Siirry sisältöön

Tällainen on kolmevuotinen SOTE-sopimus ja sen palkkaohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus on viimein saatu sovittua. Kolmevuotinen sopimus sisältää palkankorotukset jokaiselle vuodelle ja viisivuotisen palkkaohjelman.

JHL, Jyty, Juko ja KT ovat hyväksyneet kaikki kunta-alan virka- ja työehdot. Tämä tarkoittaa sitä, että myös sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE on saanut siunauksen. Uudet virka- ja työehdot perustuvat sovittelulautakunnan sovintoesitykseen joka raukesi, kun Tehyn ja Superin muodostama Sote ry hylkäsi esityksen. Muut neuvotteluosapuolet kuitenkin jatkoivat neuvotteluja sovintoesityksen pohjalta.

Tutustu SOTE-sopimusta esittelevään diasarjaan

Tässä ovat SOTE-sopimuksen ja palkkaohjelman pääkohdat:

Sopimuskausi

Sopimuskausi on kolme vuotta, 1.5.2022−30.4.2025.

Palkankorotukset

Palkkoja korotetaan seuraavasti:

Vuonna 2022
Kesäkuun 1. päivänä 2022 tehtäväkohtaisia, tai siihen rinnastettavia palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2 prosenttia. Korotus maksetaan euromääräisenä niille, joiden palkka jää alle 2 300 euron. Yli 2 300 euron palkoissa korotus maksetaan prosenttikorotuksena.

Henkilökohtaisiin lisiin ja liitteiden 1−2 peruspalkkoihin tulee myös 2 prosentin korotus.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Lokakuun 1. päivänä 2022 maksetaan keskitetty järjestelyerä, jonka suuruus 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin, jolloin lokakuussa jaettava potti on 0,5 prosenttia.

Järjestelyerän käytöstä neuvotellaan 30.9.2022 mennessä. Jos erän jakamisesta ei päästä sopimukseen, maksetaan se yleiskorotuksena.

Vuonna 2023
1.6.2023 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on vähintään 1,5 prosenttia.

Kesäkuun alussa 2023 maksetaan myös 0,4 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä. Jos erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Vuonna 2024
Vuoden 2024 korotukset ovat samansuuruisia kuin vuonna 2023.

1.6.2024 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on vähintään 1,5 prosenttia.

Kesäkuun alussa 2024 maksetaan myös paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia SOTE-sopimuksen palkkasummasta. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Palkankorotukset voivat olla suurempiakin

Vuosien 2023 ja 2024 sopimuskorotusten suuruus on kytketty teollisuus- ja vientialojen korotuksiin siten, että jos näillä aloilla palkankorotusten ja uusien sopimustekstien kustannusvaikutukset ovat suuremmat kuin SOTE-sopimuksessa sovittu 1,9 prosenttia, erotus lisätään myös SOTE-sopimuksen korotuspottiin.

Erotus jyvitetään näin:
Jos verrokkialojen korotukset ovat esimerkiksi 2,1 prosenttia, ylitystä syntyy 0,2 prosenttia. Ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikallisesti neuvoteltavaan järjestelyerään.

Jos järjestelyerästä ei päästä sopimukseen, puolet siitä lisätään yleiskorotuspottiin ja lopusta päättää työnantaja.

Selvää on kuitenkin, että SOTE-sopimuksen korotukset tulevat olemaan vähintään 1,9 prosenttia.

Toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee huomattavasti

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Kunta-alan sopimuksissa toisen vanhemman vanhempainvapaan palkallisuus pitenee huomattavasti. Aiemman 12 palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää.  Toinen vanhempi saa oikeuden pidempään palkalliseen perhevapaaseen, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Työpaikkaohjaus huomioitava palkkauksessa

Työpaikkaohjaamisesta tulee työehtoihin uusi kirjaus, joka vaikuttaa palkkaan. Työpaikkaohjaajan tehtävissä toimivien palkkausta määrättäessä on otettava huomioon, miten ohjaustehtävä vaikuttaa tehtävän vaativuuteen.

Huomioon on otettava sekä mitoitus että työajan käyttö. Työpaikkaohjaajina toimivien on myös saatava tarvittavaa koulutusta. JHL seuraa, miten kirjaus vaikuttaa palkkaukseen.

