tukimuotojen jatkumon perusopetuksesta toiselle asteelle saakka.

Koulunkäynninohjaajan antama tuki peruskoulun jälkeisissä opinnoissa on JHL:n mielestä yksi kustannustehokkaimmista tuen muodoista. Liitto perääkin lausunnossaan koulunkäynninohjaajille mahdollisuutta osallistua moniammatillisen opiskeluhuollon työryhmään ja oppilaan henkilökohtaistetun opintosuunnitelman muokkaamiseen. Tämä mahdollisuus pitäisi kirjata nyt valmisteilla olevaan lakiin.

− Opintojen nivelvaiheessa ja nivelvaiheen molemmin puolin on ohjaajalla suuri merkitys oppilaan opintomenestykselle. Koulunkäynninohjaajan tarjoama tuki edesauttaa siirtymistä toisen asteen opintoihin – ja niissä pysymistä loppuun saakka, liitto perustelee kantaansa.

Lue JHL:n lausunto hallituksen esitykseen oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi kokonaan. Lausunnossaan liitto tarkastelee lakiesitystä koulunkäynninohjaajien ja -avustajien näkökulmasta