Gå till innehållet

Sådant är det treåriga SH-avtalet och dess löneprogram

Det har äntligen nåtts en överenskommelse om arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdsssektorn, dvs. SH-avtalet. Det treåriga avtalet innehåller löneförhöjningar för varje år och ett femårigt löneprogram.

JHL, Jyty, FOSU och KT har godkänt kommunsektorns alla tjänste- och anställningsvillkor. Det här betyder också att social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal, SH-avtalet, har fått en välsignelse. De nya tjänste- och anställningsvillkoren grundar sig på förlikningsnämndens medlingsbud som tidigare förkastades av Sote rf (Tehy och Super). JHL, Jyty, FOSU och KT fortsatte emellertid förhandlingarna utgående från medlingsbudet.

Bekanta dig med diaserien som beskriver arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn

Här är huvudpunkterna i SH-avtalet och löneprogrammet:

Avtalsperiod

Avtalsperioden varar i tre år, 1.5.2022−30.4.2025.

Löneförhöjningar

Lönerna höjs enligt följande:

År 2022

Den 1 juni 2022 höjs uppgiftsbaserade eller motsvarande löner med ett generellt lönepåslag på 46 euro eller minst 2 procent. Löneförhöjningen betalas i euro till dem som tjänar under 2 300 euro i månaden. De som tjänar över 2 300 euro i månaden får en procentuell löneförhöjning.

Även de individuella tilläggen och grundlönerna i bilagorna 1–2 höjs med 2 procent.

I deltidsarbete är den uppgiftsrelaterade lönens höjning i samma relation mindre som tjänsteinnehavarens/arbetstagarens arbetstid är mindre än den fulla arbetstiden enligt tjänste- eller kollektivavtalet.

Den 1 oktober 2022 betalas en central justeringspott på 0,53 procent. Av potten används 0,3 procentenheter för familjeledighetsreformens kostnader, så potten som fördelas i oktober uppgår till 0,5 procent.

Förhandlingarna om hur justeringspotten fördelas ska vara klara senast den 30 september 2022. Om man inte når samförstånd om fördelning av potten, betalas den som en allmän förhöjning.

År 2023

Den 1 juni 2023 höjs lönerna med ett generellt lönepåslag på minst 1,5 procent.

I början av juni 2023 betalas också en lokal justeringspott på 0,4 procent. Om ingen enighet nås om hur den potten ska fördelas, beslutar arbetsgivaren om fördelningen.

År 2024

Löneförhöjningarna år 2024 är lika stora som 2023.

1.6.2024 höjs lönerna med ett generellt lönepåslag på minst 1,5 procent.

I början av juni 2024 betalas också en lokal justeringspott som är 0,4 procent av SH-avtalets lönebelopp. Om ingen enighet nås om hur den lokala potten ska fördelas, beslutar arbetsgivaren om fördelningen.

Även större löneförhöjningar är möjliga

Löneförhöjningarna åren 2023 och 2024 är på så vis bundna till industri- och exportbranschernas löneförhöjningar att om löneförhöjningarna och de nya avtalstexternas kostnadseffekter inom dessa branscher är högre än de överenskomna 1,9 procenten i SH-avtalet, läggs skillnaden till även i SH-avtalets lönehöjningspott.

Skillnaden viktas enligt följande:
Om industri- och exportbranschernas löneförhöjningar till exempel är 2,1 procent är skillnaden 0,2 procent. 70 procent av skillnaden läggs till i det generella lönepåslaget och 30 procent i den lokala justeringspotten.

Om man inte når en uppgörelse om justeringspotten läggs hälften av skillnaden till i det generella lönepåslaget och arbetsgivaren beslutar hur resten fördelas.

Vad som är säkert är emellertid att lönehöjningarna i SH-avtalet kommer att vara minst 1,9 procent.

Den avlönade familjeledigheten för den andra föräldern förlängs avsevärt

Familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022. Den andra förälderns avlönade familjeledighet förlängs avsevärt i kommunsektorns avtal. Istället för de tidigare 12 avlönade dagarna kan den andra föräldern få 32 vardagar avlönad familjeledighet.  Den andra föräldern får rätt till längre avlönad familjeledighet om barnets beräknade födelsedag är 4.9.2022 eller därefter eller om den dag som adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller därefter.

Arbetsplatshandledning ska beaktas i lönesättningen

Anställningsvillkoren får en ny inskrivning om arbetsplatshandledning, vilket påverkar lönerna. När lönen fastställs för dem som fungerar som arbetsplatshandledare, måste handledningsuppgiftens inverkan på arbetets kravnivå beaktas.

Man måste beakta både dimensionering och användning av arbetstid. De som fungerar som arbetsplatshandledare ska också få behövlig utbildning. JHL följer upp hur inskrivningen påverkar lönesättningen.

SH-avtalets arbetsgrupper

Permanent social- och hälsovårdsgrupp

Lönegruppen
Gruppens uppgift är att förhandla om ett nytt system (till exempel ett s.k. nivålönesystem) som ska ersätta det nuvarande systemet för bedömning av arbetets svårighetsgrad. Gruppen kan också förhandla om övriga delar av lönesystemet, såsom arbetserfarenhetstillägg och individuellt tillägg. Målet är att avsluta förhandlingarna senast 1.2.2024.

Arbetstidsgruppen
Arbetstidsgruppens uppgift är att fortsätta utveckla arbetstidssystemen och -bestämmelserna så att de stöder både resultatrikt arbete och personalens hälsa och välbefinnande i arbetet.

Arbetsgruppen följer med hur väl de nya bestämmelserna fungerar och kartlägger planeringen och genomförandet av arbetsskiften som en helhetssituation bland arbetsgivarna inom social- och hälsovården. Utöver detta är arbetsgruppens uppdrag att ta reda på och förhandla om ändringsbehov i bestämmelserna som orsakas av resande i anslutning till välfärdsområdenas arbete, nya arbetssätt samt till exempel flera arbetsställen. De helheter som förhandlas kan hänföra sig till arbetstidskapitlet och ersättningarna för resekostnader.

Löneprogram

Målet för det femåriga löneprogrammet 2023–2027 är att utveckla lönesystemet och övriga avtalsbestämmelser.

År 2023
Den 1 juni 2023: en pott på 1,2 procent som förhandlas fram lokalt. Potten inriktas på uppgiftsbaserade löner och personliga tillägg genom att utveckla lönesystemen.  Det här motiveras också med till exempel tillgång till arbetskraft. Noggrannare anvisningar görs upp senare.

År 2024
Den 1 februari 2024 används en central pott på 0,4 procent till de nationella kostnaderna för nivålönesystemet. Ifall man inte når enhällighet om potten, överförs den outnyttjade delen till år 2025. Meddelande om förverkligandet av potten ska ges senast 1.3.2024.

1.6.2024 betalas en lokal justeringspott på 0,6 procent med vilken man främjar tillgången till bl.a. arbetskraft genom att höja de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen.

År 2025
1.6.2025 betalas en lokal justeringspott på 0,8 procent med vilken man främjar tillgången till arbetskraft genom att höja de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen.

År 2026−2027
År 2026 är den lokala pottens storlek 0,8 procent och år 2027 1,2 procent. Potternas användningsändamål preciseras senare.

Mer information: ansvarig avtalsexpert Minna Pirttijärvi, 0400 885 017