Siirry sisältöön

JHL on edelleen Suomen edullisin hyvinvointialojen ammattiliitto 

JHL on myös vuonna 2023 edullisin hyvinvointialojen ammattiliitto. Liiton edustajisto päätti säilyttää kokonaisjäsenmaksun yhdessä prosentissa. Liiton talous on vakaalla pohjalla, vaikka inflaatio, Ukrainan sota ja energiakriisi väistämättä vaikuttavat liiton talouteen. Toiminnassaan liitto keskittyy ensi vuonna uuden strategian mukaiseen perustoimintaan. Myös maahanmuuttajatoimintaan panostetaan.

Vantaalla 26.−27.10. koolla ollut JHL:n edustajisto keskusteli vilkkaasti maailman tilanteesta ja sen heijastuksista liiton toimintaan ja jäsenten talouteen. Kiristyneen taloustilanteen lisäksi edustajistoa puhutti ensi vuoden toimintasuunnitelmassa maahanmuuttajatoiminta ja järjestämistyö. Keskustelujen lisäksi edustajisto teki tukun päätöksiä, jotka koskevat ensi vuoden toimintaa.

Jäsenmaksu säilyy entisellään

JHL:n kokonaisjäsenmaksu myös vuonna 2023 on vain prosentin bruttotuloista. Summaan kuuluu myös työttömyyskassan jäsenyys. Liiton osuus jäsenmaksusta on 0,7 prosenttia ja kassan 0,3 prosenttia. Edustajiston päätös merkitsee sitä, että JHL on edelleenkin Suomen edullisin hyvinvointialojen ammattiliitto.

Liiton minimijäsenmaksu säilyy ensi vuonna ennallaan. Se on jatkossakin kahdeksan euroa kuukaudessa. Poikkeuksena ovat edelleen 70-vuotta täyttäneet, joiden jäsenmaksu on edelleen 5 euroa kuukaudessa. Ammattia harjoittavien jäsenmaksu pysyy 20 eurona kuukaudessa.

Jäsenmaksukatto pidetään ennallaan. Myös ensi vuonna ammattiliiton jäsenyys maksaa vuodessa korkeintaan 600 euroa.

Yhdistykset saavat ensi vuonna jäsenmaksupalautteena liiton keräämistä jäsenmaksuista 20 prosenttia. Vuonna 2022 yhdistyksille on maksettu korvausta pienentyneistä jäsenmaksutuloista.  Myös ensi vuonna korvausta maksetaan mutta niin, että se pienenee 75 prosenttiin. Korvauksen tasosta äänestettiin useamman kerran, sillä vaihtoehtoisia esityksiä oli useampia. Lopulta äänin 86-8 tasoksi päätettiin 75 prosenttia vuoden 2022 tasosta. Vastaehdotuksena oli, että taso olisi pienentynyt 50 prosenttiin.

JHL:n talous vakaalla pohjalla epävarmasta maailmantalouden tilanteesta huolimatta

Ammattiliitto JHL:n edustajisto hyväksyi syyskokouksessaan liiton talousarvion vuodelle 2023. Yleinen epävarma taloustilanne maailmassa heijastuu myös JHL:ään, mutta liiton talous on vakaa. Talousarvio perustuu jäsenmaksutuloihin, sijoitustuottoihin ja edellisillä tilikausilla kertyneisiin ylijäämiin.

Jäsenmaksutuloja lisää ansiotulokehityksestä ja hyvinvointialueilta

Jäsenmaksut ovat JHL:n merkittävimpiä tulonlähteitä, mutta niistä saatavat tulot eivät yksinään riitä kattamaan toimintakuluja vuonna 2023. Tämän vuoden alussa voimaan tullut jäsenmaksun lasku 1 prosenttiin on tuonut lisää uusia jäseniä, mutta samalla laskenut liiton jäsenmaksutuloja selvästi. Jäsenmaksu pysyy prosentissa myös ensi vuonna.

– Alempi jäsenmaksu tekee ammattiliitto JHL:stä ja sen jäsenyydestä vieläkin houkuttelevampaa, mikä on näkynyt uusien jäsenten liittymisenä liittoon. Jäsenmaksua ei ole tarvetta muuttaa tässä vaiheessa, JHL:n talousjohtaja (va.) Anne Karjalainen sanoo.

Tulevana vuonna jäsenten ansiotulokehityksen arvioidaan olevan parempi kuin kuluvana vuonna, koska JHL neuvotteli jäsenilleen palkankorotuksia tämän vuoden tes-neuvotteluissa. Tämä toisaalta myös nostaa JHL:n saamien jäsenmaksutulojen määrää.

