Kommunerna står för bildning och pedagogik

Skolor, daghem, bibliotek och kultur hör till kommunens viktigaste serviceformer då social- och hälsovården sköts på annat håll. Ett mångsidigt kulturutbud lockar också nya invånare. Servicen fungerar då man satsar på den och det finns tillräcklig personal.

Fungerande utbildning behöver personal och finansiering

Finländarnas lärostig förlängs då läroplikten förlängs att omfatta också studier på andra stadiet. Samtidigt behöver de unga allt mer handledning.

Handledning behövs särskilt då studerande övergår från grundläggande utbildning till gymnasium eller yrkesutbildning. Många studerande på andra stadiet behöver hjälp med vardagliga problem och framtidsplanering. Handledningen lyckas då det finns tillräckligt med kunnig personal.

Utöver lärotimmarna ska skolan erbjuda intressant hobbyverksamhet före och efter skoldagen. Av allt detta tillsammans bildas helhetsskolan, en allt mer helgjuten skoldag.

barn och lärobok och elevassistent

I skolorna behövs utöver lärarna elevassistenter samt handledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Det lönar sig att utföra arbetet som kommunens egen verksamhet och proffsen inom pedagogik ska erbjudas tillräckligt många arbetstimmar året runt.

Skolan ska nätverka med sin egen närmiljö och utvecklas till ett eget verksamhetscenter på området då verksamheten ordnas och klubbarna handleds i form av mångprofessionellt samarbete. En välstrukturerad skoldag ger skoleleverna en flexibel och regelbunden dagsrytm. Samtidigt får familjen mer tid tillsammans efter skol- och arbetsdagen. Skolornas verksamhet ska planeras tillsammans med eleverna och familjerna.

Mobbning och våld är allvarliga problem som kommunerna måste lösa. Elevvårdsgrupper bestående av många olika proffs kan hjälpa till med att hitta lösningar. Elevassistenterna bidrar med unikt kunnande i grupperna.

Vid ingripandet i mobbning och våld får man inte skuldbelägga eller straffa offret. Utredningen får inte förorsaka offret ytterligare lidande.

Man måste kunna ge en lämplig bestraffning till mobbaren och våldsutövaren. Mobbaren måste också försona sin gärning. Dessutom ska mobbaren erbjudas stöd, så att hen kan växa till en vuxen som respekterar andra.

En motiverad personal fostrar barnen väl

Småbarnspedagogiken förser barnet med sociala kontakter, minskar utslagningen och förbättrar familjernas mentala och fysiska välmående. Då avgifterna för småbarnspedagogiken sänks, kan allt fler kommuninvånare utnyttja pedagogikens fördelar.

I lagen om småbarnspedagogik finns noggranna bestämmelser om hur många vuxna som ska vara på plats i barngrupperna. Man ska hålla fast vid relationstalen så att personalen orkar i sitt arbete och barnen får tillgång till trygg småbarnspedagogik.

läraren inom småbarnspedagogik pysslar med barnen

God småbarnspedagogik kan endast uppnås om arbetstagarna mår bra och lönen är i skick. Kommunen ska som arbetsgivare se till att hela personalen får tillgång till fortbildning och examensinriktad fortbildning och betala full lön för en full arbetsinsats.

En motiverad personal vårdar och fostrar barnen väl både i daghem och familjedagvård. Motivationen hålls på topp när man får lön för hela året för en arbetsinsats för hela året och inte behöver vara utan lön under sommaren.

Ett förmånligt och mångsidigt motionsutbud håller konditionen uppe

Var och en, oberoende av inkomstnivå, ska ha möjlighet att röra på sig i vardagen. Motion och idrott hjälper människor att må bra och hållas friska.

personer som motionerar ute

Då kommunen erbjuder idrottstjänster till ett lämpligt pris, är det inte endast de välbärgade som har tillgång till motion. Det ska finnas tillräckligt med idrottsplatser med yrkeskunnig personal. Motionsturerna ska fördelas jämlikt mellan olika grupper.

Ett modernt bibliotek är både en evenemangs- och mötesplats

Biblioteket är en av de finaste tjänsterna i det finländska samhället. Underhåll av biblioteken kräver en yrkesskicklig, kunnig och välmående personal.

Biblioteken ger kommuninvånarna tillgång till litteratur och konst och därutöver möjlighet till livslångt lärande och att utveckla sina färdigheter. Ett modernt bibliotek erbjuder utöver läsning också lättillgängliga och avgiftsfria kulturevenemang. Biblioteket är kommuninvånarens eget vardagsrum där kreativiteten frodas.

Bibliotekens lagstadgade uppgift är att främja befolkningens jämlika tillgång till bildning, litteratur och konst, utveckling av kunskap och medborgarfärdigheter, internationalism och livslångt lärande. Biblioteket lever och förändras i takt med samhället men förblir ändå en oas för bildning och kultur.

Arbetstagare mellan bibliotekshyllor, fönster i bakgrunden.

Kulturutbudet lockar företag och skattebetalare

Ett månsidigt och livligt kulturutbud lockar unga vuxna, familjer, högutbildade, tillväxtföretag och högteknologiföretag.

Kommunen ska erbjuda alla invånare mångsidiga hobbyer och kulturtjänster. Kommunernas kulturtjänster utgör en betydande del av det finländska välfärdssamhället. Undersökningar har visat att ett aktivt kulturliv hjälper människor att känna sig friskare, både till kropp och själ.

Personer står i ring på en scen.

Kulturella rum, museer, teatrar och orkestrar fungerar endast om de har tillgång till tillräcklig finansiering och personal. Kulturtjänsterna är en betydande del av det finländska välfärdssamhällets serviceutbud. Olika kulturella rum, museer, teatrar och orkestrar behöver både personal- och finansiella resurser för att må bra.

God kulturpolitik är en helhet där till exempel ett professionellt kulturutbud och barnens hobbymöjligheter stödjer varann.