Työaika

Yksityisen sosiaalipalvelualan tessissä on kolme työaikamuotoa: yleistyöaika, toimistotyöaika ja jaksotyöaika. Työvuoroista laaditaan etukäteen tasoittumisjaksolle työvuoroluettelo, joka on saatettava työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin ja vähintään viikkoa ennen kunkin luettelon alkua.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa on säädetty kolmesta työaikamuodosta:

1. yleistyöaika
2. toimistotyöaika
3. jaksotyöaika.

Työntekijän säännöllinen työaika yleistyöajassa  on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 50 minuuttia viikossa.

Toimistotyössä työntekijän säännöllinen työaika on enintään 7 tuntia 40 minuuttia vuorokaudessa ja 38 tuntia viikossa.

Työntekijän säännöllinen työaika työaikalain 7 §:n mukaisessa jaksotyössä, kuten ympäri vuorokauden toimivissa asumis- ja hoitoyksiköissä, on enintään 10 tuntia vuorokaudessa, yövuorossa 12 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 50 minuuttia viikossa.

Työajan suunnitteleminen tasoittumisjaksoon

Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää siten, että se on keskimäärin edellä mainittu. Tämä edellyttää, että työtä varten on ennakolta laadittu työvuoroluettelo ajaksi, jonka kuluessa viikoittainen säännöllinen työaika tasoittuu sanottuun keskimäärään.

Tasoittumisjakson pituus on 3–6 viikkoa. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen osapuolet kuitenkin suosittelevat, että työvuoroluettelot laaditaan joko 3 tai 6 viikoksi, koska esimerkiksi ylitöiden laskentasäännöt on laadittu 3 tai 6 viikon tasoittumisjakson pohjalle. Kolmen viikon tasoittumisjaksossa tehtävä tuntimäärä on 116 tuntia ja 30 minuuttia. Kuuden viikon tasoittumisjaksoon tunteja kertyy 233.

Muussa kuin jaksotyössä säännöllinen työaika ei saa yhtenäkään tasoittumisjakson viikkona nousta 48 tuntia suuremmaksi. Jaksotyössä kuuden viikon tasoittumisjaksoa sovellettaessa ei työaika ensimmäisen tai jälkimmäisen kolmen viikon aikana saa ylittää 126 tuntia.

Työvuoroluettelo

Työvuoroista laaditaan etukäteen tasoittumisjaksolle työvuoroluettelo, joka on saatettava työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin ja vähintään viikkoa ennen kunkin luettelon alkua.

Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan, ennalta arvaamattoman muutoksen takia. Myös viimeksi mainitussa tilanteessa muutoksesta on pyrittävä sopimaan ja siitä tulee ilmoittaa työntekijälle mahdollisimman varhain.

Pelkästään yötyötä tekevien työntekijöiden perättäisten yövuorojen määrä on enintään seitsemän.

Epätarkoituksenmukaisen lyhyitä työvuoroja tulee välttää. Alle neljän tunnin työvuoroja ei tule työpaikalla käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu työstä johtuva perusteltu syy kuten työn lyhytkestoisuus tai työvoiman tarve tätä edellytä.