Gå till innehållet

Så här ser det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade och det kommande löneprogrammet ut

Kommunernas timavlönade personal fick ett nytt kollektivavtal då JAU (fackförbunden JHL och Jyty), FOSU och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT nådde en uppgörelse om alla kommunsektorns tjänste- och anställningsvillkor. Det treåriga avtalet innehåller lönehöjningar för varje år och ett femårigt löneprogram.

JHL, Jyty, FOSU och KT har godkänt kommunsektorns alla tjänste- och anställningsvillkor. Det här betyder att också det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) är godkänt. De nya anställningsvillkoren grundar sig på förlikningsnämndens medlingsbud som förföll då det förkastades av Tehy och Super. JHL, Jyty, FOSU och KT fortsatte emellertid förhandlingarna utgående från medlingsbudet.

Bekanta dig med diaserien som beskriver arbetskollektivavtalet för timavlönade

Här är huvudpunkterna i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade och löneprogrammet:

Avtalsperiod

Avtalsperioden varar i tre år, 1.5.2022−30.4.2025.

Lönehöjningar

Lönerna höjs enligt följande:

Lönehöjningar år 2022

  • Från och med 1.6.2022 eller den närmast därpå följande lönebetalningsperioden höjs grundtimlönerna och ackordlönerna med en allmän höjning på 27 cent per timme, men mist 2,0 procent. De individuella tilläggen höjs med 2,0 procent, men minst 1 cent. Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.
  • Den 1.10.2022 betalas en central justeringsrat på 0,53 procent. Av raten används 0,03 procentenheter för familjeledighetsreformens kostnader, varvid raten som fördelas i oktober uppgår till 0,5 procent. Förhandlingarna om justeringsratens fördelning ska vara slutförda senast den 30 september 2022. Om man inte uppnår samförstånd om fördelningen av raten, höjs grundtimlönerna, ackordlönerna och de individuella tilläggen med en allmän höjning.

TIM-AKA grundtimlöner och de ungas löner 1.6.2022

Lönegrupp Euro/timme Höjning i cent/timme
I A 13,47–15,49 33
B 12,01–14,01 31
C 11,12–12,54 28
II A 10,63–11,57 27
B 10,42–11,10 27
III 10,13–10,83 27
IV 9,42 27
O 9,65 27
Löner för unga arbetstagare under 18 år 8,85–9,06 27

Ackordlön 1.6.2022

Nivå I 17,31–21,44
Nivå II 15,50–19,17
Nivå III 14,89–17,46
Nivå IV 14,24–16,64
Nivå V 13,24–15,42
Nivå VI 12,08–14,03

Justering av medeltiminkomsten år 2022

Den allmänna höjningen som utbetalas 1.6.2022 påverkar medeltiminkomsten på följande sätt:

  • De medeltiminkomster som räknats ut på tredje och fjärde (III och IV)  kvartalet år 2021 samt första (I) kvartalet år 2022 höjs med 2,0 procent.
  • De medeltiminkomster som räknats ut på andra (II) kvartalet år 2022 höjs med 1,33 procent.

Lönehöjningar år 2023

  • 1.6.2023 betalas en allmän lönehöjning på 1,5 procent.
  • 1.6. 2023 betalas också en lokal justeringsrat på 0,4 procent. Om ingen enighet nås om hur den lokala raten ska fördelas, beslutar arbetsgivaren om fördelningen.

Lönehöjningarna under de kommande åren kan vara större än vad som överenskommits

Lönehöjningen år 2023-2024  är på så vis bunden till industri- och exportbranschernas lönehöjningar att om lönehöjningarna och de nya avtalstexternas kostnadseffekter inom dessa branscher är högre än de överenskomna 1,9 procenten i TIM-AKA-avtalet, läggs skillnaden till även i TIM-AKA-avtalets lönehöjningspott.

Skillnaden viktas enligt följande:
Om industri- och exportbranschernas lönehöjningar till exempel är 2,1 procent är skillnaden 0,2 procent. 70 procent av den överskridande andelen läggs till i den allmänna höjningen och 30 procent i den justeringsrat som man förhandlar om lokalt.

Om man inte når en uppgörelse om justeringsraten, läggs hälften av den till i den allmänna höjningen och arbetsgivaren beslutar hur resten fördelas.

Det är ändå säkert att lönehöjningarna i TIM-AKA kommer att vara minst 1,9 procent.

Lönehöjningar år 2024

Lönehöjningarna år 2024 är lika stora som 2023.

  • 1.6.2024 betalas höjningen som en allmän höjning på minst 1,5 procent.
  • Den 1.6.2024 betalas också en lokal justeringsrat på 0,4 procent. Om ingen enighet nås om hur den lokala raten ska fördelas, beslutar arbetsgivaren om fördelningen.

Lönehöjningarnas storlek är bunden till exportbranschens lönehöjningar på samma sätt som år 2023. Det betyder att lönehöjningarna även år 2024 kan vara större än överenskommet, men inte mindre.

Den avlönade familjeledigheten för den andra föräldern förlängs avsevärt

Familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022. Den andra förälderns avlönade familjeledighet förlängs avsevärt i kommunsektorns avtal. Istället för de tidigare 12 avlönade dagarna kan den andra föräldern få 32 vardagar avlönad familjeledighet.  Den andra föräldern får rätt till längre avlönad familjeledighet om barnets beräknade födelsedag är 4.9.2022 eller därefter eller om den dag som adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller därefter.

Arbetsgrupp för utveckling av lönesystemet

Arbetsgruppen har i uppgift att under avtalsperiodens lopp utreda förutsättningarna för utveckling av lönesystemet och olika avlöningssätt.

Löneprogrammet

Målet för det femåriga löneprogrammet 2023–2027 är att utveckla lönesystemet och övriga avtalsbestämmelser.

År 2023
Den 1.6.2023 används en 1,2 procents lokal justeringsrat, som kan fördelas till exempel för åtgärder som främjar tillgången till personal.

År 2024
Den 1.2.2024 används en central rat på 0,4 procent för kostnader på nationell nivå. Ifall man inte når enhällighet om raten, överförs den outnyttjade delen till år 2025. Meddelande om förverkligandet av raten ska ges senast 1.3.2024.

Den 1.6.2024 används en lokal justeringsrat på 0,6 procent med vilken man bl.a. främjar tillgången till arbetskraft.

År 2025
Den 1.6.2025 används en 0,8 procents lokal justeringsrat för åtgärder som främjar tillgången till personal.

Åren 2026– 2027
År 2026 är den lokala ratens storlek 0,8 procent och år 2027 1,2 procent. Raternas användningsändamål preciseras senare.

Mer information: avtalsexpert Karita Alanko, 050 302 5246