Kehitysyhteistyöhankkeet

JHL:n kehitysyhteistyön tavoitteena on vahvistaa ihmis- ja ammattiyhdistysoikeuksia, demokratiaa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

Ammattiliitto JHL:n kehitysyhteistyöhankkeilla edistetään myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Ammattiliittojen välistä solidaarisuutta tarvitaan nyt ehkä enemmän kuin koskaan. Tässä työssä ammattiliittojen kehitysyhteistyöhankkeet ovat tärkeitä. JHL:n kehitysyhteistyö ei ole hyväntekeväisyyttä vaan solidaarisuutta ja kumppanuutta!

JHL tukee kehitysmaiden ammattiliittoja pääsääntöisesti yhdessä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin ja Julkisalojen kansainvälisen liiton PSI:n kanssa.

Hankkeita on käynnissä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Hankkeet Aasiassa

Kampanjointi julkisen sektorin ay-oikeuksien puolesta Filippiineillä

Filippiinien julkisen sektorin työntekijöiden edunvalvonta on vaikeaa, sillä heillä on hyvin rajoitetut järjestäytymisoikeudet. Liittoja ei myöskään ole virallisesti tunnustettu, joten työehtosopimusneuvottelut ovat usein mahdottomia. Julkisten palvelujen ulkoistaminen myös entisestään heikentää työntekijöiden asemaa ja oikeuksia.

Hankkeessa on kampanjoitu sen puolesta, että Filippiinien hallitus ratifioisi Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimuksen 151 jotta julkisen sektorin työntekijöiden oikeudet ja työmarkkina-asema tulisi tunnustetuksi. Tässä onnistuttiin 7 vuoden kampanjoinnin tuloksena. 14.8.2017 Filippiinien senaatti, ensimmäisenä maana Aasiassa, hyväksyi yksimielisesti sopimuksen ratifioinnin. Tämä oli merkittävä voitto.

Työ kuitenkin jatkuu. Nyt tehdään työtä sen puolesta, että julkisen sektorin järjestäytymis- ja neuvotteluoikeudet sovelletaan myös Filippiinien kansalliseen lainsäädäntöön.

JHL:n kumppanina Suomessa on SASKin lisäksi Ammattiliitto Pro.

Katso myös:
Motiivi: Työntekijöiden perusoikeudet toteutumassa Filippiineillä
SAK:n sivuilta – Ay-aktiivit hengenvaarassa Filippiineillä

Vesihuolto ja laadukkaat julkiset palvelut Filippiineillä ja Indonesiassa

Filippiineillä ja Indonesiassa julkisia vesilaitoksia on yksityistetty. Yksityistäminen on heikentänyt kohtuuhintaisten vesipalveluiden saatavuutta kansalaisille. Lisäksi työntekijöiden työsuhdeturva on heikentynyt. Vesihuollon yksityistämisiin on usein liittynyt myös vahvoja korruptioepäilyjä.

Liitot kampanjoivat sen puolesta, että vettä ja vesihuoltoa pidettäisiin ihmisoikeutena, johon kaikilla kansalaisilla on oltava mahdollisuus riippumatta heidän varallisuudestaan.

Hankkeessa Filippiinien ja Indonesian ammattiliitot kehittävät kattaviin selvityksiin perustuvia vaihtoehtoisia malleja vesilaitosten yksityistämiselle, ja mallit tuodaan julki maiden hallituksille ja kansalaisille.

Energia julkisena palveluna Indonesiassa

Indonesian valtakunnallisen energiayhtiön työntekijöiden ammattiliitto SP.PLN joutui kovien hyökkäysten kohteeksi, kun se vastusti energialaitoksen yksityistämistä. Yhtiön johto perusti ns. keltaisen liiton, jonka edunvalvonta on näennäistä ja toimii työnantajan ehdoilla. Yhtiö on myös ulkoistanut useita palveluitaan. Yhtiön pilkkomisen seurauksena SP.PLN menetti asemansa neuvotteluosapuolena. Syntyi tilanne, jossa yhtiön sisällä toimii useita kilpailevia ammattiliittoa. Yhtiö myös mitätöi aiemmin neuvotellun ay-jäsenmaksujärjestelmän.

