Työaika kunnissa

Kuntien yleiset työaikamuodot KVTES:n mukaan ovat yleistyöaika, toimistotyöaika ja jaksotyöaika. Kaikissa työaikamuodoissa on oma määritelmänsä ylityölle ja siitä maksettaville korvauksille.

Kilpailukykysopimuksen mukaiset työajan pidennykset poistuvat 31.8.2020. Alla olevat tiedot ovat pidennettyjä työaikoja.

KVTES yleis- ja toimistotyöaika 2018-2020 (pdf, 327 KB)

KVTES:n yleiset työaikamuodot ovat

 • yleistyöaika (38,45t/vko)
 • toimistotyöaika (36,45t/vko)
 • jaksotyöaika (116,15t/3 vko).

KVTES työaikamuotojen vertailu (pdf, 274 KB)

Yleistyöaika

Säännöllinen työaika

Vuorokautinen säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia.
Viikoittainen työaika on enintään 38 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Arkipyhä vähentää täyttä säännöllistä viikkotyöaikaa 7 tunnilla 45 minuutilla. Osa-aikaisen työaika lyhenee samassa suhteessa täyteen työaikaan verrattuna.

Työvuoroluetteloa suunniteltaessa otetaan huomioon ennalta tiedetyt, hyväksyttävät poissaolot. Jokainen tällainen poissaolopäivä vähentää työaikaa ko. viikolta 7 tuntia 45 minuuttia. Jos tällainen poissaolo, esimerkiksi vuosiloma, kestää viisi työpäivää, se vähentää ko. viikon työaikaa 38 tuntia 45 minuuttia.

Ylityön määritelmä

Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen työajan.

Ylityön tekemiseen tarvitaan aina työntekijän ja viranhaltijan suostumus.

Ylityön tekemisestä ei voida sopia työsopimuksella, vaan työnantajan on pyydettävä suostumus jokaista kertaa varten erikseen.

Viranhaltija tai työntekijä voi kuitenkin antaa suostumuksensa määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan.

Vuorokautinen ylityöraja on 8 tuntia tai tätä korkeampi työvuoroluetteloon merkitty tuntimäärä, kuitenkin enintään 9 tuntia.

Viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 45 min.

On huomattava kuitenkin, että  muu hyväksyttävä poissaolo, joka tulee tietoon työvuoroluettelon vahvistamisen jälkeen alentaa ylityörajaa sen verran kuin on oltu työvuorosta poissa.

Viikkoa pitemmässä tasoittumisjärjestelmässä ylityöraja on kyseiselle viikolle merkitty säännöllinen viikkotyöaika.

Ylityökorvaus

Työantaja päättää korvataanko ylityö rahakorvauksena vai vapaa-aikana vai molempina.

Vuorokautisen ylityön korvaus

 • kaksi ensimmäistä tuntia 50 %:lla korotettu tuntipalkka ja seuraavat 100 %:lla korotettu tuntipalkka.

Viikoittaisen ylityön korvaus

 • viisi ensimmäistä tuntia 50 %:lla korotettu tuntipalkka ja seuraavat 100 %:lla korotettu tuntipalkka.

Tai annetaan vastaava vapaa-aika

Esimerkki: Teet yhden tunnin ylitöitä ja saat siitä 50 prosentilla korotetun vapaa-ajan, joka on 1 tunti 30 minuuttia.

Toimistotyöaika

Säännöllinen työaika toimistotyöajassa

 • Vuorokautinen työaika enintään 9 tuntia
 • Viikoittainen työaika enintään 36 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Säännöllisessä työajassa arkipyhä lyhentää työaikaa 7 tuntia 21 minuuttia. Osa-aikaisen työaika lyhenee samassa suhteessa täyteen työaikaan verrattuna.

Työvuoroluetteloa suunniteltaessa otetaan huomioon ennalta tiedetyt, hyväksyttävät poissaolot. Jokainen tällainen poissaolopäivä vähentää työaikaa ko. viikolta 7 tuntia 21 minuuttia. Jos tällainen poissaolo, esimerkiksi vuosiloma, kestää viisi työpäivää, se vähentää ko. viikon työaikaa 36 tuntia 45 minuuttia.

Ylityö toimistotyöajassa

Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen työajan.

Ylityön tekemiseen tarvitaan työntekijän ja viranhaltijan suostumus.

Ylityön tekemisestä ei voida sopia työsopimuksella, vaan työnantajan on pyydettävä suostumus jokaista kertaa varten erikseen.

Viranhaltija tai työntekijä voi kuitenkin antaa  suostumuksensa määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan.

Vuorokautinen ylityöraja on 8 tuntia tai tätä korkeampi työvuoroluetteloon merkitty tuntimäärä, kuitenkin enintään 9 tuntia.

Viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Viikkoa pitemmässä tasoittumisjärjestelmässä ylityöraja on kyseiselle viikolle merkitty säännöllinen viikkotyöaika lisättynä 2 tunnilla.

Sellaisella viikolla, jolla on vuosiloma, virka- tai työvapaa tai muu hyväksyttävä poissaolo, viikoittainen ylityöraja on poissaolon ulkopuolelle työvuoroluetteloon merkitty
säännöllinen viikkotyöaika lisättynä työpäivää kohden 24 minuutilla, kuitenkin enintään kahdella tunnilla.

Ylityökorvaus toimistotyöajassa

Työantaja päättää korvataanko ylityö rahakorvauksena vai vapaa-aikana vai molempina.

