Förtroendeman

Förtroendemannen är arbetsplatsens stjärnback och en informationskälla som utbildats av förbundet.

Förtroendemannen är arbetstagarnas viktigaste representant vid sidan om arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktige. Hen representerar JHL:s medlemmar på arbetsplatsen och stöder dem om det finns oklarheter eller frågor som gäller arbetsförhållandet.  Förtroendemannen förhandlar, avtalar, medlar och förmedlar information mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Förtroendemannen är också en sakkunnig med viktigt information om sin egen bransch, eftersom JHL ordnar flera typer av kurser om arbetslivets svängningar specifikt för förtroendemän.

Varje JHL-medlem har rätt att delta i valet av arbetsplatsens förtroendeman – och rätt att ställa upp i valet till förtroendeman.

Skulle jag kunna vara förtroendeman?

Du skulle kunna bli en utmärkt förtroendeman om du

 • känner till vad som sker i vardagen på arbetsplatsen
 • vill lyssna på vad dina kolleger har att säga
 • vill representera arbetstagarna och stöda dem i arbetslivet
 • vill ge råd och hjälpa i frågor som gäller arbetsförhållandet
 • vill vara med i att utveckla arbetsplatsen
 • vill fungera som länken mellan arbetstagarna och arbetsgivarna

Som förtroendeman kan du föra ärenden vidare på din arbetsplats.

Förtroendemannens ställning har tryggats med ett starkare uppsägningsskydd i arbetsavtalslagen och i kollektivavtalen.

Förtroendemannen ska

 • övervaka efterlevnaden av avtal och lagar på arbetsplatsen
 • hjälpa i frågor som gäller arbetsförhållandet
 • förhandla med arbetsgivaren
 • samarbeta med andra personalrepresentanter
 • representera JHL och fungera som förbundets kontaktperson på arbetsplatsen

Är du intresserad?

JHL stöder förtroendemannen i uppgiften. Som förtroendeman kan du delta i avlönade förtroendemannakurser, får du vid behov hjälp och råd från JHL:s regionkontor, förbundskontor och jurister och en möjlighet att nätverka med andra förtroendemän.

Kontakta din förening eller JHL:s regionkontor om du är intresserad av uppgiften!

Var, när och hur väljs förtroendemännen?

Arbetstagarnas väljer förtroendemannen på antingen föreningens höstmöte eller på ett särskilt valmöte för minst två och högst fyra år i sänder.

Valet ordnas i enlighet med JHL-föreningens stadgar. Valet rekommenderas i regel göras på ojämna år.

Valet förrättas av föreningsstyrelsen eller föreningarnas styrelser tillsammans, om personalen på arbetsplatsen hör till flera olika föreningar.

Om det finns fler än en kandidat, ska det utnämnas en valkommitté för förrättande av valet. Före man ordnar valet ska man komma överens med varje arbetsgivare för sig om antalet förtroendemän och de arbetstagargrupper (verksamhetsfält) som förtroendemannen företräder.

Håll dig uppdaterad om när förtroendemannavalet ordnas på din arbetsplats. Passa på och ställ upp när det blir valdags.