Gå till innehållet

Beslutsfattarenkät: Man är rätt nöjd med kosthålls- och rengöringstjänsterna

Utgående från en enkät riktad till beslutsfattare som fackförbundet JHL har gjort är man i allmänhet nöjdare med kosthålls- och rengöringstjänsterna om de ordnas som kommunernas egen tjänsteproduktion.

Fackförbundet JHL:s beslutsfattarenkät fokuserade på kosthålls- och rengöringstjänster som behövs bland annat inom småbarnspedagogiken, skolorna och sjukhusen.

På basis av enkäten är man rätt så nöjd med kosthålls- och rengöringstjänsternas funktion och anordningssätt.

En intressant betraktelse är att ju mer kommunerna ordnar tjänsterna som egen produktion, desto nöjdare är enkätens respondenter med kosthålls- och rengöringstjänsternas funktion och anordningssätt.

– Ju mer andelen köpta tjänster ökar, desto mindre nöjd med både anordningssättet och tjänsternas funktion blev enkätens respondenter.

Respondenterna anser att den offentliga sektorns egen produktion av kosthålls- och rengöringstjänster är viktig. Enkätens respondenter anser inte att det är viktigt att lägga ut anordnandet av kosthålls- och rengöringstjänsterna till privata företag.

De egna kosthålls- och rengöringstjänsterna ansågs spela en viktig roll i framtidens kommuner men samarbetet med välfärdsområdena och en modell med många producenter ansågs viktig.

– Tjänsternas kvalitet ansågs vara den absolut viktigaste faktorn vid anordnandet av kosthålls- och rengöringstjänster.

Enkäten utfördes i november–december 2022 och besvarades av 316 personer, i huvudsak kommunala beslutsfattare.

Mer information: specialsakkunnig Johanna Värmälä 050 592 7619