Liiton on panostettava jäsenhankintaan voimakkaasti varsinkin hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä. Uudet jäsenet kasvattavat jäsenmaksutuloa.

Sijoituksista huolehtiminen on tärkeää muuttuneessa sijoitusympäristössä

Koska jäsenmaksut eivät kata kaikkea JHL:n toimintaa, toiminnan rahoittamiseen tarvitaan myös sijoitustoiminnan tuottoja ja edellisiltä tilikausilta kertyneitä ylijäämiä. Maailmantalous on muuttunut ja kriisiytynyt tänä vuonna inflaation, korkojen nousun, Ukrainan sodan ja energiakriisin takia. Yleinen talouden epävarmuus ja osakekurssien lasku vaikuttaa luonnollisesti myös JHL:ään.

Ammattiliitto JHL on kerryttänyt omaisuutta onnistuneella sijoitustoiminnalla. Kuluvan vuoden aikana sijoitusympäristö on muuttunut, mikä on johtanut siihen, että sijoitustoiminnan tuotto-odotukset eivät ole yhtä positiiviset kuin aikaisempina vuosina. Talouden epävakaan tilanteen odotetaan jatkuvan myös ensi vuonna.

– Vaikka sijoitukset ovat viime vuosina tuottaneet hyvin, tulevaisuus näyttää sijoitustuottojen osalta entistä epävarmemmalta. JHL:n pitää jatkossakin huolehtia siitä, että liitto ei kuluta kertyneitä varoja liian nopeasti. Sijoitusten ja talouden hyvä hoito on jatkossa yhä tärkeämpää, jotta JHL pystyy pitämään taloutensa pyörimässä, Karjalainen painottaa.

Ensi vuonna ammattiliitto JHL:n kulut on tarkoitus pitää kohtuullisella tasolla keskittyen uuden strategian mukaiseen perustoimintaan ja hyvinvointialueuudistukseen. Huolellisella suunnittelulla JHL:n talous pidetään hallinnassa myös vuonna 2023 maailmantilanteen ja -talouden epävarmuudesta huolimatta.

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma perustuu entistä vahvemmin liittostrategiaan

Ammattiliitto JHL:n edustajisto päätti 7.6.2022 uudesta liittostrategiasta edustajistokaudeksi 2022–2027. Liittostrategia on toiminnan suunnittelun perusta. Vaikka JHL:n keskeisin toimintakenttä on työelämään liittyvissä asioissa, sen tehtävänä on myös parantaa jäsentensä asemaa erilaisissa elämäntilanteissa ja työelämän murrostilanteissa. Strategiset päämäärät kertovat, missä on onnistuttava, jotta liitto suoriutuu perustehtävästään − parantamaan yhdessä jäsenten asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa − ja samalla tavoitella menestyksekkäästi visiotaan olla vaikuttavin, välittävin ja vahvin ammattiliitto.

Toimintasuunnitelmasta päättäessään edustajisto äänesti maahanmuutto- ja järjestötoiminnasta. Äänin 65-31 edustajisto päätti, että liittoon palkataan kaksi vakituista työntekijää maahanmuuttotoimintaan yhdenprojektityöntekijän sijasta. Ääniin 57—39 edustajisto päätti, että järjestämistyötä jatketaan kolmevuotisena projektina neljän määräaikaisen työntekijän voimin. Lisäksi aluetoiminnan sekä järjestötoiminnan asiantuntijoiden järjestämisotetta vahvistetaan. Äänestyksen hävisi ehdotus, että liittoon olisi palkattu kuusi järjestäjää, joista kaksi olisi ollut vakituista.

JHL:n strategiset päämäärät edustajistokaudella 2022–2027 ovat:

  • Jäsenten toimeentulo, työehdot ja työmarkkina-asema parantuvat.
  • JHL:n sopimusalojen työpaikat ovat järjestäytyneet, yhdistykset ovat toimivia ja niissä on osaavat aktiivit.
  • Jäsenedut ja jäsenpalvelut ovat kilpailukykyisiä.
  • JHL-yhteisöllisyys, osallisuus ja joukkovoima vahvistuvat.
  • Liiton yhteiskunnallinen vaikutusvalta kasvaa.

Päämäärät ovat samalla painopisteitä, joihin toimintaa kuluvina vuosina kohdennetaan.

