Övertids- och skiftbytesförbud

På den här sidan finns information om hur du ska göra då övertids- och/eller skiftbytesförbud råder.

På JHL:s webbplats finns information om vilket arbete som övertids- och/eller skiftbytesförbudet berör. Då JHL fattat ett organisationsmässigt beslut om arbetskonflikt, är det bindande för medlemmarna.

Undantag som gäller olika avtalsbranscher meddelas separat.

Varför har JHL beslutat om övertids- och/eller skiftbytesförbud?

Övertids- och/eller skiftbytesförbud används i påtryckningssyfte när kollektivförhandlingarna inte fortskrider.

Vad innebär övertidsförbudet?

Under övertidsförbudet är det endast ordinarie arbetstid som gäller. Inget övertidsarbete utförs.

Övertidsarbete är arbete utanför den ordinarie arbetstiden som utförs på arbetsgivarens begäran och med arbetstagarens samtycke. Övertidsarbete är alltid frivilligt i ett anställningsförhållande.

Då övertidsförbud råder är det till exempel förbjudet att

  • samla in plustimmar
  • utföra övertidsarbete
  • utföra jourarbete som sker utanför ordinarie arbetstid om arbete som utförs under den tiden blir övertidsarbete eller resande

Tjänsteinnehavare/tjänstemän kan inte vägra att utföra övertidsarbete om det är nödvändigt på grund av arbetets art och av synnerligen tvingande skäl.

Förbundet meddelar separat om mertidsarbete omfattas av övertidsförbudet.

Vad innebär skiftbytesförbudet?

Under skiftbytesförbudet utförs det arbete som bekräftats i arbetsskiftsförteckningen.

Skiftbytesförbudet gäller endast skiftbyten som görs på arbetsgivarens initiativ. Arbetstagarna kan byta arbetsskift sinsemellan, om det är vedertagen praxis att komma överens om det. Det är möjligt, att arbetsgivaren förbjuder arbetstagarna från att byta arbetsskift sinsemellan som en motåtgärd.

Förtroendemän ingår under övertids- och skiftbytesförbudet inte lokala avtal om arbetstider med arbetsgivaren.

Övertids- och skiftbytesförbudet kräver inget förhandsmeddelande som vid strejk, utan kan genomföras på kort varsel.

Arbets- och tjänstekollektivavtalen kan innehålla bestämmelser om förändring av bekräftade arbetsskiftsförteckningar.  Kontrollera ditt eget arbets- och/eller tjänstekollektivavtal.

Allmänna anvisningar om övertids- och/eller skiftbytesförbud

  • Om du blir ombedd att fortsätta arbeta efter ditt skift, att byta skift eller att arbeta ett extra skift ska du vägra och hänvisa till övertids- och skiftbytesförbudet.
  • Om arbetsgivaren ändå kräver att du ska fortsätta arbeta är det bäst att göra det.  På det sättet undviker du eventuell uppsägning utan saklig grund. Meddela dock omedelbart din förtroendeman eller förbundets regionkontor om så sker.  Kräv som bevisning att arbetsgivaren framför kravet per e-post, SMS eller med denna blankett:

Arbetsgivarens order 2022 (pdf, 35 KB)

  • Spara meddelandet du fått och sänd det till din förtroendeman eller regionkontoret.
  • Om du upplever situationen som pressande eller om arbetsgivarens representant hotar dig, kontakta omedelbart din förtroendeman eller förbundets regionkontor. Tala om för arbetsgivarens representant att agerandet är osakligt.
  • Det är fackförbundet som har utlyst förbudet. Du är inte själv ansvarig för förbudet eller dess konsekvenser. Om du misstänker att du blivit utsatt för påtryckningar, kontakta din förtroendeman eller regionkontoret.
  • Förbudet har utlysts med dina intressen i åtanke. Syftet är att sätta fart på förhandlingarna.
  • JHL:s medlemmar följer JHL:s anvisningar. Olika förbund kan ha olika anvisningar.

Det kan hända att arbetsgivaren vägrar att inta en passiv roll och svarar sannolikt på konfliktåtgärderna genom aktiva motåtgärder. JHL har förberett sig för motåtgärder. Du får mer information av förtroendemannen eller regionkontoret.

Är uppgifterna om dig i medlemsregistret korrekta?

I mittJHL ska du fylla i din e-postadress, ditt mobiltelefonnummer, din yrkesbeteckning och din arbetsgivare. Kontrollera alla dessa uppgifter och korrigera det som behövs!

Då din medlemsinformation är korrekt kan du vara säker på att precis de meddelanden som berör dig kommer fram. Sådana meddelanden är till exempel anvisningar om konfliktåtgärder som sker på din arbetsplats.

Om du redan tidigare loggat in i mittJHL, kan du logga in i tjänsten direkt med dina användarkoder.

Om du inte ännu loggat in i mittJHL, bekanta dig med inloggningsinstruktionen på mittJHL:s presentationssida.