Arbetarskyddsfullmäktig

Arbetarskyddsfullmäktigen representerar hela personalen på arbetsplatsen i frågor som gäller arbetarskyddet.

Arbetarskyddsfullmäktigen representerar hela personalen – inte bara JHL:s medlemmar – i frågor som gäller arbetarskydd och arbetshälsa.  Det måste väljas en arbetarskyddsfullmäktig (och två vice arbetarskyddsfullmäktige) på arbetsplatser där det finns minst 10 arbetstagare, men det är tillåtet att välja en arbetarskyddsfullmäktig också på mindre arbetsplatser än så

Varje arbetstagare har rätt att ställa i valet till arbetarskyddsfullmäktig och också delta i valet av arbetarskyddsfullmäktigen. Fullmäktigens period är oftast två år.

Arbetarskyddsfullmäktigen deltar kontinuerligt i arbetarskyddsutbildning som ordnas av JHL. Hen har möjlighet att aktivt delta i arbetarskyddssamarbetet med olika instanser.

Arbetarskyddsfullmäktige åtnjuter samma förstärkta uppsägningsskydd som förtroendemännen på det sätt som stadgas i arbetsavtalslagen och branschavtalen.

Arbetarskyddsfullmäktigen

 • representerar arbetstagarna i arbetarskyddsfrågor, utreder arbetstagarnas initiativ och enskilda problemsituationer och är närvarande vid arbetarskyddsinspektioner
 • samarbetar med arbetsgivaren, arbetarskyddschefen, företagshälsovården och andra aktörer inom arbetarskyddet
 • sätter sig in i förhållandena på arbetsplatsen och arbetskollektivets situation genom att besöka arbetsplatserna och med hjälp av statistik och rapporter
 • sätter sig in i lagstiftningen om arbetarskyddet
 • uppmärksammar arbetstagarna på säkra arbetsrutiner
 • tar del av ärenden och förändringar som har omedelbar inverkan på arbetstagarnas säkerhet och hälsa
 • deltar i planeringen och genomförandet av riskbedömningar
 • deltar i arbetet med att utarbeta gemensamma principer och spelregler för arbetsplatsen
 • deltar i utvecklingen av arbetsplatsen i frågor som berör arbetarskyddet och arbetshälsan
 • följer upp att överenskomna åtgärder genomförs
 • lyfter fram arbetarskyddsfrågor genom att ta initiativ, vara aktiv och agera med framförhållning
 • kan avbryta ett farligt arbete
 • samarbeta med andra personalrepresentanter och arbetarskyddsaktörer

Vice arbetarskyddsfullmäktige

Vice arbetarskyddsfullmäktige sköter fullmäktigens uppgifter då denne är förhindrad. Arbetarskyddsfullmäktigen ska meddela arbetsgivaren om sitt förhinder och om att uppgiften har överflyttats på vice fullmäktigen.

Förhindret kan vara kortvarigt och gälla till exempel deltagandet i ett möte eller en inspektion, eller vara mera långvarigt, vilket betyder att vice fullmäktigen får den ordinarie fullmäktigens befogenheter, till exempel rätten till information, tidsanvändning och rätten att avbryta arbetet.

Det är bra att man på arbetsplatsen kommer överens redan i förväg om hur man går till väga till exempel i fall av semester och längre sjukledigheter.

Arbetarskyddsfullmäktigens rätt att få information och utbildning

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att av arbetsgivaren få den information som behövs för att sköta samarbetsuppgiften. I rätten till information ingår tillgång till

 • sådana dokument och förteckningar som arbetsgivaren enligt arbetarskyddsbestämmelserna måste upprätta
 • avtalet om ordnande av företagshälsovård eller arbetsgivarens egen beskrivning av den företagshälsovård arbetsgivaren själv ordnar samt företagshälsovårdens verksamhetsplan
 • kopior av dessa dokument i den utsträckning som hens uppgift det förutsätter.

Arbetsgivaren ska sörja för att arbetarskyddsfullmäktigen och vice fullmäktigen får möjlighet att utbilda sig i arbetarskyddsfrågor. Arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen samt vice fullmäktigen ska behandla behovet och organiseringen av utbildningen senast två månader efter valet.

Utbildningen ska ske på arbetstid, om inte annat överenskoms. Utbildningen får inte medföra kostnader eller inkomstbortfall för vare sig fullmäktigen eller vice fullmäktigen.

Arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvändning

Arbetsgivaren ska befria arbetarskyddsfullmäktigen från dennes ordinarie arbetsuppgifter för en skälig tid som behövs för skötseln av arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter. Endast ett giltigt skäl kan tillfälligt förhindra befrielsen från uppgifterna.

Arbetsgivaren ska se till att arbetarskyddsfullmäktigen verkligen har möjlighet att sköta fullmäktigeuppgifterna.  I tillsynslagen finns en detaljerad förteckning över vilka omständigheter som ska tas i beaktande när den tid som behövs för skötseln av fullmäktigens uppgifter fastställs.

På en arbetsplats där minst tio arbetstagare arbetar ska arbetarskyddsfullmäktigen befrias från skötseln av arbetsuppgifter för minst fyra timmar under respektive period av fyra varandra påföljande kalenderveckor. Detta minimikrav gäller en arbetarskyddsfullmäktig som företräder den grupp arbetstagare i vilkas arbete olägenheterna eller riskerna är största.

Ersättning för inkomstbortfall

Arbetsgivaren ska ersätta arbetarskyddsfullmäktigen för det inkomstbortfall som skötseln av arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter under arbetstiden förorsakar och betala ersättning för de nödvändiga arbetarskyddsuppgifter som utförts utom arbetstiden.

Arbetsgivaren ska anvisa sådana utrymmen för arbetarskyddsfullmäktigen som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna. Arbetarskyddsfullmäktigen får använda de kontorstillbehör och telekommunikationsmedel som finns på arbetsplatsen för att sköta sina uppgifter.

Mer om samma tema:

Arbetarskyddsfullmäktigen, val av fullmäktigen  – Arbetarskyddscentralen
Arbetarskyddskommissionen – Arbetarskyddscentralen
Skyddsombud – Arbetarskyddscentralen
Arbetarkskyddschef – Arbetarskyddscentralen
Personregistret för arbetarskyddet– Arbetarskyddscentralen