Beslutsfattarbrev 2/2024

Med beslutsfattarbrevet från Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL vill vi stödja dig i ditt utmanande arbete genom att erbjuda information och synvinklar. Vi hoppas att brevet är till nytta för beslutsfattandet och främjandet av en smidig vardag.

Förbundets beslutsfattarbrev skickas till riksdagsledamöter, region- och kommunfullmäktigeledamöter, kommunernas och regionernas ledande tjänsteinnehavare, statsförvaltningens centrala aktörer samt JHL-aktiva. Vi tar gärna emot respons om brevet. Responsen kan skickas direkt till mig.

Givande lässtunder!

Johanna Värmälä, specialsakkunnig

johanna.varmala@jhl.fi

tfn. 0505927619

Bästa beslutsfattare!

JHL rf vill lyfta fram det offentliga arbetets betydelsefullhet. Viktiga arbetsuppgifter (”Tärkeitä töitä”) är värda att uppskattas och uppskattningen ska också synas i beslutsfattandet. Finlands medborgare uppskattar också arbetet inom kommunerna och välfärdsområdena och vill garantera att dessa lagstadgade tjänster får tillräcklig finansiering.

Det hur mycket man uppskattar den offentliga sektorn syns bäst när man fattar beslut om bland annat social- och hälsovårdstjänster, småbarnspedagogik, undervisning, biblioteksväsendet, vägunderhåll, vattenförsörjning och underhåll av rekreationsområden. Det gäller också att komma ihåg att utan stödtjänster finns det inte heller någon annan service. Flera proffs tar hand om den service som syns för medborgarna. Dessa proffs arbetar till exempel inom förvaltning, ict-tjänster, rengörings- och kosthållstjänster, energiproduktion, brand- och räddningsväsendet, instrumentvård och fastighetsskötsel.

Den offentliga sektorn ansvarar för att ordna tjänsterna. Dessutom bär den offentliga sektorn huvudsakliga ansvaret för beredskapsverksamheten och kritiska branschers uppgifter. När man bestämmer om finansieringen för kommuner och välfärdsområden måste dessa särskilda uppgifter beaktas. Ordentlig beredskapsplanering, utbildning och beredskapsövningar är möjliga endast genom tillräcklig finansiering. Alla dessa behövs så att man kan agera rätt även under störningar och undantagsförhållanden.

Vid beredningen av författningarna ska man beakta alla kritiska branscher som omfattas av socialvårdslagen, lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik. Det här gäller även kosthållstjänsterna. Lagstiftningen måste ta hänsyn till de kritiska branscherna också eftersom Finland förbereder sig för att genomföra CER-direktivet. JHL har även påmint om den offentliga sektorns betydelse när det gäller lagstiftningsreformer och utveckling av verksamheten (länken på finska).

Med samarbetshälsningar

Håkan Ekström

Ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Bolag som ägs av kommuner och välfärdsområden från Avainta rf till företagssektionen

Arbetsgivarorganiseringen för de bolag som ägs av kommunerna och välfärdsområdena håller på att förändras. Det gemensamma målet för KT och branschens personalorganisationer är att KT:s företagssektion (KT-företagen) i fortsättningen skulle fungera som arbetsgivarförening för offentligt ägda bolag. Det här kräver att medlemsföretagen i AVAINTA-arbetsgivarna rf måste aktivt söka om medlemskap i KT. Beslutsfattare i kommuner och välfärdsområden, dvs. ägarpartens beslutsfattare, har en avgörande roll i att förändringsprocessen lyckas.

Vid Avainta rf:s extra medlemsmöte den 27.10.2023 beslutade man om att inleda en nedläggningsprocess enligt vilken Avaintas operativa verksamhet avslutas från och med den 1.1.2025. Föreningens möte beslutade om att enligt förbundsstyrelsens förslag rekommendera att KT-medlemskapsberättigade medlemssamfund ska ansluta sig till KT senast den 1.1.2025.

