Osa-aikainen työsopimus

Työsopimus on osa-aikainen, jos työntekijän säännöllinen työaika on lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän. Osa-aikaisuus voi siis tarkoittaa esimerkiksi vain kuuden tunnin työpäivää tai viikoittaista 30 tunnin työaikaa. Osa-aikaisuus voi olla osapäiväistä, osaviikkoista ja osavuotista työtä.

Muutama huomioon otettava seikka osa-aikaisissa työsuhteissa.

Osa-aikaisen oikeus lisätyöhön

Työnantajan on työsopimuslain 2 luvun 5 §:n mukaan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälleen silloin, kun työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä tehtäviin, jotka sopivat osa-aikaiselle.

Jos tällaisen työn vastaanottaminen edellyttää osa-aikaisen työntekijän kouluttamista, on työnantaja velvollinen järjestämään kouluttautumismahdollisuuden, jos se on kohtuullista työntekijän soveltuvuuteen nähden. Edellä mainittu työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus on ensisijainen suhteessa aikaisemmin irtisanottujen takaisinottovelvoitteeseen.

Vapautuvista paikoista tiedottaminen

Osa-aikaisille työntekijöille tulee tarjota samat mahdollisuudet hakeutua vapautuviin työpaikkoihin kuin kokoaikaisilla on.

Työnantajan on ilmoitettava tällaisista työpaikoista yleisesti yrityksessä tai työpaikalla omaksutun käytännön mukaisesti niin, että osa-aikaisilla on sama mahdollisuus työnhakuun kuin kokoaikaisilla työntekijöillä.

Yksipuolinen osa-aikaistaminen

Työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa kokoaikaisen työsuhteen osa-aikaiseksi taloudellisella ja tuotannollisella irtisanomisperusteella ja irtisanomisaikaa noudattaen.

Yksipuolisessa osa-aikaistamisessa edellytetään irtisanomisajan noudattamista sekä mahdollisesti yhteistoimintalain menettelyjen täyttymistä.

Työnantajan suorittamaa yksipuolista osa-aikaistamista ei pidetä varsinaisena irtisanomisena, koska koko työsuhteen päättämistahtoa ei ole. Kyse on voimassaolevan työsuhteen ehdon yksipuolisesta muuttamisesta. Työttömyysturvalainsäädäntö turvaa vastoin tahtoaan osa-aikaistetulle mahdollisuuden saada soviteltua työttömyysetuutta.

Palvesussuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa palvelemme samalla tavalla kaikkia JHL:n jäseniä. Ota yhteyttä luottamusmieheen tai mikäli luottamusmiestä ei työpaikallasi ole, aluetoimistoon.