En fungerande kommun, egna tjänster

En kommun som bryr sig om sina invånare anordnar servicen i egen regi. Den offentliga sektorn kan ordna verksamheten smidigt och samarbeta med olika aktörer i hela servicekedjan.

Tjänster som lagts ut lönar sig att återta som egen service

Servicen behöver inte konkurrensutsättas om kommunen producerar tjänsterna själv. Den offentliga sektorn kan producera servicen smidigt eftersom servicen kan utformas som en enhetlig och fungerande servicekedja.

Den offentliga servicen ska bevaras inom ramen för det demokratiska beslutsfattandet. Även om man beslutar att lägga ut servicen, vilar ansvaret för servicens funktion på kommunen.

Utlagda tjänster fungerar ofta dåligt i servicekedjor. Utläggning av tjänster medför inte automatiskt inbesparingar och endast priset kan inte utgöra en grund för utläggning. Avtal och servicebeskrivningar i anknytning till konkurrensutsättning begränsar verksamheten.

Även om man beslutar att lägga ut servicen, vilar ansvaret för servicens funktion på kommunen.

Under årens lopp har många kommunala tjänster lagts ut. Samtidigt använder kommunerna allt mer pengar för köpt service. Nu är det dags att göra upp en plan för återtagande av den service som det lönar sig för kommunen att anordna som egen verksamhet.

Den service som befolkningen behöver ska fungera också i undantagsförhållanden. Samhället förbereder sig för att med hjälp av beredskapsåtgärder upprätthålla livsviktiga funktioner, såsom läkemedels- och förnödenhetsomsorg, också under undantagsförhållanden.

läkemedel

Aktörer inom privata sektorn behövs för att genomföra åtgärder inom försörjningsberedskapen, men serviceproducenter som agerar marknadsmässigt kan inte genomföra uppgifter inom försörjningsberedskapen.

Med upphandlingar motverkar man grå ekonomi och befrämjar ansvarsfull företagsverksamhet. Upphandlingarna måste skötas så att kommunerna i Finland går mot en klimatneutral ekonomi. Övergången måste gå till så att man tar hand om anställningsförhållandena.

Vid upphandlingarna måste man beakta att kommuninvånarna i fortsättningen erbjuds allt mer digitala tjänster som är lätta att använda. Man måste fästa särskild uppmärksamhet vid dataskydd och datasäkerhet.

Stödtjänsterna håller vardagen i rullning

God vård och omsorg för de äldre, fungerande dagvård och trygga operationer vid sjukhusen kan lyckas endast om de så kallade stödtjänsterna fungerar väl.

Proffsen inom stödtjänsterna städar i skolor och på sjukhus, håller operationsutrustningen i skick och underhåller bussar och tåg.  Stödtjänsternas stjärnproffs är osynliga för många men resultatet av deras arbete är alltid synligt. De utgör stommen – utan den kan den offentliga servicen inte fungera.

Den offentliga sektorns stjärnproffs underhåller apparater, håller sjukhus och daghem rena och tillreder skolmaten. Utöver dem som avlagt yrkesexamen arbetar personer som avlagt specialyrkesexamen inom stödtjänsterna.

Det lönar sig att producera stödtjänsterna som egen verksamhet. Då kan servicens funktionssäkerhet bevaras på en god nivå.

Då arbetstagarna mår bra sparar kommunen pengar

Den offentliga sektorn hotas av en allt svårare brist på arbetskraft. Utbildning av nya yrkesproffs löser inte ensamt problemet, eftersom det föds allt färre barn i Finland.

Arbetskraftsbristen kan övervinnas då proffsen inom den offentliga sektorn mår bra på jobbet. Ju bättre man mår på jobbet, desto längre orkar man jobba.

God arbetshälsa sparar pengar för kommunerna.

Redan i denna dag betalar kommunerna två miljarder euro i kostnader som förorsakas av arbetsoförmåga. Antalet personer inom kommunbranschen som går i invalidpension har stigit efter många år med nedgång. Störningar i mentalhälsan, särskilt andelen som erhåller invalidpension till följd av depression eller återkommande depression har ökat.

Under den kommande mandatperioden måste kommunerna slå vakt om förbättrad arbetshälsa. Det går vägen om ledarskapet fungerar väl och yrkesskickligheten hålls på topp.