Representantskapets uppgifter

Vilka uppgifter har representantskapet? Representantskapet beslutar om förbundets verksamhet och vilka saker som betonas i verksamheten. Representantskapet beslutar bland annat om förbundets riktlinjer, budgeten och medlemsavgiften, verksamhetsplanen och om godkännande av och stora ändringar i de centrala arbetskollektivavtalen.

1. Uppgifter enligt stadgarna

Representantskapet är JHL:s högsta beslutande organ, och det väljs för fem år. Dess uppgifter fastställs i förbundets stadgar. Det nuvarande representantskapet valdes år 2022.

Representantskapets uppgifter fastställs i förbundets stadgar. Till uppgifterna hör att representantskapet

Väljer

 • representantskapets ordförande och två vice ordförande
 • förbundets ordförande och två branschchefer
 • övriga ordinarie styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter
 • en revisionssammanslutning till revisor.

Beslutar om

 • förbundets verksamhetsstrategi och långsiktiga planer
 • representantskapsledamöternas och styrelsemedlemmarnas arvoden
 • ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 • storleken av medlemsavgifterna
 • den betalningsandel som återbetalas till föreningarna
 • verksamhetsplanen
 • budgeten
 • godkännande av riksomfattande arbets- och tjänstekollektivavtal och väsentliga ändringar i dem
 • övriga frågor som styrelsen framställt.

Övervakar

 • förbundets verksamhet och skötseln av dess finanser.

Fastställer

 • valordningen för förrättande av representantskapsval

Prövar och avgör

 • eventuella besvär i frågor som hänför sig till förbundets stadgar.

Handlägger

 • förbundets verksamhetsberättelse
 • bokslutet
 • de motioner som medlemsföreningarna och samorganisationerna framställer

2. Hur ofta har representantskapet möte?

Representantskapets första möte är det konstituerande mötet. Stadgarna föreskriver att representantskapet sammanträder till konstituerande möte inom 60 dagar efter att valresultatet har fastställts. Mötet väljer representantskapets ordförande och vice ordförande, förbundets ordförande, två branschchefer och styrelse samt revisorer.

Höstmötet (vanligtvis två dagar) ordnas i november-december. Vid höstmötet beslutar representantskapet om verksamhetsplanen och budgeten för det kommande året samt behandlar de motioner som föreninganra lämnat in.

Vårmötet (vanligtvis två dagar) ordnas i maj-juni. Vid vårmötet behandlar representantskapet bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående år samt behandlar de motioner som föreninganra lämnat in.

Extra möten (vanligtvis en dag) hålls i synnerhet de år det är avtalsrörelse. Alla större kollektivavtal måste godkännas av representantskapet (avtalen för kommunsektorn, staten, församlingarna och den privata socialservicen).

3. Får ledamöterna någon utbildning för uppgiften?

Vanligtvis kallas ledamöterna årligen till ett möte eller en kurstillställning. Kursen eller mötet brukar ta två dagar.

4. Får ledamöterna lön då de har möte på arbetstid?

JHL:s representantskapsmöten äger vanligtvis rum på vardagar, vilket i de flesta fall innebär att ledamöterna måste ta ledigt från jobbet för att kunna delta.

Kommunarbetsgivarna KT har utfärdat en rekommendation om avlönad tjänst- eller arbetsledighet till kommuner och samkommuner.

Enligt statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal ska tjänstemän beviljas avlönad tjänstledighet och arbetstagare avlönad befrielse från arbetet om det är möjligt med tanke på ämbetsverkets verksamhet.

”Om en tjänsteman har beviljats tjänstledighet för att delta i möten som hålls av det högsta beslutande organet i en personalorganisation som är part i ett huvudavtal, av det högsta beslutande organet i en huvudavtalsorganisation som är part i ett tjänstekollektivavtal på central nivå, eller av styrelsen för en medlemsorganisation i en huvudavtalsorganisation, ska tjänstemannen betalas lön enligt § 7. Likaså betalas lön enligt § 7 för deltagande i ett förbunds- eller representantmöte som hålls av en tjänstemannaförening som är bunden av tjänstekollektivavtalen eller, vid avsaknad av ett sådant organ, i ett fullmäktige- eller representantskapsmöte eller något annat motsvarande organs möte, om tjänstekollektivavtalsärenden behandlas vid dessa möten.

Om en arbetstagare har beviljats befrielse från arbetet för att delta i möten som hålls av de högsta beslutande organen inom Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Akava ry, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf och löntagarorganisationen Pardia rf, eller möten som hålls av styrelsen för en medlemsorganisation i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf eller Löntagarorganisationen Pardia rf, ska arbetstagaren betalas lön enligt § 7. Likaså betalas lön enligt § 7 för deltagande i förbunds- eller representantmöten som hålls av en organisation som är part i ämbetsverkets arbetskollektivavtal eller, vid avsaknad av ett sådant organ, i ett fullmäktige- eller representantskapsmöte eller något annat motsvarande organs möte, om arbetskollektivavtalsärenden behandlas under dessa möten. (Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal)

Inom välfärdsområdena följs varierande praxis om kort frånvaro från arbetet och lönebetalning under frånvarotiden, beroende på avtalsbranschen. Allmän praxis är dock att arbetstagaren också inom dessa avtalsbranscher beviljar ledighet och betalar lönen för tiden som åtgår till personalorganisationernas möten.

Om arbetsgivaren inte betalar lön för frånvarotiden (oberoende av avtalsbransch), betalar förbundet ersättning till ledamoten för inkomstbortfall (på basis av de egentliga kostnaderna och arbetsgivarens intyg).

Ledamöterna har gott om tid att ansöka om ledighet och ordna ärenden, i och med att möteskallelsen till höstmötet och vårmötet sänds senast 90 dagar före mötet.

Arbetsgivarna har varierande praxis för att bevilja ledighet. Oftast räcker det att ledamoten visar upp möteskallelsen.

5. Får ledamöterna övriga ersättningar?

Förbundet betalar

 • ledamöternas resekostnader
 • kostnaderna för kost och logi
 • dagtraktamente.

För mötesdagarna betalas dessutom ett mötesarvode.