Gå till innehållet

De kommunala familjedagvårdarna övergår till månadslön – så här ser den treåriga avtalslösningen och det kommande löneprogrammet ut

De kommunala familjedagvårdarna övergår till månadslön. Det här har JHL drivit på redan i många år och uppnåddes då JHL, Jyty, FOSU och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT nådde en avtalsuppgörelse för hela kommunsektorn. Dagvårdarnas bilaga 12 är en del av AKTA-avtalet. Tack vare uppgörelsen är avtalsperioden treårig och innehåller lönehöjningar och ett femårigt löneprogram.

JAU (JHL och Jyty), FOSU och KT har godkänt de kommunala tjänste- och anställningsvillkoren. Det innebär att också det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets bilaga 12, dvs. familjedagvårdarnas bilaga, är godkänd. De nya anställningsvillkoren grundar sig på förlikningsnämndens medlingsbud som förföll då det tidigare förkastades av Sote ry (Tehy och Super). JHL, Jyty, FOSU och KT fortsatte emellertid förhandlingarna utgående från medlingsbudet.

Bekanta dig med diaserien som beskriver bilaga 12 för kommunala familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem

Här är huvudpunkterna i familjedagvårdarnas bilaga och löneprogrammet:

Avtalsperiod

Avtalsperioden är treårig, 1.5.2022−30.4.2025.

Lönehöjningar

År 2022
I de övriga kommunala avtalen ingår en allmän höjning på 2 procent och en justeringspott på 0,5 procent år 2022. Familjedagvårdarnas löner höjs inte år 2022 med en allmän höjning och inte heller med en justeringspott, utan pengarna överförs nästan helt och hållet (2,4 procent) till finansieringen av månadslönen. Den resterande 0,1 procenten överförs till den allmänna höjningen år 2023. Inte heller ersättningarna för vårdplatser höjs i år. Också det här beror på övergången till månadslön.

År 2023
Den 1 juni 2023 höjs familjedagvårdarnas löner med en allmän höjning på minst 1,6 procent.

Samtidigt betalas också en lokal justeringspott på 0,4 procent av lönesumman i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Familjedagvårdarna är med om att dela på denna rat. Om ingen enighet nås om hur den lokala potten ska fördelas, beslutar arbetsgivaren om fördelningen.

År 2024
Den 1 juni 2024 höjs lönerna med en allmän höjning på minst 1,5 procent.

Den 1 juni 2024 betalas också en lokal justeringspott på 0,4 procent. Familjedagvårdarna är med om att dela också på denna rat. Om ingen enighet nås om hur den lokala potten ska fördelas, beslutar arbetsgivaren om fördelningen.

Lönehöjningarna kan vara större än vad som överenskommits

Lönehöjningen åren 2023−2024  är på så vis bunden till industri- och exportbranschernas lönehöjningar att om lönehöjningarna och de nya avtalstexternas kostnadseffekter inom dessa branscher är högre än de överenskomna 1,9 procenten i AKTA-avtalet, läggs skillnaden till även i AKTA-avtalets lönehöjningspott.

Skillnaden viktas enligt följande:
Om industri- och exportbranschernas lönehöjningar till exempel är 2,1 procent är skillnaden 0,2 procent. 70 procent av den överskridande andelen läggs till i den allmänna höjningen och 30 procent i den justeringspott som man förhandlar om lokalt.

Om man inte når en uppgörelse om justeringspotten, läggs hälften av den till i den allmänna höjningen och arbetsgivaren beslutar hur resten fördelas.

Det är ändå säkert att lönehöjningarna kommer att vara minst 1,9 procent.

Familjedagvårdarna övergår till månadslön den 1 oktober 2022

Från och med den 1 oktober 2022 övergår de kommunala familjedagvårdarna som arbetar i sitt eget hem till månadslön. Från ingången av oktober är lönens storlek inte längre beroende av vårdplatsernas antal eller yrkesexamen. Fram till den 30 september betalas lönen enligt de gamla bestämmelserna, dvs. utgående från de reserverade vårdplatsernas antal och de ersättningar som betalas för utnyttjade vårdplatser, ifall inte annat avtalats om lokalt.

Från den 1 oktober 2022 är familjedagvårdarens grundlön alltid minst 1868,56 euro (lönesättningspunkt 12PPH100) oberoende av

  • antalet barn som vårdas (0–4) och
  • om barnen är i hel- eller halvdagsvård.

