Teknik-, energi- och trafikbranschen

Enheten för teknik- energi- och trafikbranschen (Teli) sköter intressebevakningen och den yrkesinriktade verksamheten inom området.

Fackförbundet JHL är rätt val för dig som arbetar med kommunalteknik, underhåll, renovering, byggarbete, skogs- och lantbruk, trädgårdsarbete, värme- och elproduktion eller trafik och transport.


Utveckla och utvecklas – kom med i teli-branschens yrkesinriktade verksamhet!

JHL:s mål är att framtidens arbetsliv ska vara rättvist för alla. Traditionella arbetsuppgifter har redan förändrats, och kommer att fortsätta utvecklas och omformas. Arbetstagarna måste på ett verkligt sätt involveras i planeringen och lösningarna på de många öppna frågorna om hur vi ska garantera våra medlemmars intressen medan arbetslivet är i omvälvning.

Som ett multiprofessionellt förbund vill JHL utveckla en stark yrkesinriktad intressebevakning tillsammans med sina medlemmar.

Målet med den yrkesinriktade verksamheten inom teknik-, energi- och trafikbranschen är att utreda hur framtidens stora förändringar konkret påverkar våra medlemmar inom området. Vi vill tillsammans hitta sätt att genomföra ändringarna så att de är rättvisa för våra medlemmar och tjänar deras intressen.

JHL erbjuder proffs och studerande inom området verktyg för att bygga upp och stärka sin professionella identitet. Förbundets omfattande kursutbud tryggar möjligheten att upprätthålla yrkeskunnighet och kompetens.

Utöver att bevaka våra medlemmars anställningsvillkor deltar förbundet i att utveckla såväl arbetslivets lagar och anvisningar som yrkesutbildningen. Påverkansarbetet är en av förbundets styrkor. Förbundet följer noggrant utvecklingen inom olika yrkesbranscher och kunskapsbehoven inom arbetslivet.

Mer yrkesinriktad verksamhet håller på att köra igång, och vi kommer att ordna flera evenemang för att skapa en grund för branschens yrkesnätverk och göra upp mer exakta planer för teknik- energi- och trafikbranschen.
Håll alltså koll på din e-post!

Om du är intresserad av att delta i utvecklingsarbetet redan i startgroparna kan du anmäla dig på en gång!

Skicka e-post till miika.lumitsalo(at)jhl.fi eller ring 050-4713408. Du kan också uttrycka ditt intresse att delta i den yrkesinriktade verksamheten i samband med kommande medlemsenkäter.

Proffs inom teknik- energi- och trafikbranschen

Tusentals JHL-medlemmar arbetar inom teknik-, energi- och trafikbranschen. Utöver VR är stora arbetsgivare Finavia som underhåller flygfälten och Airpro som producerar säkerhetstjänster för flygfält.

Huvudstadsregionens metro- och spårvagnstrafik samt Tammerfors spårvägar sysselsätter också hundratals förare och andra proffs. Många JHL:are arbetar även vid kommunalt ägda energibolag och inom den inhemska färjetrafiken.

Mindre branscher och arbetsplatser där våra medlemmar arbetar är idrottsorganisationerna, rådgivningsbranschen, hamnbranschen och ett par statligt ägda företag. Dessa branscher representeras av teli-enheten, eftersom deras kollektivavtalsförhandlingar förs med Palta.

Tekniska sektorn:

Tekniska arbetsuppgifter inom kommun- och kyrkosektorn

 • Renovering, byggarbete och underhåll
 • Fastighetsvård, vägarbete och annan kommunalteknik
 • Underhåll av vattenverk och vattenrening
 • Park- och trädgårdsarbete
 • Underhåll av gravgårdar

Natur- och lantbruk

 • Underhåll av nationalparker som upprätthålls av forststyrelsen
 • Lantbruksrådgivning

Energibranschen:

 • Produktion av el- och värmeenergi
 • Underhåll och service av elnät
 • Underhåll och service av fjärrvärmenät
 • El-, automation- och elektronikinstallationer

Trafikbranschen

Vattentrafik

Färjetrafik

 • Färjeförare
 • Underhållsuppgifter

Hamnbranschen

 • Skeppsservice, såsom fästning, flytt och lossning av skepp samt annan service skeppen behöver medan de är i hamn.

Underhåll av vattenvägar, verksamhetsområdet för kanaler och lotser

 • Skötsel och underhåll av kanaltrafiken
 • Isbrytning, havsmätning och forskningstjänster, ledplanering, ledskötsel, oljebekämpning, vattenbyggande och produktion av prickar och bojar i plast

Spårtrafiken:

Järnvägens passagerar- och godstrafik

 • Konduktörer, bangårdsarbetare, förare av radiostyrda lok

Metro- och spårvagnstrafiken

 • Metro- och spårvagnsförare
 • Underhåll av vagnparken

Underhåll av järnvägstrafikens vagnpark

 • Underhåll av lok och vagnar

Underhåll och byggande av räls

 • Byggande av järnvägssystemets infrastruktur
 • Underhåll av järnvägen
 • Vinterunderhåll
 • Elunderhåll
 • Granskning av järnvägar

Flygtrafiken:

 • Underhåll av flygplatser och landningsbanor
 • Säkerhetskontroller vid flygplatser och flygplatstjänster

Energi-, ICT- och nätverksbranschen

sähköverkkoasentaja työssään

Proffs inom energi-, ICT- och nätverksbranschen arbetar med produktion av el- och värmeenergi, ansvarar för byggande och underhåll av energinätverk och arbetar med el-, automations- och elektronikinstallationer. Tack vare dessa proffs hålls finländska hem varma och ljusa och får ström till sina elapparater.


Trafikbranschen

Proffs inom trafikbranschen arbetar inom spårtrafiken, på flygplatser, vid vattenvägar och i hamnar.  De sköter trafik-, säkerhets-, transport-, byggnads-, och underhållsuppgifter som tryggar Finlands kollektiv- och godstrafik. Typiska yrkesgrupper inom trafikbranschen är till exempel konduktörer, färjeförare, säkerhetskontrollörer på flygplatser, spårvagnsförare och underhållsarbetare vid bangårdar.


Tekniska sektorn

Proffs inom den tekniska sektorn arbetar med kommunalteknik, underhåll, renovering och byggarbete, skogs- och lantbruk samt trädgårdsarbete. Typiska arbetsmiljöer är till exempel idrottslokaler som upprätthålls av kommunerna, parker, gravgårdar och nationalparker runtom i Finland.