Toimintaohjeita toisen liiton painostustoimien varalle

Tällä sivulla on ohjeistus siitä miten toimit, jos toinen liitto on julistanut työpaikallasi painostustoimia.

Ammattiliitot ovat painostustoimipäätöksissään itsenäisiä. Yksittäinen ammattiliitto voi päättää vain omien jäsentensä osallistumisesta painostustoimiin. SAK, STTK ja Akava ovat sopineet yhteisistä pelisäännöistä tilanteessa, jossa samalla työpaikalla työskentelee eri keskusjärjestöihin kuuluvien liittojen jäseniä ja jokin liitto ryhtyy painostustoimiin.

Työpaikan luottamusmiehen on varmistettava, että JHL:n jäsenet toimivat palkansaajakeskusjärjestöjen kesken sovittujen periaatteiden mukaisesti, eikä lakonalaista työtä tehdä. Mikäli tällaista ilmenee, on otettava yhteyttä liiton aluetoimistoon.

Lakon ulkopuolisten liittojen jäsenet tekevät omia töitään, mutta eivät tee painostustoimien piiriin kuuluvien töitä.

Tätä periaatetta noudatetaan myös niissä tilanteissa, jossa tehtävät ovat samoja tai lähes samoja kuin lakossa olevien tehtävät. He eivät siis paikkaa muiden töitä muuttamalla työvuorojaan, tekemällä ylitöitä tai kiristämällä työtahtia.

Poikkeuksen muodostaa hätätyö ja virkasuhteisten osalta suojelutyö, jota he ovat velvollisia tekemään hengen, terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi. Mikäli työnantaja vaatii painostustoimien aikana tekemään jotain työtä suojelu- tai hätätyönä, on aina ennen työn aloittamista oltava yhteydessä omaan luottamusmieheen.

Työnteon mahdollinen estyminen toisen järjestön painostustoimien vuoksi

Jos työntekijän oman työn tekeminen estyy toisen järjestönpainostustoimien, esim. lakon vuoksi, on työntekijän ilmoitettava työnantajalle olevansa työnantajan käytettävissä ja työnantaja siten velvollinen maksamaan työntekijälle palkkaa.

KVTES mahdollistaa työtehtävien väliaikaisen muutoksen 8 viikon ajaksi, jolloin työntekijällä on oikeus varsinaisen tehtävänsä palkkaan. Väliaikainen työtehtävä ei saa olla lakonalaista työtä.

Jos työnantaja kieltäytyy palkanmaksusta, on työnantajalta tiedusteltava perusteet tähän toimenpiteeseen ja kirjattava työnantajan antama vastaus asian mahdollista jälkikäteen selvittämistä varten.

Jos työntekijän työnteko ja palkanmaksu kuitenkin keskeytyvät työnantajan toimenpiteiden vuoksi tässä tilanteessa on työntekijä oikeutettu saamaan liiton lakkoavustusta.

Työssä muulla kuin oman liiton sopimusalalla

JHL:n jäsen on lakossa, jos hän on työssä toisen SAK:laisen liiton sopimusalalla ja tämä toinen liitto ryhtyy painostustoimiin. Silloin jäsen noudattaa kyseisen liiton lakko-ohjeita. Painostustoimet järjestävä SAK:lainen liitto maksaa JHL:n jäsenelle lakkoavustuksen.

Vastaavalla tavalla toimitaan muiden SAK:laisten liittojen jäsenten kohdalla, kun kyse on JHL:n päättämistä painostustoimista. Tällöin muiden SAK:laisten liittojen jäsenet hakevat lakkoavustuksen JHL:stä.