Hätätyö ja sen teettämisen edellytykset

Hätätyö perustuu työaikalakiin ja työnantajan on tehtävä hätätyöstä viivytyksettä kirjallinen ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Kun työnantaja ilmoittaa teettävänsä työtä hätätyönä, luottamusmiehen on varmistettava, onko lain edellyttämä hätätyöilmoitus tehty. Luottamusmiehen on ehdottomasti liitettävä hätätyöilmoitukseen oma lausuntonsa, joka ottaa kantaa täyttyykö hätätyön kriteerit. Asiasta voi lukea lisää alla olevasta ohjeesta.

Hätätyöstä säädetään työaikalain (872/2019) 19 §:n mukaan seuraavasti:

 • Työnantaja saa teettää hätätyötä, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen.Hätätyötä saa teettää säännöllisen työajan lisäksi vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä ja enintään kahden viikon ajan.Hätätyössä saa poiketa siitä, mitä 8, 17 ja 24–27 §:ssä säädetään.

Hätätyön päätyttyä työaika on kuitenkin tasoitettava enintään 18 §:ssä säädettyynenimmäismäärään ja työntekijälle on annettava korvaava lepoaika 25 §:n 4 momentissa ja 28 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Työnantajan on tehtävä hätätyöstä viivytyksettä kirjallinen ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Työnantajan on varattava luottamusmiehelle tilaisuus liittää ilmoitukseen oma lausuntonsa.

Luottamusmiehen on ehdottoman tärkeää liittää hätätyöilmoitukseen oma lausuntonsa.

Jos työ ei luottamusmiehen näkemyksen mukaan ole työaikalain tarkoittamaa
hätätyötä, hänen pitää mainita siitä omassa lausunnossaan.

Työntekijä ei voi kieltäytyä hätätyöstä.

Työnantaja ei saa teettää hätätyötä, jos lain edellyttämät ennalta arvaamattomuuden kriteerit eivät täyty. Resurssien puute ei ole peruste hätätyön teettämiselle.

Hätätyösäännöstä on tulkittava suppeasti:

 • Hätätyötä voidaan teettää ainoastaan tilanteissa, joissa on olemassa äkillinen syy,
  jota ei ole voitu ennakolta tietää. Tarve hätätyön teettämiseen syntyy siis
  odottamatta ja on laadultaan sellaista, ettei työn tekemistä voida siirtää tehtäväksi
  myöhempänä ajankohtana.
 • Säännöllisesti toistuviin ennalta arvaamattomiin tapahtumiin työnantajan on
  varauduttava ennakolta niin, että näistä tapahtumista aiheutuvat seuraukset voidaan korjata hätätyötä teettämättä (esim. sairauspoissaoloihin ja vuosilomiin).Etukäteen ilmoitettu lakko ei ole työaikalaissa tarkoitettu ennalta arvaamaton tapahtuma, joka oikeuttaa teettämään hätätyötä.

Jos lakon aikana sattuu jokin sellainen ennalta arvaamaton tapahtuma, joka mahdollistaa
hätätyön teettämisen, saa hätätyötä tällöin teettää hyvin rajatusti. Lakko ei ole peruste
pitkään jatkuvalle laajamittaiselle hätätyön teettämiselle.

Ennalta arvaamaton työntekijöiden ylityöstä kieltäytyminen saattaa muodostaa perusteen hätätyön teettämiselle. Jos työnantaja kuitenkin tietää etukäteen, että työntekijät kieltäytyvät ylityöstä esimerkiksi ylityökiellon vuoksi, perustetta hätätyön teettämiselle ei ole.

Ohjeet hätätyön väärinkäytösten selvittämiseksi

Kun työnantaja ilmoittaa teettävänsä työtä hätätyönä, luottamusmiehen on varmistettava, onko lain edellyttämä hätätyöilmoitus tehty.

Luottamusmiehen on ehdottomasti liitettävä hätätyöilmoitukseen oma lausuntonsa, joka
ottaa kantaa, onko työnantajan teettämän hätätyön syynä ennalta arvaamaton tapahtuma ja uhkaako se henkeä, terveyttä tai omaisuutta.

Työaikalain mukaan hätätyön teettämistä valvoo aluehallintovirasto. Työnantaja toimittaa
hätätyöilmoituksen oman alueensa aluehallintovirastoon. Aluehallintoviraston yhteystiedot löydät täältä.

Luottamusmiehen on kerättävä hätätyöstä kaikki tiedot huolellisesti ylös:

 • tehty työ
 • päivämäärät ja kellonajat
 •  työntekijöiden määrä
 • kopio tuntikorteista
 • kopio hätätyöilmoituksesta ja luottamusmiehen lausunnosta.

Työsuojeluviranomainen voi puuttua hätätyöhön rajoittamalla sitä tai lopettamalla sen
teettämisen.

Epäselvistä tilanteista, joita on syytä selvittää liitossa, lähetetään tiedot JHL:n
keskustoimistoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@jhl.fi, sähköpostiviestin aiheeksi
on laitettava Hätätyöilmoitus. Tutkimme asian ja otamme yhteyttä valvovaan
viranomaiseen.