Indonesian perustuslakituomioistuin päätti joulukuussa 2016, että kaikki elintärkeät sektorit tulee pitää julkisessa hallinnassa. Tämä antaa julkisen sektorin ammattiliitoille oikeudellisen perusteen vastustaa yksityistämisprosesseja ja siten turvata laadukkaat julkiset palvelut.

Hankkeessa on käynnistetty mittava ulkoistettuja palveluja edustavien ammattiliittojen sekä emoyhtiön ammattiliiton SP.PLN:n yhteistyö, jolla pyritään palauttamaan SP.PLN:n lainvoimainen asema ja kapasiteetti toimia emoyhtiön työntekijöitä edustavana liittona. Tässä merkittävä onnistuminen oli ns. keltaisen liiton fuusioituiminen SP.PLN:n kanssa. Liitot tekevät myös yhteistyötä emoyhtiön säilyttämiseksi valtio-omisteisena yhtiönä.

Hankkeessa tuetaan myös liittojen neuvottelukapasiteetin vahvistamista sekä jäsenhankintaa.

JHL:n kumppanina hankkeessa on SASKin lisäksi kolme pohjoismaista kunta-alan ammattiliittoa Ruotsin Kommunal, Norjan Fagforbundet ja Tanskan FOA.

Oikeita työsuhteita Nepalin terveysalalle

Nepalissa perusterveydenhuoltoa toteutetaan pitkälti 52 000 vapaaehtoistyöntekijän voimin. He eivät saa työstään palkkaa vaan minimaalista kulukorvausta.

Hankkeessa pyritään parantamaan näiden vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksia, työolosuhteita ja työsuhdeturvaa.

Terveysalan vapaaehtoistyöntekijöitä puolustavien liittojen luoma yhteistoimintaelin haluaa nostaa vapaaehtoistyöntekijöiden heikon aseman kansalliseen keskusteluun ja ihmisten tietoisuuteen. Hankkeen pitkän ajan tavoite on muuttaa epäviralliset työsuhteet oikeiksi työsuhteiksi.

Liitot laativat yhteisen listan vaatimuksista, joiden avulla kampanjoidaan työsuhteiden virallistamiseksi. Pohjana toimii myös vuonna 2017 tehty selvitys. Liittojen toimintaa laajennetaan maantieteellisesti, jotta tieto saavuttaa syrjäisetkin kylät. Niiden johtoa ja aktiiveja koulutetaan strategisessa suunnittelussa, kampanjoinnissa ja työlainsäädännössä.

JHL:n kumppanina Suomessa on SASKin lisäksi Tehy.

Katso myös:
SASKin sivuilta: Nepalin terveydenhuolto pyörii vapaaehtoisvoimin

Video: Terveysalan vapaaehtoistyöntekijät kampanjoivat oiekiden työsuhteiden puolesta

Hankkeet Afrikassa

Ilmasto-oikeudenmukaisuus Afrikassa

Tansaniassa, Nigeriassa ja Marokossa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät lämpötilan nousuna sekä lisääntyneinä luonnonkatastrofeina. Ilmastonmuutoksen vaikutukset iskevät voimakkaimmin heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin ja työntekijöihin, joilla ei välttämättä ole pääsyä peruspalveluihin. Hankkeen toteutusmaissa julkisen alan ammattiliittojen ja hallitusten välinen yhteistyö ilmastonmuutoksen hillinnässä ja oikeudenmukaisessa siirtymässä joko puuttuu täysin, tai se on hyvin vähäistä.

Ilmasto-oikeudenmukaisuus -hankkeessa lisätään julkisen alan ammattiliittojen tietämystä ilmastonmuutoksesta ja valmiuksia toimia niin, että ne voivat toimia merkittävässä roolissa maiden ilmastomuutoksen hillitsemis- ja sopeutumissuunnitelmissa. Samalla parannetaan ammattiliittojen johdon valmiuksia tehokkaaseen vuoropuheluun.