Om det hos familjedagvåraren har placerats fyra barn som samtidigt är närvarande och utöver dem ett barn som får förskoleundervisning eller som börjat i grundskolan, är familjedagvårdarens grundlön 1917,02 euro (12PPH200). Då vården av en förskoleelev eller ett barn som går i grundskolan avslutas, betalas den här lönen till utgången av ifrågavarande kalendermånad.

Ingen kommer att få sänkt lön. Om man tidigare har avtalat lokalt om bättre lön, gäller detta avtal fortsättningsvis.

Övergång till månadslön utgör inte en grund för att säga upp vårdplatser.

Övergången till månadslön genomförs så att reformen inte förorsakar avbrott i lönebetalningen. Bytet av lönesättningspunkt påverkas inte av att ett barn som vårdas tillfälligt är borta (till exempel om barnet är borta på grund av sjukdom). Övergången till månadslön varken fråntar eller ändrar arbetsgivarens skyldighet att utföra en bedömning av arbetets svårighetsgrad för familjedagvårdaren.

Familjedagvårdarnas grundlöner 1.10.2022−1.6.2024

Lönesättningspunkt Grundlönen 1.10.2022 minst (euro/månad) Grundlönen 1.6.2023 minst (euro/månad) Grundlönen 1.6.2024 minst (euro/månad)
12PPH100 1868,56 1898,46 1926,94
12PPH200 1917,02 1947,69 1976,91

I avtalsförhandlingarna kom parterna överens om att familjedagvårdare som omfattas av bilaga 12, övergår från och med ingången av nästa avtalsperiod för lönens del till AKTA:s bilaga 5. Ifall avtalsfinansieringen inte då räcker till för en övergång, görs övergången genast då det finns möjlighet till det.  Då familjedagvårdarna övergår till bilaga 5, frångår man två olika lönesättningspunkter. Lönen i bilaga 5 utformas utgående ifrån lönesättningspunkt 12PPH200 i bilaga 2 och man frångår uppdelningen i 4 eller 4½ barn.

Efter övergången till AKTA:s bilaga 5 fastställs de övriga anställningsvillkoren fortsättningsvis i enlighet med bilaga 12, till exempel beträffande arbetstid.

Två arbetsgrupper

  1. En arbetsgrupp med uppgiften att utreda specialfrågor i AKTA:s bilaga 12.
  2. En arbetsgrupp med uppgift att bereda övergången till AKTA:s bilaga 5 beträffande alla de familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem inför följande avtalsperiod. Avsikten är att det i bilaga 5 införs en egen lönesättningspunkt för de familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem. Vid övergången till bilaga 5 frångår man indelningen i 4 barn / 4½ barn.

Löneprogrammet

Målet för det femåriga löneprogrammet 2023−2027 är att förbättra konkurrenskraften hos kommun- och välfärdsområdenas arbetsplatser, förbättra tillgången till personal, arbetslivets kvalitet och serviceproduktionens resultatrika verksamhet.  Avsikten är att förnya lönesystemet så att det kunnande och ansvar som behövs i arbetet samt belöningen för individuella goda arbetsprestationer förverkligas bättre än nu. Också annan individuell belöning och belöning i grupp samt prestationsbaserade lönesystem ska utvecklas.

År 2023
Den 1 juni 2023 betalas en pott på 1,2 procent som förhandlas fram lokalt. Potten inriktas på uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg genom att utveckla lönesystemen.  Det här motiveras också med till exempel tillgång till arbetskraft. Noggrannare anvisningar görs upp senare.

År 2024
Den 1 februari 2024 används en central pott på 0,4 procent till de nationella kostnaderna för nivålönesystemet. Ifall man inte når enhällighet om raten, överförs den outnyttjade delen till år 2025. Meddelande om förverkligandet av raten ska ges senast 1.3.2024.

Den 1 juni 2024 betalas en lokal justeringspott på 0,6 procent med vilken man bl.a. främjar tillgången till arbetskraft genom att höja de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen.

År 2025
Den 1 juni 2025 betalas en lokal justeringspott på 0,8 procent med vilken man främjar tillgången till arbetskraft genom att höja de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen.

Åren 2026−2027
År 2026 är den lokala ratens storlek 0,8 procent och år 2027 1,2 procent. Raternas användningsändamål preciseras senare.

Mer information
avtalsexpert Marja Lehtonen, 046 9209 192
avtalsexpert Riitta Rautiainen, 0400 602 736