Lagen om smittsamma sjukdomar

Lagen om smittsamma sjukdomar föreskriver vilka vaccinationer som är obligatoriska för personal inom social- och hälsovården och i vilka patientutrymmen vaccination förutsätts. I lagen bestäms också under vilka förutsättningar en person är skyldig att göra en utredning av sitt hälsotillstånd för en arbetsuppgift med tanke på tuberkulos och salmonella.

Temporärt tillägg om coronaskydd

Ett temporärt tillägg har gjorts i lagen om smittsamma sjukdomar 48 a §. Tillägget gäller coronaskydd inom social- och hälsovården. Tillägget är i kraft 1.1–31.12.2022.

Ett bristfälligt coronaskydd kan leda till att arbetstagaren inte får utföra sitt eget arbete och i värsta fall till att lönebetalningens avbryts.

Läs här ofta ställda frågor om coronaskydd och svar på dem

Syftet med lagen om smittsamma sjukdomar är att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras negativa konsekvenser för människor och samhället.

Vaccination av anställda och studerande för att skydda patienter (48 §) börjar tillämpas fr.om. 1.3.2018.

De som har ett bristfälligt vaccinationsskydd får bara av särskilda skäl arbeta i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar.

Klient- och patientutrymmen definieras i lagens 3 paragraf. Med dessa avses i lagen ”klient- och patientrum, fordon som används vid sjuktransporter samt jämförbara utrymmen i vilka det finns risk för smitta eller att smitta sprids till klienter eller patienter.”

Anställda inom hemvården

Vaccinationsskydd kan vara obligatoriskt för anställda inom hemvården. Klienternas hem är i regel inte enheter inom social-, hälso- och sjukvården.

Enheter som är avsedda för gruppboende och där lokalerna, klienterna och personalen utgör en operativ helhet är verksamhetsenheter inom socialvården och omfattas således av 48 §.

Kom också ihåg att influensavaccination rekommenderas för alla som arbetar med äldre. Vaccinationerna ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och är avgiftsfria för arbetstagaren!

Definitionen täcker inte småbarnspedagogik, eftersom småbarnspedagogiken hör till undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde.

Kunder eller klienter som som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar är till exempel:

  • patienter vars immunförsvar är kraftigt nedsatt på grund av en sjukdom eller behandling av t.ex. cancer
  • gravida kvinnor
  • barn under 1 år och personer som fyllt 65 år.

Enligt Kommuninfo  8/2017 är det frivilligt att vaccinera sig.

Smittskyddslagen 48 §

Enligt 48§ i lagen om smittsamma sjukdomar är arbetsgivaren skyldig att se till att vaccinationsskyddet är i ordning för personal som arbetar med att vårda klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smit t samma sjukdomar. I fråga om mässling och vattkoppor räcker skydd via genomgången sjukdom.

Anställda och studerande som deltar i praktik ska ha ett skydd mot mässling och vattkoppor antingen via vaccination eller via genomgången sjukdom. De som arbetar med spädbarn ska dessutom vara vaccinerade mot kikhosta.

Studerandehälsovården ska se till att studerande som deltar i praktik har ett sådant vaccinationsskydd som avses i 48 § 2 mom.

Arbetsgivaren har med samtycke av den anställde eller studerande som utför praktik rätt att i fråga om tillräckligt vaccinationsskydd behandla uppgifter om deras lämplighet för uppgifter som avses i 48 § 1 mom. (se lagen om integritetsskydd i arbetslivet, lagen om företagshälsovård och personuppgiftslagen).

Vilka vaccinationer ska man ha om man arbetar i klient- och patientutrymmen inom social- eller hälsovården?

  • Vårdpersonalen ska vara vaccinerad mot mässling och vattkoppor, om personalen inte har genomgått sjukdomarna.
  • Personalen ska dessutom årligen vaccineras mot säsonginfluensa.
  • De som arbetar med spädbarn ska dessutom ha ett gällande vaccinationsskydd mot kikhosta.

