Representantskapets uppgifter

Vilka uppgifter har representantskapet? Representantskapet beslutar om förbundets verksamhet och vilka saker som betonas i verksamheten. Representantskapet beslutar bland annat om förbundets riktlinjer, budgeten och medlemsavgiften, verksamhetsplanen och om godkännande av och stora ändringar i de centrala arbetskollektivavtalen.

1. Uppgifter enligt stadgarna

Representantskapet är JHL:s högsta beslutande organ, och det väljs för fem år. Dess uppgifter fastställs i förbundets stadgar.

Ihmisiä kokoussalissa.

Väljer

 • Representantskapets ordförande och två vice ordförande
 • Förbundets ordförande och två branschchefer
 • 23 övriga ordinarie styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter
 • En revisionssammanslutning till revisor.

Beslutar om

 • Förbundets verksamhetsstrategi och långsiktiga planer
 • Godkännande av riksomfattande arbets- och tjänstekollektivavtal och väsentliga ändringar i dem, förutom i fråga om de avtal vars godkännande enligt representantskapets beslut hänskjutits till förbundsstyrelsen
 • Verksamhetsplanen och budgeten för det följande året
 • Förbundets verksamhetsberättelse för det föregående året
 • Bokslutet för det föregående året
 • Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 • De motioner som medlemsföreningarna och samorganisationerna framställt
 • Storleken av medlemsavgifterna
 • Den betalningsandel som återbetalas till föreningarna på basis av de medlemsavgifter som föreningarnas medlemmar har erlagt till förbundet
 • Representantskapsledamöternas och styrelsemedlemmarnas arvoden
 • Valordningen för val av representantskap
 • Övriga frågor som styrelsen framställt.

Övervakar

 • Förbundets verksamhet och skötseln av dess finanser,

Undersöker och avgör

 • Eventuella besvär i frågor som hänför sig till förbundets stadgar.

2. Hur ofta har representantskapet möte?

Representantskapets första möte är det konstituerande mötet.

 • Stadgarna föreskriver att representantskapet sammanträder till konstituerande möte inom sextio (60) dagar efter att valresultatet har fastställts. Mötet väljer representantskapets ordförande och vice ordförande, förbundets ordförande, två branschchefer och styrelse samt revisorer.

Därutöver hålls två ordinarie möten per år: Mötena tar vanligen två dagar i anspråk, därför att de ofta, utöver den egentliga dagordningen, innefattar någon form av utbildning eller seminarium.

 • Vårmötet ordnas i maj-juni och höstmötet i november-december.
 • Vårmötet behandlar bland annat verksamhetsberättelsen och bokslutet samt föreningarnas motioner. Höstmötet godkänner verksamhetsplanen och budgeten. Dessutom behandlar det motionerna och en hel räcka andra ärenden.

Extra möten hålls i synnerhet de år det är avtalsrörelse. Alla större kollektivavtal måste godkännas av representantskapet (avtalen för kommunsektorn, staten, församlingarna och den privata socialvården).

3. Kostnadsersättning och mötesarvode

Förbundet ersätter ledamöternas resekostnader och står för kostnaderna för kost och logi samt betalar dagtraktamente och mötesarvode till ledamöterna.