Vuorokautisen ylityön korvaus toimistotyöajassa

 • kaksi ensimmäistä tuntia 50 %:lla korotettu tuntipalkka
 • seuraavat tunnit 100 %:lla korotettu tuntipalkka

Viikoittaisen ylityön korvaus toimistotyöajassa

 • viisi ensimmäistä tuntia 50 %:lla korotettu tuntipalkka
 • seuraavat tunnit 100 %:lla korotettu tuntipalkka

Tai annetaan vastaava vapaa-aika

Esimerkki: Teet yhden tunnin ylitöitä ja saat siitä 50 prosentilla korotetun vapaa-ajan, joka on 1 tunti 30 minuuttia.

Liukuva työaika yleis- ja toimistotyöajassa

Työnantaja voi järjestää työajan liukuvaksi yleis- ja toimistotyöajassa. Työntekijällä/viranhaltijalla on mahdollisuus päättää, haluaako olla mukana liukuvan työajan järjestelmässä vai ei.

Jos viranhaltija/työntekijä ei halua olla liukuvan työajan piirissä, hänen on ilmoitettava siitä esmiehelleen.

Ellei hän ilmoita mitään tulkinta on, että hänen kanssaan on sovittu liukuvasta työajasta.

Liukuvan työajan kokonaisuus on käytävä yhteistoiminnassa läpi ainakin niiden järjestöjen kanssa, joihin liukuvaa työaikaa sovelletaan.

Työnantaja voi muuttaa tai lakkauttaa liukuvan työajan järjestelmän kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Työnantaja voi irtisanoa yksittäisen työntekijän/viranhaltijan liukuvasta työajasta kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Työnantajan irtisanoessa liukuvan työajan järjestelyn yksittäisen työntekijän/viranhaltijan kanssa irtisanominen ei saa rikkoa tasapuolisen kohtelun vaatimusta eikä toimia sanktiona.

Myös työntekijällä/viranhaltijalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa liukuvaa työaikaa koskeva sopimus päättymään kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanominen ei vaadi perustetta.

Jaksotyöaika

Työaika jaksotyössä

 • 2 viikossa 77 tuntia 30 minuuttia
 • 3 viikossa 116 tuntia 15 minuuttia,
 • 4 viikossa 155 tuntia

Työjakso jaksotyössä

Työaikajakson pituus 2–4 viikkoa ja 4 viikkoa vain, mikäli siihen on toiminnallinen peruste (pelkkää yötyötä tekevät, osa-aikaiset, pitkät arkipyhäjaksot) Niin sanotut tuplajaksot (3+3) siis poistuvat.

Työpäivät jaksotyössä

Mikäli työpäivät eivät ole tiedossa, sijoittuvat ne välille maanantai–perjantai eli työaikaa suunnitellaan viidelle päivälle viikossa.

Työvuorot jaksotyössä

Peräkkäisiä työvuoroja (koskee muitakin kuin yövuoroja) saa suunnitella enintään seitsemän.

Työvuoroluettelo jaksotyössä

 • Työvuoroluetteloon suunnitellaan aina vain säännöllisen työajan verran tunteja.
 • Luetteloon ei suunnitella ylityötä.
 • Myöskään osa-aikaisille luetteloon ei suunnitella lisätyötä.

Arkipyhä

Arkipyhä alentaa täyttä työaikaa tekevän ylityörajaa 7 tuntia 45 minuuttia arkipyhää kohden.

Osa-aikaisella arkipyhä alentaa lisätyörajaa osa-aikaprosentin verran 7 tunnista 45 minuutista.

Jaksotyön lyhytaikaisten työaikajakson määrittely ja arkipyhälyhennys

Palvelusuhteen alussa työaikajaksoa valittaessa valitaan kahden viikon työaikajakso, mikäli palvelussuhde ei kestä yhtään täyttä kahden viikon jaksoa.

Työaikajaksoa ei saa muuttaa kesken jakson, vaikka palvelussuhteeseen tulisikin jatkoa kesken edellisen palvelussuhteen.

Mikäli palvelussuhteeseen tulee jatkoa myöhemmin niin paljon, että kahta viikkoa pidemmän jakson käyttö on perusteltua, voidaan jakson pituus muuttaa ensimmäisen valitun jakson päätyttyä KVTES III luvun 29§:n määräyksiä noudattaen.

Esimerkkilaskelmia arkipyhälyhennyksistä jaksotyössä KT:n sivuilla

Ennalta suunniteltu ja muu keskeytys jaksotyössä

 • Määriteltävä 7 päivää ennen kuin työaikajakso alkaa, kummasta keskeytyksestä on kyse.
 • Ylityö- ja lisätyöraja riippuu siitä, kumpi keskeytys on kysymyksessä.
 • Ennalta suunniteltu keskeytys vähentää työaikaa 7 tuntia 45 minuuttia työpäivää kohden välillä maanantai–perjantai.
 • Muu keskeytys alentaa työaikaa niiden tuntien verran kuin mitä keskeytyksen alle oli alun perin suunniteltu työaikaa.

Työaikakorvauksen sijainti, laji ja määrä jaksotyössä

 • Työaikakorvauksen sijainti, korvauksen laji sekä määrä on merkittävä työvuoroluetteloon.
 • On KVTES:n yleinen työaikamääräys ja koskee siis myös muitakin työaikamuotoja.

Ennalta suunnitellun keskeytyksen aputaulukko

Katso myös Työelämän usein kysytyt kysymykset – työaika

Katso myös KT:n yleiskirje 2/2018 KVTES:n työaikaluvusta