Vaccinering av personalen grundar sig på att höja patientsäkerheten. Varför det?

Sjukhushygieniska åtgärder, såsom personlig skyddsutrustning, minskar men eliminerar inte den risk som smittsamma sjukdomar medför med tanke på patientsäkerheten.

I lagen finns också bestämmelser som gäller tuberkulos. Vad säger den nya lagen om tuberkulos?

55  §  Utredning om hälsotillstånd för en arbetsuppgift med tanke på tuberkulos i andningsorganen

Arbetsgivaren ska av sina anställda kräva tillförlitliga uppgifter som visar att personen inte lider av tuberkulos i andningsorganen, om det finns grundad anledning att misstänka att personen lider av sjukdomen och denne utför sådana uppgifter i vilka följderna av att tuberkolosen sprids är allvarligare än normalt. Uppgifter ska krävas också av praktikanter och andra personer som är verksamma på arbetsplatsen utan anställning.

Arbetsgivaren ska av en sådan person kräva uppgifter innan anställningen börjar eller under tiden i arbetet om det finns en grundad anledning att misstänka att personen lider av tuberkulos i andningsorganen. En grundad anledning är långvarig eller återkommande vistelse i ett land där tuberkulos är en allmän sjukdom eller någon annan särskild exponering för tuberkulos.

Förrän arbetstagaren har lämnat en utredning enligt 1 mom. om eventuell förekomst av tuberkulos i andningsorganen, får han eller hon inte:

1) arbeta vid en verksamhetsenhet inom socialvården eller hälso- och sjukvården,

2) vårda barn under skolåldern.

Med samtycke av den person som avses i 1 mom. har arbetsgivaren rätt att behandla uppgifter om personens hälsotillstånd i enlighet med lagen om integritetsskydd i arbetslivet, lagen om företagshälsovård och personuppgiftslagen.

När och varför ska arbetsgivaren kräva ett intyg över att arbetstagaren inte har salmonellos?

56  §  Utredning av hälsotillstånd för en arbetsuppgift med tanke på salmonellasmitta

Arbetsgivaren ska av sina anställda kräva tillförlitliga uppgifter som visar att personen inte lider av salmonellos, om denne utför sådana uppgifter i vilka risken för att salmonellasmittan sprids är större än normalt. Uppgifter ska krävas också av praktikanter och andra personer som är verksamma på arbetsplatsen utan anställning.

Förrän arbetstagaren har lämnat en salmonellautredning enligt 1 mom. får han eller hon inte:

1) utföra sådana uppgifter i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen (23/2006) som innefattar hantering av oförpackade livsmedel som serveras utan uppvärmning,

2) på en mjölkproduktionsgård utföra andra uppgifter som innefattar mjölkbehandling än mjölkning, om gården levererar mjölken till ett mejeri som inte pastöriserar den.

Arbetsgivaren ska kräva att arbetstagaren lämnar den utredning som avses i 1 mom. innan anställningen börjar eller under tiden i arbetet om det finns grundad anledning att misstänka att personen är bärare av salmonellabakterier.

Med samtycke av den person som avses i 1 mom. har arbetsgivaren rätt att behandla uppgifter om personens hälsotillstånd i enlighet med lagen om integritetsskydd i arbetslivet, lagen om företagshälsovård och personuppgiftslagen.

Kan arbetsgivaren säga upp mitt arbetsförhållande om jag inte är vaccinerad?

Lagen om smittsamma sjukdomar påverkar inte lagstiftningen om anställningsförhållanden eller normal praxis i arbetslivet. Vaccination eller genomgången sjukdom är ett uppgift som gäller arbetstagarens hälsotillstånd. Arbetsgivaren har inte rätt att behandla uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd utan hens samtycke.

Arbetsgivaren ska i första hand utreda möjligheten att erbjuda den anställde arbete i en enhet där hen inte deltar i vård eller transport av klienter eller patienter som hör till riskgruppen.

Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats om den nya smittskyddslagen

SHVM:s webbplats om den nya smittskyddslagen

Kommuninfo 8/2017