Förminskade hälsoklyftor

Kommunerna tar hand om sina invånares hälsa och välmående, även om social- och hälsovårdstjänsterna överförs till en annan organisation.

Hälsoklyftor ska förebyggas

En stor del av kommunernas nuvarande uppgifter överförs till de så kallade välfärdslanskapen i samband med genomförandet av vårdreformen.

Kommunerna ska ändå också i fortsättningen främja sina invånares hälsa och välmående. Detta kräver samarbete med välfärdsområdena och olika organisationer. Också därför är det viktigt att kommunerna utnämner personer som ansvarar för främjande av hälsa och välfärd.

Behovet av tunga och dyra social- och hälsovårdstjänster minskar då kommunerna främjar sina invånares hälsa och välfärd. Samtidigt minskar kommuninvånarnas hälsoklyftor.

Hemvårdare på jobb i Helsingfors. Hemvårdare städar i köket, åldring sitter vid bordet.

Befolkningens åldrande tvingar kommunen att tänka över många av sina tjänster. De äldre erbjuder också kommunerna många möjligheter. De använder i störst utsträckning offentliga tjänster men sätter också fart på den lokala ekonomin som aktiva kommuninvånare. Stärkande av ett gott liv för de äldre är en viktig del av kommunens arbete för hälsa och välmående.

En välmående kommun är en helhet vars olika delar stöder varandra. Kommunerna förbättrar sina invånares hälsa och välmående med service som förenklar vardagen men också till exempel med människonära planläggning samt genom att erbjuda tillräckliga kultur- och motionstjänster, satsningar på ungdomsarbete och stöd till föreningar.

Fungerande service främjar delaktighet

Kommunerna tar hand om de allra svagaste. Offentliga tjänster förhindrar fattigdom, mentala problem, rusmedelsmissbruk, bostadslöshet och utslagning som beror på många olika orsaker.

Kommunerna har ett stort ansvar för att invandrare som är väldigt olika till sin bakgrund integreras i Finland och blir delaktiga i vårt samhälle. Integreringen kan lyckas endast om invandrarna integreras som kommuninvånare. Det ska finnas tillräckliga möjligheter att lära sig finska eller svenska, vid behov möjligheter till yrkesutbildning och därigenom en kanal till arbetslivet. Utbildning som ges vid läroanstalter och institut inom det fria bildningsarbetet stödjer både invandrarnas som alla kommuninvånares färdigheter och delaktighet.

Två personer vid en dator, kaffekopp och kalender bredvid.

Sysselsättningstjänsterna utvecklas under de närmaste åren allt mer i riktning mot närservice, där kommunernas serviceutbud får en större betydelse. Sysselsättningen främjas i kommunerna redan nu med många olika tjänster. De här tjänsterna ska hopföras så att de är lätta att hitta. Det lönar sig att ta modell av de pågående sysselsättningsförsöken i kommunerna.

Man måste fästa särskild uppmärksamhet vid ungdomsarbetslösheten, så att det inte uppstår problem genast i början av karriären. Kommunerna ska också fästa uppmärksamhet vid arbetsdiskriminering. Familjebakgrund, etniskt ursprung, handikapp eller kön får inte bestämma vad en person kan studera eller arbeta med.

Handikappade har rätt till jämlik service oberoende av hemort

Handikappade ska ha möjlighet att få enhetliga tjänster oberoende av var i Finland de bor. Kommunerna har en viktig roll i att de handikappade får den personliga assistans de behöver. Kommunerna har en avgörande inverkan på de villkor som de personliga assistenterna jobbar enligt. JHL:s mål är att assistensens timtaxa vore densamma oberoende av hur servicen ordnas.

Personlig assistens hjälper en handikappad. Säng och fönster i bakgrunden.

Många kommuner erbjuder de handikappade servicesedlar, med vilka den personliga assistensen kan köpas av privata företag. Servicesedelns värde ska räknas så att företagen iakttar den privata socialservicebranschens kollektivavtal. Avtalet är allmänt bindande.

Personlig assistens ordnas också i enlighet med den så kallade arbetsgivarmodellen. I modellen är det den personliga assistensens brukare som har arbetsgivaransvaret.  I arbetsgivarmodellen ska kommunens och arbetsgivarens roll samt arbetsgivaransvaret vara tydligt formulerade. Ifall kommunen önskar utnyttja arbetsgivarmodellen, måste den försäkra sig om att den personliga assistensens brukare är villig och kapabel att fungera som arbetsgivare. Ifall detta inte uppfylls, måste assistensen ordnas på annat sätt.

Personlig assistens kräver många hjälpredskap och skyddsutrustning. Kommunen ska ansvara för att dessa finns tillgängliga.

Kommunen är skyldig att handleda klienterna inom handikapparbetet. I rådgivningen ska man noggrant gå igenom företagshälsovårdens och arbetarskyddets anvisningar.