Gå till innehållet

Verksamhetsberättelsen 2021: JHL sänkte medlemsavgiften till rekordlåg nivå och försvarade anställningsvillkoren mitt i coronakrisen

Fackförbundet JHL klubbade år 2021 igenom ett nytt kollektivavtal för social- och hälsovårdsproffs inom kommunerna och samkommunerna. Coronan kastade sin skugga över särskilt JHL-institutets verksamhet, samtidigt utarbetade förbundets maskineri målsättningarna för avtalsrörelsen 2022.

Under år 2021 hade coronapandemin fortfarande ett stenhårt grepp om både Finland och JHL. Fackförbundet fortsatte att envist försvara anställningsvillkoren, vilket innebar både beredning av förhandlingsmål och förberedelser för strejk. JHL:s evenemang och kurser ordnades mestadels på distans på grund av undantagsläget.

JHL, det bästa och förmånligaste välfärdsfacket

Representantskapet fattade i fjol ett djärvt beslut, och JHL är nu Finlands förmånligaste fackförbund inom välfärdsområdena. Från och med 2022 är JHL:s medlemsavgift bara 0,7 %. Tillsammans med ett medlemskap i arbetslöshetskassan är medlemsavgiften exakt en procent (1 %) av inkomsterna.

Efter förändringen är JHL Finlands förmånligaste fackförbund inom välfärdsområdena. Medlemsavgiften är förmånligare än till exempel hos facken Super och Tehy. Syftet med den sänkta avgiften är bland annat att göra facket mer attraktivt. Utgående från vintern och våren 2022 verkar beslutet ha varit lyckat: JHL har före sommarsemestrarna redan lockat över 10 000 nya medlemmar till sina led.

Nytt avtal för kommunernas social- och hälsovårdsproffs

I början av september 2021 fick kommunernas och samkommunernas social- och hälsovårdsproffs ett nytt kollektivavtal, SH-avtalet. Tidigare var deras kollektivavtal AKTA. Arbetstagarparterna i avtalet är JAU (JHL och Jyty), FOSU och Sote ry.

Syftet med SH-avtalet är att utveckla anställningsvillkoren inom branschen i kommunerna och samkommunerna. Målet är att avtalet bättre än AKTA ska beakta branschens särdrag. De nuvarande anställningsvillkoren fortgick, men två tillägg gjordes i bestämmelserna om periodarbetstid. JHL deltog aktivt i beredningen av avtalet och lade ner mycket arbete på det.

Förhandlingarna fortsätter ännu i juni 2022, men förberedelserna kom igång redan i april 2021. Förberedelserna innefattade bland annat en medlemsenkät. JHL:s styrelse godkände målsättningarna i oktober 2021, och de tre viktigaste målsättningarna fastställdes till:

  • Mer köpkraft med rättvisa löner
  • Vi avtalar bättre, lokalt
  • Arbetstider och familjeledigheter ska stöda välbefinnandet

Påtryckningarna gav resultat vid Arkea i Åbo, men vid HST och Destia gick det sämre

Under de senaste åren har vi i Finland sett många fall där arbetsgivare försöker försämra anställningsvillkoren till exempel genom att privatisera eller bolagisera kommunala tjänster. År 2021 var inget undantag, och JHL blev tvunget att visa sin fackliga styrka bland annat i Åbo, Uleåborg och Helsingfors.

Servicebolaget Arkea i Åbo försökte försämra sina lågavlönade arbetstagares anställningsvillkor genom att byta till ett billigare kollektivavtal. JHL svarade i november med en robust strejk som pågick i över två veckor. Slutligen gick Arkea med på att sluta ett lokalt avtal och hålla sig inom ramarna för Avainta-avtalet.

I Helsingfors förstod de lokala politikerna i sin tur inte vilket allvarligt hot bolagisering är för en smidig metro- och spårvagnstrafik. Helsingfors beslutade i december att bolagisera HST (Helsingfors stads trafikaffärsverk) trots att förarna protesterade mot ändringen med en två dagar lång strejk. JHL ordnade även en demonstration mot bolagiseringen.

Våren 2021 utlyste JHL också en strejk vid infrastrukturbolaget Destia, vars vinster uppgår till miljoner. Påtryckningarna ledde inte till önskade resultat, och Destia beslutade att byta arbetsgivarförbund för att få ett billigare avtal. För arbetstagarna betyder ändringen betydande inkomstförluster.

JHL erbjöd de kommunala beslutsfattarna ett renoveringpaket, nästan 900 ställde upp i representantskapsvalet, programarbetet kom igång

JHL:s år präglades också av ett nationellt val och förberedelserna för ett annat. Först i tur var kommunalvalet våren 2021. JHL gav de kommande beslutsfattarna 15 konkreta verktyg för att göra kommunerna bättre. Syftet var att synliggöra teman som är viktiga för JHL. Fackförbundet stödde också sina kandiderande medlemmar ekonomiskt.

Hösten 2021 var det dags att hitta den rätta tonen när kandidatuppställningen för JHL:s representantskapsval körde igång. Nästan 900 medlemmar ville vara med om att bestämma i vilken riktning JHL ska gå i framtiden. Valresultatet klarnade i mars 2022.

JHL inledde också ett långvarigt programarbete, under åren 2021-2025 fördjupar vi oss i totalt fem omfattande fenomen som påverkar JHL-medlemmarnas arbete. År 2021 behandlades klimatförändringen, övriga teman är förändringar i åldersstrukturen, teknologisk utveckling, ett ekonomisystem i förändring och urbanisering.

Storevenemang och kurser på distans på grund av coronan

JHL-institutet ordnade merparten av kurserna på distans under år 2021 när coronapandemin envist fortsatte från månad till månad. Epidemin syntes också i antalet studerande, som sjönk betydligt i jämförelse med så kallade normala år.

Coronaviruset präglade också JHL:s största evenemang, Yrkesforum. Evenemanget hade redan skjutits upp från 2020 till 2021. Slutligen blev JHL-medlemmarna tvungna att träffas virtuellt, eftersom pandemin förhindrade en trygg sammankomst i Tammerforshuset.

Medlemsavgiftsintäkterna på samma nivå som 2020, utgifterna steg något

Fackförbundets ekonomi följde mestadels samma banor som de senaste åren under år 2021. Intäkterna från medlemsavgifterna hölls nästan på samma nivå som år 2020. Förbundets utgifter ökade något.

JHL:s inkomster exklusive placeringsintäkter räckte inte till för att täcka verksamhetskostnaderna. I praktiken betyder det att JHL använder mer pengar än vad man lyckas få in i form av intäkter från medlemsavgifter.

Fackförbundets resultat var emellertid positivt under räkenskapsperioden 2021. Inkomsterna från placeringsverksamheten säkerställer att resultatet är rejält på plus. Med placeringsintäkterna är räkenskapsperiodens resultat nästan 127 miljoner.

JHL har fortsatt att minska sitt aktieinnehav i Kojamo Oyj, och största delen av resultatet består av försäljning av aktier i bolaget. Minskningen av aktieinnehavet har baserat sig på förbundsstyrelsens långsiktiga uppfattning.

– Med vinstmedlen utökar vi strejkkassan och säkerställer rörelsekapitalets tillräcklighet då medlemsavgiften sänktes och med tanke på eventuella strejker, säger JHL:s ekonomidirektör Jan Saarinen.