Poimintoja vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta

Hyvinvointialueiden ja kuntien edunvalvontarakenteet kuntoon

Uusien hyvinvointialueiden toiminta käynnistyy vuoden 2023 alusta, ja järjestämisvastuu sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palveluista siirtyy niille. JHL jatkaa hyvinvointialueiden edunvalvontarakenteiden rakentamista ja aseman vahvistamista. Myös kuntien edunvalvontarakenteiden toimintakyvyn säilyminen varmistetaan. Pelkkä yhdistysrakenteen muutos ei riitä, vaan uudistumisen yhteydessä varmistetaan, että yhdistykset muuttavat myös toimintaansa uutta toimintaympäristöä vastaavaksi.

Edunvalvontaketjun kirkastaminen ja tehtäväjaon selkeyttäminen

Toimintavuoden aikana keskitytään aktiivien ja yhdistysten toimintaan. Osaamisen lisäksi paikallisen edunvalvonnan oikea-aikaisuus ja rohkeus päätöksentekoon nostetaan keskiöön. Kaikilla toimijoilla on oltava selvä ja yhtenäinen näkemys edunvalvontaketjun tehtävänjaosta ja asioiden käsittelyjärjestyksestä.

Valmistautuminen mahdolliseen uuteen työehtoneuvottelukierrokseen

Melkein kaikilla liiton sopimusaloilla käydään neuvottelut optiovuoden käyttämisestä loppuvuoden 2022 ja kevään 2023 aikana. Mikäli optiovuoden palkankorotuksista ei saavuteta neuvottelutuloksia, käydään kevään 2023 aikana normaali sopimusneuvottelukierros. Sopimuskausien päättymisten eriytyminen tekee neuvottelukierroksiin valmistautumisen entistä haasteellisemmaksi.

Ammattialatoiminta näkyväksi

Liitto kutsuu jäsenet osallistumaan ammattialatoimintaan matalalla kynnyksellä. Työkaluina tässä ovat erityisesti alueelliset ja valtakunnalliset foorumit ja työskentely niiden parissa. Näiden avulla pyritään parantamaan jäsenten ammatillisia oloja ja työelämää mutta myös vahvistamaan jäsenten kiinnittymistä omaan ammattiliittoonsa. Tavoitteena on ammatillisten foorumien toiminnan vakiinnuttaminen ja vahvistaminen.

Järjestämistyö ja maahanmuuttajatoiminta jatkuvat

Järjestämisosaaminen, järjestöllisen valmiuden ja järjestöllisen voiman vahvistaminen sekä paikallinen edunvalvontakyky ovat liiton toiminnan keskiössä myös vuonna 2023. Järjestämistyön projektia jatketaan vuoteen 2025 saakka.

Maahanmuuttajat ovat JHL:n tärkeä ja kasvava jäsenryhmä. Toiminnan tärkein tavoite on järjestäytymisasteen nostaminen maahanmuuttajien keskuudessa. Lisäksi tavoitteena on saada lisää maahanmuuttajataustaisia jäseniä ja aktiiveja liiton sekä yhdistysten toimintaan. Edustajiston päätöksen mukaan liittoon palkataan kaksi vakituista henkilöä nimenomaan maahanmuuttajatyöhön.

Jäsenpalvelua parannetaan

Liitto varmistaa kouluttamalla ja ohjeistamalla, että jäsenet saavat luottamusmiehiltä ja muilta aktiiveilta sekä aluetoimistoilta osaavaa palvelua edunvalvontakysymyksissä. Keskustoimiston työntekijöiden digitaalista osaamista vahvistetaan, jotta liitto pystyy palvelemaan jäsenistöään entistä paremmin myös digitaalisessa toimintaympäristössä. Jäsentietojärjestelmän toimivuutta vakautetaan mm. omaJHL- ja omaYhdistys-palvelujen osalta.

Eduskuntavaalit 2023

Huhtikuussa 2023 käytävien eduskuntavaalien tulos määrittää, minkälaisen hallituksen ja hallitusohjelman Suomi saa seuraaviksi vuosiksi. JHL pyrkii tehokkaasti vaikuttamaan siihen, että hallitusohjelmaan kirjataan mahdollisimman paljon jäsenistömme työolojen ja toimeentulon kannalta myönteisiä tavoitteita. Siksi JHL on mukana kannustamassa jäseniään käyttämään äänioikeuttaan.

Seuraa kokouksen kulkua verkossa

Julkisten ja huvinvointialojen JHL:n syyskokousta pääset seuraamaan osoitteessa jhl.fi sekä JHL:n Facebook– ja Twitter-tileillätunnisteella #jhledustajisto