JHL är starkt med och stöder denna ändring och att företagen söker om medlemskap i KT:s företagssektion. Genom att ansluta sig till KT:s företagssektion säkerställer ett företag kontinuitet både vad gäller arbetsvillkor och avtalsparter. Vi anser att behållandet av de nuvarande arbetsvillkoren är det bästa sättet att garantera bland annat att personalen stannar kvar i arbetet och att det finns tillgång till nya anställda under den rådande arbetskraftsbristen. Inom företagssektionen fortsätter man följa Avainta-avtalet. På våren 2025 kommer ett kollektivavtal att utformas på samma nivå för företagssektionen. Avtalet om avtalsstrukturen finns bland annat på JHL:s webbplats (på finska).

Det finns mer information om ändringen och tillvägagångssätten på Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s webbplats. Vi rekommenderar även KT:s infotillfällen om temat samt att ni beställer KT-företagens nyhetsbrev. (På finska)

JHL önskar att ni som ägarpartens beslutsfattare vid offentligt ägda bolag stöder beslut som skulle göra det möjligt för bolagen i era kommuner och i era välfärdsområden att ansöka om medlemskap i KT.

Personalens röst får inte glömmas bort vid kommunernas och välfärdsområdenas samarbetsförhandlingar

Man förväntar sig enorma besparingar från kommunernas och välfärdsområdenas samarbetsförhandlingar, men i alltför snabb takt. Vi måste lyssna på personalen med tillräcklig känslighet, eftersom ömsesidigt förtroende och ömsesidig uppskattning är avgörande faktorer för att förhandlingarna ska lyckas.

Det krävs omfattande diskussioner för att på riktigt lyssna på personalens åsikter och möjliggöra deras involvering i samarbetsförhandlingarna. Att rådfråga personalrepresentanter och personalen om olika besparingssätt öppnar en helt ny värld av möjligheter. ”De bästa idéerna om arbetets och tjänsternas utveckling kommer även de från proffsen”, påminner branschchef Mari Keturi i sin blogg.

Läs mer (på finska): https://www.jhl.fi/blogi/2024/04/08/henkiloston-aani-ei-saa-unohtua-kuntien-ja-hyvinvointialueiden-yt-neuvotteluissa/

Vi har inte råd att göra sådana besparingsåtgärder inom välfärdsområdena som tär på välbefinnandet för social- och hälsovårdens personal

Välfärdsområdena kämpar med sparbehov. Samtidigt kräver den skriande personalbristen inom social- och hälsovården att man satsar på personalen.

JHL:s ordförande Håkan Ekström betonar att det största värdet inom den arbetskraftsintensiva social- och hälsovårdssektorn ligger i arbetstagarnas kunnande och välbefinnande. Besparingar som görs inom välfärdsområdena får helt enkelt inte ske på personalens bekostnad.

Fackförbundet JHL gjorde en omfattande enkät till medlemmar inom social- och hälsovårdsbranschen samt deras stödtjänster, där förbundet bad om deras lösningar för att komma till rätta med branschens personalbrist. Vi fick nästan 3600 svar på enkäten. Enkäten är en del av JHL:s pilotprojekt under åren 2023–2027 som har samma tema.

Läs mer (på finska): Sote-alan henkilöstö ei saa olla säästökohde – Ammattiliitto JHL

Ett rättvist och säkert arbete får folk att söka sig till och även stanna kvar i arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken

Hur skulle det kännas att arbeta på en arbetsplats där man inte hinner ta pauser, måste jobba längre skift, arbeta alltför hårt samt tvingas stå ut med buller och till och med eventuellt råka ut för våld? Det här är en otäck verklighet för alltför många proffs inom småbarnspedagogik som svarat på JHL:s enkät, berättar sakkunnig i arbetslivsfrågor Merja Hyvärinen i JHL:s blogg.

Rättvist och kunnigt ledarskap främjar arbetshälsan. Arbetstagaren ska kunna lita på att saker och ting ska redas ut på ett rättvist och objektivt sätt, oberoende av vilken situation man befinner sig i.

Läs mer (på finska): https://www.jhl.fi/blogi/2024/03/27/reilu-ja-turvallinen-tyo-saa-ihmiset-tulemaan-ja-pysymaan-varhaiskasvatuksen-tyopaikoilla/