Yrittäjä tai itsensä työllistäjä

Muu kuin työ- tai virkasuhteessa tehtävä työ luokitellaan muuksi omaksi työksi tai yrittäjyydeksi.

Yrittäjä

Yrittäjä ottaa työn vastaan itsenäisesti ilman toimeksiantajan johtoa ja valvontaa. Yrittäjällä on mahdollisuus teettää työsuoritus muilla ja tehdä työtä useille eri asiakkaille.

Yrittäjän tunnusmerkkejä

  • Työn suorittaja hankkii tarvittavat työvälineet ja työntekopaikan.
  • Työn suorittaja määrää työajan.
  • Korvaus työstä maksetaan työn tuloksen tai laskutuksen mukaan, eikä kuluja korvata erikseen.
  • Korvaukseen ei sisälly ylityö tai vuosilomapalkkaa.
  • Yrittäjä maksaa itse eläkkeensä ja vakuutusturvansa.

Itsensä työllistäjä

Henkilöä, joka tekee itsekseen työtä toimeksiantosopimuksen tai muun sopimuksen perusteella olematta työsuhteessa kutsutaan itsensä työllistäjäksi.

Itsensä työllistäjäksi siirtymisen seuraukset ja kustannukset tulisi selvittää ennen toiminnan aloittamista.

Itsensä työllistäjän asema

Itsensä työllistäjän asemaa ei ole lainsäädännössä tai kollektiivisin sopimuksin säännelty eikä muutoinkaan turvattu.

Usein eri viranomaiset tulkitsevat itsensä työllistäjän yrittäjäksi, vaikkei yritystä olisi perustettu.

Suuri joukko omaa osaamistaan myyvistä itsensä työllistäjistä ei kuitenkaan täytä aidon yrittäjyyden tunnusmerkistöä. Heillä ei myöskään ole yrittäjäriskin vastapainoksi tarjolla mahdollisuutta vaurastumiseen. Tulot jäävät usein alle palkkatyössä aiemmin ansaitun. Toimeksiantajistaan riippuvaisilla itsensä työllistäjillä on huonot mahdollisuudet neuvotella työnteon ehdoista, sopimusten kestoista ja palkkioista.

Itsensä työllistämisessä saattaa olla paljon työsuhteen piirteitä ja työn teettäjä voi pyrkiä käyttämään myös työsuhteisiin kuuluvaa työnjohto-oikeutta näissä suhteissa.

Työsuhteen tunnusmerkkien täyttyminen ja siten työoikeudellisen turvan saamiseen ratkaistaan riitatilanteissa kokonaisharkinnalla.

Myös aikaisemmin työsuhteisena tehtyä työtä on alettu teettämään muussa sopimussuhteessa. Tällöin työn teettäjä ostaa ainoastaan työn lopputuloksen (esimerkiksi siivoustyö, lastenhoitotyö). Työtä tekevän tulisi näissä tilanteissa selvittää sopimussuhteeseen liittyvät vastuukysymykset etukäteen, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Yrittäjäksi luokiteltu itsensä työllistäjä maksaa itse työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksunsa ja eläkkeensä. Hän ottaa itselleen tapaturmavakuutuksen ja huolehtii itse työssä tarvittavien välineiden hankkimisesta.

Nämä kulut tulisikin huomioida työstä maksettavan palkkion tai muun korvauksen suuruudesta neuvoteltaessa.

Itsensä työllistäjän tulisi huomioida, että esimerkiksi työttömyysturvan, sairauspäivärahan tai perhevapaiden saaminen on itsensä työllistäjillä vaikeampaa ja kalliimpaa kuin palkansaajalle.

Epävarmuutta lisäävät työ-, sosiaali- ja verotuslainsäädännön samaa sopimussuhdetta koskevat erilaiset tulkinnat.

Aiheesta lisää:
Työttömyysturvalaki (yritystoiminta ja oma työ, Finlex)