Siirry sisältöön

Tällainen on kunta-alan kolmevuotinen ratkaisu ja tuleva palkkaohjelma

Ammattiliitto JHL, Jyty, Juko ja Kunta- ja hyvinvointialueiden työnantaja KT ovat päässeet sopuun kunta-alan uusista virka- ja työehdoista. Sovinto perustuu sovittelulautakunnan 6. toukokuuta antamaan sovintoesitykseen. Kolmevuotinen sopimus pitää sisällään palkankorotukset jokaiselle vuodelle ja viisivuotisen palkkaohjelman kaikille sopimusaloille.

Ammattiliitto JHL:n, Jytyn, Jukon ja KT:n hyväksyntä kunta-alan uusiksi virka- ja työehdoiksi kattaa kaikki alan sopimukset, eli KVTES:n, SOTE-sopimuksen ja tuntipalkkaisten sekä kuntien teknisten sopimukset.  Uudet virka- ja työehdot perustuvat sovittelulautakunnan sovintoesitykseen joka raukesi, kun Tehyn ja Superin muodostama Sote ry hylkäsi esityksen. JHL, Jyty, Juko ja KT kuitenkin jatkoivat neuvotteluja sovintoesityksen pohjalta. Neuvottelujen lopputuloksena kunta-alalle saatiin uudet virka- ja työehdot.

Tutustu kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimusta  ja palkkaohjelmaa esitteleviin diasarjoihin

Tässä ovat KVTES:n ja palkkaohjelman pääkohdat:

Sopimuskausi

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n (kuten kaikkien muidenkin kunta-alan sopimusten) sopimuskausi kestää kolme vuotta, 1.5.2022−30.4.2025.

Palkankorotukset

Palkkoja korotetaan seuraavasti:

Vuonna 2022

  • 1.6.2022 tehtäväkohtaisia, tai siihen rinnastettavia kuukausipalkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2 prosenttia. Korotus maksetaan euromääräisenä niille, joiden palkka jää alle 2 300 euron. Yli 2 300 euron palkoissa korotus maksetaan prosenttikorotuksena.Henkilökohtaisiin lisiin tulee myös 2 prosentin korotus.Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.
  • 1.10.2022 maksetaan keskitetty järjestelyerä, jonka suuruus 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin, jolloin lokakuussa jaettava potti on 0,5 prosenttia.Järjestelyerän käytöstä neuvotellaan 30.9.2022 mennessä. Jos erän jakamisesta ei päästä sopimukseen, se maksetaan yleiskorotuksena kaikille.Lokakuun alussa myös henkilökohtaisia lisiä korotetaan 0,5 prosentilla.

Vuonna 2023

  • 1.6.2023 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on vähintään 1,5 prosenttia.
  • 1.6.2023 maksetaan myös paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Korotuspotti voi olla sovittua suurempikin

Vuoden 2023 sopimuskorotuksen suuruus on kytketty teollisuus- ja vientialojen korotuksiin siten, että jos näillä verrokkialoilla palkankorotusten ja uusien sopimustekstien kustannusvaikutukset ovat suuremmat kuin KVTES:n sovittu 1,9 prosenttia, erotus lisätään myös kunta-alan korotuspottiin.

Erotus jyvitetään näin:
Jos verrokkialojen korotukset ovat esimerkiksi 2,1 prosenttia, ylitystä syntyy 0,2 prosenttia. Ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikallisesti neuvoteltavaan järjestelyerään.

Jos järjestelyerästä ei päästä sopimukseen, puolet siitä lisätään yleiskorotuspottiin ja lopusta päättää työnantaja.

Selvää on kuitenkin, että KVTES:n korotukset tulevat olemaan vähintään 1,9 prosenttia.

Vuonna 2024

Vuoden 2024 korotukset ovat samansuuruisia kuin vuonna 2023.

  • 1.6.2024 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on vähintään 1,5 prosenttia.
  • 1.6.2024 maksetaan paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Korotusten suuruus on kytketty vientialojen korotuksiin samalla tavalla kuin vuonna 2023. Tämä tarkoittaa sitä, että korotukset voivat olla myös vuonna 2024 suurempia kuin 1,9 prosenttia.

Työpaikkaohjaus huomioitava palkkauksessa

Työpaikkaohjaamisesta tulee työehtoihin uusi kirjaus, joka vaikuttaa palkkaan. Työpaikkaohjaajan tehtävissä toimivien palkkausta määrättäessä on otettava huomioon, miten ohjaustehtävä vaikuttaa tehtävän vaativuuteen.

