Gå till innehållet

Beslutsfattarbrev 1/2021

Vi skickar ett brev om aktuella frågor till finländska beslutsfattare minst fyra gånger per år. Med brevet vill vi lyfta fram tankar och bakgrundsinformation om frågor som är aktuella och viktiga för JHL:s medlemmar. Detta beslutsfattarbrev från JHL har skickats till kommundirektörer, riksdagsledamöter, kommunbeslutsfattare och JHL:s beslutsfattare och huvudförtoendemän.

Bästa beslutsfattare,

Kommunalvalsperioden närmar sig sitt slut. Nya beslutsfattare väljs i april. Eventuellt ställer du upp också i det kommande kommunalvalet. Därför är det nu dags för oss att berätta om JHL:s mål beträffande kommunerna. Målen är till nytta både i kommunalvalet och det kommande beslutsfattandet.

En välfungerande kommun tar hand om sina kommuninvånare och producerar största delen av tjänsterna i egen regi. Det är skäl för oss att komma ihåg att vi varje dag utnyttjar de tjänster kommunen erbjuder, till exempel skolor, daghem och bibliotek. Servicen fungerar då den bedrivs av motiverad och yrkeskunnig personal och då både personalstyrkan och lönen är tillräcklig.

Kommunerna måste i framtiden ta hand om sin åldrande befolkning. Kommunerna har också en betydande roll i förhindrandet av klimatförändringen. Därför måste kommunernas ekonomi vara i skick. Den ekonomiska hushållningen kräver rättvis beskattning.

JHL stöder kandidaterna i kommunalvalet genom att erbjuda dem materialet Kommunrenovering 2021–2025 som befrämjar gott beslutsfattande. I det här beslutsfattarbrevet berättar vi mer om det materialet. Med hjälp av de mål som JHL ställt upp kan kommunerna i Finland sättas i bättre skick.

Nya kommunfullmäktige väljs denna vår. Jag tackar för åren som gått och goda beslut som fattats samt er, bästa beslutsfattare, som beaktat de förslag JHL har lagt fram. Tack!

Med vänliga hälsningar,

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

1. En kommun som bryr sig om sina invånare anordnar servicen i egen regi

Utlagda tjänster fungerar ofta dåligt i servicekedjor och leder inte automatiskt till inbesparingar. Dessutom begränsar avtal och servicebeskrivningar i anknytning till konkurrensutsättning verksamheten.

Under årens lopp har många kommunala tjänster lagts ut. Samtidigt använder kommunerna allt mer pengar för köpt service.

Nu är det dags att göra upp en plan för återtagande av den service som det lönar sig för kommunen att anordna som egen verksamhet.

Proffsen inom stödtjänsterna framställer näringsrik mat, städar i skolor och på sjukhus, håller operationsutrustningen i skick och underhåller bussar och tåg. Stödtjänsternas stjärnproffs är osynliga för många men resultatet av deras arbete är alltid synligt. De utgör stommen – utan den kan den offentliga servicen inte fungera.

Det lönar sig att producera stödtjänsterna som egen verksamhet. Då kan servicens funktionssäkerhet bevaras på en god nivå.

Den service som kommuninvånarna behöver ska fungera också i undantagsförhållanden. Man måste komma ihåg att serviceproducenter som agerar på marknadsvillkor inte kan utföra uppgifter i anknytning till försörjningsberedskap.

Läs mer: En fungerande kommun, egna tjänster

2. Kommunerna står för bildning och pedagogik

Småbarnspedagogiken förser barnet med sociala kontakter, minskar utslagningen och förbättrar familjernas mentala och fysiska välmående. Då avgifterna för småbarnspedagogiken sänks, kan allt fler kommuninvånare utnyttja pedagogikens fördelar.

I lagen om småbarnspedagogik finns noggranna bestämmelser om hur många vuxna som ska vara på plats i barngrupperna. Man ska hålla fast vid relationstalen så att personalen orkar i sitt arbete och barnen får tillgång till trygg småbarnspedagogik.

God småbarnspedagogik kan endast uppnås om arbetstagarna mår bra och lönen är i skick.

Kommunen ska som arbetsgivare se till att hela personalen får tillgång till fortbildning och examensinriktad fortbildning och betala full lön för en full arbetsinsats under hela året.

I skolorna behövs utöver lärarna också elevassistenter samt handledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Det lönar sig att utföra arbetet som kommunens egen verksamhet och proffsen inom pedagogik ska erbjudas tillräckligt många arbetstimmar året runt.

Dessutom ska kommunen erbjuda alla invånare mångsidiga hobbyer och kulturtjänster. 

Läs mer: Kommunerna står för bildning och pedagogik

3. Kommunerna tar hand om sina invånares hälsa och välmående

Offentliga tjänster förhindrar fattigdom, mentala problem, rusmedelsmissbruk, bostadslöshet och utslagning som beror på många olika orsaker.

Kommunerna ska också i fortsättningen främja sina invånares hälsa och välmående.

Behovet av tunga och dyra social- och hälsovårdstjänster minskar då kommunerna främjar sina invånares hälsa och välfärd. Samtidigt minskar kommuninvånarnas hälsoklyftor.

En välmående kommun är en helhet vars separata delar stöder varann. Kommunerna förbättrar sina invånares hälsa och välmående med service som förenklar vardagen men också till exempel med människonära planläggning samt genom att erbjuda tillräckliga kultur- och motionstjänster, satsningar på ungdomsarbete och stöd till föreningar.

Kommunerna har ett stort ansvar för att invandrare som är väldigt olika till sin bakgrund integreras i Finland och blir delaktiga i vårt samhälle.

Läs mer: Förminskade hälsoklyftor

4. Kommunernas koldioxidutsläpp måste fås ner

Kommunerna utför en stor del av klimatåtgärderna. Därför har de ett stort ansvar för uppnåendet av de nationella utsläppsmålen.

Kommunerna kan enkelt minska byggnadernas klimatutsläpp med hjälp av energieffektiv ombyggnad. Saneringar i anknytning till inomhusluften säkerställer att de offentliga utrymmena och arbetstagarnas utrymmen är trygga och sunda.

Naturens mångfald kan skyddas lokalt.

Kommunerna sköter grönområden, iståndsätter vattendrag, genomför skyddsprojekt samt beaktar naturens mångfald i planeringen av markanvändningen. Resursvisdom är för sin del att byggnadsbeståndet samt vägarna och trafiklederna upprätthålls i användbart skick.

Klimatförändringen och åtgärder som tas för att bromsa den har en stor inverkan på arbetslivet. Bromsandet av klimatförändringen, anpassning till dess följder och beredskap och föutsägelse kräver mycket av arbetslivet och löntagarna.

Klimatpolitiken måste utformas så att den beaktar arbetslivets förändringsbehov och arbetstagarnas rättigheter.

Läs mer: Kommunerna måste få bukt med sina klimatutsläpp

Läs mer:
Kommunrenovering 2021-2025

JHL:s kommunalvalsbroschyr