Vanliga frågor om övertids- och skiftbytesförbud

På den här sidan finns svar på vanliga frågor om förbudet – frågorna och svaren uppdateras allteftersom situationen förändras. Det är fråga om den politiska manifestationen Sista droppen - på arbetstagarens sida, med vilken fackförbunden motsätter sig uppsägningslagen.

JHL inleder i oktober en politisk arbetskonflikt med vilken man motsätter sig den uppsägningslag som landets regering planerar. Förbundet inleder övertids- och skiftbytesförbud den 1 oktober kl. 00.00 inom de flesta branscher.

På denna sida samlas svar på de vanligaste frågorna beträffande den politiska arbetskonflikten. Läs noggrannare uppgifter om arbetskonflikten.

Vanliga frågor och svar om övertids- och skiftbytesförbud

Varför beslöt JHL om ett övertids- och skiftbytesförbud som politisk stridsåtgärd?

Landets regering har med sina åtgärder dragit undan mattan för löntagarna och de arbetslösa till den grad att JHL tillsammans med andra förbund kräver en återgång till trepartsförhandlingskulturen. JHL kräver också att regeringen drar tillbaka förslaget med vilket uppsägningsskyddet försvagas i företag med högst 10 anställda. Så här kan det inte fortsätta! Det räcker nu!

Varje arbetstagare som är medlem i JHL är skyldig att följa förbudet och det gäller alla branscher utom de branscher som särskilt omnämns att lämnas utanför förbudet. Åtgärderna gäller inte tjänsteinnehavare eller personer som arbetar i tjänsteförhållande. Se en noggrannare förteckning på sidan Sista droppen – på arbetstagarens sida.

Vad innebär övertidsförbudet?

Överskrid inte din normala ordinarie arbetstid. Utför inte övertidsarbete och låt inte ditt arbetstidssaldo stiga. Förbudet gäller både dygnsövertid och veckoövertid. Man kan inte komma överens om utförande av övertidsarbete i arbetsavtalet, utan man måste komma överens om det separat. Om man ändå kommit överens om övertidsarbetet före 25.9. kl. 13.00, kan övertidsarbete utföras.

Vad innebär skiftbytesförbudet?

Utför det arbete som bekräftats i din arbetsskiftsförteckning, inte mera.

Vad är övertidsarbete?

Övertidsarbete är arbete som överskrider den ordinarie arbetstiden som avses i arbetstidslagen. Arbete som överskrider den ordinarie arbetstiden är övertidsarbete endast om det utförs på arbetstagarens initiativ och på arbetstagarens godkännande.

Utförande av övertidsarbete förutsätter alltid också arbetstagarens godkännande. Arbetstagaren kan ge sitt godkännande endast separat för varje enskild gång. Därmed kan man inte förutsätta att arbetstagaren utför övertid och arbetstagaren kan inte heller genom sitt arbetsavtal förbinda sig till att vid behov utföra övertidsarbete.

Dygnsövertid är arbete som överskrider den ordinarie arbetstiden per dygn enligt arbetstidslagen. Veckoövertid är däremot arbete som överskrider den ordinarie arbetstiden per vecka enligt lagen men inte överskrider den ordinarie arbetstiden per dygn.

I periodarbete är övertid det arbete som överskrider arbetsperioden, till exempel den ordinarie arbetstiden för två eller tre veckor. I periodarbete kan man därmed utreda förekomsten av övertidsarbete först då perioden upphör.

Du får mer information av din egen förtroendeman eller ditt regionkontor.

Måste jag delta i stridsåtgärderna?

JHL har fattat ett beslut om politiska stridsåtgärder på förbundsnivå. Beslutet är ett förbundsbeslut och det är förpliktande för medlemmarna. Beslutet gäller inte personer som arbetar i tjänsteförhållande.

En kollektiv vägran att utföra övertidsarbete är en laglig åtgärd. Utförande av personligt övertidsarbete kräver godkännande. Arbetsgivaren kan till exempel inte hindra arbetstagarna att avlägsna sig från arbetsplatsen, hota dem med åtgärder eller utfärda sanktioner. Om din arbetsgivare försöker förbjuda dig att delta i övertidsförbudet, du upplever hot eller osakligt uppförande, ta kontakt med förtroendemannen på din arbetsplats. Om du inte har en förtroendeman på arbetsplatsen, ska du kontakta JHL:s regionkontor närmast dig.

Vem ska delta?

Alla som har ett anställningsförhållande. Personer i tjänsteförhållande kan inte delta. Se en noggrannare på sidan Sista droppen – på arbetstagarens sida.

Vad ska studerandemedlemmar göra?

Studerandemedlemmar som har ett anställningsförhållande omfattas av övertids- och skiftbytesförbudet.

Gäller förbudet huvudförtroendemän, förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige?

Ja.

Gäller förbudet personer i chefsställning?

Ja.

Måste jag berätta för min chef att jag är medlem i ett fackförbund*

Det är möjligt att man på arbetsplatserna börjar dela ut listor till cheferna över vem som hör till vilket fackförbund. Detta är ändå förbjudet enligt dataskyddsförordningen. Uppgifter om medlemskap ska skyddas särskilt noggrant eftersom behandling av dem kan förorsaka betydande risker för personens grundläggande rättigheter och friheter. Du har inte heller någon skyldighet att berätta för din chef vilket förbund du är medlem i. Ifall sådant börjar hända på din arbetsplats, meddela omedelbart din förtroendeman därom eller regionkontoret om ingen förtroendeman finns. Överlåtelse av dessa uppgifter i samband med detta övertids- och skiftbytesförbud är en dataskyddskränkning, som kan leda till skadestånd.

Kan arbetsgivaren ändra arbetsskiftsförteckningen genom ensidig anmälan?

Arbetsskiftsförteckningen ska delges arbetstagarna i skriftlig form senast en vecka före den tidsperiod som förteckningen avser börjar. Efter det här får arbetsgivaren ända den endast på motiverade grunder. Inom olika avtalsbranscher kan det finnas olika motiveringar för ändring av arbetsskiftsförteckningen av verksamhetsmässiga orsaker. Man kan inte ensidigt ändra arbetsskiftsförteckningen med hänvisning till rätten att leda arbetet. En enskild arbetstagares insjuknande eller variation i barnantalet på ett daghem är exempel som inte automatiskt utgör orsak att ändra en fastställd arbetsskiftsförteckning. En motiverad orsak är till sina dimensioner en avsevärd, oförutsebar händelse som arbetsgivaren inte kunde förbereda sig för, till exempel att hälften av personalen insjuknade akut. Arbetsgivaren har inte rätt att ensidigt förlänga arbetsskift som redan inletts. I oklara situationer kan du rådfråga din egen förtroendeman eller ditt eget regionkontor.

Om arbetsgivaren ändå ensidigt ändrar din arbetsskiftsförteckning eller vill förplikta dig att förlänga ditt arbetsskift, kan du be arbetsgivaren fylla i den bifogade blanketten som kan skrivas ut.

Arbetsgivarens order om förlängning av arbetsskiftet (pdf, 79 KB)

Med ifyllande av blanketten begär du att arbetstagaren ger sin order i skriftlig form, varvid givandet av ordern sker bevisligen. Det är viktigt att arbetsgivaren fyller i en noggrant specificerad motivering till ändringen av arbetsskiftsförteckningen i blanketten. Om du fått arbetsgivarens order med motiveringar per e-post, textmeddelande eller på annat skriftligt sätt, behöver du inte be arbetsgivaren fylla i blanketten.

Blanketterna kan sändas till den egna förtroendemannen eller regionkontoret på det egna området. De sparas där för eventuellt kommande behov.

Kan jag utföra ett arbetsskift om man kommit överens om skiftet tidigare men det inte finns inskrivet i förteckningen?

Ja, det kan du.

Jag har kommit överens om beredskap i mitt arbetsavtal. Kan jag vägra att utföra beredskapsarbete?

Om arbete som utförs under beredskapstid är övertidsarbete, utförs arbetet inte. Om arbetstagaren och arbetsgivaren kommit överens om beredskapsarrangemang på förhand, ska arbetstagaren eller förtroendemannen meddela arbetsgivaren om att de arbetsuppgifter som görs inom ramen för beredskap inte kan utföras som övertidsarbete. Jouruppgifter sköts så att telefonsamtal och felanmälningar tas emot. Man inleder det ordinarie arbetet inom ordinarie arbetstid när följande skift inleder sitt arbete. Arbetstagare och förtroendemän ska inte att avtala om att byta arbetsskift.

Är det möjligt att utföra mertidsarbete under ett övertids- och skiftbytesförbud?

Om arbetstagaren och arbetsgivaren i arbetsavtalet kommit överens om mertidsarbete, kan arbetstagaren inte vägra att utföra mertidsarbete trots övertidsförbudet. Övertidsförbudet gäller även deltidsanställda.
Förbudet gäller inte mertidsarbete. För dem som utför full arbetstid kan mertidsarbete förekomma endast under söckenhelgsperioder. Deltidsanställda kan utföra mertidsarbete ända upp till full arbetstid. Deltidsanställda får själv bestämma om de accepterar att på begäran utföra medtidsarbetet eller inte.

Kan arbetsgivaren förflytta mitt arbetsskift till en annan enhet under rådande övertids- och skiftbytesförbud?

Skiftbytesförbudet gäller inte ändringar i platsen där arbetet utförs eller ändringar i arbetsuppgifterna. Om arbetsskiftets inlednings- och avslutningstidpunkt fortsättningsvis är desamma, kan du utföra ett skift i en annan enhet. Oftast har man kommit överens om platsen för arbetet på ett rätt vidsträckt sätt, till exempel verksamhetsställen på ett visst område. Arbetsgivaren kan då flytta arbetstagaren att arbeta på ett annat verksamhetsställe.

Vad händer om situationer som hotar liv och hälsa uppstår?

Övertids- och skiftbytesförbud förorsakar inte i utgångsläget situationer som hotar liv och hälsa. Förtroendemännen kan ändå på förhand förhandla med arbetsgivaren om arbetsuppgifter och/eller enheter som vid behov lämnas utanför förbudet.

Vad gör jag som arbetsgivaren åberopar nödarbete?

Om arbetsgivaren under övertids- och skiftbytesförbudet låter utföra nödarbete med stöd av arbetstidslagens bestämmelser om nödarbete, rekommenderar vi att arbetstagaren följer arbetsledningens order. I dessa situationer ska man kontakta JHL:s förtroendeman eller förbundets regionkontor och informera även arbetsgivaren om att du kommer att göra så. Förtroendemännen ska vidarebefordra informationen till förbundet och se till att arbetsgivaren har gjort alla anmälningar enligt arbetstidslagen till arbetarskyddsmyndigheten. Fastän arbetsgivaren skulle göra en inkorrekt tolkning av nödarbete, rekommenderar vi att arbetstagaren följer arbetsledningens beslut för att undvika orimliga personliga konsekvenser och låter förbundet reda ut frågan. Det är viktigt att all information om dessa situationer når fram till förbundet! Vi håller också kontakt med Regionförvaltningsverket så att de utförda anmälningarna kan bedömas av förbundet.

Det är sannolikt att somliga arbetsgivare tillämpar bestämmelserna i arbetstidslagen om nödarbete för att reagera på övertids- och skiftbytesförbudet. Det är tillåtet att låta utföra nödarbete endast i sådana exceptionella situationer som bestäms i arbetstidslagen. Nödarbete kan låta utföras endast om situationen uppfyller samtliga förutsättningar för nödarbete.

Ett övertids- och skiftbytesförbud utgör inte i sig en sådan oförutsedd händelse som avses i arbetstidslagen. Således uppfyller ett övertids- och skiftbytesförbud inte kriterierna för att låta utföra nödarbete.

Läs mer om nödarbete i på arbetarskyddsförvaltningens webbplats. (länk)

Kan man använda sig av flexarrangemang då övertids- och skiftbytesförbud råder?

Arbetstagare som omfattas av flexibel arbetstid beslutar själva om förläggningen av den ordinarie arbetstiden inom de överenskomna gränserna för den flexibla arbetstiden. Arbetstagaren kan även under rådande övertidsförbud själv bestämma längden på varje arbetsdag. Arbetstagaren är endast skyldig att vara på arbetet under den överenskomna fasta arbetstiden. Arbetsgivaren kan inte utöva påtryckning på arbetstagaren att utföra längre arbetsdagar inom ramen för den flexibla arbetstiden.  Också inom ramen för den flexibla arbetstiden kan övertidsarbete uppkomma, men då behövs chefens övertidsförordnande/-begäran och arbetstagarens godkännande till detta. Övertidsförbudet gäller också följande situationer: Plussaldo kan avkortas, men mer plustimmar ska inte göras in!

Arbetsgivaren har planerat en arbetsskiftsförteckning, som ändå oftast inte stämmer, utan var och en skriver in den faktiska utfallna arbetstiden veckovis själv. Ska arbetet utföras enligt arbetsskiftsförteckningen under den tid som övertids- och skiftbytesförbudet råder? Eller kan den dagliga arbetstiden ändras så att timmarna ändå inte överskrids?

Arbetsskiftsförteckningen ska publiceras en vecka innan den inleds och arbetstagaren ska kunna lita på att arbetsskiften utfaller som planerat och att arbetstiden börjar och slutar enligt planen.

Kan jag byta arbetsskift med min arbetskompis trots skiftbytesförbudet?

Förbudet att byta skift gäller endast skiftbyten som görs på arbetsgivarens initiativ. Det är möjligt, att arbetsgivaren förbjuder arbetstagarna från att byta arbetsskift sinsemellan som en motåtgärd. Det är arbetsgivarens motåtgärd och i den här situationen olagligt.  Ta i så fall kontakt med förtroendemannen och/eller det egna regionkontoret.

*En ny fråga 28.9. klo 14.34