Muita tekstilisäyksiä

Palkkausluku

Palkkauslukuun on 12 § 2 momenttiin lisätty määräaikainen pöytäkirjamerkintä työkokemuslisän laskennasta hyvinvointialueille siirryttäessä.

Palkkauslukuun on lisätty kirjaus työpaikkaohjauksen huomioon ottaminen tehtävän vaativuutta arvioitaessa.

Työaikamääräysten muutokset

  • Jaksotyöaikaan on työnantajalla mahdollisuus ottaa myös kuuden viikon työaikajakso.  Jaksotyöaikapykälään 9 on lisätty pöytäkirjamerkintä tästä. Pöytäkirjamerkintä on voimassa 5.9.2022 lukien sopimuskauden loppuun asti.Aikavälillä 5.9.2022–30.4.2025 seuraava pöytäkirjamerkintä korvaa 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kaksi viimeistä kappaletta:  

Kun kuuden viikon työaikajaksoon sisältyy yksi tai useampi arkipyhä, annetaan arkipyhälyhennyksenä yhtä monta keskimääräisen työpäivän pituista vapaapäivää kyseisen tasoittumisjakson aikana kuin on arkipyhiä ko. työaikajaksolla. Jos työnantaja käyttää lyhyempää kuin kuuden viikon työaikajaksoa, vähintään yksi arkipyhävapaa annetaan ko. työaikajakson aikana kokonaisena vapaapäivänä. Mahdolliset muut samalle työaikajaksolle sattuvat arkipyhävapaat voidaan siirtää annettavaksi seuraavan työaikajakson aikana kokonaisina vapaapäivinä.  

Arkipyhävapaa tulee merkitä työvuoroluetteloon. Pääsopimuksen 13 §:n mukaisesti asiasta voidaan paikallisesti sopia toisin. Jos 5.9.2022 sattuu keskelle työaikajaksoa, sovelletaan tätä ohjetta pöytäkirjamerkintää seuraavan työaikajakson alusta lukien.

  • Määräaikainen määräys paikallisesta sopimisesta vuorokausilevon lyhentämisestä ja vapaapäivien antamisesta jaksotyössä vakinaistuu.
  • Jaksotyössä osa-aikaisen kahden keskeytyksen säännöllisen työajan keskeytyksen epätasa-arvoinen laskenta muutettu vastaamaan täyttä työaikaa tekevän laskennan mukaiseksi.
  • Työaikaluvun 16 pykälään on lisätty määräaikainen pöytäkirjamerkintä ajalle 5.9.2022–29.2.2024, jossa määräys jaksotyön ylityön korvauksesta kuuden viikon työaikajaksoa käytettäessä. Sen mukaan kuuden viikon tasoittumisjaksoa käytettäessä työaikajakson 24 ensimmäiseltä ylityötunnilta korvaus on 50 % sekä 100 %:lla korotettu tuntipalkka kultakin seuraavalta ylityötunnilta tai annetaan vastaava vapaa-aika.Jos 5.9.2022 sattuu keskelle työaikajaksoa, määräystä sovelletaan sitä seuraavan työaikajakson alusta lukien.
  • Työaikaluvun 23 §:ään Tuntipalkan laskeminen sekä raha- ja vapaa-aikakorvausten suorittamisajankohta on uusi määräaikainen pöytäkirjamerkintä 5.9.2022–30.4.2025.Pöytäkirjamerkinnän mukaan jaksotyössä kuuden viikon työaikajaksoa käyttäessä, maksetaan ns. epämukavan työajan työaikakorvaukset kolmen viikon työaikajakson jälkeen kuten 23 §:n 5 momentissa on todettu. Vapaa-aikakorvaus voidaan kuitenkin antaa kuuden viikon työaikajakson päätyttyä 5 momentin mukaisesti.

Jos 5.9.2022 sattuu keskelle työaikajaksoa, määräystä sovelletaan sitä seuraavan työaikajakson alusta lukien.

