Siirry sisältöön

Tampereen yliopiston pääluotot pelkäävät laajojen henkilöstövähennysten ajavan toiminnan kaaokseen

Tampereen yliopiston henkilökuntaa yhteistoimintaneuvotteluissa edustaneet luottamushenkilöt ovat pettyneitä yliopistotyönantajan toimintaan. Työnantaja on livennyt osasta neuvottelussa sovitusta, liittänyt uuden työn vastaanottamiseen lainvastaisen ehdon sekä kohdellut irtisanottavia ja uudelleen sijoitettavia henkilöitä epäjohdonmukaisesti.

Ikävintä on, ettei neuvotteluissa päästy aitoon vuoropuheluun vaihtoehdoista yliopiston talouden tasapainottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Epäselväksi on edelleen jäänyt, mitkä työtehtävät ovat poistuneet ja miten työnantaja suunnittelee jäljelle jäävän henkilöstön selviytyvän jäljelle jäävistä tehtävistä.

Tampereen yliopiston luottamushenkilöt arvioivat yhteistoimintaneuvottelujen seurausten vaarantavan yliopistojen toiminnan. Yhteistoimintaprosessin seurauksena tukipalveluista vähenee yhteensä 180 työntekijää. Erityisen huolissaan luottamushenkilöt ovat toimintavarmuudesta koulutuksen ja oppimisen tukipalveluissa, joiden henkilöstöstä vähennetään merkittävä osa.

Koulutuksen ja oppimisen palveluiden henkilöstövähennykset vaikuttavat suoraan muun muassa opiskelijoille annettavaan henkilökohtaiseen opintoneuvontaan, kurssien ja muiden opintojen järjestelyihin sekä niistä tiedottamiseen. Näiden palveluiden tarvetta on huomattavasti lisännyt keskeneräisenä käyttöönotettu opintojen tietojärjestelmä Sisu, jonka ongelmat ovat kaatuneet niin opiskelijoiden, opettajien kuin tukipalveluhenkilökunnankin päälle.

Osalle irtisanotuista on tarjottu tehtävää uudessa opetuksen ja oppimisen keskuksessa (Teaching and Learning Center, TLC), jonka rakentaminen ja tehtävien määrittely alkaa vasta vuodenvaihteessa.

Epävarmuutta ja laadun heikentymistä

Merkittävä osa irtisanotuiksi valituista on vastaanottanut niin sanotun eropaketin, mikä tarkoittaa, että heidän työntekonsa on jo käytännössä loppunut. Kun mukaan vielä ottaa huomattavan määrän vuodenvaihteessa päättyviä määräaikaisia työsuhteita, luottamushenkilöt arvioivat, että välttämättömistäkin tukitehtävistä on mahdoton selviytyä. Kevätlukukautta tulee leimaamaan kaaos ja epävarmuus.

Osa koulutuksen ja oppimisen palveluiden tekemästä hallinnollisesta työstä ja opiskelijoille antamasta opintoneuvonnasta siirtyy opettajille, mikä heikentää opetuksen määrää ja laatua. Henkilöstövähennyksissä ei ole otettu huomioon uusimpia selvityksiä, jotka osoittavat opiskelijoiden kasvavan tuen tarpeen.

Tuen väheneminen heikentää opiskelijoiden hyvinvointia ja heijastuu siten myös opiskelijoiden valmistumiseen. Väistämättä toimilla on myös vaikutusta yliopiston maineeseen opiskelupaikkaa valitsevien nuorten keskuudessa.

Myös Tampereen yliopiston työnantajamaine on yhdistymisen jälkeen pahasti kolhiintunut. Parhaita tekijöitä ei houkutella vähentämällä tukihenkilöstöä ja vaatimalla kaikkia opettelemaan erilaisia laadukkaaksi itsepalveluksi kutsuttavia toimintoja ohjelmistoineen.

Kun yliopiston tulos ainakin toistaiseksi on vielä reilusti ylijäämäinen, pitäisi toimia päinvastaisesti ja investoida opetuksen ja tutkimuksen tukemiseen. Kun sijoitusvarallisuuden tuotot ovat tällä hetkellä korkeat, olisi yliopiston strategian näkökulmasta johdonmukaista tasapainottaa taloutta sijoitustuotoilla ja varmistaa opetuksen ja tutkimuksen tuloksellisuus.

Tampereen yliopiston kyky kilpailla opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksesta muiden yliopistojen kanssa on heikentynyt. Tähän kykyyn vaikuttavat muun muassa opiskelijoiden valmistuminen tavoiteajassa, julkaisut ja hankittu ulkoinen tutkimusrahoitus. Nykyisillä toimenpiteillä yliopisto vaikeuttaa omaa tulevaisuuttaan: ilman korjausliikkeitä tulokset eivät käänny tarvittavaan nousuun.

180 tukipalvelutyöntekijää vähemmän

Yliopisto on yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena irtisanonut 213 nykyisistä tehtävistään. Osa irtisanotuista on vastaanottanut uuden tehtävän. Yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena Tampereen yliopistolta on kuitenkin vähentynyt 180 tukipalveluiden työntekijää.

Irtisanottaviksi ei lasketa heitä, joille on tarjottu rahallisia eropaketteja, eli työsuhteen päättämistä yhteisellä sopimuksella. Eropaketin on vastaanottanut tähän mennessä 81 henkilöä, 15 henkilöä on kieltäytynyt vastaanottamasta eropakettia, ja 10 henkilöä harkitsee, valitseeko tavallisen irtisanomisen vai eropaketin. Lisäksi 27 henkilöä on ottanut vastaan eropaketin, jonka kautta he pääsevät niin sanottuun eläkeputkeen.

Lisäksi 80:lle irtisanotuista on tarjottu toista työnantajan päättämää tehtävää, ja näistä 8 on kieltäytynyt vastaanottamasta uutta tehtävää. Sen lisäksi neuvotteluiden aikana vapaaehtoisesti irtisanoutui eläkkeelle siirtyäkseen tai muusta syystä 39 henkilöä.

Lisätietoja
Jorma Viikki, pääluottamushenkilö, TaYHY / Pro, 050 396 9638, jorma.viikki@tuni.fi

Sinikka Torkkola, pääluottamushenkilö, JUKO, 044 525 2736, sinikka.torkkola@tuni.fi

Arja Liikanen, pääluottamushenkilö, JHL, 040 190 1809, arja.liikanen@tuni.fi