Övertids- och skiftbytesförbud

På denna sida hittar du anvisningar om hur du ska agera under övertids- och skiftbytesförbudet.

På JHL:s webbplats finns information om vilket arbete som övertids- och skiftbytesförbudet berör. Då JHL fattat ett organisationsmässigt beslut om arbetskonflikt, är det bindande för medlemmarna.

Undantag som gäller olika avtalsbranscher meddelas separat.

Varför har JHL beslutat om övertids- och/eller skiftbytesförbud?

Övertids- och/eller skiftbytesförbud används i påtryckningssyfte när kollektivförhandlingarna inte fortskrider.

Vad innebär övertidsförbudet?

Under övertidsförbudet är det endast ordinarie arbetstid som gäller, det vill säga inget övertidsarbete.

Övertidsarbete är arbete utanför den ordinarie arbetstiden som utförs på arbetsgivarens begäran och med arbetstagarens samtycke. Övertidsarbete är alltid frivilligt i ett anställningsförhållande.

Övertidsförbudet gäller till exempel

  •  insamling av plustimmar
  • övertid
  • jouruppgifter och resor utanför arbetstid.

Tjänsteinnehavare/tjänstemän kan inte vägra att utföra övertidsarbete om det är nödvändigt på grund av arbetets art och av synnerligen tvingande skäl.

I anmälan om arbetskonflikten anges om mertidsarbete omfattas av övertidsförbudet.

Vad innebär skiftbytesförbudet?

Under skiftbytesförbudet utförs det arbete som bekräftats i arbetsskiftsförteckningen.

Skiftbytesförbudet gäller endast skiftbyten som görs på arbetsgivarens initiativ. Skiftbyten är tillåtna om arbetstagarna enligt etablerad praxis själva kan komma överens om det sinsemellan. Det är möjligt att arbetsgivaren förbjuder arbetstagarna att byta arbetsskift sinsemellan som en motåtgärd.

Förtroendemän ingår under övertids- och skiftbytesförbudet inte lokala avtal om arbetstider med arbetsgivaren.

Övertids- och skiftbytesförbudet kräver inget förhandsmeddelande som vid strejk, utan kan genomföras på kort varsel.

Arbets- och tjänstekollektivavtalen kan innehålla bestämmelser om förändring av bekräftade arbetsskiftsförteckningar. Kontrollera ditt eget arbets- och/eller tjänstekollektivavtal.

Allmänna anvisningar om övertids- och/eller skiftbytesförbud

  • Om du blir ombedd att fortsätta arbeta efter ditt skift, att byta skift eller att arbeta ett extra skift ska du vägra och hänvisa till övertids- och skiftbytesförbudet.
  • Om arbetsgivaren ändå kräver att du ska fortsätta arbeta är det bäst att göra det för att undvika eventuell uppsägning utan saklig grund. Meddela dock omedelbart din förtroendeman eller förbundets regionkontor om så sker. Kräv som bevisning att arbetsgivaren framför kravet per e-post, SMS eller blanketten Arbetsgivarens order om förlängning av arbetsskiftet (pdf, 70 KB). Spara meddelandet och skicka det till din förtroendeman eller till regionkontoret.
  • Om du upplever situationen som pressande eller om arbetsgivarens representant hotar dig med till exempel en varning, kontakta omedelbart din förtroendeman eller förbundets regionkontor. Tala om för arbetsgivarens representant att agerandet är osakligt.
  • Det är fackförbundet som har utlyst förbudet. Du är inte själv ansvarig för förbudet eller dess konsekvenser. Om du misstänker att du blivit utsatt för påtryckningar, kontakta din förtroendeman eller regionkontoret.
  • Förbudet har utlysts med dina intressen i åtanke. Syftet är att sätta fart på förhandlingarna.
  • JHL:s medlemmar följer JHL:s anvisningar. Olika förbund kan ha olika anvisningar.

Arbetsgivaren nöjer sig inte nödvändigtvis med att bli föremål för konfliktåtgärden, utan vidtar sannolikt aktiva motåtgärder. Vi på JHL är förberedda på motåtgärder, för mer information kontakta din förtroendeman eller regionkontoret.

Är uppgifterna om dig i medlemsregistret korrekta?

I mittJHL ska du fylla i din e-postadress, ditt mobiltelefonnummer, din yrkesbeteckning och din arbetsgivare. Kontrollera alla dessa uppgifter och korrigera det som behövs!

Då din medlemsinformation är korrekt kan du vara säker på att precis de meddelanden som berör dig kommer fram. Sådana meddelanden är till exempel anvisningar om konfliktåtgärder som sker på din arbetsplats.

Om du redan tidigare loggat in i mittJHL, kan du logga in i tjänsten direkt med dina användarkoder.

Om du inte ännu loggat in i mittJHL, bekanta dig med inloggningsinstruktionen på mittJHL:s presentationssida.