Lue aiheesta lisää SASKin sivuilta.

Sukupuolittunut väkivalta kuriin Afrikan julkisella sektorilla

Ammattiliitot ja maailman työtä tekevät naiset ovat vuosien ajan kamppailleet sukupuolittunutta häirintää ja väkivaltaa vastaan.

Valtaosa väkivallasta työelämässä kohdistuu naisiin, mutta se voi kohdistua myös esimerkiksi siirtotyöläisiin tai nuoriin. Hankkeen perustana toimii kansainvälisen työjärjestön ILOn vuonna 2019 hyväksymä, väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskeva yleissopimus nro 190. Se velvoittaa valtiot huolehtimaan siitä, että lainsäädäntö takaa kaikille oikeuden tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen työelämässä.

Hankkeen seurauksena Senegalin, Ugandan ja Etelä-Afrikan työtä tekevät naiset ovat paremmin suojeltuja sukupuolittunutta väkivaltaa ja häirintää vastaan ja työpaikoilla saavutetaan rakenteellisia muutoksia.

ILOn yleissopimus nro 190 sukupuolittuneen häirinnän ja väkivallan torjumiseksi ratifioidaan eli viedään osaksi hankkeessa mukana olevien maiden ja lainsäädäntöä ja sen sisältö huomioidaan paremmin myös työehtosopimuksissa.

Lue lisää hankkeesta SASKin sivuilta

Julkisen alan neuvotteluoikeudet Mosambikissa

Julkisen alan työntekijät muodostavat suurimman virallisissa työsuhteissa työskentelevän ryhmän Mosambikissa. Julkisen sektorin ammattiliitto SINAPF voisi olla maansa suurin ja vaikutusvaltaisin liitto. Sillä ei kuitenkaan ole virallista asemaa.

Vuoden 2014 pilottihankkeessa kampanjoitiin yksinomaan lakimuutoksen puolesta, jolla saataisiin aikaan julkisen alan järjestäytymis- ja neuvotteluoikeudet. Tässä onnistuttiin – järjestäytymisoikeus kirjattiin lakiin marraskuussa 2014.

Vielä on kuitenkin tehtävää, muun muassa lakko-oikeus puuttuu.

Nyt keskitytään liiton aseman virallistamiseen, liiton rakenteiden kehittämiseen, jäsenmaksujärjestelmän luomiseen ja liiton aktiivien kapasiteetin vahvistamiseen. Liiton virallisen aseman vahvistaminen vaatii reilut 16.000 allekirjoitusta, mikä on erittäin haastava tehtävä Mosambikin kaltaisessa maassa.

Video: Mosambikin julkisen sektorin liitto kamppailee asemastaan

Hankkeet Väli-Amerikassa

Ammattiyhdistysoikeudet El Salvadorissa ja Guatemalassa

Keski-Amerikassa ay-liike on erittäin heikko ja sirpaleinen. Keski-Amerikka on myös yksi vaarallisimmista alueista ay-aktiiveilla maailmassa.

Työlainsäädäntö on puutteellista eikä se noudata kansainvälisiä sopimuksia. Julkisen alan TES-neuvottelut on sallittu vain muutamilla julkisen hallinnon aloilla. Hankkeella pyritään parantamaan työntekijöiden oikeuksien toteumista ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julkisen sektorin järjestäytymiseen ja neuvotteluoikeuksiin liittyvien sopimusten ratifiointia ja noudattamista. Liittoja tuetaan tutkimustyössä, koulutetaan ammattiliittojen johtajia neuvottelutaidoissa ja kampanjointi- ja vaikuttamistyössä sekä lakimuutosesitysten tekemisessä.

JHL:n kumppaneina Suomessa SASKin lisäksi ovat Jyty ja Ammattiliitto Pro.

Video: José ”Chepito” Martinez Guatemalan vesialan liitosta kertoo elämästään ay-aktiivina