Vuosilomaluku IV sekä Luku IX Muut määräykset

Vuosilomalukuun on lisätty uusi soveltamisohje koskien KVTES:n IV 7 §:n ja 9 §:n soveltamista eli vuosiloman antamista.  Soveltamisohjeen mukaan vuosilomatoiveita pitää olla mahdollista esittää myös sellaisiin ajankohtiin, joissa työnantaja mahdollisesti joutuu ainakin osan toiveista jättämään huomioimatta. Esimerkiksi tiedossa olevat ruuhkahuiput, osastosulut, arkipyhät. Työnantajan on pyrittävä järjestämään mahdollisuus vuosilomiin myös tällaisina ajankohtina.

KVTES-määräyksiin lukuun IX on lisätty työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja ja työsuojeluvaltuutetun korvaus.

Muuta sovittua

Sopimuksesta tehtävään yleiskirjeeseen tulee ohjeistusta paikalliseen sopimiseen hyvinvointialueilla sekä esimerkki lisä- ja viikkoylityön laskemisesta liukuvassa yleistyöajassa muun ohjeistuksen lisäksi.

Usein kysyttyihin kysymyksiin kirjoitetaan määräaikaisten työ- ja virkasuhteisten sopimusten ja määräysten tekemisen perusteena käytettyä hyvinvointialueille siirtymistä. Siinä todetaan, että hyvinvointialueille siirtyminen ei ole laillinen peruste solmia määräaikaisia työsopimuksia tai virkoja.

Tekstimuutokset, joilla ei ole vaikutusta sopimusmääräksiin

  • sairausloma-termi muutettu sairauspoissaoloksi
  • muutettu ja/tai lisätty kunta- ja hyvinvointiala -termiä tarkoituksenmukisiin teksteihin esim. työaikapankin 1 momenttiin.

SOTE-sopimuksen työryhmät

Pysyvä SOTE-ryhmä

Palkkausryhmä
Ryhmän tehtävänä on neuvotella uudesta järjestelmästä (esimerkiksi ns. tasopalkkajärjestelmästä), jolla korvataan nykyinen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä. Ryhmä voi neuvotella myös muista palkkausjärjestelmän osista esim. työkokemuslisästä ja henkilökohtaisesta lisästä. Neuvottelut pyritään päättämään 1.2.2024 mennessä.

Työaikatyöryhmä
Työaikatyöryhmän tehtävänä on jatkaa työaikajärjestelmien ja -määräyksien kehittämistä niin, että ne tukevat sekä tuloksellisuutta että henkilöstön terveyttä ja työhyvinvointia.

Työryhmä seuraa uusien määräysten toimivuutta ja kartoittaa työvuorosuunnittelun ja toteuttamisen kokonaistilannetta SOTE-työnantajilla. Työryhmän toimeksiantona on lisäksi selvittää ja neuvotella hyvinvointialueiden työhön liittyvään matkustamiseen, uusien työntekotapojen ja esimerkiksi usean työpisteen aiheuttamia muutostarpeita määräyksiin. Neuvoteltavat kokonaisuuden voivat liittyä sekä työaikalukuun että matkakustannusten korvaukseen.

Palkkaohjelma

Viisivuotisen palkkaohjelman 2023−2027 tavoitteena on paitsi palkkausjärjestelmän, myös muiden sopimusmääräysten kehittäminen.

Vuonna 2023
1.6.2023 paikallisesti neuvoteltava 1,2 prosentin erä, joka palkkausjärjestelmien kehittämisen kautta kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin. Perusteena myös esimerkiksi työvoiman saatavuuteen liittyvät perusteet. Tarkempi ohjeistus laaditaan myöhemmin.

Vuonna 2024
1.2.2024 käytetään 0,4 prosentin suuruinen keskitetty erä tasopalkkajärjestelmän valtakunnan tason kustannuksiin. Mikäli erästä ei päästä yksimielisyyteen, käyttämätön osa siirtyy vuodelle 2025. Tieto erän toteuttamisesta annetaan 1.3.2024 mennessä.

1.6.2024 käytetään 0,6 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, jolla edistetään mm. työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

Vuonna 2025
1.6.2025 käytetään 0,8 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, jolla edistetään työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

Vuodet 2026−2027
Vuonna 2026 paikallisen erän suuruus on 0,8 prosenttia ja vuonna 2027 paikallisen erän suuruus on 1,2 prosenttia. Erien käyttötarkoitusta tarkennetaan myöhemmin.

Lisätiedot:
vastaava sopimusasiantuntija Minna Pirttijärvi, 0400 885 017