Huomioon on otettava sekä mitoitus että työajan käyttö. Työpaikkaohjaajina toimivien on myös saatava tarvittavaa koulutusta. JHL tulee seuraamaan tämän kirjauksen toteutumista, miten se vaikuttaa palkkaukseen.

Toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee huomattavasti

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. KVTES:issä toisen vanhemman vanhempainvapaan palkallisuus pitenee huomattavasti. Aiemman 12 palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää.  Toinen vanhempi saa oikeuden pidempään palkalliseen perhevapaaseen, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Neljä työryhmää

Palkkausjärjestelmätyöryhmä
Työryhmä jatkaa neuvotteluita uudesta järjestelmästä, jonka tarkoitus on korvata nykyinen tehtävän vaativuuden arviointiin perustuva järjestelmä. Työryhmän toimeksiantoon kuuluu myös hinnoittelujärjestelmän, työkokemuslisän ja henkilökohtaisen lisän määräysten mahdollinen muuttaminen.

Sukupuolineutraaleja nimikkeitä edistävä työryhmä
Työryhmä kartoittaa KVTES:n ammatti- ja vastaavat nimikkeet ja muuntaa ne mahdollisuuksien mukaan sukupuolineutraaleiksi. Toimeksiantoon kuuluu myös luottamusmies -nimityksen korvaaminen uudella nimityksellä.

Työsopimuslain 1 luku 5 § ohjeistus
Työryhmän tarkoituksena on laatia ohjeistus yleisimpiin tilanteisiin, joissa katko työsuhteiden välillä voi vaikuttaa työehtosopimuksen mukaisiin ehtoihin (esim. vuosiloma). Työryhmä toimikausi on 1.6.−28.2.2023

Kustannustenkorvauksia tarkasteleva työryhmä
Työryhmän toimeksiantona on arvioida KVTES VI luvun (Kustannusten korvaukset ja suojavaatetus) muutostarpeita sekä tehdä tarvittavat esitykset hyvissä ajoin ennen seuraavaa neuvottelukierrosta.  Työryhmän toimikausi on 1.6.2022−28.2.2023.

Viisivuotinen palkkaohjelma

Viisivuotisen palkkaohjelman 2023−2027 tavoitteena on paitsi palkkausjärjestelmän kehittäminen, myös parantaa työvoiman saatavuutta erityisesti aloille, joissa on työvoimapula. KVTES:n lisäksi myös kaikilla muilla kunta-alan sopimusaloilla tulee olemaan yhtä kauan kestävä ja samansuuruinen palkkaohjelma. Palkkaohjelma on oma erillinen ohjelmansa, jonka korotukset tulevat vuosittaisten palkankorotusten lisäksi vuosina 2023−2027. Korotukset ovat yhteensä viisi prosenttia.

Vuonna 2023
Vuonna 2023 käydään KVTES-allekirjoituspöytäkirjan mukaisen tasopalkkamallin neuvottelut, sisältäen tasopalkkalisän.  Tasopalkkamalli korvaisi tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän. Ensivaiheessa tasopalkkamallia on mahdollista kokeilla KVTES:n piirissä perustuen paikalliseen sopimukseen.
Lopulliset määräykset on tarkoituksenmukaista sopia 1.2.2024 mennessä.

1.6.2023 käytetään 1,2 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, jolla edistetään työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

Vuonna 2024
1.2.2024 käytetään 0,4 prosentin suuruinen keskitetty erä tasopalkkajärjestelmän valtakunnan tason kustannuksiin. Mikäli erästä ei päästä yksimielisyyteen, käyttämätön osa siirtyy vuodelle 2025. Tieto erän toteuttamisesta annetaan 1.3.2024 mennessä.

1.6.2024 käytetään 0,6 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, jolla edistetään mm. työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

Vuonna 2025
1.6.2025 käytetään 0,8 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, jolla edistetään työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

Vuodet 2026−2027
Vuonna 2026 paikallisen erän suuruus on 0,8 prosenttia ja vuonna 2027 paikallisen erän suuruus on 1,2 prosenttia. Erien käyttötarkoitusta tarkennetaan myöhemmin.

Lisätietoja:
Neuvottelujohtaja Kristian Karrasch, 040 728 9046

Tekstistä puuttuneiden päivämäärien lisäys palkankorotuksissa korjattu 26.9.2022 klo 8.20.