Työaika

Yksityisen sosiaalipalvelualan tessissä on kolme työaikamuotoa: yleistyöaika, toimistotyöaika ja jaksotyöaika. Työvuoroista laaditaan etukäteen tasoittumisjaksolle työvuoroluettelo, joka on saatettava työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin ja vähintään viikkoa ennen kunkin luettelon alkua.

Huomaa työaikoihin liittyvät TES-muutokset 31.8.2020 (ks. yksityisen sosiaalipalvelualan TES-esittely), kun kiky-tunnit poistuivat.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa on säädetty kolmesta työaikamuodosta:

1. yleistyöaika
2. toimistotyöaika
3. jaksotyöaika.

Työntekijän säännöllinen työaika yleistyöajassa  on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 20 minuuttia viikossa.

Toimistotyössä työntekijän säännöllinen työaika on enintään 7 tuntia 40 minuuttia vuorokaudessa ja 37 tuntia 30 minuuttia viikossa.

Työntekijän säännöllinen työaika työaikalain 7 §:n mukaisessa jaksotyössä, kuten ympäri vuorokauden toimivissa asumis- ja hoitoyksiköissä, on enintään 10 tuntia vuorokaudessa, yövuorossa 12 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 20 minuuttia viikossa.

Työajan suunnitteleminen tasoittumisjaksoon

Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää siten, että se on keskimäärin edellä mainittu. Tämä edellyttää, että työtä varten on ennakolta laadittu työvuoroluettelo ajaksi, jonka kuluessa viikoittainen säännöllinen työaika tasoittuu sanottuun keskimäärään.

Tasoittumisjakson pituus on 3–6 viikkoa. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen osapuolet kuitenkin suosittelevat, että työvuoroluettelot laaditaan joko 3 tai 6 viikoksi, koska esimerkiksi ylitöiden laskentasäännöt on laadittu 3 tai 6 viikon tasoittumisjakson pohjalle. Kolmen viikon tasoittumisjaksossa tehtävä tuntimäärä on 115 tuntia. Kuuden viikon tasoittumisjaksoon tunteja kertyy 230.

Muussa kuin jaksotyössä säännöllinen työaika ei saa yhtenäkään tasoittumisjakson viikkona nousta 48 tuntia suuremmaksi. Jaksotyössä kuuden viikon tasoittumisjaksoa sovellettaessa ei työaika ensimmäisen tai jälkimmäisen kolmen viikon aikana saa ylittää 126 tuntia.

Työvuoroluettelo

Työvuoroista laaditaan etukäteen tasoittumisjaksolle työvuoroluettelo, joka on saatettava työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin ja vähintään viikkoa ennen kunkin luettelon alkua.

Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan, ennalta arvaamattoman muutoksen takia. Myös viimeksi mainitussa tilanteessa muutoksesta on pyrittävä sopimaan ja siitä tulee ilmoittaa työntekijälle mahdollisimman varhain.

Jaksotyössä työntekijällä saa työvuoroluettelon mukaisesti teettää peräkkäin enintään viisi yövuoroa, minkä jälkeen hänelle on annettava vähintään 24 tunnin yhtenäinen vapaa. Viiden peräkkäisen yövuoron lisäksi työnantaja saa kuitenkin poikkeuksellisesti teettää lisä- tai ylityönä enintään kaksi yövuoroa työntekijän erikseen kutakin kertaa varten antamalla suostumuksella.

Epätarkoituksenmukaisen lyhyitä työvuoroja tulee välttää. Alle neljän tunnin työvuoroja ei tule työpaikalla käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu työstä johtuva perusteltu syy kuten työn lyhytkestoisuus tai työvoiman tarve tätä edellytä.

Uuden työaikalain vaikutukset yksityiseen sosiaalipalvelualaan

Uusi työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020 ja sillä on vaikutuksia myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Muutoksista osa on sellaisia, jotka tulivat voimaan heti 1.1.2020 ja osa sellaisia, jotka tulivat voimaan vasta uuden TES:n voimaantulosta lähtien. Joitain TES-määräyksiä muutettiin siten, että ne ovat linjassa uuden työaikalain kanssa.

Eniten kysymyksiä ja pohdintoja YsosTES:n piirissä ovat herättäneet lepoajat ja peräkkäiset yövuorot.

Katso JHL:n ohje vaikutuksista: Uusi työaikalaki ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus