Toimintaohjeita toisen liiton työtaistelun varalle

Tällä sivulla on ohjeistus siitä miten toimit, jos toinen liitto on julistanut työpaikallasi työtaistelutoimia.

Ammattiliitot ovat työtaistelupäätöksissään itsenäisiä. Yksittäinen ammattiliitto voi päättää vain omien jäsentensä osallistumisesta työtaisteluun. SAK, STTK ja Akava ovat sopineet yhteisistä pelisäännöistä tilanteessa, jossa samalla työpaikalla työskentelee eri keskusjärjestöihin kuuluvien liittojen jäseniä ja jokin liitto ryhtyy työtaisteluun.

Työpaikan luottamusmiehen on varmistettava, että JHL:n jäsenet toimivat palkansaajakeskusjärjestöjen kesken sovittujen periaatteiden mukaisesti, eikä lakonalaista työtä tehdä. Mikäli tällaista ilmenee, on otettava yhteyttä liiton aluetoimistoon.

Työtaistelun ulkopuolisten liittojen jäsenet tekevät omia töitään, mutta eivät tee työtaistelun piiriin kuuluvien töitä.

Tätä periaatetta noudatetaan myös niissä tilanteissa, jossa tehtävät ovat samoja tai lähes samoja kuin lakossa olevien tehtävät. He eivät siis paikkaa muiden töitä muuttamalla työvuorojaan, tekemällä ylitöitä tai kiristämällä työtahtia.

Poikkeuksen muodostaa hätätyö ja virkasuhteisten osalta suojelutyö, jota he ovat velvollisia tekemään hengen, terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi. Mikäli työnantaja vaatii työtaistelun aikana tekemään jotain työtä suojelu- tai hätätyönä, on aina ennen työn aloittamista oltava yhteydessä omaan luottamusmieheen.

Työssä muulla kuin oman liiton sopimusalalla

JHL:n jäsen on lakossa, jos hän on työssä toisen SAK:laisen liiton sopimusalalla ja tämä toinen liitto ryhtyy työtaisteluun. Silloin jäsen noudattaa kyseisen liiton lakko-ohjeita. Työtaistelun järjestävä liitto maksaa JHL:n jäsenelle lakkoavustuksen.

Vastaavalla tavalla toimitaan muiden SAK:laisten liittojen jäsenten kohdalla, kun kyse on JHL:n päättämästä työtaistelusta. Tällöin muiden SAK:laisten liittojen jäsenet hakevat lakkoavustuksen JHL:stä.