Työn muodot

Työn tekemisen muotoja ovat vakinainen työsuhde, toistaiseksi voimassaoleva, osa-aikatyö, yrittäjyys, itsensätyöllistäminen, vuokratyö ja määräaikainen työ.

Kokoaikainen työ

Kokoaikaisella työllä tarkoitetaan sellaista työtä, jossa työaika on joko työaikalain tai työehtosopimuksen mukainen enimmäistyöaika.

Säännöllinen työaika on vuonna 1996 voimaan tulleen työaikalain mukaan enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa on yleisesti sovittu tätä lyhyemmistä työajoista.

Esimerkki:
Kunta-alalla kokoaikaisen työntekijän työaika on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Toimistotyössä kokoaikaisen työntekijän työaika on 36 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Niin sanotussa jaksotyössä työaikalaki ja työ-ja virkaehtosopimus eivät rajoita päivittäisen työajan pituutta. Jaksotyössä kokoaikaisen työntekijän työaika on kunta-alalla 116 tuntia ja 15 minuuttia.

Osa-aikatyö

Osa-aikatyötä on työ, jota tehdään vähemmän kuin työ- ja virkaehtosopimuksissa tai lainsäädännössä on sovittu täydeksi työajaksi. Täysi työaika vaihtelee, mutta yleensä osa-aikatyöksi määritellään työ, jota tehdään alle 30 tuntia viikossa.

Työ voi olla osa-aikaista joko niin, että työntekijän työsopimuksessa on sovittu päivittäinen työaika lyhyemmäksi tai niin, että työntekijä tekee työtä vain osan viikosta tai kuukaudesta.

Työttömyysturvan kannalta työ on osa-aikaista, kun sitä tehdään enintään 80 prosenttia työaikalain tai alan työehtosopimuksen mukaisesta enimmäistyöajasta.

Lisää aiheesta osa-aikatyö:
Tietoja osa-aikaisesta työsopimuksesta

Toistaiseksi voimassa oleva työ

Toistaiseksi voimassa olevalla työsuhteella tarkoitetaan sitä, että työnantajan ja työntekijän välisessä työsopimuksessa on sovittu työsuhteen jatkuvan toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevää kutsutaan usein vakinaiseksi työntekijäksi.

Työsopimus voidaan tehdä sekä kirjallisesti että suullisesti. Työntekijän kannalta kirjallisen työsopimuksen tekeminen on kuitenkin yleensä parempi vaihtoehto. Kun työnteon ehdot laitetaan paperille, ei myöhemmin synny erimielisyyttä esimerkiksi siitä, onko työsuhde sovittu määräajaksi vai toistaiseksi voimassa olevaksi.

Määräaikainen työ

Määräaikaisella työsopimuksella tarkoitetaan työsopimusta, jossa on sovittu, että sopimus on voimassa vain tietyn kalenteriajan tai että sopimus on muuten tehty kestämään vain tietyn määräajan.

Määräaikainen työ on kyseessä silloin, kun työsopimuksessa lukee työn tarkka alkamis- ja loppumisaika. Työsopimukseen kirjataan määräaikaisuuden syy ja milloin määräaikaisuus päättyy. Jos koeajasta on sovittu, työsopimuksen voi tänä aikana purkaa määräajasta riippumatta.

Lisää aiheesta määräaikainen työ:
Määräaikainen työsopimus

Vuosilomalaki ja määräaikaiset

Työntekijät, jotka ovat työskennelleet saman työnantajan palveluksessa toistuvien määräaikaisten työsopimusten perusteella, voivat saada vuosilomaa vastaavaa vapaata. Lomaoikeudesta on säädetty vuosilomalaissa.

Lisää aiheesta vuosilomalaki ja määräaikaiset:
Vuosilomalaki (Finlex)

Yhteistoimintalaki ja määräaikaiset

Yhteistoimintalakeihin on sisällytetty määräyksiä, jotka velvoittavat työnantajaa antamaan luottamusmiehille tietoja työpaikan määräaikaisten lukumäärästä ja siitä, millä perusteella työnantaja on määräaikaisia palkannut. Työantajalla on velvollisuus käsitellä yhteistoimintaneuvottelussa määräaikaisten työvoiman käyttöön liittyvät periaatteet.

Nämä yhteistoimintalakien säännökset antavat työpaikkojen luottamusmiehille yhden työkalun, jonka avulla määräaikaisen työvoiman käyttöä voidaan valvoa. Esimerkiksi monissa kunnissa luottamusmiehet ovat tehneet hyvää työtä, kun he ovat neuvotteluteitse saaneet vakinaistettua määräaikaisten työntekijöiden työsuhteita.

Lisää aiheesta yhteistoimintalaki ja määräaikaiset:
Yhteistoimintalaki yrityksissä  (Finlex)
Yhteistoimintalaki kunnissa (Finlex)

Vuokratyö

Vuokratyössä työnantaja – esimerkiksi henkilöstönvälitysfirma – vuokraa työntekijänsä toisen työnantajan (esimerkiksi käyttäjäyritys, toimeksiantaja, työn tilaaja tai kunta, joka on työn vastaanottaja) työhön.

Työntekijä työskentelee työn vastaanottajan (esimerkiksi kunnan) työnjohdon alaisuudessa ja valvonnassa. Työskentely tapahtuu useimmiten työn vastaanottajan työpaikalla. Vastaanottaja (kunta) suorittaa korvauksen työvoiman luovuttajalle (henkilöstönvuokrausfirma), ei työntekijälle itselleen.

Työntekijä saa palkkaa omalta työnantajaltaan, joka on henkilöstönvuokrausfirma.

Vuokratyö on erotettava alihankinnasta ja aliurakoinnista, jossa työn tilaajan ja alihankkijan tai aliurakoitsijan välillä on sopimussuhde tietyn lopputuloksen aikaansaamisesta.

Lisää aiheesta vuokratyö:
Vuokratyön ehdot
Vuokrayrityksen, vuokratyötä käyttävän yrityksen ja vuokratyöntekijän velvollisuudet

Yrittäjä, itsensä työllistäjä

Muu kuin työ- tai virkasuhteessa tehtävä työ luokitellaan muuksi omaksi työksi tai yrittäjyydeksi.

Yrittäjä

Yrittäjä ottaa työn vastaan itsenäisesti ilman toimeksiantajan johtoa ja valvontaa. Yrittäjällä on mahdollisuus teettää työsuoritus muilla ja tehdä työtä useille eri asiakkaille.

Yrittäjän tunnusmerkkejä:

  • Työn suorittaja hankkii tarvittavat työvälineet ja työntekopaikan.
  • Työn suorittaja määrää työajan.
  • Korvaus työstä maksetaan työn tuloksen tai laskutuksen mukaan eikä kuluja korvata erikseen.
  • Korvaukseen ei sisälly ylityö- tai vuosilomapalkka.
  • Yrittäjä maksaa itse eläkkeensä ja vakuutusturvansa.

Itsensä työllistäjä

Henkilöä, joka tekee itsekseen työtä toimeksiantosopimuksen tai muun sopimuksen perusteella olematta työsuhteessa kutsutaan itsensä työllistäjäksi.

Itsensä työllistäjäksi siirtymisen seuraukset ja kustannukset tulisi selvittää ennen toiminnan aloittamista. Itsensä työllistäjän asemaa ei ole lainsäädännössä tai kollektiivisin sopimuksin säännelty eikä muutoinkaan turvattu.

Lisää aiheesta itsensä työllistäjä:

Yrittäjä tai itsensä työllistäjä

Katso myös mitä sanotaan työsuhteen päättämisestä:

Työsuhteen päättäminen