Hätätyö ja sen teettämisen edellytykset

Hätätyö perustuu työaikalakiin ja työnantajan on tehtävä hätätyöstä viivytyksettä kirjallinen ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Hätätyöilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun tai, jos kumpaakaan ei ole työpaikalle valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto. Ellei työpaikalla ole työntekijöiden edustajaa, tulee kuulemismahdollisuus varata erikseen jokaiselle työntekijälle, jota ilmoitus koskee. Asiasta lisää alla olevassa ohjeessa. Lisätietoa saat myös työsuojelu.fi -sivulta.

Hätätyöstä säädetään työaikalain (872/2019) 19 §:n mukaan seuraavasti:

  • Työnantaja saa teettää hätätyötä, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen. Hätätyötä saa teettää säännöllisen työajan lisäksi vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä ja enintään kahden viikon ajan. Hätätyössä saa poiketa siitä, mitä 8, 17 ja 24–27 §:ssä säädetään.

Hätätyön päätyttyä työaika on kuitenkin tasoitettava enintään 18 §:ssä säädettyyn enimmäismäärään ja työntekijälle on annettava korvaava lepoaika 25 §:n 4 momentissa ja 28 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Työnantajan on tehtävä hätätyöstä viivytyksettä kirjallinen ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Luottamusmiehen on ehdottoman tärkeää liittää hätätyöilmoitukseen oma lausuntonsa.

Jos työ ei luottamusmiehen näkemyksen mukaan ole työaikalain tarkoittamaa hätätyötä, hänen pitää mainita siitä omassa lausunnossaan.

Työntekijä ei voi kieltäytyä hätätyöstä.

Työnantaja ei saa teettää hätätyötä, jos lain edellyttämät ennalta arvaamattomuuden kriteerit eivät täyty. Resurssien puute ei ole peruste hätätyön teettämiselle.

Hätätyösäännöstä on tulkittava suppeasti:

  • Hätätyötä voidaan teettää ainoastaan tilanteissa, joissa on olemassa äkillinen syy, jota ei ole voitu ennakolta tietää. Tarve hätätyön teettämiseen syntyy siis odottamatta ja on laadultaan sellaista, ettei työn tekemistä voida siirtää tehtäväksi myöhempänä ajankohtana.
  • Säännöllisesti toistuviin ennalta arvaamattomiin tapahtumiin työnantajan on varauduttava ennakolta niin, että näistä tapahtumista aiheutuvat seuraukset voidaan korjata hätätyötä teettämättä (esim. sairauspoissaoloihin ja vuosilomiin). Etukäteen ilmoitettu lakko ei ole työaikalaissa tarkoitettu ennalta arvaamaton tapahtuma, joka oikeuttaa teettämään hätätyötä.

Jos lakon aikana sattuu jokin sellainen ennalta arvaamaton tapahtuma, joka mahdollistaa hätätyön teettämisen, saa hätätyötä tällöin teettää hyvin rajatusti. Lakko ei ole peruste
pitkään jatkuvalle laajamittaiselle hätätyön teettämiselle.

Ennalta arvaamaton työntekijöiden ylityöstä kieltäytyminen saattaa muodostaa perusteen hätätyön teettämiselle. Jos työnantaja kuitenkin tietää etukäteen, että työntekijät kieltäytyvät ylityöstä esimerkiksi ylityökiellon vuoksi, perustetta hätätyön teettämiselle ei ole.

Ohjeet hätätyön väärinkäytösten selvittämiseksi

Kun työnantaja ilmoittaa teettävänsä työtä hätätyönä, luottamusmiehen on varmistettava, onko lain edellyttämä hätätyöilmoitus tehty.

Luottamusmiehen on ehdottomasti liitettävä hätätyöilmoitukseen oma lausuntonsa, joka ottaa kantaa, onko työnantajan teettämän hätätyön syynä ennalta arvaamaton tapahtuma ja uhkaako se henkeä, terveyttä tai omaisuutta.

Työaikalain mukaan hätätyön teettämistä valvoo aluehallintovirasto. Hätätyöilmoitus lähetetään Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Luottamusmiehen on kerättävä hätätyöstä kaikki tiedot huolellisesti ylös:

  • tehty työ
  • päivämäärät ja kellonajat
  • työntekijöiden määrä
  • kopio tuntikorteista
  • kopio hätätyöilmoituksesta ja luottamusmiehen lausunnosta.

Työsuojeluviranomainen voi puuttua hätätyöhön rajoittamalla sitä tai lopettamalla sen teettämisen.

Epäselvistä tilanteista, joita on syytä selvittää liitossa, lähetetään tiedot JHL:n keskustoimistoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@jhl.fi, sähköpostiviestin aiheeksi on laitettava Hätätyöilmoitus. Tutkimme asian ja otamme yhteyttä valvovaan
viranomaiseen.